Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ NGỌC QUỲNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ NGỌC QUỲNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN HỒNG NGÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phan Thị Ngọc Quỳnh, học viên lớp Cao học khóa 25 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi hướng dẫn PGS.TS Trần Hồng Ngân Các thơng tin, số liệu nghiên cứu luận văn trung thực, thu thập từ nguồn gốc rõ ràng kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tất nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác trích dẫn đầy đủ ghi nguồn gốc cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả Phan Thị Ngọc Quỳnh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa thực tiễn đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.2 Tổng quan tỷ suất lãi cận biên 2.3 Tổng quan nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên 2.3.1 Lược khảo nghiên cứu liên quan đến nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên 2.3.1.1 Các công trình nghiên cứu nước ngồi 2.3.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 14 2.3.2 Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Mô hình nghiên cứu 24 3.2 Đo lường biến 25 3.2.1 Biến phụ thuộc 25 3.2.2 Biến độc lập 25 3.2.2.1 Quy mô tương đối ngân hàng 25 3.2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 26 3.2.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 26 3.2.2.4 Tỷ lệ tài sản khoản 26 3.2.2.5 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu 27 3.2.2.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay 27 3.2.2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi 27 3.2.2.8 Tỷ lệ dự trữ 27 3.2.2.9 Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng tài sản 28 3.2.2.10 Mức độ tập trung ngành 28 3.2.2.11 Độ lệch chuẩn lãi suất thị trường ngắn hạn 28 3.2.2.12 Tỷ lệ lạm phát 29 3.2.2.13 Tốc độ tăng trưởng GDP 29 3.2.2.14 Quy mơ vốn hóa thị trường chứng khốn 29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.4 Phương pháp ước lượng 33 3.4.1 Phân tích thống kê mơ tả 33 3.4.2 Phân tích tương quan 33 3.4.3 Phân tích hồi quy 33 3.4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình nghiên cứu 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 36 4.2 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 37 4.3 Kết ước lượng 40 4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình hồi quy 42 4.4.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 42 4.4.2 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 43 4.4.3 Kiểm định tượng tự tương quan 43 4.5 Tổng hợp kết kiểm định 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Khuyến nghị 51 5.2.1 Đối với nhà quản trị ngân hàng 51 5.2.2 Đối với nhà hoạch định sách 53 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu 54 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HHI : Chỉ số Herfindahl index NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TPCP : Trái phiếu phủ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Mô tả biến sử dụng mô hình nghiên cứu 30 Bảng 3.2: Các ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 32 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu 36 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến 39 Bảng 4.3: Kết hồi quy nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên 40 Bảng 4.4: Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 41 Bảng 4.5: Hệ số phóng đại phương sai VIF 42 Bảng 4.6: Kết kiểm định LM Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 43 Bảng 4.7: Kết kiểm định Wooldridge 43 Bảng 4.8: Kết hồi quy mơ hình REM với điều chỉnh sai số chuẩn 44 Bảng 4.9: Tóm tắt kết nghiên cứu 48 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài: Hệ thống ngân hàng thương mại quốc gia ví cầu nối người thừa vốn người cần vốn, giúp vận hành điều tiết dòng vốn kinh tế kết nối kinh tế nước với kinh tế toàn cầu, hỗ trợ kinh tế phát triển Ngày nay, với hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng ngày nâng cao tầm quan trọng kinh tế quốc gia Được xem mạch máu kinh tế, hiệu hoạt động Ngân hàng không mối quan tâm nhà quản trị ngân hàng mà cònlà mối quan tâm phủ nước xã hội nhiều tiêu chí để xác định hiệu hoạt động ngân hàng, đó, tiêu chí khả sinh lời xem tiêu chí quan tâm Và tỷ suất lãi cận biên (được đo chênh lệch thu nhập từ lãi chi phí lãi phải trả so với tổng tài sản sinh lời – gọi tắt NIM) xem thước đo khả sinh lời ngân hàng nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Như biết, nguồn thu ngân hàng chủ yếu từ nguồn thu nhập từ lãi chi phí ngân hàng chi phí trả lãi cho khoản huy động Vì vậy, tỷ suất lãi cận biêncàng cao mang đến lợi nhuận cao cho ngân hàng Tuy nhiên, theo Zuzana Tigran (2011), việc trì NIM cao cản trở chức trung gian tài Ngân hàng lãi suất tiền gửi thấp khơng khuyến khích tiết kiệm, đồng thời, lãi suất cho vay cao khiến hội đầu tư Ngân hàng giảm Đặc biệt, kinh tế phát triển, nơi mà thị trường vốn hạn chế nguồn vốn huy động chủ yếu cá nhân, tổ chức từ ngân hàng Do đó, việc trì NIM cao ảnh hưởng đến phát triển kinh tế quốc gia Mặt khác, theo Rudra Ghost (2014), mơi trường tài cạnh tranh gay gắt ngày nay, ngân hàng muốn tăng khả cạnh tranh cần phải tạo hiệu hoạt động cao với mức NIM thấp Tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh truyền thống cho vay huy động vốn hoạt động kinh doanh định đến tổng thu nhập ngân hàng Theo tính tốn tác giả dựa báo cáo tài 23 NHTMCP mẫu nghiên cứu, thu nhập lãi ròng từ hoạt động cho vay huy động vốn hầu hết chiếm khoảng 70% - 90% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng Do đó, Ngân hàng thương mại Việt Nam muốn gia tăng chênh lệch lãi suất cho vay huy động để đạt lợi nhuận cao Tuy nhiên, xu tự hóa tài khiến cho cạnh tranh ngành ngân hàng ngày gia tăng, bên cạnh đó, phủ ln muốn ổn định lãi suất cho vay mức thấp để khơi thơng dòng vốn phục hồi kinh tế sau giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn biến động khủng hoảng tài tồn cầu năm 2018, điều khiến cho tỷ suất lãi cận biên NHTMCP Việt Nam xu hướng giảm dần (theo tính tốn tác giả, năm 2008, NIM bình qn NHTMCP đạt 3,18% đến năm 2016, NIM bình qn giảm 2,93%), làm ảnh hưởng đến lợi nhuận khả sinh lời Ngân hàng Do đó, việc tìm hiểu nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên góp phần giúp cho nhà quản trị ngân hàng nhà sách đưa định phù hợp hoạt động kiểm soát tỷ suất lãi cận biên, qua trì gia tăng hiệu hoạt động Ngân hàng, đồng thời đảm bảo hỗ trợ cho phát triển kinh tế.Với tính cấp thiết vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cho đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu tổng quát luận văn phân tích nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Cụ thể, luận văn phân tích nhân tố mang tính đặc trưng ngân hàng, nhân tố đặc điểm ngành, nhân tố thể đặc điểm thị trường chứng khoán nhân tố kinh tế vĩ mô Việt Nam tác động đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Từ vấn đề trình bày, để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn làm rõ vấn đề sau: regress SIZEquả NPLước CR lượng LID ETA NONI OPEAphương CR4 SD pháp INF GDPG SMCOLS Phụ lụcNIM 2: Kết mơLTD hình hồiRESER quy theo Pooled Source SS df MS Model Residual 014976303 016608049 14 192 001069736 0000865 Total 031584352 206 000153322 NIM Coef SIZE NPL CR LID ETA LTD NONI RESER OPEA CR4 SD INF GDPG SMC _cons 0026643 -.1106911 4351709 0188233 0685072 0264182 -.4790266 0205034 4803825 -.0695607 -.0008688 0491253 -.17281 04098 0238844 Std Err .0280896 0478273 1081474 0079884 0146218 0061909 138359 0249301 1395653 0364751 0013555 0219551 1806463 0206635 0188139 t 0.09 -2.31 4.02 2.36 4.69 4.27 -3.46 0.82 3.44 -1.91 -0.64 2.24 -0.96 1.98 1.27 Number of obs F( 14, 192) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.925 0.022 0.000 0.019 0.000 0.000 0.001 0.412 0.001 0.058 0.522 0.026 0.340 0.049 0.206 = = = = = = 207 12.37 0.0000 0.4742 0.4358 0093 [95% Conf Interval] -.0527396 -.2050256 2218613 0030671 0396673 0142074 -.7519255 -.0286686 2051044 -.1415041 -.0035425 0058212 -.5291161 0002234 -.013224 0580682 -.0163567 6484804 0345795 0973471 038629 -.2061278 0696754 7556606 0023827 0018048 0924294 183496 0817367 0609929 Phụ lục 3: quảNPL ước hìnhNONI hồi quy theo phương FEMSMC,fe xtreg NIMKết SIZE CRlượngmô LID ETA LTD RESER OPEA CR4 SDpháp INF GDPG Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 207 23 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.3730 between = 0.4188 overall = 0.3947 corr(u_i, Xb) = 0.0099 Std Err Coef SIZE NPL CR LID ETA LTD NONI RESER OPEA CR4 SD INF GDPG SMC _cons 0625821 -.0559124 4714894 036353 0604761 0309336 -.4632573 0139638 1643093 -.0614406 -.0007662 0374772 -.1880148 030754 0185275 083105 0433809 113115 0115284 0145931 0074497 1291692 0264794 1513541 03163 0011647 0188614 1558923 0183796 0174975 sigma_u sigma_e rho 00663885 00781826 41895929 (fraction of variance due to u_i) F(22, 170) = t P>|t| = = NIM F test that all u_i=0: F(14,170) Prob > F 0.75 -1.29 4.17 3.15 4.14 4.15 -3.59 0.53 1.09 -1.94 -0.66 1.99 -1.21 1.67 1.06 4.62 0.452 0.199 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.599 0.279 0.054 0.512 0.049 0.229 0.096 0.291 7.22 0.0000 [95% Conf Interval] -.1014686 -.1415469 2481985 0135957 031669 0162277 -.7182395 -.0383071 -.1344662 -.1238788 -.0030654 0002445 -.4957488 -.0055276 -.0160129 2266328 0297222 6947802 0591103 0892831 0456394 -.2082752 0662346 4630848 0009976 001533 0747099 1197192 0670356 0530678 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 4: Kết quảNPL ước mơLTD hìnhNONI hồi RESER quy theo REM xtreg NIM SIZE CRlượng LID ETA OPEAphương CR4 SD pháp INF GDPG SMC,re Random-effects GLS regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 207 23 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.3668 between = 0.5824 overall = 0.4583 corr(u_i, X) Wald chi2(14) Prob > chi2 = (assumed) NIM Coef Std Err z SIZE NPL CR LID ETA LTD NONI RESER OPEA CR4 SD INF GDPG SMC _cons 0067303 -.0740618 4350306 028889 0641701 0288326 -.475222 0195344 2459314 -.0671264 -.0007051 0409881 -.165103 0362227 0224604 0383428 042835 1065308 0095831 0140549 0065432 1265681 0247819 1414476 03145 0011546 0188484 1544037 0177288 0168295 sigma_u sigma_e rho 00509271 00781826 2979028 (fraction of variance due to u_i) 0.18 -1.73 4.08 3.01 4.57 4.41 -3.75 0.79 1.74 -2.13 -0.61 2.17 -1.07 2.04 1.33 P>|z| 0.861 0.084 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.431 0.082 0.033 0.541 0.030 0.285 0.041 0.182 = = 125.53 0.0000 [95% Conf Interval] -.0684201 -.158017 226234 0101064 0366229 0160081 -.7232909 -.0290372 -.0313009 -.1287672 -.0029682 0040459 -.4677286 0014749 -.0105248 0818808 0098933 6438272 0476715 0917172 0416571 -.2271531 068106 5231637 -.0054856 001558 0779303 1375226 0709704 0554456 Phụ lục 5: Kết ước lượngmơ hình hồi quy theo phương pháp REM với điều xtreg SIZE NPL CR LID ETA LTD NONI RESER OPEA CR4 SD INF GDPG SMC,robust chỉnh saiNIM số chuẩn Random-effects GLS regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 207 23 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.3668 between = 0.5824 overall = 0.4583 corr(u_i, X) Wald chi2(14) Prob > chi2 = (assumed) = = 347.60 0.0000 (Std Err adjusted for 23 clusters in ID) Robust Std Err NIM Coef SIZE NPL CR LID ETA LTD NONI RESER OPEA CR4 SD INF GDPG SMC _cons 0067303 -.0740618 4350306 028889 0641701 0288326 -.475222 0195344 2459314 -.0671264 -.0007051 0409881 -.165103 0362227 0224604 0292149 0277045 140113 0073384 0211886 0097855 2017268 0221171 5159544 0383566 0007282 013785 0849235 0126156 0187496 sigma_u sigma_e rho 00509271 00781826 2979028 (fraction of variance due to u_i) z 0.23 -2.67 3.10 3.94 3.03 2.95 -2.36 0.88 0.48 -1.75 -0.97 2.97 -1.94 2.87 1.20 P>|z| 0.818 0.008 0.002 0.000 0.002 0.003 0.018 0.377 0.634 0.080 0.333 0.003 0.052 0.004 0.231 [95% Conf Interval] -.0505297 -.1283617 1604141 0145059 0226411 0096534 -.8705992 -.0238142 -.7653207 -.1423039 -.0021323 0139699 -.33155 0114965 -.0142881 0639904 -.0197619 7096471 043272 105699 0480117 -.0798447 062883 1.257184 0080512 0007221 0680063 001344 0609488 0592089 re Phụ lục 5: Dữ liệu 23 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2016 Tên NH NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam NH TMCP Công Thương Việt Nam NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ID Năm 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 NIM 0,0266 0,0271 0,0297 0,0303 0,0316 0,0343 0,0291 0,0274 0,0299 0,0269 0,0272 0,0301 0,0354 0,0401 0,0506 0,0413 0,0383 0,0427 0,0267 0,0261 0,0245 0,0264 0,0299 SIZE 0,1352 0,1365 0,1150 0,1105 0,1112 0,0959 0,1066 0,1127 0,1133 0,1116 0,1065 0,1015 0,0993 0,0990 0,0928 0,1367 0,0963 0,0889 0,0927 0,0921 0,0886 0,0808 0,0815 NPL 0,0199 0,0168 0,0203 0,0237 0,0290 0,0296 0,0272 0,0280 0,0275 0,0102 0,0092 0,0112 0,0100 0,0147 0,0075 0,0066 0,0061 0,0181 0,0151 0,0184 0,0231 0,0273 0,0240 CR 0,0123 0,0092 0,0152 0,0160 0,0154 0,0147 0,0051 0,0095 0,0155 0,0075 0,0087 0,0088 0,0106 0,0118 0,0165 0,0127 0,0031 0,0107 0,0126 0,0142 0,0121 0,0125 0,0134 LID 0,2058 0,2018 0,2255 0,1988 0,2026 0,2097 0,2585 0,1677 0,1889 0,2502 0,2479 0,2607 0,2668 0,2136 0,3111 0,2995 0,2638 0,3293 0,2369 0,2568 0,2942 0,3457 0,3765 ETA 0,0439 0,0498 0,0517 0,0584 0,0547 0,0601 0,0661 0,0595 0,0547 0,0637 0,0720 0,0836 0,0942 0,0672 0,0623 0,0495 0,0524 0,0637 0,0610 0,0670 0,0753 0,0907 0,1006 LTD 0,8762 0,9169 0,9241 1,0161 1,0001 1,0867 0,9105 0,9530 0,8506 0,9467 0,9958 0,9632 0,9373 1,0163 0,9256 1,0019 1,0206 0,9380 0,7059 0,6900 0,6912 0,7467 0,7987 NONI RESER 0,0070 0,0435 0,0063 0,0333 0,0078 0,0438 0,0079 0,0304 0,0070 0,0406 0,0068 0,0268 0,0063 0,0310 0,0107 0,0289 0,0087 0,0605 0,0043 0,0197 0,0050 0,0218 0,0048 0,0219 0,0061 0,0225 0,0070 0,0293 0,0051 0,0343 0,0075 0,0213 0,0072 0,0311 0,0078 0,0413 0,0081 0,0344 0,0085 0,0419 0,0091 0,0374 0,0101 0,0659 0,0100 0,0515 OPEA CR4 0,0134 0,0130 0,0133 0,0135 0,0138 0,0164 0,0151 0,0153 0,0140 0,0136 0,0138 0,0148 0,0172 0,0187 0,0197 0,0196 0,0238 0,0256 0,0126 0,0123 0,0119 0,0133 0,0145 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 SD 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 INF GDPG SMC 0,0474 0,0621 0,3235 0,0060 0,0668 0,2685 0,0184 0,0598 0,2474 0,0604 0,0542 0,2340 0,0681 0,0525 0,2089 0,1813 0,0624 0,1592 0,1175 0,0642 0,2598 0,0652 0,0540 0,2502 0,1989 0,0566 0,0956 0,0474 0,0621 0,3235 0,0060 0,0668 0,2685 0,0184 0,0598 0,2474 0,0604 0,0542 0,2340 0,0681 0,0525 0,2089 0,1813 0,0624 0,1592 0,1175 0,0642 0,2598 0,0652 0,0540 0,2502 0,1989 0,0566 0,0956 0,0474 0,0621 0,3235 0,0060 0,0668 0,2685 0,0184 0,0598 0,2474 0,0604 0,0542 0,2340 0,0681 0,0525 0,2089 NH TMCP Sài Gòn NH TMCP Quân Đội NH TMCP Sài gòn - Hà Nội 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 0,0392 0,0322 0,0321 0,0203 0,0090 0,0169 0,0101 0,0127 0,0229 0,0227 0,0086 0,0189 0,0329 0,0355 0,0368 0,0362 0,0363 0,0450 0,0447 0,0413 0,0346 0,0412 0,0199 0,0209 0,0184 0,0172 0,0739 0,1144 0,1010 0,1020 0,0425 0,0426 0,0372 0,0312 0,0293 0,0292 0,0224 0,0215 0,0177 0,0301 0,0302 0,0308 0,0311 0,0345 0,0280 0,0408 0,0273 0,0204 0,0275 0,0280 0,0259 0,0247 0,0203 0,0291 0,0247 0,0461 0,0068 0,0034 0,0049 0,0163 0,0723 0,0725 0,1140 0,0128 0,0057 0,0134 0,0163 0,0276 0,0247 0,0186 0,0161 0,0135 0,0173 0,0192 0,0188 0,0172 0,0203 0,0567 0,0143 0,0078 0,0055 0,0175 0,0066 0,0133 0,0098 0,0077 0,0098 0,0125 0,0145 0,0060 0,0049 0,0123 0,0159 0,0181 0,0176 0,0204 0,0107 0,0112 0,0123 0,0141 0,0077 0,0062 0,0057 -0,0055 0,3119 0,3754 0,3800 0,4215 0,1634 0,2079 0,1795 0,1078 0,0837 0,1189 0,2438 0,2685 0,2475 0,2791 0,3177 0,3662 0,3151 0,3617 0,4568 0,3869 0,4765 0,5191 0,1624 0,1937 0,2038 0,1968 0,0785 0,0678 0,0658 0,0633 0,0427 0,0496 0,0544 0,0724 0,0762 0,0783 0,0783 0,0822 0,0728 0,1038 0,1049 0,0855 0,0871 0,0770 0,0742 0,0889 0,1086 0,1055 0,0566 0,0550 0,0620 0,0721 0,8144 0,6749 0,6899 0,6206 0,7082 0,6399 0,6443 0,5497 0,8281 0,6128 0,6196 0,7041 0,6788 0,7543 0,7164 0,7171 0,7043 0,6293 0,5744 0,3541 0,3342 0,4382 0,8021 0,7268 0,7054 0,6402 0,0067 0,0108 0,0109 0,0081 0,0031 0,0016 0,0046 0,0032 0,0008 0,0030 0,0175 0,0043 0,0054 0,0073 0,0066 0,0088 0,0085 0,0069 -0,0005 0,0052 0,0118 0,0049 0,0034 0,0012 0,0031 0,0018 0,0437 0,0438 0,1161 0,1533 0,0224 0,0196 0,0273 0,0197 0,0505 0,0160 0,0623 0,0277 0,0181 0,0450 0,0426 0,0364 0,0258 0,0405 0,0500 0,0147 0,0285 0,0209 0,0171 0,0307 0,0245 0,0176 0,0155 0,0149 0,0137 0,0074 0,0067 0,0084 0,0070 0,0100 0,0158 0,0059 0,0098 0,0084 0,0121 0,0163 0,0156 0,0155 0,0152 0,0154 0,0135 0,0114 0,0114 0,0125 0,0107 0,0102 0,0096 0,0130 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 NH TMCP Á Châu NH TMCP Sài Gòn Thương Tín NH TMCP Việt 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 0,0213 0,0326 0,0330 0,0340 0,0135 0,0334 0,0326 0,0291 0,0286 0,0325 0,0294 0,0242 0,0225 0,0329 0,0139 0,0296 0,0406 0,0472 0,0510 0,0459 0,0351 0,0321 0,0211 0,0736 0,0597 0,0385 0,0229 0,0143 0,0190 0,0109 0,0066 0,0275 0,0275 0,0276 0,0287 0,0347 0,0567 0,0762 0,0663 0,0484 0,0390 0,0399 0,0291 0,0278 0,0299 0,0285 0,0566 0,0411 0,0314 0,0269 0,0265 0,0251 0,0883 0,0223 0,0140 0,0279 0,0189 0,0087 0,0131 0,0218 0,0303 0,0250 0,0089 0,0034 0,0041 0,0089 0,0691 0,0580 0,0119 0,0146 0,0205 0,0058 0,0054 0,0064 0,0060 0,0291 0,0269 0,0254 0,0086 -0,0059 0,0061 0,0082 0,0029 0,0074 0,0063 0,0083 0,0078 0,0050 0,0028 0,0026 0,0046 0,0025 0,0035 0,0121 0,0075 0,0038 0,0132 0,0048 0,0038 0,0047 0,0021 0,0354 0,0267 0,0109 0,2827 0,4481 0,3901 0,3918 0,3244 0,1145 0,1239 0,1917 0,1119 0,2170 0,3422 0,2476 0,2741 0,3454 0,1346 0,1414 0,2104 0,2136 0,2530 0,3378 0,3884 0,3568 0,3964 0,2774 0,3015 0,3414 0,0816 0,0821 0,0820 0,0880 0,1576 0,0602 0,0635 0,0690 0,0751 0,0716 0,0426 0,0555 0,0602 0,0738 0,0668 0,0756 0,0952 0,1057 0,0901 0,1028 0,0964 0,1036 0,1134 0,0751 0,0691 0,0550 0,5849 0,4723 0,5473 0,5252 0,5330 0,7652 0,7599 0,7323 0,7361 0,6702 0,4652 0,5105 0,5144 0,4033 0,6758 0,7125 0,7801 0,8220 0,8335 0,8181 0,6948 0,7189 0,6452 0,7804 0,7246 0,5854 0,0091 0,0047 0,0053 0,0079 0,0220 0,0029 0,0017 0,0072 0,0065 -0,0059 0,0037 0,0065 0,0127 0,0144 0,0076 0,0059 0,0089 0,0060 0,0023 0,0065 0,0076 0,0172 0,0191 0,0074 0,0088 0,0060 0,0302 0,0065 0,0139 0,0386 0,0197 0,0371 0,0368 0,0326 0,0307 0,0718 0,0491 0,0673 0,0506 0,1085 0,0447 0,0482 0,0480 0,0467 0,0940 0,1037 0,1069 0,1090 0,1707 0,0206 0,0201 0,0310 0,0144 0,0159 0,0133 0,0124 0,0132 0,0200 0,0200 0,0215 0,0226 0,0242 0,0112 0,0105 0,0108 0,0151 0,0171 0,0177 0,0235 0,0261 0,0273 0,0254 0,0143 0,0158 0,0186 0,0289 0,0294 0,0226 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 Nam Thịnh Vượng NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NH TMCP 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 0,0382 0,0339 0,0294 0,0255 0,0360 0,0392 0,0397 0,0409 0,0361 0,0272 0,0304 0,0340 0,0278 0,0353 0,0383 0,0267 0,0259 0,0183 0,0177 0,0306 0,0363 0,0328 0,0422 0,0384 0,0348 0,0260 0,0209 0,0202 0,0167 0,0222 0,0109 0,0086 0,0277 0,0262 0,0270 0,0274 0,0354 0,0364 0,0559 0,0366 0,0272 0,0151 0,0171 0,0246 0,0292 0,0335 0,0370 0,0487 0,0259 0,0222 0,0167 0,0147 0,0281 0,0272 0,0182 0,0120 0,0163 0,0178 0,0157 0,0167 0,0238 0,0365 0,0269 0,0282 0,0229 0,0249 0,0252 0,0295 0,0186 0,0246 0,0198 0,0132 0,0161 0,0142 0,0183 0,0471 0,0108 0,0088 0,0167 0,0089 0,0050 0,0040 0,0038 0,0035 0,0236 0,0304 0,0252 0,0191 0,0185 0,0054 0,0073 0,0113 0,0232 0,0125 0,0169 0,0088 0,0027 0,0025 0,0036 0,0043 0,0035 0,0151 0,0061 0,0088 0,3582 0,4202 0,5437 0,4358 0,3938 0,2439 0,2595 0,2810 0,3685 0,4032 0,4204 0,5369 0,5423 0,4469 0,4496 0,1823 0,1328 0,2607 0,2065 0,3104 0,4031 0,3061 0,2455 0,3853 0,3713 0,3398 0,0637 0,0653 0,0724 0,0870 0,0925 0,1262 0,0832 0,0857 0,0852 0,0876 0,0739 0,0693 0,0625 0,0791 0,0952 0,1044 0,1053 0,0819 0,0864 0,0929 0,0888 0,1030 0,2040 0,2662 0,0587 0,0706 0,5287 0,4637 0,4177 0,5373 0,6596 0,8374 0,7296 0,7192 0,5588 0,5451 0,5035 0,4287 0,4544 0,5884 0,5219 0,7931 0,7872 0,6555 0,6865 0,6548 0,5428 0,5690 0,8098 0,6530 0,6475 0,6490 0,0077 0,0017 0,0057 0,0039 0,0054 0,0023 0,0160 0,0111 0,0076 0,0083 0,0036 0,0076 0,0102 0,0153 0,0233 0,0051 0,0032 0,0025 0,0030 0,0029 0,0051 0,0060 0,0092 0,0119 -0,0011 -0,0012 0,0253 0,0212 0,0186 0,0149 0,0404 0,0665 0,0233 0,0283 0,0221 0,0322 0,0562 0,0531 0,0470 0,0507 0,0654 0,0449 0,0381 0,0305 0,0220 0,0910 0,0515 0,0608 0,1368 0,1636 0,0906 0,0220 0,0223 0,0183 0,0157 0,0091 0,0173 0,0241 0,0181 0,0192 0,0195 0,0211 0,0183 0,0116 0,0106 0,0128 0,0154 0,0175 0,0185 0,0128 0,0125 0,0135 0,0104 0,0078 0,0139 0,0125 0,0143 0,0145 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 Bưu điện Liên Việt NH TMCP Phát Triển TP HCM NH TMCP Hàng Hải Việt Nam NH 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 0,0270 0,0338 0,0422 0,0467 0,0479 0,0426 0,0616 0,0381 0,0330 0,0182 0,0048 0,0183 0,0353 0,0208 0,0178 0,0106 0,0242 0,0161 0,0117 0,0160 0,0192 0,0141 0,0220 0,0273 0,0299 0,0300 0,0155 0,0137 0,0131 0,0113 0,0130 0,0069 0,0034 0,0177 0,0145 0,0153 0,0149 0,0104 0,0091 0,0128 0,0076 0,0044 0,0109 0,0143 0,0160 0,0184 0,0216 0,0231 0,0429 0,0252 0,0150 0,0123 0,0123 0,0248 0,0271 0,0214 0,0042 0,0028 0,0000 0,0146 0,0159 0,0227 0,0367 0,0235 0,0211 0,0083 0,0110 0,0193 0,0236 0,0341 0,0516 0,0271 0,0265 0,0227 0,0187 0,0062 0,0149 0,0258 0,0050 0,0092 0,0105 0,0059 0,0049 0,0040 0,0019 0,0117 0,0151 0,0093 0,0039 0,0124 0,0062 0,0019 0,0045 0,0003 0,0450 0,0146 0,0202 0,0069 0,0127 0,0032 0,0043 0,0047 0,0065 0,0100 0,4227 0,4911 0,4213 0,6814 0,6210 0,5411 0,5199 0,2947 0,2679 0,3542 0,2404 0,3096 0,4575 0,4621 0,4093 0,2578 0,3459 0,4431 0,4310 0,3727 0,4894 0,5672 0,5228 0,5254 0,6261 0,3841 0,0733 0,0914 0,1113 0,1175 0,1173 0,2204 0,4624 0,0662 0,0924 0,0924 0,0996 0,1022 0,0788 0,0686 0,0939 0,1750 0,1469 0,1305 0,0905 0,0879 0,0827 0,0831 0,0549 0,0556 0,0574 0,0836 0,4672 0,4254 0,4571 0,2955 0,3832 0,5358 0,6381 0,6447 0,6668 0,5372 0,6309 0,5116 0,3597 0,4175 0,4876 0,8127 0,5385 0,4013 0,3199 0,3580 0,3657 0,4305 0,3423 0,4195 0,3755 0,7668 -0,0018 -0,0017 -0,0021 0,0008 0,0030 0,0135 0,0213 0,0049 0,0083 0,0128 0,0130 0,0127 -0,0014 0,0055 0,0135 0,0105 0,0168 0,0087 0,0111 0,0075 0,0055 0,0075 0,0057 0,0057 0,0023 0,0074 0,0193 0,0850 0,0512 0,0277 0,0140 0,0144 0,0234 0,0268 0,0396 0,0324 0,0258 0,0286 0,0597 0,0446 0,0546 0,0541 0,0369 0,0359 0,0377 0,0147 0,0499 0,0191 0,0118 0,0196 0,0230 0,0466 0,0134 0,0150 0,0156 0,0167 0,0146 0,0185 0,0203 0,0218 0,0226 0,0183 0,0117 0,0151 0,0132 0,0098 0,0105 0,0138 0,0205 0,0173 0,0139 0,0158 0,0169 0,0110 0,0080 0,0080 0,0089 0,0200 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 TMCP Quốc Tế NH TMCP Tiên Phong NH TMCP An Bình 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0,0305 0,0302 0,0285 0,0383 0,0404 0,0288 0,0261 0,0234 0,0239 0,0233 0,0253 0,0265 0,0140 -0,0071 0,0139 0,0340 0,0542 0,0284 0,0263 0,0249 0,0259 0,0420 0,0500 0,0400 0,0380 0,0196 0,0115 0,0124 0,0132 0,0128 0,0195 0,0349 0,0224 0,0160 0,0124 0,0104 0,0079 0,0055 0,0030 0,0050 0,0078 0,0042 0,0011 0,0084 0,0088 0,0104 0,0099 0,0090 0,0084 0,0141 0,0105 0,0062 0,0207 0,0251 0,0282 0,0262 0,0269 0,0159 0,0128 0,0184 0,0075 0,0081 0,0122 0,0233 0,0366 0,0067 0,0002 0,0000 0,0000 0,0256 0,0242 0,0451 0,0763 0,0284 0,0282 0,0117 0,0146 0,0120 0,0106 0,0279 0,0237 0,0213 0,0217 0,0069 0,0039 0,0037 0,0053 0,0044 -0,0023 0,0064 0,0107 0,0245 0,0094 0,0065 0,0013 0,0134 0,0161 0,0101 0,0091 0,0073 0,0283 0,0047 0,0057 0,0038 0,3756 0,3825 0,3823 0,3517 0,5135 0,4948 0,4619 0,3994 0,4773 0,5343 0,5519 0,5347 0,5026 0,6613 0,5092 0,5909 0,8160 0,2490 0,2378 0,2188 0,1609 0,2245 0,2248 0,2551 0,3537 0,2392 0,1021 0,1054 0,1038 0,1297 0,0842 0,0703 0,0520 0,0660 0,0537 0,0630 0,0823 0,1153 0,2195 0,0672 0,1531 0,1527 0,4220 0,0821 0,0899 0,0847 0,0997 0,1065 0,1137 0,1224 0,1693 0,2931 0,7998 0,6638 0,7042 0,7779 0,5177 0,5164 0,5599 0,6294 0,5861 0,4839 0,5895 0,5120 0,6052 0,1714 0,3164 0,4001 0,2015 0,6951 0,6434 0,5409 0,5870 0,5089 0,5713 0,6141 0,6139 0,7025 0,0069 0,0146 0,0075 0,0042 -0,0022 0,0047 0,0080 0,0026 0,0018 0,0020 0,0033 0,0087 0,0159 0,0070 0,0118 0,0086 -0,0020 0,0061 0,0050 0,0030 0,0059 0,0018 -0,0008 0,0036 0,0057 0,0049 0,0918 0,0280 0,0213 0,0408 0,0211 0,0286 0,0273 0,0453 0,0206 0,0243 0,1056 0,0162 0,0284 0,0077 0,0293 0,0201 0,0188 0,0304 0,0359 0,0172 0,0312 0,0512 0,0310 0,0382 0,0308 0,0572 0,0209 0,0203 0,0203 0,0279 0,0175 0,0127 0,0153 0,0175 0,0126 0,0104 0,0129 0,0132 0,0215 0,0520 0,0094 0,0115 0,0218 0,0183 0,0185 0,0164 0,0185 0,0240 0,0208 0,0155 0,0133 0,0183 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 NH TMCP Quốc Dân NH TMCP Việt Á NH TMCP Nam Á 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 0,0175 0,0196 0,0202 0,0265 0,0370 0,0386 0,0275 0,0207 0,0226 0,0166 0,0297 0,0135 0,0194 0,0145 0,0238 0,0314 0,0323 0,0237 0,0311 0,0284 0,0220 0,0198 0,0284 0,0309 0,0224 0,0271 0,0081 0,0066 0,0057 0,0050 0,0042 0,0045 0,0074 0,0074 0,0050 0,0072 0,0057 0,0055 0,0047 0,0048 0,0045 0,0090 0,0063 0,0047 0,0050 0,0048 0,0057 0,0050 0,0031 0,0038 0,0054 0,0043 0,0148 0,0215 0,0252 0,0607 0,0564 0,0292 0,0224 0,0245 0,0291 0,0214 0,0226 0,0233 0,0288 0,0465 0,0256 0,0252 0,0131 0,0180 0,0294 0,0091 0,0147 0,0148 0,0271 0,0284 0,0218 0,0171 0,0071 0,0050 0,0026 0,0017 0,0067 0,0054 0,0039 0,0082 0,0030 0,0118 0,0156 0,0046 0,0021 0,0005 0,0000 0,0058 0,0053 0,0059 0,0201 0,0108 0,0037 0,0057 0,0113 0,0034 0,0083 0,0034 0,3238 0,2613 0,2420 0,2491 0,1087 0,2023 0,2826 0,3131 0,4267 0,3786 0,3307 0,3729 0,2809 0,2128 0,1911 0,2545 0,1910 0,2934 0,1956 0,2773 0,3537 0,2561 0,2661 0,3191 0,3075 0,3566 0,0468 0,0667 0,0872 0,1102 0,1476 0,1430 0,1010 0,0624 0,0987 0,0656 0,0936 0,1022 0,1327 0,1436 0,1588 0,1410 0,1084 0,1402 0,0801 0,0963 0,0893 0,1132 0,2047 0,1669 0,1499 0,1222 0,4307 0,4828 0,5784 0,5503 0,7553 0,6995 0,6458 0,6008 0,5746 0,6730 0,6940 0,6943 0,7388 0,7188 0,6845 0,6765 1,0678 0,7809 0,6305 0,6748 0,5305 0,4948 0,5953 0,4307 0,4820 0,5302 0,0018 0,0001 0,0017 0,0024 0,0005 -0,0024 0,0018 0,0099 0,0054 0,0020 -0,0054 0,0023 -0,0006 0,0089 0,0070 0,0083 0,0127 0,0083 0,0037 0,0030 0,0027 0,0095 0,0119 0,0060 0,0095 0,0016 0,0277 0,0435 0,0288 0,0433 0,0691 0,0589 0,0687 0,0307 0,0396 0,0105 0,0201 0,0297 0,0379 0,0559 0,0619 0,1160 0,1429 0,1355 0,0382 0,0187 0,0161 0,0297 0,0365 0,0183 0,0289 0,0233 0,0125 0,0136 0,0164 0,0213 0,0301 0,0175 0,0137 0,0108 0,0165 0,0079 0,0105 0,0098 0,0127 0,0129 0,0147 0,0127 0,0135 0,0151 0,0182 0,0166 0,0124 0,0145 0,0197 0,0130 0,0118 0,0118 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 NH TMCP Kiên Long NH TMCP Sài Gòn Công Thương NH TMCP Xăng dầu Petrolim ex 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 0,0209 0,0307 0,0368 0,0384 0,0552 0,0639 0,0626 0,0527 0,0493 0,0546 0,0380 0,0415 0,0501 0,0529 0,0718 0,0580 0,0440 0,0488 0,0322 0,0294 0,0271 0,0270 0,0257 0,0567 0,0682 0,0403 0,0027 0,0036 0,0035 0,0035 0,0037 0,0037 0,0036 0,0047 0,0030 0,0014 0,0022 0,0024 0,0024 0,0025 0,0029 0,0031 0,0062 0,0047 0,0051 0,0029 0,0034 0,0040 0,0043 0,0038 0,0035 0,0061 0,0256 0,0106 0,0113 0,0195 0,0247 0,0293 0,0277 0,0111 0,0117 0,0166 0,0263 0,0188 0,0208 0,0224 0,0293 0,0475 0,0191 0,0178 0,0069 0,0247 0,0275 0,0248 0,0298 0,0844 0,0206 0,0142 0,0035 0,0047 0,0040 0,0055 0,0058 0,0072 0,0043 0,0048 0,0036 0,0020 0,0108 0,0231 0,0217 0,0146 0,0254 0,0179 0,0062 0,0086 0,0040 0,0116 0,0132 0,0071 0,0116 0,0155 0,0101 0,0082 0,2238 0,2176 0,2267 0,2666 0,2217 0,3225 0,4334 0,3005 0,2227 0,1717 0,1343 0,1149 0,1004 0,1042 0,1258 0,1182 0,1855 0,0615 0,1831 0,1792 0,2424 0,3505 0,3769 0,1721 0,2540 0,2444 0,2188 0,1105 0,1332 0,1456 0,1626 0,1854 0,1936 0,2554 0,1493 0,3563 0,1845 0,1911 0,2203 0,2384 0,2383 0,2151 0,2097 0,1622 0,1312 0,1408 0,1366 0,1295 0,1290 0,1647 0,1474 0,1327 0,8383 0,7634 0,7773 0,7379 0,8019 0,6858 0,6028 0,7680 0,7863 1,2297 0,8262 0,8293 0,9529 0,9928 0,9999 1,0379 0,8527 1,0759 0,8530 0,8407 0,7696 0,6847 0,6660 1,1303 0,8568 0,7902 0,0073 0,0046 0,0011 0,0019 0,0014 0,0016 0,0021 -0,0020 0,0015 0,0035 0,0054 0,0044 0,0075 0,0054 0,0057 0,0053 0,0380 0,0058 0,0103 0,0032 0,0037 0,0037 0,0067 0,0070 0,0042 0,0090 0,0933 0,0394 0,0367 0,0330 0,0283 0,0283 0,0559 0,0351 0,0133 0,0495 0,0354 0,0377 0,0475 0,0521 0,0587 0,0326 0,0252 0,0293 0,0602 0,0312 0,0408 0,0282 0,0307 0,0321 0,0556 0,0158 0,0200 0,0224 0,0226 0,0227 0,0275 0,0306 0,0199 0,0144 0,0159 0,0277 0,0223 0,0213 0,0202 0,0259 0,0258 0,0208 0,0164 0,0186 0,0155 0,0169 0,0197 0,0186 0,0199 0,0289 0,0258 0,0173 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 0,4853 0,4883 0,5030 0,5099 0,4688 0,4615 0,4632 0,4229 0,4590 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,6829 2,9607 0,7463 0,3180 0,7527 0,8859 2,3977 0,7917 1,3606 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0652 0,1989 0,0474 0,0060 0,0184 0,0604 0,0681 0,1813 0,1175 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0540 0,0566 0,0621 0,0668 0,0598 0,0542 0,0525 0,0624 0,0642 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 0,2502 0,0956 0,3235 0,2685 0,2474 0,2340 0,2089 0,1592 0,2598 23 23 2009 2008 0,0378 0,0041 0,0123 0,0272 0,0028 0,0142 0,0069 0,3364 0,1050 0,7090 0,0068 0,5353 0,1659 0,4683 0,0132 0,0115 0,0503 0,0353 0,0152 0,4853 0,6829 0,0652 0,0165 0,4883 2,9607 0,1989 0,0540 0,2502 0,0566 0,0956 ... Trong nhân tố đặc thù ngân hàng nghiên cứu, nhân tố tác động tác động đến tỷ suất lãi cận biên NHTMCP Việt Nam? - Trong nhân tố đặc trưng ngành ngân hàng, nhân tố tác động tác động đến tỷ suất lãi. .. đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Phân tích, kiểm định mối tương quan đo lường mức độ tác động nhân tố đến tỷ suất lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. .. cận biên NHTMCP Việt Nam? - Trong nhân tốvĩ mô, nhân tố tác động tác động đến tỷ suất lãi cận biên NHTMCP Việt Nam? - Quy mơ phát triển thị trường chứng khốn có tác động đến tỷ suất lãi cận biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam , Các nhân tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay