Giải pháp hoàn thiện thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh tân định đến năm 2020

146 2 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ MINH THÀNH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ MINH THÀNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) Mã ngành: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN THANH HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải Pháp Hoàn Thiện Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Tân Định Đến Năm 2020” kết nghiên cứu cá nhân tơi, hướng dẫn TS Đồn Thanh Hải Các số liệu trung thực, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả luận văn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG 1.1 Tông quan quản trị nguồn nhân lực .7 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực NHTM .7 1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.1.2 Nguồn nhân lực Ngân hàng Thương Mại 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực .8 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực Ngân hàng Thương Mại 1.1.4 Vai trò nguồn nhân lực Ngân hàng Thương Mại 10 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị Nguồn nhân lực 11 1.2.1 Yếu tố bên 11 1.2.2 Các yếu tố bên 14 1.3 Các nghiên cứu liên quan 17 1.3.1 Các nghiên cứu nước 17 1.3.2 Các nghiên cứu nước .18 1.4 MƠ HÌNH ĐỀ NGHỊ 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VIETCOMBANK TÂN ĐỊNH……………… 24 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Tân Định .24 2.1.1 Sơ lược ngân hàng VCB – Tân Định 24 2.1.2 Sơ đồ, chức năng, nhiệm vụ máy tổ chức 24 2.1.3 TIình hình kinh doanh ngân hàng thời gian qua 26 2.1.3.1 Sản phẩm 26 2.1.3.2 Tình hình Kinh Doanh Của VCB Tân Định 26 2.1.4 Thuận lợi khó khăn ngân hàng VCB –Tân Định 27 2.1.4.1 Thuận lợi 27 2.1.4.2 Khó Khăn 28 2.1.5 Đặc điểm nhân lực VCB Tân Định .29 2.1.5.1 Số lượng nhân .29 2.1.5.2 Cơ cấu nhân theo cấp bậc, học vấn .29 2.1.5.3 Cơ cấu nhân theo trình độ chuyên môn 30 2.1.5.4 Độ tuổi giới tính nhân viên 31 2.2 Nghiên cứu Công tác quản trị nguồn nhân lực VCB Tân Định 32 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 32 2.2.2 Nghiên cứu định tính 33 2.2.3 Nghiên cứu định lượng 34 2.2.3.1 Mẫu nghiên cứu đối tượng khảo sát 35 2.2.3.2 Phương pháp quy trình thu thập liệu 35 2.2.3.3 Đo lường yếu tố nghiên cứu 36 2.2.3.4 Phân tích độ tin cậy thang đo 37 2.2.3.4.1 Phân tích độ tin cậy biến quan sát .37 2.2.3.4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo Quản trị nguồn nhân lực 40 2.2.3.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA 40  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến quan sát .41  Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo Quản trị nguồn nhân lực…………… 42 (Nguồn: Kết xử lý tổng hợp tác giả) .43 2.2.4 Thảo luận kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ngân hàng Vietcombank Tân Định 43 2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Vietcombank Tân Định .43 2.3.1 Công nghệ 43 2.3.2 Bố trí đánh giá cơng việc 45 2.3.3 Môi trường văn hóa doanh nghiệp .50 2.3.3.1 Điều kiện thời gian làm việc: 51 2.3.3.2 Mối quan hệ cấp cấp 51 2.3.3.3 Sự liên kết, hợp tác nhân viên 52 2.3.3.4 Hoạt động Cơng đồn sở 53 2.3.4 Tuyển dụng 53 2.3.5 Đãi ngộ .56 2.3.6 Đào tạo đào tạo lại 60 2.4 Đánh giá chung 65 2.4.1 Những kết đạt .66 2.4.1.1 Tuyển dụng 66 2.4.1.2 Đào tạo đào tạo lại 67 2.4.1.3 Bố trí đánh giá công việc 67 2.4.1.4 Đãi ngộ .67 2.4.1.5 Mơi trường văn hóa doanh nghiệp .68 2.4.2 Những tồn hạn chế 68 2.4.2.1 Công nghệ 69 2.4.2.2 Tuyển dụng 69 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THỰC TIỄN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 71 3.1 Kế hoạch, mục tiêu kinh doanh Vietcombank Tân Định thời gian tới 71 3.1.1 Kế hoạch kinh doanh 71 3.1.2 Mục tiêu .72 3.2 Cơ sở đề xuất giải pháp .72 3.3 Mục tiêu giải pháp .72 3.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực NHTMCP Ngoại ThươngChi nhánh Tân Định 73 3.4.1 Cải tiến Hạ Tầng Công Nghệ .73 3.4.1.1 Thực nâng cấp phần mềm Tandinh.bat 73 3.4.1.1.1 Mục tiêu giải pháp .73 3.4.1.1.2 Cách thức thực 73 3.4.2 Các khố học đào tạo sử dụng Cơng Nghệ 76 3.4.2.1 Mục tiêu giải pháp .76 3.4.2.2 Cách thức thực 76 3.4.3 Cải thiện mức độ phối hợp Lãnh Đạo Phòng Nghiệp vụ Phòng Nhân cơng tác Tuyển Dụng 78 3.4.4 Giải pháp tăng cường phối hợp Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Phòng hành nhân công tác lập kế hoạch tuyển dụng 79 3.4.4.1 Mục tiêu .79 3.4.4.2 Cách thức thực 79 3.4.5 Giải pháp tăng cường thống Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Phòng hành nhân cơng tác đề tiêu chí tuyển dụng 80 3.4.5.1 Mục tiêu .81 3.4.5.2 Cách thức thực 81 3.5 Các đề xuất kiến nghị 82 TÓM TẮT CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIETCOMBANK, VCB: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NNL : Nguồn nhân lực EFA : Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) KMO : Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố (Kaiser-Mayer-Alkin) Sig : Mức ý nghĩa (Significance Level) SPSS : Phần mềm thống kê dùng ngành khoa học xã hội CBNV : Cán nhân viên KPIs : Chỉ số đánh giá thực công việc (Key Performance Indicator) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực 19 Bảng 2.1 Các sản phẩm kinh doanh VCB Tân định 26 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh VCB Tân Định năm 2015 – 2017 27 Bảng 2.3 Cơ cấu nhân theo cấp bậc VCB Tân Định giai đoạn 2013 – 2017 29 Bảng 2.4 Nhân VCB Tân Định theo học vấn đến ngày 31/12/2017 30 Bảng 2.5 Số lượng lao động theo chuyên môn nghiệp vụ VCB Tân Định đến ngày 31/12/2017 30 Bảng 2.6 Thống kê độ tuổi lao động nhân viên giai đoạn 2013 – 2017 31 Bảng 2.7 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Chính quyền đồn thể, sách nhà nước 37 Bảng 2.8 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Môi trường Kinh Tế 37 Bảng 2.9 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Công nghệ .38 Bảng 2.10 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Bố trí đánh giá cơng việc 38 Bảng 2.11 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Tuyển dụng 38 Bảng 2.12 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Đào tạo đào tạo lại – Lần 38 Bảng 2.13 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Đào tạo đào tạo lại – Lần 39 Bảng 2.14 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Mơi trường văn hố doanh nghiệp 39 Bảng 2.15 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Đãi Ngộ .39 Bảng 2.16 Kết phân tích độ tin cậy biến quan sát Đãi Ngộ .40 Bảng 2.17 Kết phân tích nhân tố EFA yếu tố ảnh hưởng .41 Bảng 2.18 Phân tích EFA thang đo Phát triển nguồn nhân lực 43 Bảng 2.19 Giá trị thực trạng thang đo yếu tố Công nghệ 44 Bảng 2.20 Năng suất thực công việc 46 Bảng 2.21 Tổng hợp điểm đánh giá cán khách hàngnhân 46 Bảng 2.22 Kết đánh giá thực công việc VCB Tân Định 2015 - 2017 48 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Case Processing Summary Valid Cases Excluded Total N % 153 100.0 a 0 153 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 964 N of Items a Listwise deletion based on all variables in the procedure Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted QTNNL1 12.15 14.063 904 956 QTNNL2 12.10 13.944 951 941 QTNNL3 11.98 15.677 917 952 QTNLL4 12.03 15.697 888 960 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH EFA CÁC BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .741 1.850E3 210 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Compo nent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.517 3.346 2.865 2.409 2.224 1.640 622 603 526 471 437 365 357 298 260 241 224 209 161 134 091 16.750 15.935 13.641 11.474 10.593 7.808 2.960 2.872 2.505 2.243 2.079 1.738 1.699 1.420 1.236 1.146 1.066 997 767 637 433 16.750 32.685 46.326 57.800 68.392 76.201 79.161 82.033 84.539 86.781 88.861 90.599 92.298 93.717 94.954 96.100 97.166 98.163 98.931 99.567 100.000 3.517 3.346 2.865 2.409 2.224 1.640 16.750 15.935 13.641 11.474 10.593 7.808 16.750 32.685 46.326 57.800 68.392 76.201 3.379 2.945 2.703 2.630 2.356 1.990 16.089 14.026 12.870 12.523 11.217 9.476 16.089 30.115 42.985 55.508 66.725 76.201 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component BTDGCV3 861 BTDGCV2 859 BTDGCV5 818 BTDGCV4 791 BTDGCV1 746 MTVH1 904 MTVH4 847 MTVH2 834 MTVH3 815 CN2 949 CN1 948 CN3 927 TD2 943 TD3 919 TD1 889 DN3 902 DN1 884 DN2 806 DT2 848 DT4 824 DT3 726 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC PHỤ LỤC EFA CÁC YẾU TỐ PHỤ THUỘC Component Matrixa KMO and Bartlett's Test Component Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .709 QTNNL2 970 Bartlett's Approx Chi-Square 931.046 QTNNL 956 Test of df QTNNL 944 Sphericity Sig .000 QTNNL 940 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Communalities Initial QTNNL QTNNL QTNNL QTNNL Extraction 1.000 890 1.000 942 1.000 913 1.000 883 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Comp onent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3.628 90.705 90.705 267 6.675 97.379 079 1.963 99.342 026 658 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 3.628 90.705 90.705 PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ Statistics CN CV TD DT MTVH DN Valid 153 153 153 153 153 153 Missing 0 0 0 Mean 1.9259 4.2536 3.3268 4.1699 3.5784 4.8170 Median 2.0000 4.4000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 Mode 2.00 4.40 3.00 4.00 4.00 5.00 Std Deviation 77159 Minimum 1.00 2.80 1.00 2.75 1.00 4.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25 1.3333 3.8000 3.0000 4.0000 3.0000 4.6667 50 2.0000 4.4000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 75 2.3333 4.8000 4.3333 4.7500 4.2500 5.0000 N Percentiles 55961 1.18499 62871 1.00348 33972 CN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 35 22.9 22.9 22.9 1.33333333333333 19 12.4 12.4 35.3 1.66666666666667 14 9.2 9.2 44.4 40 26.1 26.1 70.6 2.33333333333333 5.9 5.9 76.5 2.66666666666667 2.0 2.0 78.4 31 20.3 20.3 98.7 7 99.3 7 100.0 Total 153 100.0 100.0 CV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.8 1.3 1.3 1.3 3.3 3.3 4.6 3.2 7 5.2 3.4 5.2 5.2 10.5 3.6 10 6.5 6.5 17.0 3.8 13 8.5 8.5 25.5 23 15.0 15.0 40.5 4.2 5.9 5.9 46.4 4.4 26 17.0 17.0 63.4 4.6 13 8.5 8.5 71.9 4.8 23 15.0 15.0 86.9 20 13.1 13.1 100.0 Total 153 100.0 100.0 TD Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 14 9.2 9.2 9.2 1.33333333333333 7 9.8 1.66666666666667 7 10.5 16 10.5 10.5 20.9 2.33333333333333 1.3 1.3 22.2 2.66666666666667 7 22.9 46 30.1 30.1 52.9 3.33333333333333 7 53.6 3.66666666666667 5.2 5.2 58.8 23 15.0 15.0 73.9 4.33333333333333 10 6.5 6.5 80.4 4.66666666666667 10 6.5 6.5 86.9 20 13.1 13.1 100.0 Total 153 100.0 100.0 DT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.75 7 16 10.5 10.5 11.1 3.25 2.6 2.6 13.7 3.5 4.6 4.6 18.3 3.75 5.2 5.2 23.5 41 26.8 26.8 50.3 4.25 19 12.4 12.4 62.7 4.5 14 9.2 9.2 71.9 4.75 12 7.8 7.8 79.7 31 20.3 20.3 100.0 Total 153 100.0 100.0 MTVH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 13 8.5 8.5 8.5 2.25 7 9.2 2.5 7 9.8 2.75 7 10.5 34 22.2 22.2 32.7 3.25 2.6 2.6 35.3 3.5 10 6.5 6.5 41.8 3.75 10 6.5 6.5 48.4 40 26.1 26.1 74.5 4.25 5.9 5.9 80.4 4.5 14 9.2 9.2 89.5 4.75 4.6 4.6 94.1 5.9 5.9 100.0 Total 153 100.0 100.0 DN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 19 12.4 12.4 12.4 4.333333333333 33 2.0 2.0 14.4 Valid 4.666666666666 67 21 13.7 13.7 28.1 110 71.9 71.9 100.0 Total 153 100.0 100.0 THỐNG KÊ BIẾN CÔNG NGHỆ Case Processing Summary Cases Included Excluded Total N Percent N Percent N CN1 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% CN2 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% CN3 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG TAC CN1 CN2 CN3 Mean 1.91 1.92 2.03 N 106 106 106 Std Deviation 857 836 833 Mean 1.87 1.79 1.94 N 47 47 47 Std Deviation 769 778 734 1.90 1.88 2.00 N 153 153 153 Std Deviation 828 819 803 Total Mean Percent THỐNG KÊ BIẾN BỐ TRÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC Case Processing Summary Cases Included N Excluded Total Percent N Percent N Percent BTDGCV1 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% BTDGCV2 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% BTDGCV3 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% BTDGCV4 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% BTDGCV5 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG BTDGCV BTDGCV1 BTDGCV3 BTDGCV4 BTDGCV5 TAC 2 Total Mean 4.42 4.52 4.45 4.42 4.49 N 106 106 106 106 106 Std Deviation 838 707 664 674 621 Mean 4.45 4.55 4.51 4.49 4.49 N 47 47 47 47 47 Std Deviation 775 583 621 655 655 Mean 4.42 4.53 4.47 4.44 4.49 N 153 153 153 153 153 Std Deviation 817 669 649 667 630 THỐNG KÊ BIẾN MƠI TRƯỜNG VĂN HỐ DOANH NGHIỆP Case Processing Summary Cases Included N Excluded Total Percent N Percent N Percent MTVH1 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% MTVH2 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% MTVH3 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% MTVH4 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG TAC Total MTVH1 MTVH2 MTVH3 MTVH4 Mean 3.76 3.72 3.57 3.69 N 106 106 106 106 Std Deviation 1.038 1.102 1.163 1.116 Mean 3.45 3.30 3.26 3.36 N 47 47 47 47 Std Deviation 1.299 1.382 1.224 1.309 Mean 3.67 3.59 3.47 3.59 N 153 153 153 153 Std Deviation 1.130 1.206 1.187 1.184 THỐNG KÊ BIẾN TUYỂN DỤNG Case Processing Summary Cases Included N Percent Excluded Total N Percent N Percent TD1 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% TD2 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% TD3 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG TAC Total TD1 TD2 TD3 Mean 3.32 3.30 3.38 N 106 106 106 Std Deviation 1.313 1.311 1.291 Mean 3.40 3.21 3.32 N 47 47 47 Std Deviation 1.228 1.232 1.270 Mean 3.35 3.27 3.36 N 153 153 153 Std Deviation 1.284 1.284 1.280 THỐNG KÊ BIẾN ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI Case Processing Summary Cases Included N Excluded Total Percent N Percent N Percent DT2 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% DT3 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% DT4 * THOI GIAN CONG TAC 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG TAC Total DT2 DT3 DT4 Mean 4.26 4.23 4.24 N 106 106 106 Std Deviation 843 854 890 Mean 4.11 4.15 4.06 N 47 47 47 Std Deviation 729 722 895 Mean 4.22 4.20 4.18 N 153 153 153 Std Deviation 811 814 892 THỐNG KÊ BIẾN ĐÃI NGỘ Case Processing Summary Cases Included DN1 * THOI GIAN CONG TAC DN2 * THOI GIAN CONG TAC DN3 * THOI GIAN CONG TAC Excluded Total N Percent N Percent N Percent 153 100.0% 0% 153 100.0% 153 100.0% 0% 153 100.0% 153 100.0% 0% 153 100.0% Report THOI GIAN CONG TAC Total DN1 DN2 DN3 Mean 4.82 4.81 4.81 N 106 106 106 Std Deviation 385 393 393 Mean 4.83 4.79 4.85 N 47 47 47 Std Deviation 380 414 360 Mean 4.82 4.80 4.82 N 153 153 153 Std Deviation 382 398 382 ... nghiên cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Tân Định Đến Năm 2020 giúp Ban Lãnh Đạo – Giám Đốc chi nhánh VCB Tân Định, cấp... Vietcombank Tân Định thời gian tới, tác giả chọn đề tài Giải Pháp Hoàn Thiện Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Tân Định Đến Năm 2020 để nghiên... CHÍ MINH VÕ MINH THÀNH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh tân định đến năm 2020 , Giải pháp hoàn thiện thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh tân định đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay