Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đồng nai

123 8 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRƯƠNG QUỐC PHONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP, Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRƯƠNG QUỐC PHONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hệ điều hành cao cấp) Mã số:8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CÔNG KHẢI Tp Hồ Chí Minh 6/2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trương Quốc Phong, tác giả Luận văn tốt nghiệp cao học Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Trương Quốc Phong năm 2018 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ Danh mục hình vẽ Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 01 1.1 Lý chọn đề tài 01 1.2 Mục tiêu đề tài 03 1.3 Ý nghĩa đề tài 03 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 1.5 Phương pháp nghiên cứu 03 1.6 Kết cấu đề tài 04 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 05 2.1 Một số khái niệm 05 2.1.1 Khái niệm nhu cầu 05 2.1.2 Khái niệm động 06 2.1.3 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc 07 2.1.4 Khái niệm cán bộ, công chức cấp 09 2.2 Động lực làm việc cán bộ, công chức quan nhà nước 10 2.3 Nhân tố tác động đến động lực làm việc cán bộ, công chức cấp theo học thuyết hai nhân tố Herzberg 11 2.3.1 Những nhân tố trì 12 2.3.2 Những nhân tố động viên 16 2.4 Một số nghiên cứu nước lên quan đến động lực làm việc 17 2.4.1 Một số nghiên cứu nước 17 2.4.2 Một số nghiên cứu nước 19 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 22 2.5.1 Giả định nhân tố trì ảnh hưởng đến động lực làm việc 24 2.5.2 Giả định nhân tố động viên ảnh hưởng đến động lực làm việc 25 Tóm tắt Chương 28 Chương 3: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 29 3.1 Vài nét đặc điểm kinh tế - hội đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn tỉnh 29 3.1.1 Đặc điểm kinh tế - hội tỉnh Đồng Nai 29 3.1.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 30 3.1.2.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp giai đoạn từ năm 2012 - 2017 30 3.1.2.2 Chất lượng cán bộ, công chức cấp 31 3.1.2.3 Độ tuổi cán bộ, công chức cấp 33 3.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp 34 3.2.1 Điều kiện làm việc cán bộ, công chức 34 3.2.2 Môi trường làm việc 35 3.2.3 Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hội 35 3.2.4 Công tác bầu cử, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức cấp 36 3.2.5 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 38 3.2.6 Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí cơng tác 38 3.2.7 Công tác kiểm tra, đánh giá 39 3.2.8 Thái độ cán bộ, công chức việc thực thi nhiệm vụ, cơng vụ 40 Tóm tắt Chương 41 Chương 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Quy trình nghiên cứu 42 4.2 Phương pháp nghiên cứu 44 4.2.1 Xây dựng thang đo cho nhân tố 45 4.2.1.1 Thang đo nhân tố trì cán bộ, công chức cấp 45 4.2.1.1.1 Thang đo thành phần điều kiện làm việc 46 4.2.1.1.2 Thang đo thành phần môi trường làm việc 46 4.2.1.1.3 Thang đo thành phần mối quan hệ công việc 47 4.2.1.1.4 Thang đo thành phần chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi hội 48 4.2.1.2 Thang đo nhân tố động viên cán bộ, công chức cấp 49 4.2.1.2.1 Thang đo thành phần hội thăng tiến 49 4.2.1.2.2 Thang đo thành phần phong cách lãnh đạo 50 4.2.1.2.3 Thang đo thành phần ghi nhận đóng góp cá nhân 51 4.2.1.2.4 Thang đo thành phần tinh thần trách nhiệm 52 4.2.1.2.5 Thang đo thành phần niềm tự hào 52 4.2.1.3 Thang đo động lực làm việc cán bộ, công chức cấp 53 4.3 Mẫu nghiên cứu thức 55 4.3.1 Xác định cỡ mẫu 55 4.3.2 Đặc tính mẫu 56 4.3.3 Thống kê sơ biến 58 4.4 Kiểm định thang đo sơ 62 4.4.1 Kết kiểm tra độ tin cậy Cronbach alpha 62 4.4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá, EFA 63 4.5 Nghiên cứu thức 64 4.5.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha 64 4.5.1.1 Biến điều kiện 64 4.5.1.2 Biến môi trường làm việc 65 4.5.1.3 Biến mối quan hệ công việc 66 4.5.1.4 Biến chế độ lương, thưởng, phúc lợi hội 67 4.5.2 Nhóm biến động viên 68 4.5.3 Biến động lực làm việc 69 4.5.4 Kết phân tích nhân tố khám phá 70 4.6 Kết phân tích hồi quy 74 4.6.1 Mơ hình phân tích 75 4.6.2 Kiểm định mơ hình hồi quy 76 4.6.3 Kết hồi quy bội 78 4.7 Phân tích kết 80 4.7.1 Phân tích nhóm yếu tố trì 80 4.7.2 Phân tích nhóm yếu tố động viên 82 Tóm tắt Chương 84 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Giải pháp nhóm nhân tố trì tạo động lực làm việc cán bộ, cơng chức cấp địa bàn tỉnh 87 5.2.1 Giải pháp điều kiện làm việc 87 5.2.2 Giải pháp chế độ lương, thưởng 87 5.3 Giải pháp nhóm nhân tố động viên tạo động lực làm việc cán bộ, công chức cấp địa bàn tỉnh 88 5.3.1 Giải pháp niềm tự hào 88 5.3.2 Giải pháp hội thăng tiến 88 5.3.3 Giải pháp ghi nhận đóng góp 89 5.3.4 Giải pháp phong cách lãnh đạo 89 5.4 Kiến nghị sách 90 5.4.1 Đối với Trung ương 90 5.4.2 Đối với tỉnh 91 5.5 Đóng góp hạn chế đề tài 91 5.5.1 Đóng góp đề tài 91 5.5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 92 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Trang 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức cấp địa bàn tỉnh Đồng Nai 23 4.1 Quy trình nghiên cứu 43 DANH MỤC BẢNG BIỂU 2.1 Mơ hình học thuyết hai nhân tố Frederick Herzberg 12 2.2 Ảnh hưởng nhân tố trì động viên 17 2.3 Tổng hợp mơ hình nghiên cứu tác giả có liên quan đến động lực làm việc 21 3.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp 31 3.2 Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán bộ, công chức cấp 32 3.3 Trình độ lý luận trị cán bộ, công chức cấp 33 3.4 Độ tuổi cán bộ, công chức cấp 34 3.5 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 38 4.1 Thang đo thành phần làm việc 46 4.2 Thang đo thành phần môi trường làm việc 47 4.3 Thang đo thành phần mối quan hệ công việc 48 4.4 Thang đo thành phần chế độ lương, thưởng, phúc lợi hội 49 4.5 Thang đo thành phần hội thăng tiến 50 4.6 Thang đo thành phần phong cách lãnh đạo 51 4.7 Thang đo thành phần ghi nhận đóng góp cá nhân 51 4.8 Thang đo thành phần tinh thần trách nhiệm 52 4.9 Thang đo thành phần niềm tự hào 53 4.10 Thang đo thành phần động lực làm việc cán bộ, công chức cấp 53 4.11 Thống kê mô tả cho biến quan sát 59 4.12 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo điều kiện làm việc 65 4.13 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo môi trường làm việc 66 4.14 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo mối quan hệ làm việc 67 4.15 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo chế độ lương, thưởng, phúc lợi hội 67 4.16 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố động viên 68 4.17 Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo động lực làm việc 70 4.18 Kết phân tích EFA cho mẫu thức 72 4.19 Thống kê mô tả biến mô hình hồi quy 75 4.20 Ma trận tương quan biến mơ hình 76 4.21 Tổng hợp kết hồi quy 79 Stt 47 Phát biểu Tơi trì nỗ lực thực cơng việc thời gian dài 48 Tơi ln tích cực tham gia hoạt động quan 49 Tôi nỗ lực mục tiêu cơng việc hoạt động quan 50 Nỗ lực tơi góp phần hồn thành mục tiêu hoạt động phận quan 51 Tôi trả lời câu hỏi cách xác (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Phần khảo sát đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn tham gia Anh/chị Phụ lục 4.1: Kiểm tra độ tin cậy thang đo sơ a Thang đo điều kiện việc làm Item Obs DKLV1 DKLV2 DKLV3 DKLV4 DKLV5 192 192 192 192 192 Sign + + + + + item-test correlation 0.8912 0.8949 0.8997 0.8735 0.7970 item-rest correlation 0.8247 0.8306 0.8379 0.7978 0.6847 Test scale average interitem correlation alpha 0.6844 0.6817 0.6782 0.6972 0.7528 0.8966 0.8955 0.8940 0.9021 0.9241 0.6989 0.9207 b Thang đo môi trường làm việc Item Obs MTLV1 MTLV2 MTLV3 MTLV4 MTLV5 192 192 192 192 192 Sign + + + + + item-test correlation 0.7059 0.6688 0.7594 0.7651 0.6860 item-rest correlation 0.5163 0.4644 0.5941 0.6025 0.4883 Test scale average interitem correlation alpha 0.3994 0.4216 0.3674 0.3640 0.4113 0.7267 0.7446 0.6991 0.6960 0.7364 0.3927 0.7638 c Thang đo mối quan hệ Item Obs MQH1 MQH2 MQH3 MQH4 MQH5 192 192 192 192 192 Test scale Sign + + + + + item-test correlation 0.7918 0.8714 0.8607 0.7458 0.7934 item-rest correlation 0.6662 0.7868 0.7701 0.6000 0.6687 average interitem correlation alpha 0.5895 0.5356 0.5429 0.6207 0.5884 0.8517 0.8219 0.8261 0.8675 0.8512 0.5754 0.8714 d Thang đo chế độ lương, thưởng Item Obs LUONG1 LUONG2 LUONG3 LUONG4 LUONG5 192 192 192 192 192 Sign item-test correlation + + + + + 0.7908 0.8034 0.7916 0.6768 0.7416 item-rest correlation 0.6531 0.6721 0.6543 0.4901 0.5809 Test scale average interitem correlation alpha 0.4546 0.4466 0.4541 0.5269 0.4858 0.7693 0.7635 0.7689 0.8167 0.7907 0.4736 0.8181 e Thang đo hội thăng tiến Item Obs CHTT1 CHTT2 CHTT3 CHTT4 CHTT5 192 192 192 192 192 Sign item-test correlation + + + + + 0.8230 0.7413 0.7699 0.7100 0.7832 item-rest correlation 0.7032 0.5817 0.6232 0.5374 0.6430 Test scale average interitem correlation alpha 0.4457 0.4979 0.4796 0.5178 0.4711 0.7629 0.7986 0.7866 0.8112 0.7809 0.4824 0.8233 f Than đo phong cách lãnh đạo Item Obs PCLD1 PCLD2 PCLD3 PCLD4 PCLD5 192 192 192 192 192 Test scale Sign + + + + + item-test correlation 0.8327 0.6571 0.7858 0.8523 0.7790 item-rest correlation 0.7213 0.4698 0.6506 0.7518 0.6406 average interitem correlation alpha 0.4798 0.5941 0.5103 0.4670 0.5147 0.7868 0.8541 0.8065 0.7780 0.8093 0.5132 0.8405 g Thang đo đóng góp Item Obs SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 192 192 192 192 192 Sign item-test correlation + + + + + 0.8124 0.7896 0.7073 0.6399 0.8004 item-rest correlation 0.6834 0.6486 0.5289 0.4369 0.6649 Test scale average interitem correlation alpha 0.4139 0.4282 0.4796 0.5217 0.4214 0.7385 0.7497 0.7866 0.8135 0.7445 0.4530 0.8055 h Thang đo tinh thần trách nhiệm Item Obs TTTN1 TTTN2 TTTN3 TTTN4 192 192 192 192 Sign item-test correlation + + + + 0.8498 0.6707 0.6704 0.8214 item-rest correlation 0.7009 0.4154 0.4149 0.6512 Test scale average interitem correlation alpha 0.3257 0.5055 0.5059 0.3543 0.5916 0.7541 0.7544 0.6220 0.4228 0.7456 i Thang đo niềm tự hào Item Obs NTH1 NTH2 NTH3 NTH4 NTH5 192 192 192 192 192 Sign item-test correlation + + + + + 0.8151 0.8223 0.8169 0.7123 0.6713 item-rest correlation 0.6915 0.7026 0.6942 0.5412 0.4848 Test scale average interitem correlation alpha 0.4561 0.4514 0.4550 0.5219 0.5480 0.7703 0.7670 0.7695 0.8136 0.8291 0.4865 0.8257 j Thang đo động lực làm việc Item Obs DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 DLLV5 192 192 192 192 192 Test scale Sign + + + + + item-test correlation 0.7469 0.8449 0.8049 0.7880 0.8563 item-rest correlation 0.6006 0.7449 0.6847 0.6598 0.7626 average interitem correlation alpha 0.6078 0.5418 0.5687 0.5801 0.5341 0.8611 0.8255 0.8406 0.8468 0.8210 0.5665 0.8673 Phụ lục 4.2: Phân tích EFA cho mẫu sơ a Eigen value phương sai trích Factor analysis/correlation Method: principal-component factors Rotation: (unrotated) Number of obs = Retained factors = Number of params = 192 10 445 Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9 Factor10 Factor11 Factor12 Factor13 Factor14 Factor15 Factor16 Factor17 Factor18 Factor19 Factor20 Factor21 Factor22 Factor23 Factor24 Factor25 Factor26 Factor27 Factor28 Factor29 Factor30 Factor31 Factor32 Factor33 Factor34 Factor35 Factor36 Factor37 Factor38 Factor39 Factor40 Factor41 Factor42 Factor43 Factor44 Factor45 Factor46 Factor47 Factor48 Factor49 7.05138 5.26424 4.55870 3.33367 2.75668 2.62749 2.16161 1.72916 1.42877 1.27545 1.06631 0.97371 0.93526 0.89012 0.79856 0.76768 0.74189 0.65874 0.62779 0.61026 0.60179 0.56984 0.53103 0.51359 0.47422 0.46371 0.44184 0.43231 0.40911 0.36555 0.35561 0.33715 0.31744 0.29899 0.26436 0.25909 0.23326 0.22082 0.21630 0.20252 0.18738 0.18524 0.16313 0.14999 0.14046 0.12484 0.10817 0.09294 0.08184 1.78714 0.70554 1.22504 0.57699 0.12919 0.46588 0.43245 0.30039 0.15332 0.20914 0.09261 0.03844 0.04515 0.09156 0.03088 0.02579 0.08315 0.03095 0.01753 0.00847 0.03194 0.03882 0.01744 0.03937 0.01051 0.02187 0.00953 0.02320 0.04356 0.00994 0.01846 0.01971 0.01845 0.03463 0.00527 0.02583 0.01244 0.00452 0.01378 0.01514 0.00214 0.02211 0.01315 0.00953 0.01561 0.01667 0.01523 0.01110 0.1439 0.1074 0.0930 0.0680 0.0563 0.0536 0.0441 0.0353 0.0292 0.0260 0.0218 0.0199 0.0191 0.0182 0.0163 0.0157 0.0151 0.0134 0.0128 0.0125 0.0123 0.0116 0.0108 0.0105 0.0097 0.0095 0.0090 0.0088 0.0083 0.0075 0.0073 0.0069 0.0065 0.0061 0.0054 0.0053 0.0048 0.0045 0.0044 0.0041 0.0038 0.0038 0.0033 0.0031 0.0029 0.0025 0.0022 0.0019 0.0017 0.1439 0.2513 0.3444 0.4124 0.4687 0.5223 0.5664 0.6017 0.6309 0.6569 0.6786 0.6985 0.7176 0.7358 0.7521 0.7677 0.7829 0.7963 0.8091 0.8216 0.8339 0.8455 0.8563 0.8668 0.8765 0.8860 0.8950 0.9038 0.9121 0.9196 0.9269 0.9337 0.9402 0.9463 0.9517 0.9570 0.9618 0.9663 0.9707 0.9748 0.9786 0.9824 0.9858 0.9888 0.9917 0.9942 0.9964 0.9983 1.0000 LR test: independent vs saturated: chi2(1176)= 5417.15 Prob>chi2 = 0.0000 Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances b Ma trận xoay nhân tố Variable Factor1 DKLV1 DKLV2 DKLV3 DKLV4 DKLV5 MTLV1 MTLV2 MTLV3 MTLV4 MTLV5 MQH1 MQH2 MQH3 MQH4 MQH5 LUONG1 LUONG2 LUONG3 LUONG4 LUONG5 CHTT1 CHTT2 CHTT3 CHTT4 CHTT5 PCLD1 PCLD2 PCLD3 PCLD4 PCLD5 SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 TTTN1 TTTN2 TTTN3 TTTN4 NTH1 NTH2 NTH3 NTH4 NTH5 DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 DLLV5 0.8422 0.8913 0.8463 0.8902 0.7267 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9 Factor10 0.6364 0.5067 0.7196 0.7475 0.6368 0.7945 0.8536 0.8662 0.7026 0.7716 0.7966 0.7065 0.8255 0.6159 0.6823 0.7642 0.6625 0.7327 0.7210 0.6958 0.8394 0.6048 0.7887 0.8454 0.7620 0.8023 0.7498 0.6399 0.6127 0.8070 0.8388 0.6103 0.6743 0.8085 0.7766 0.7183 0.7875 0.6592 0.5685 0.6776 0.8047 0.6494 0.5781 0.7686 c Giá trị hệ số kiểm định KMO Variable kmo DKLV1 DKLV2 DKLV3 DKLV4 DKLV5 MTLV1 MTLV2 MTLV3 MTLV4 MTLV5 MQH1 MQH2 MQH3 MQH4 MQH5 LUONG1 LUONG2 LUONG3 LUONG4 LUONG5 CHTT1 CHTT2 CHTT3 CHTT4 CHTT5 PCLD1 PCLD2 PCLD3 PCLD4 PCLD5 SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 TTTN1 TTTN2 TTTN3 TTTN4 NTH1 NTH2 NTH3 NTH4 NTH5 DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 DLLV5 0.8250 0.8104 0.8541 0.8181 0.9026 0.7738 0.7937 0.7215 0.6509 0.6706 0.7256 0.7460 0.6414 0.7020 0.7034 0.6242 0.8318 0.6213 0.7606 0.7567 0.7749 0.8091 0.7508 0.7823 0.8226 0.6625 0.7404 0.7443 0.6409 0.7062 0.7762 0.7052 0.7977 0.6138 0.6699 0.5765 0.7020 0.6051 0.5840 0.7959 0.7836 0.7811 0.7707 0.7651 0.7961 0.8034 0.8510 0.8546 0.8223 Overall 0.7567 Phụ lục 4.3: Kiểm định mơ hình hồi quy a Đa cộng tuyến Variable VIF 1/VIF CHTT MTLV NTH DKLV SDG MQH LUONG PCLD TTTN 1.50 1.48 1.29 1.19 1.15 1.15 1.13 1.07 1.05 0.664709 0.674187 0.776940 0.837488 0.866037 0.866265 0.883568 0.938586 0.948749 Mean VIF 1.23 b Kiểm định Breusch-Pagan / Cook-Weisberg tượng phương sai thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of DLLV chi2(1) Prob > chi2 = = 29.94 0.0000 Phụ lục 4.4: Kết hồi quy a Sử dụng sai số tối thiểu Source SS df MS Model Residual 351.237002 369.849406 390 39.0263336 94833181 Total 721.086408 399 1.80723411 DLLV Coef DKLV MTLV MQH LUONG CHTT PCLD SDG TTTN NTH _cons 3521546 0267833 0139073 1468485 1694515 1210052 1454055 0260129 4613298 -1.39242 Std Err .0347533 0510472 0355616 0420658 0490801 0487069 0379962 0448052 0462445 4917924 t 10.13 0.52 0.39 3.49 3.45 2.48 3.83 0.58 9.98 -2.83 Number of obs F(9, 390) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 400 41.15 0.0000 0.4871 0.4753 97382 P>|t| Beta 0.000 0.600 0.696 0.001 0.001 0.013 0.000 0.562 0.000 0.005 4015454 0231733 0152378 134681 1535716 0929957 149128 0216158 4104347 b Sử dụng sai số chuẩn mạnh Linear regression Number of obs F(9, 390) Prob > F R-squared Root MSE DLLV Coef DKLV MTLV MQH LUONG CHTT PCLD SDG TTTN NTH _cons 3521546 0267833 0139073 1468485 1694515 1210052 1454055 0260129 4613298 -1.39242 Robust Std Err .0397664 0550158 0372953 039728 048012 0572453 0390989 0487251 0520983 5587479 t 8.86 0.49 0.37 3.70 3.53 2.11 3.72 0.53 8.85 -2.49 = = = = = 400 43.61 0.0000 0.4871 97382 P>|t| Beta 0.000 0.627 0.709 0.000 0.000 0.035 0.000 0.594 0.000 0.013 4015454 0231733 0152378 134681 1535716 0929957 149128 0216158 4104347 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt - Cao Thùy (2016) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức quan ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Cửu Long - Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định số lượng, chức danh số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp - Chính phủ (2007), Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục vị trí cơng tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí cơng tác cán bộ, cơng chức, viên chức - Chính phủ (2011), Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định xử lý kỷ luật cơng chức - Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình cải cách nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 - Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, Hà Nội - Hoàng Thị Hồng Lộc (2014), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức, viên chức” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - Lưu Hải Đăng, 2012, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành giai đoạn 2011 – 2020”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 4/2012, HàNội - Nguyễn Thị Tâm, 2012 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho hành Việt Nam nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3/2012, HàNội - Nguyễn Thị Phương Dung (2014), “niềm tin tổ chức tác động đến động kết làm việc nhân viên khối văn phòng thành phố Cần Thơ” Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 34 – 2014 - Phạm Hồng Hải (2016), “Nghiên cứu nhân tố tác động đến động lực làm việc cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 10, Tp Hồ Chí Minh” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - Quốc hội (2008) Luật Cán bộ, cơng chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 - Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” - Trần Kim Dung (2005), Đo lường mức độ thỏa mãn công việc điều kiện Việt Nam Tạp chí Phát triển KH CN, Tập 8, Số 12-2005 - Trần Kim Dung Trần Hoài Nam (2005), Nhu cầu, thỏa mãn nhân viên mức độ gắn kết tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh - Trần Kim Dung Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Ảnh hưởng văn hoá tổ chức phong cách lãnh đạo đến kết làm việc nhân viên lòng trung thành họ tổ chức, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp bộ, Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh - Trần Văn Huynh (2016), Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức Sở Lao động – Thương binh hội tỉnh Nam Định” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Lao động hội - Trịnh Xuân Long (2016), “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - UBND tỉnh Đồng Nai (2011), Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/4/2011 nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước - UBND tỉnh ĐồngNai (2015), Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Đồng Nai - Võ Quốc Hưng Cao HàoThi (2010), Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc công chức – viên chức nhà nước, Tạp chí Phát triển khoa học cơng nghệ , tập 13, số Q1 – 2010, 5-16 II Tài liệu tiếng Anh Allen, N and J Meyer (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology 63: 1-18 Alderfer (1972) Existence, relatedness, and growth: Human needs in organizational settings Abby M Brooks (2007), Factors that influence employee motivation in organizations, The University of Tennessee, Knoxville, USA Asian Academy of Management Journal, Vol 16, No 1, pp 73–94 Boeve, W D (2007), A National Study of Job factors among faculty in physician assistant education, Eastern Michigan University Bellingham, R (2004), Job Satisfaction Survey, Wellness Council of America Cronbach, LJ (1951alpha coefficient and test internal structure Psychometrika, 16 (3), 297-334 Chorng-Guang Wu, James H Gerlach, Clifford E Young (2007), An empirical analysis of open source software developers' motivations and continuance intentions Information & Management Volume 44, Issue 3, April 2007, Pages 253–262 Chami&Fullenkamp (2002).Trust and efficiency Journal of Banking & Finance Volume 26, Issue 9, September 2002, Pages 1785–1809 Charles and Marshall (1992) Motivational preferences of Caribbean hotel workers: an exploratory study International Journal of Contemporary Hospitality Management , (3) Drafke, M.W., and Kossen, S (2002), The Human Side of Organizations, New Jersey: Prentice-Hall, Inc Fahed-Sreih, J., Morin-Delerm, S (2012) A Perspective on Leadership in Small Businesses: Is the Need for Achievement a Motive in Predicting Success?.International Journal of Entrepreneurship, 16, Gerbing, D.W & Anderson, J.C (1988), Structeral Equation Modeling in Practice: A Review and recommended Two-step Approach, Psychological Bulletin, Vol.103, No 3, 411-423 Gorsuch, Richard L (1983), Factor Analysis 2nd edition, L Erlbaum Associates, NJ: Hillsdale George T., and John W Boudreau "Personnel." Human Resource Management.A diagnostic Approach (1988) Hair, J.F Jr , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C (1998) Multivariate Data Analysis, (5th Edition) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Hatcher, Larry (1994), A Step-by-Step Approach to Using the SAS System for Factor Analysis and Structural Equation Modeling, Cary, NC: The SAS Institute: 325-339 Hackman, J R., & Oldham, G R (1974), The job diagnostic survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign projects, Technical Report No.4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA Herzberg, F (1966), Work and the nature of man, Cleveland, OH: World Publishing Company Jason A Colquitt, Brent A Scott, and Jeffery A LePine (2007) Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking and Job Performance Journal of Applied Psychology 2007, Vol 92, No 4, 909–927 Janet Cheng Lian Chew, A Thesis “The Influence of Human Resource Management Practices on the Retention of Core Employees of Australian Organisations: An Empirical Study” Murdoch University, July-2004 John H Mc Connell (2003), How To Design, Implement, and Interpret an Employee Survey, AMACOM, New York ISBN 0814407099 Joseph A.G & Rosemary R.G (2003), Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales, Presented at the Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, The Ohio State University, Columbus, OH, October 810, 2003 Jo YN, Lee CK, Lee SD & Hahn M (2014), Empirical analysis of roles of perceived leadership styles and trust on team members’ creativity: Evidence from Korean ICT companies, Computers in Human Behavior, 14, 27-35 Kusku, F (2003) Employee satisfaction in higher education: the case of academic and administrative staff in Turkey Career Dev Int 8(7): 347-356 Kovach (1987) Workers and supervisors give different answers Business Horizons , 30 (5), 58-65 Maslow (1943) A theory of human motivation Psychological review , 50 (4), 370 Marc Buelens and Van den Broeck (2007).An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations.PublicAdministration Review, 67: 65–74 Mahfuzur; Mondol, Dilip Kumar, Ayub Ali (2013).nexus of employee motivation with hrm and workplace behaviour: an assessment of the dominant factors Management Research and Practice 5.4 (Dec 2013): 49-57 Mullins LJ (2005) Management and OrganisationalBehaviour.Prentice hall UK 7th Ed 88(431):1052-1058 Mowday R.T Steers R.M Porter L.W (1979), Impact of leadership style and emotions on subordinate performance, The leadership quarterly 13: 545-559 Michell (1982) Motivation: New Directions for Theory, Research, and Practice, Academy ojManagemeni Review 1982, Vol 7, No I, 80-88 Netemeyer, Boles, McKee, and McMurrian’s (1997) model of personorganization fit, leadership support, fairness in reward allocation, job satisfaction, and OCBs Peter K’Obonyo (2007), Influence of Culture on Strategic Human Resource Management (SHRM) Practices in Multinational Companies (MNC) in Kenya: A Critical Literature Review, University of Nairobi, Kenya Pinder CC 1998 Work Motivation in Organizational Behavior Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Robbins, S.P (2001), Organizational behavior (9th ed.), New Jersey: Prentice Hall ShaemiBarzoki, Attafar, RezaJannati (2012), An Analysis of Factors Affecting the Employees Motivation based on Herzberg’s Hygiene Factors Theory,Australian Journal of Basic and Applied Sciences Smith, PC, HULIN, CL, & KENDALL, LM (1969) The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement: a Strategy for the Study of Attitudes.[By] Patricia Cain Smith Lorne M Kendall Charles L Hulin Stanton Crossley (2000) User's manual for the job descriptive index (JDI) and Job In General (JIG) Scale 1997 Revision Staples Higgins (1998).A self-fficacy theory explanation for the management of remote workers in virtual organizations.Journal of Computer‐ Mediated Communication, (4), 0-0 Ting Yuan (1997) Determinants of Job Satisfaction of Federal Government Employees Public Personnel Management September 1997 26: 313-334 Teck-Hong, T., Waheed, A (2011), Herzberg's motivation-hygiene theory and job satisfaction in the malaysian retail sector: the mediating effect of love of money Thomson, D., J Dunleavy, S Bruce "Y Nurse job satisfaction-factors relating to nurse satisfaction in the workplace." " Rapport PRODUIT pour le compte du ComiteconsultatifCanadiensur les Soinsinfirmiers Ottawa (Ontario): ComiteconsultatifCanadiensur les ressourceshumaines en Santé et Santé Canada (2002) Vander Zanden, James W (2003) Human Development, Updated 7th Edition Published by McGraw-Hill College, Belmont, CA, 2003 ... yếu tố tác động đến động lực làm việc cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, thực nhằm tìm giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh. .. Xác định yếutố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh Đồng Nai  Đánh giá thực trạng nhân tố tạo động lực làm việc cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai  Xây... bày sở lý luận động lực làm việc nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc cán bộ, công chức cấp xã Chương đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đồng nai , Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay