Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty dicentral

115 5 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ VĂN CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DICENTRAL LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ VĂN CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DICENTRAL Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral” kết học tập, nghiên cứu khoa học thân Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu nêu phần tài liệu tham khảo Dữ liệu thu thập từ thực tế, trực tiếp công ty Dicentral chi nhánh TP.HCM bảng câu hỏi xử lý trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tp HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Văn Chương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1 Các khái niệm học thuyết nhu cầu, động lực 1.1.1 Khái niệm động lực 1.1.2 Khái niệm tạo động lực làm việc 1.1.3 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc 1.1.4 Các học thuyết nhu cầu động viên 1.2 Các nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên trước 12 1.2.1 Các nghiên cứu nước 12 1.2.2 Nghiên cứu nước 14 1.3 Các yếu tố nâng cao động lực sử dụng nghiên cứu Nâng cao động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral 15 1.3.1 Chế độ đãi ngộ 17 1.3.2 Quản lý công việc 18 1.3.3 Thiết kế công việc 18 1.3.4 Tinh thần làm việc nhóm 20 1.3.5 Sự tự chủ công việc 21 1.3.6 Đào tạo hội thăng tiến 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DICENTRAL 25 2.1 Tổng quan công ty 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 26 2.1.3 Tổng quan cấu tổ chức nhân 26 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty Dicentral 29 2.2 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral 31 2.2.1 Tinh thần làm việc nhóm 31 2.2.2 Thành phần đào tạo hội thăng tiến 33 2.2.3 Thành phần chế độ đãi ngộ 37 2.2.4 Thành phần thiết kế công việc 43 2.2.5 Thành phần quản lý công việc 44 2.2.6 Thành phần tự chủ công việc 46 2.3 Tổng hợp vấn đề tồn công tác tạo động 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DICENTRAL 51 3.1 Cơ sở xây dựng giải pháp 51 3.2 Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral 52 3.2.1 Giải pháp nâng cao tinh thần làm việc nhóm 53 3.2.2 Giải pháp đào tạo hội thăng tiến 58 3.2.3 Giải pháp tạo động lực qua chế độ đãi ngộ 66 3.2.4 Giải pháp tạo động lực qua yếu tố Thiết kế công việc 72 3.2.5 Giải pháp quản lý công việc 74 3.2.6 Giải pháp tự chủ công việc 75 KẾT LUẬN .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa A/C Anh/ chị BGĐ Ban giám đốc BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CISSP CN CNTT Chứng Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin (Certified Information Systems Security Professional) Chi nhánh Công nghệ thông tin CV Công việc DT Doanh thu EDI Trao đổi liệu điện tử (Electronic Data Interchange) ERP Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning) GVHB LN Giá vốn hàng bán Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế NLĐ Người lao động NV Nhân viên TB Trung bình TFS Phần mềm quản lý mã nguồn Microsoft (Team Foundation Server) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 0.1 Tình hình nghỉ việc Dicentral qua năm 1.1 Thuyết hai nhân tố Herzberg 11 1.2 Thang đo yếu tố chế độ đãi ngộ 18 1.3 Thang đo yếu tố quản lý công việc 18 1.4 Thang đo yếu tố thiết kế công việc 20 1.5 Thang đo yếu tố tinh thần làm việc nhóm 21 1.6 Thang đo yếu tố tự chủ công việc 22 1.7 Thang đo yếu tố đào tạo hội thăng tiến 23 2.1 Cơ cấu lao động công ty Dicentral Việt Nam cuối năm 2017 28 2.2 Cơ cấu lao động theo phòng ban 29 2.3 Báo cáo kết kinh doanh công ty Dicentral 30 2.4 Các tiêu doanh thu lợi nhuận 30 2.5 Kết khảo sát tinh thần làm việc nhóm 31 2.6 Tình hình hoạt động xây dựng nhóm công ty 33 2.7 Kết khảo sát thành phần đào tạo hội thăng tiến 34 2.8 Thống kê khóa đào tạo tổ chức cho nhân viên 35 2.9 Các cấp bậc nhân viên công ty Dicentral 37 2.10 Kết khảo sát yếu tố chế độ đãi ngộ 38 2.11 Mức lương theo cấp bậc công ty Dicentral năm 2017 39 2.12 Mức lương trung bình qua năm Dicentral 39 2.13 Thống kê lương trung bình số tỉnh thành 40 2.14 Thống kê tình hình làm thêm ngồi nhân viên Dicentral 41 2.15 Kết khảo sát yếu tố thiết kế công việc 43 2.16 Kết khảo sát yếu tố quản lý công việc 45 Bảng Tên bảng Trang 2.17 Kết khảo sát yếu tố tự chủ công việc 46 2.18 Quy định thời gian làm việc Dicentral 47 2.19 Thống kê sai phạm giấc đến công ty năm 2017 48 2.20 Tổng hợp vấn đề công tác tạo động lực công ty Dicentral 49 3.1 Các giải pháp tinh thần làm việc nhóm 53 3.2 Các giải pháp đào tạo hội thăng tiến 58 3.3 Mẫu khảo sát lấy ý kiến nhân viên cho việc xác định nhu cầu đào tạo 59 3.4 Mẫu khảo sát hiệu buổi thuyết trình 62 3.5 3.6 3.7 Bảng mơ tả cơng việc cho vị trí kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm (Senior Software Engineer) Bảng mô tả trách nhiệm cho vị trí kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm (Senior Software Engineer) Bảng mơ tả u cầu cho vị trí kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm (Senior Software Engineer) 63 64 65 3.8 Các giải pháp chế độ đãi ngộ 66 3.9 Quy định mức tăng lương cho mức đánh giá nhân viên năm 2018 69 3.10 Các giải pháp thiết kế công việc 72 3.11 Giải pháp quản lý công việc 74 3.12 Giải pháp tự chủ công việc 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 1.2 Tên hình Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty Dicentral sử dụng nguyên cứu Trang 16 2.1 Logo công ty Dicentral 25 2.2 Cơ cấu tổ chức cơng ty Dicentral 27 2.3 Quy trình Scrum 45 PHỤ LỤC 05: BẢNG KHẢO SÁT Xin chào Quý Anh/Chị Tôi tên Lê Văn Chương, học viên cao học khóa K24, trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu Động lực công việc nhân viên cơng ty Dicentral Mục đích khảo sát đo lường động lực công việc nhân viên Dicentral Rất mong anh/ chị cơng tác giúp tơi hồn thành bảng khảo sát Khơng có đâu trả lời hay sai, ý kiến đóng góp anh/chị điều có giá trị tham khảo xin cam đoan giữ bí mật thơng tin mà anh/ chị cung cấp Mọi thắc mắc anh/ chị xin gửi chuongle@dicentral.com Xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG Anh/ chị vui lòng cho biết số thơng tin: Giới tính: □ Nam □ Nữ Độ tuổi: □ Dưới 25 □ Từ 25 đến 35 □ Trên 35 □ Cao đẳng, đại học □ Trung cấp trở xuống Trình độ học vấn: □ Sau đại học Chức vụ: □ Nhân viên □ Quản lý PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Để tìm hiểu cụ thể tiêu chí yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Dicentral Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý tiêu chí sau Hướng dẫn trả lời: Vui lòng đánh dấu vào lựa chọn Anh/ chị Mỗi câu có lựa chọn với mức độ sau: 1) Hồn tồn khơng đồng ý; 2) Khơng đồng ý; 3) Bình thường/ Khơng ý kiến; 4) Đồng ý; 5) Hoàn toàn đồng ý Tiêu chí tạo động lực làm việc STT Mức độ Tinh thần làm việc nhóm 1.1 A/C cảm thấy vui vẻ làm việc với nhóm 1.2 Các thành viên nhóm phối hợp tốt với công việc 5 5 5 1.3 1.4 Các thành viên nhóm biết chia trách nhiệm công việc Các thành viên nhóm tin tưởng tơn trọng lẫn Đào tạo hội thăng tiến 2.1 2.2 2.3 2.4 Cơng ty có sách thăng tiến cơng A/C công ty đào tạo kiến thức cần thiết phục vụ cho cơng việc Cơng ty có kế hoạch, sách rõ ràng đào tạo phát triển nghề nhiệp cho nhân viên A/C tự nghiên cứu trao dồi kỹ năng/kiến thức để thực công việc tốt Chế độ đãi ngộ 3.1 Anh/ chị trả lương tương xứng với công việc 3.2 Anh/ chị tăng lương cách hợp lý 3.3 Cơng ty có chế độ phúc lợi tốt (Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ) 3.4 Khi làm tốt công việc, anh/ chị khen thưởng xứng đáng 3.5 Công ty biết ghi nhận đóng góp nhân viên 5 5 5 5 5 5 Thiết kế công việc 4.1 4.2 4.3 Công việc anh/ chị thú vị Công việc anh/ chị đòi hỏi kỹ năng/ kiến thức nhiều lĩnh vực khác Công việc anh/ chị mang tính thử thách Quản lý cơng việc 5.1 5.2 5.3 5.4 Cơng việc có quy trình thực rõ ràng Khi giao việc, cấp cho biết mục tiêu công việc rõ ràng Công ty (hoặc nhóm) có tiêu chuẩn rõ ràng để đo lường cơng việc Quy trình làm việc giúp mang lại hiệu cho công việc Tự chủ công việc 6.1 6.2 6.3 6.4 Anh/ chị trao quyền tương ứng với trách nhiệm cơng việc Anh/ chị quyền quản lý lịch trình làm việc Anh/ chị cấp khuyến khích chủ động cơng việc Anh/ chị linh hoạt thời gian làm việc Xin chân thành cảm ơn Anh/ chị PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SPSS  Kết phân tích Cronbach’s Alpha: Phân tích Cronbach’s Alpha giúp kiểm định độ tin cậy thang đo, công cụ giúp loại bỏ biến rác, không đạt yêu cầu thang đo tạo nhân tố giả phân tích nhân tố (Nguyễn Đình Thọ, 2014) Trong phân tích Cronbach’s Alpha, biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng (Item-total correlation) nhỏ 0.3 bị loại tiêu chuẩn chọn thang đo Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên (Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Theo đó, tác giả tiến hành kiểm định Cronbach’s Alpha tổng hợp đánh giá độ tin cậy thang đo bảng bên Tổng hợp đánh giá độ tin cậy thang đo STT Thang Đo Số biến quan sát Cronbach’s Alpha Tinh thần làm việc nhóm 0,829 Đào tạo hội thăng tiến 0,833 Chế độ đãi ngộ 0,809 Thiết kế công việc 0,778 Quản lý công việc 0,854 Tự chủ công việc 0,695 Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho thấy biến quan sát đạt yêu cầu, thang đo đủ độ tin cậy để sử dụng Thành phần tinh thần làm việc nhóm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,829 Item Statistics TTNN1 TTNN2 TTNN3 TTNN4 Mean Std Deviation 2,76 ,842 2,79 ,717 2,82 ,770 2,87 ,810 N 203 203 203 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Correlation Item Deleted TTNN1 8,48 3,657 ,672 ,471 ,777 TTNN2 8,45 4,160 ,635 ,412 ,794 TTNN3 8,42 3,987 ,635 ,412 ,793 TTNN4 8,37 3,729 ,685 ,485 ,770 Thành phần đào tạo hội thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,833 Item Statistics DTCH1 DTCH2 DTCH3 DTCH4 Mean Std Deviation 3,10 ,754 3,02 ,780 2,85 ,709 2,96 ,706 N 203 203 203 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted DTCH1 8,83 3,269 ,721 ,539 ,762 DTCH2 8,91 3,230 ,701 ,561 ,771 DTCH3 DTCH4 9,08 8,98 3,503 3,782 ,677 ,555 ,489 ,350 ,783 ,834 Thành phần chế độ đãi ngộ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,803 Item Statistics CDDN1 CDDN2 CDDN3 CDDN4 CDDN5 Mean Std Deviation 3,00 ,718 2,86 ,720 2,77 ,702 3,71 ,782 2,82 ,704 N 203 203 203 203 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted CDDN1 12,16 4,721 ,661 ,563 ,735 CDDN2 12,31 4,649 ,688 ,555 ,727 CDDN3 12,39 4,991 ,580 ,367 ,761 CDDN4 11,45 5,268 ,397 ,188 ,821 CDDN5 12,34 4,920 ,604 ,368 ,754 Thành phần thiết kế công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,778 Item Statistics Mean Std Deviation N TKCV1 3,12 ,724 203 TKCV2 3,19 ,648 203 TKCV3 3,15 ,736 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted TKCV1 6,33 1,442 ,647 ,421 ,665 TKCV2 6,27 1,654 ,610 ,378 ,710 TKCV3 6,31 1,482 ,595 ,355 ,726 Thành phần quản lý công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,854 Item Statistics Mean Std Deviation QLCV1 3,18 ,709 QLCV2 3,37 ,730 QLCV3 3,08 ,743 QLCV4 3,05 ,712 N 203 203 203 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted QLCV1 9,51 3,538 ,670 ,449 ,825 QLCV2 9,32 3,395 ,707 ,503 ,810 QLCV3 9,61 3,398 ,685 ,471 ,819 QLCV4 9,64 3,421 ,722 ,523 ,804 Thành phần tự chủ công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,695 TCCV1 TCCV2 TCCV3 TCCV4 Item Statistics Mean Std Deviation 3,23 ,681 3,22 ,707 3,14 ,678 3,30 ,718 N 203 203 203 203 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation TCCV1 9,66 2,493 ,510 TCCV2 9,67 2,650 ,392 TCCV3 9,74 2,409 ,562 TCCV4 9,59 2,490 ,461 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted ,311 ,612 ,157 ,685 ,348 ,579 ,214 ,643  Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA): Phân tích EFA để kiểm định giá trị thang đo, xác định giá trị hội tụ giá trị phân biệt thang đo Trong phân tích EFA, biến quan sát để khơng bị loại phải thỏa mãn tiêu chuẩn sau (Nguyễn Đình Thọ, 2014): - Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ≥ 0.5 với mức ý nghĩa (Sig) kiểm định Bartlett ≤ 0.05 - Hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0.5 - Thang đo chấp nhận Eigenvalue ≥ tổng phương sai trích phải 50% - Mức độ chênh lệch hệ số tải nhân tố (Factor loading) biến quan sát nhân tố phải ≥ 0.3 Kết phân tích EFA có hệ số KMO 0,760 với Sig = 0,000 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA phù hợp (Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Tại mức Eigenvalue = 1,435 biến quan sát trích thành nhân tố với phương sai trích 64,994%, nghĩa nhóm nhân tố giải thích 64,994% mức độ biến thiên tập liệu Và biến quan sát hội tụ nhân tố với mơ hình ban đầu Mặc dù biến quan sát DTCH4 có tương quan với nhóm TTNN hệ số tải nhân tố 0,349 hệ số tải nhân tố DTCH4 với nhóm DTCH 0,737, chênh lệch hệ số tải nhân tố DTCH4 với nhóm lớn 0,3 nên đạt yêu cầu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction TTNN1 1,000 ,688 TTNN2 1,000 ,633 TTNN3 1,000 ,628 TTNN4 1,000 ,687 DTCH1 1,000 ,745 DTCH2 1,000 ,798 DTCH3 1,000 ,684 DTCH4 1,000 ,703 CDDN1 1,000 ,679 CDDN2 1,000 ,699 ,760 1932,604 276 ,000 CDDN3 1,000 CDDN4 1,000 CDDN5 1,000 TKCV1 1,000 TKCV2 1,000 TKCV3 1,000 QLCV1 1,000 QLCV2 1,000 QLCV3 1,000 QLCV4 1,000 TCCV1 1,000 TCCV2 1,000 TCCV3 1,000 TCCV4 1,000 Extraction Method: Principal Component Analysis ,569 ,373 ,591 ,744 ,681 ,698 ,693 ,690 ,698 ,735 ,606 ,378 ,702 ,496 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4,798 19,193 19,193 4,798 19,193 19,193 3,191 12,765 12,765 3,209 12,835 32,028 3,209 12,835 32,028 2,843 11,370 24,135 2,393 9,571 41,599 2,393 9,571 41,599 2,841 11,363 35,498 2,090 8,359 49,958 2,090 8,359 49,958 2,717 10,867 46,365 1,887 7,863 59,015 1,887 7,863 59,015 2,204 9,185 59,015 1,435 5,980 64,994 1,435 5,980 64,994 2,109 8,789 64,994 ,935 3,739 67,404 ,800 3,199 70,603 ,735 2,940 73,543 10 ,708 2,831 76,374 11 ,657 2,626 79,001 12 ,547 2,189 81,189 13 ,509 2,037 83,226 14 ,503 2,012 85,238 15 ,470 1,882 87,120 16 ,447 1,787 88,906 17 ,423 1,693 90,600 18 ,399 1,596 92,196 19 ,370 1,479 93,675 20 ,351 1,405 95,080 21 ,320 1,279 96,359 22 ,268 1,070 97,430 23 ,228 ,913 98,342 24 ,216 ,865 99,207 25 ,198 ,793 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis CDDN2 CDDN1 CDDN3 CDDN5 CDDN6 TTNN4 TTNN1 TTNN2 TTNN3 QLCV4 QLCV3 QLCV1 QLCV2 DTCH1 DTCH2 DTCH3 Rotated Component Matrixa Component ,822 ,789 ,732 ,718 ,595 ,814 ,792 ,777 ,775 ,825 ,820 ,806 ,805 ,849 ,830 ,784 DTCH4 ,349 ,737 TCCV3 ,833 TCCV1 ,771 TCCV4 ,636 TCCV2 ,576 TKCV3 ,831 TKCV1 ,821 TKCV2 ,813 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 07: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ Thống kê mơ tả mẫu khảo sát Tỉ lệ tổng Số Lượng Tỉ lệ Dưới 25 39 19,2% 22% Từ 25-35 124 61.1% 54% Trên 35 40 19.7% 24% Nam 133 65.5% 58% Nữ 70 34.5% 42% Sau đại học 31 15,3% Đại học, cao đẳng 148 72,9% Trung cấp trở xuống 24 11,8% Nhân viên 183 90,1% 78% Quản lý 20 9,9% 22% thể Theo độ tuổi Theo giới tinh Theo trình độ Theo chức vụ Kết thống kê mô tả yếu tố Biến Quan sát TTNN1 TTNN2 TTNN3 TTNN4 DTCH1 DTCH2 DTCH3 DTCH4 CDDN1 CDDN2 CDDN3 CDDN4 CDDN5 TKCV1 TKCV2 TKCV3 QLCV1 QLCV2 QLCV3 QLCV4 TCCV1 TCCV2 TCCV3 TCCV4 Giá trị TB 2,76 2,79 2,82 2,87 3,1 3,02 2,85 2,96 2,86 2,77 3,71 2,82 3,12 3,19 3,15 3,18 3,37 3,08 3,05 3,23 3,22 3,14 3,3 Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Độ lệch chuẩn 0,842 0,717 0,77 0,81 0,754 0,78 0,709 0,706 0,718 0,72 0,702 0.,782 0,704 0,724 0,648 0,736 0,709 0,73 0,743 0,712 0,681 0,707 0,678 0,718 Giá trị trung bình nhóm yếu tố Nhóm yếu tố Tinh thần làm việc nhóm Cơ hội đào tạo thăng tiến Chế độ đãi ngộ Thiết kế công việc Quản lý công việc Tự chủ công việc Giá trị TB 2.81 2.98 3.03 3.15 3.17 3.22 ... CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DICENTRAL 51 3.1 Cơ sở xây dựng giải pháp 51 3.2 Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral 52 3.2.1 Giải pháp. .. tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral Chương 3: Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1... 1.3 Các yếu tố nâng cao động lực sử dụng nghiên cứu Nâng cao động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral Để xây dựng thang đo khảo sát động lực làm việc cho nhân viên công ty Dicentral, tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty dicentral , Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty dicentral

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay