Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XN HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XN HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Tơi tự tìm hiểu đề tài, vận dụng kiến thức học trao đổi với người hướng dẫn khoa học để thực nghiên cứu Những liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, nội dung tham khảo từ nghiên cứu tác giả khác tơi trích dẫn ghi rõ phần danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu dùng cho nghiên cứu kết nghiên cứu trung thực TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Hoàng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .4 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại 2.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.3 Lợi nhuận khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.2 Các nghiên cứu trước khả sinh lời ngân hàng 10 2.3 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mơ hình hồi quy 29 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 33 3.3 Thu thập xử lý số liệu .33 3.4 Phương pháp kiểm định mơ hình .34 3.5 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Một số đặc điểm ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nghiên cứu 36 4.2 Kết nghiên cứu 48 4.2.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 48 4.2.2 Kết phân tích tương quan .63 4.2.3 Kết hồi quy kiểm định lựa chọn mơ hình 64 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 73 4.3.1 Mơ hình đươc chọn .73 4.3.2 Thảo luận kết 74 4.4 Kết luận chương 80 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 81 5.1 Kết nghiên cứu .81 5.2 Khuyến nghị 81 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CPI Chỉ số giá tiêu dùng FEM Mơ hình liệu tác động cố định GDP Tổng sản phẩm quốc nội KNSL Khả sinh lời NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần POOLED OLS Mơ hình bình phương bé liệu bảng REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROAA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản bình quân ROAE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các NHTM Việt Nam phạm vi nghiên cứu đề tài Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước 19 Bảng 3.1: Chi tiết biến dấu kỳ vọng 32 Bảng 4.1: Số lượng NHTM qua năm 38 Bảng 4.2: Mức vốn pháp định áp dụng loại hình TCTD 40 Bảng 4.3: Đặc điểm biến mơ hình 48 Bảng 4.4: Ma trận tương quan tuyến tính cặp biến 63 Bảng 4.5: Nhân tử phóng đại phương sai 64 Bảng 4.6: Kết hồi quy với ROAA 64 Bảng 4.7: Kết hồi quy với ROAE 65 Bảng 4.8: Kết kiểm định lựa chọn POOLED OLS FEM 66 Bảng 4.9: Kết kiểm định lựa chọn POOLED OLS REM 67 Bảng 4.10: Kết kiểm định lựa chọn FEM REM 67 Bảng 4.11: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 68 Bảng 4.12: Kết kiểm định tượng tự tương quan 69 Bảng 4.13: So sánh hồi quy FEM, REM thông thường FEM, REM theo phương pháp Robust standard errors 69 Bảng 4.14: Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROAA bao gồm FEM_SCC 70 Bảng 4.15: Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROAE bao gồm REM_SCC 71 Bảng 4.16: Tổng hợp chứng thực nghiệm 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 4.1: Vốn điều lệ 11 NHTMCP không đáp ứng quy định tăng vốn thời điểm 21/12/2010 41 Hình 4.2: Vốn điều lệ NHTM thời điểm 31/12/2017 42 Hình 4.3: Kế hoạch tăng vốn NHTM năm 2018 44 Hình 4.4: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2006 – 2016 46 Hình 4.5: Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006 – 2016 47 Hình 4.6: Khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 .49 Hình 4.7: Tốc độ tăng trưởng tài sản NHTM giai đoạn 2006 – 2017 50 Hình 4.8: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản NHTM giai đoạn 2006 – 2017 52 Hình 4.9: Tỷ lệ dự phòng tổng dư nợ NHTM giai đoạn 2006– 2017 53 Hình 4.10: Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động (CIR) NHTM giai đoạn 2006 – 2017 .55 Hình 4.11: Tỷ lệ dư nợ cho vay huy động NHTM giai đoạn 2006 – 2017 56 Hình 4.12: Tỷ lệ Thu nhập ngồi lãi tổng tài sản NHTM giai đoạn 2006 – 2017 58 Hình 4.13: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 59 Hình 4.14: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 61 TÓM TẮT Ngành ngân hàng Việt Nam năm gần chứng kiến nhiều biến cố xảy ra, số tình trạng nợ xấu tăng mạnh, lợi nhuận khả sinh lời giảm sút, khả quản trị chưa tốt dẫn đến nhiều ngân hàng phải tự tái cấu trúc phải thực sáp nhập để tiếp tục hoạt động Ngoài ảnh hưởng từ điều kiện kinh tế vĩ mô, KNSL ngân hàng phụ thuộc nhiều vào định quản trị Do nhằm giúp nhà quản trị ngân hàng có để đưa định tốt để gia tăng KNSL, tác giả thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố chiều ảnh hưởng chúng đến KNSL NHTM để từ đưa giải pháp góp phần nâng cao KNSL Sử dụng liệu gồm 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2017 thực hồi quy với mơ hình OLS, FEM, REM để xem xét yếu tố chiều tác động chúng đến KNSL Sau đó, thực kiểm định lựa chọn mơ hình sử dụng phương pháp Robust standard errors Driscoll and Kraay’s (1998) để khắc phục vi phạm giả thuyết hồi quy mơ hình Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố rủi ro khoản, mức độ hỗn hợp kinh doanh lạm phát tác động chiều đến KNSL NHTM, yếu tố hiệu quản lý rủi ro tín dụng tác động ngược chiều Gia tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ROAA tăng lại làm ROAE giảm Từ kết nghiên cứu, tác giả gợi ý giải pháp để nhà quản trị ngân hàng ứng dụng nhằm nâng cao KNSL quản lý khoản hiệu quả, đa dạng hóa hoạt động NHTM, theo dõi dự báo lạm phát, nâng cao chất lượng khoản cấp tín dụng, tăng cường quản lý chi phí cân nhắc việc tăng vốn chủ sở hữu Bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu tác giả tồn số hạn chế chưa xem xét tác động khủng hoảng tài ảnh hưởng loại hình sở hữu ngân hàng đến KNSL NHTM Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, khả sinh lời, yếu tố ảnh hưởng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Ngành ngân hàng Việt Nam năm gần chứng kiến nhiều biến cố xảy ra, số tình trạng nợ xấu tăng mạnh, khả quản trị chưa tốt dẫn đến nhiều ngân hàng phải tự tái cấu trúc phải thực sáp nhập để tiếp tục hoạt động Sự cạnh tranh ngày gay gắt buộc ngân hàng phải tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao lực quản trị Đặc biệt tình trạng nợ xấu tăng mạnh dẫn đến ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, làm bào mòn lợi nhuận ngân hàng nhiều, lợi nhuận tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng Ngoài ảnh hưởng từ điều kiện kinh tế vĩ mô, lợi nhuận ngân hàng phụ thuộc nhiều vào định quản trị Do nhằm giúp nhà quản trị ngân hàng có để đưa định tốt hơn, đem lại kết lợi nhuận cao với mục tiêu tối đa hóa giá trị ngân hàng chọn đề tài “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam, mục tiêu cụ thể sau:  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM  Xác định chiều ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời NHTM Việt Nam  Gợi ý giải pháp nhằm góp phần nâng cao khả sinh lời NHTM Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả tìm câu trả lời cụ thể cho câu hỏi nghiên cứu sau: Breusch, Pagan, 1980 The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics The Review of Economic Studies, Vol 47, No 1, 239-253 Capraru, Ihnatov, 2014 Banks’ Profitability in Selected Central and Eastern European Countries Procedia Economics and Finance, 16: 587-591 Dietrich, Wanzenried, 2011 Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 21: 307-327 Driscoll, Kraay, 1998 Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data Review of Economics and Statistics, 80(4): 549–560 Pasiouras, Kosmidou, 2007 Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union Research in International Business and Finance, 21: 222-237 Perera, Skully, Chaudhry, 2013 Determinants of Commercial Bank Profitability: South Asian Evidence Asian Journal of Finance & Accounting, Vol 5, No Perry, 1992 Do banks gain or lose from inflation? Journal of Retail Banking, Vol 14, No 2, 25-30 Petria, Capraru, Ihnatov, 2015 Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking Procedia Economics and Finance, 20: 518-524 Smirlock, 1985 Evidence on the (Non) Relationship between Concentration and Profitability in Banking Journal of Money, Credit and Banking, Vol 17, No 1, 6983 Sufian, Chong, 2008 Determinants of Bank Profitability in A Developing Economy: Empirical Evidence from The Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol 4, 2: 91–112 Wooldridge, J M 2002 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Cambridge, MA: The MIT Press PHỤ LỤC Phục lục 1: Đặc điểm biến mơ hình Phục lục 2: Ma trận tương quan Phụ lục 3: Nhân tử phóng đại phương sai VIF Phụ lục 4: Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROAA ROAE theo POOLED OLS, REM, FEM ROAA ROAE Phụ lục 5: Kết kiểm định lựa chọn mơ hình Kết kiểm định lựa chọn POOLED OLS FEM Kết kiểm định lựa chọn POOLED OLS REM Kết kiểm định lựa chọn REM FEM Phụ lục 6: Kiểm định phương sai sai số thay đổi ROAA ROAE Phụ lục 7: Kiểm định tượng tự tương quan Phụ lục 8: Kết hồi quy theo phương pháp Robust standard errors ROAA ROAE ... THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại 2.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại. .. Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt. .. Triển Việt Nam Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân Hàng TMCP Kiên Long Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Nam Á 10 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay