Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường mầm non ngoài công lập cho con của phụ huynh tại thành phố hồ chí minh

119 3 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LƯƠNG BẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP CHO CON CỦA PHỤ HUYNH TẠI ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LƯƠNG BẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP CHO CON CỦA PHỤ HUYNH TẠI ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HUỲNH THANHThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường mầm non ngồi cơng lập cho phụ huynh Thành Phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Lương Bằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết hệ thống cấp bậc nhu cầu 2.2 Lý thuyết dịch vụ 2.2.1.Định nghĩa dịch vụ: 2.2.2 Đặc trưng dịch vụ: 2.2.2 Chất lượng dịch vụ 2.3 Lý thuyết hành vi tiêu dùng .10 2.4 Cơ sở lý thuyết việc định 11 2.4.1 Khái niệm 11 2.4.2 Các giai đoạn định .11 2.5 Xây dựng mơ hình 14 2.5.1 Nghiên cứu nước việc lựa chọn trường mầm non 14 2.5.2 Nghiên cứu nước việc lựa chọn trường mầm non .15 2.5.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 16 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu .23 3.2 Phương pháp nghiên cứu .24 3.2.1 Nghiên cứu sơ 24 3.2.2 Nghiên cứu thức 27 3.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 29 3.4 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 31 3.4.1 Kết vấn thử 31 3.4.2 Bảng câu hỏi cho nghiên cứu thức 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Đặc điểm nhân học mẫu khảo sát 36 4.2 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach Alpha 37 4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 41 4.3.1 Phân tích nhân tố cho nhóm biến độc lập 41 4.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc .43 4.4 Phân tích tương quy hồi quy .44 4.4.1 Phân tích tương quan .44 4.5.2 Phân tích hồi quy 45 4.4.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 46 4.4.4 Kiểm định giả thuyết mơ hình 51 4.5 Kiểm định khác biệt nhóm phụ huynh việc đánh giá tầm quan trọng nhân tố đến định chọn trường 52 4.5.1 Kiểm định khác biệt định chọn trường theo giới tính 52 4.5.2 Kiểm định khác biệt định chọn trường theo độ tuổi 55 4.6.3 Kiểm định khác biệt định chọn trường theo thu nhập 56 4.5.4 Kiểm định khác biệt định chọn trường theo học vấn .58 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 60 4.6.1 Thảo luận yếu tố giáo viên – nhân viên 60 4.6.2 Thảo luận yếu tố an toàn sức khỏe 61 4.6.3 Thảo luận yếu tố chương trình đào tạo 63 4.6.4 Thảo luận yếu tố chi phí 64 4.6.5 Thảo luận yếu tố CSVC 65 4.6.6 Thảo luận yếu tố nhóm tham khảo 66 4.6.7 Thảo luận yếu tố thuận tiện 67 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 70 5.1 Kết luận 70 5.1.1 Kết luận kết nghiên cứu .70 5.1.2 So sánh với kết nghiên cứu trước .72 5.2 Hàm ý quản trị 73 5.2.1 Hàm ý cho nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực .73 5.2.2 Hàm ý cho chương trình phương pháp đào tạo 75 5.2.3 Hàm ý cho an toàn sức khỏe 76 5.2.4 Hàm ý cho chi phí 77 5.2.5 Hàm ý cải thiện sở vật chất 78 5.2.6 Hàm ý cho nhóm tham khảo 79 5.2.7 Hàm ý cho thuận tiện 81 5.3 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .82 5.3.1 Những hạn chế 82 5.3.2 Hướng nghiên cứu 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 86 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Anova : Phân tích phương sai (Analysis of Variance) BGDĐT : Bộ giáo dục đào tạo CSVC : Cơ sở vật chất CTĐT : Chương trình đào tạo EFA : Phân tích nhân tố khám phá KMO : Kaise- Meyer – Olkin Sig : Mức ý nghĩa SPSS : Phần mềm thống kê khoa học xã hội (Statistic Package for Social Sciences) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng : Số liệu thống kê mẫu giáo TP.HCMError! Bookmark not defined Bảng 2 : Bảng thang đo nháp 199 Bảng 3.1 Kết buổi thảo luận nhóm 26 Bảng : Danh sách địa điểm khảo sát trường mầm non 27 Bảng 3: Kết phân tích độ tin cậy thang đo sơ 32 Bảng : Thang đo nghiên cứu thức 32 Bảng : Tóm tắt đặc điểm mẫu khảo sát 37 Bảng : Tóm tắt kết kiểm định Cronbach’s Alpha 40 Bảng : Hệ số KMO kiểm định Barlett’s nhóm biến độc lập 41 Bảng 4 : Kết ma trận nhân tố nhóm biến độc lập 42 Bảng : Hệ số KMO kiểm định Barlett’s cho biến phụ thuộc 43 Bảng : Kết ma trận nhân tố biến phụ thuộc 44 Bảng : Kết phân tích tương quan Pearson 45 Bảng : Kết phân tích hệ số hồi quy .46 Bảng : Kết kiểm định phù hợp mơ hình 46 Bảng 10 : Mức độ giải thích mơ hình .47 Bảng 11 : Bảng thống kê giá trị phần dư 48 Bảng 12 : Thứ tự tác động biến độc lập 51 Bảng 13 : Kết kiểm định giả thuyết 52 Bảng 14 : Kết kiểm định khác biệt theo giới tính 53 Bảng 15 : Kết kiểm định khác biệt theo độ tuổi 55 Bảng 16 : Kết kiểm định khác biệt theo thu nhập .56 Bảng 17 : Kết kiểm định khác biệt theo học vấn .588 Bảng : So sánh kết với cơng trình nghiên cứu trước 72 DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Tháp hệ thống cấp bậc nhu cầu Hình 2.2 : Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Philip Kotler 11 Hình : Mơ hình lựa chọn trường mầm non Đài Loan 14 Hình 2.4 : Các yếu tố ảnh hưởng đến chọn trường mầm non Mỹ 155 Hình 2.5 : Mơ hình lựa chọn trường mẫu giáo cho phụ huynh Tp.HCM 166 Hình : Mơ hình nghiên cứu đề xuất Error! Bookmark not defined.9 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 23 Hình 4.1: Đồ thị phân phối phần dư mơ hình hồi quy 48 Hình 4.2: Đồ thị P-P plot phần dư mơ hình hồi quy .499 Hình 4.3: Đồ thị Scatterplot phần dư mơ hình hồi quy 49 Hình 4.4: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố theo giới tính 54 Hình 4.5: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố theo độ tuổi .56 Hình 4.6: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố theo thu nhập 57 Hình 4.7: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố theo học vấn 599 Hình 4.8: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố giáo viên – nhân viên 60 Hình 4.9: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố an tồn 61 Hình 4.10: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố chương trình đào tạo 63 Hình 4.11: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố chi phí 64 Hình 4.12: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố CSVC 65 Hình 4.13: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố nhóm tham khảo Hình 4.14: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuận tiện 67 66 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Trẻ thơ trang giấy trắng Trẻ thơ phần nhỏ cộng đồng xã hội mà sống Dường tiếng nói trẻ thơ chưa trực tiếp định cộng đồng chung Nhưng chắn rằng, trẻ thơ trăm phần trăm chủ nhân xã hội tương lai không xa Từ thời xa xưa, người ta ý thức tầm quan trọng việc dạy dỗ trẻ thơ, vua Sa-lô-môn (974-931 TCN) tiếng khơn ngoan giàu có dân tộc Do Thái nói “ Hãy dạy cho trẻ thơ đường phải theo; Dầu trở già khơng lìa khỏi (Salomon, Châm Ngơn chương 22 câu 6) Các nước phát triển ngày ý thức sâu sắc giáo dục trẻ thơ để có chuẩn bị tích cực cho thành phần kế thừa họ tương lai Một chuẩn bị tốt cho tương lai, chuẩn bị giáo dục cho trẻ thơ từ bước chập chững đầu đời chúng Và có nhiều nghiên cứu nước phát triển chất lượng giáo dục mầm non lại quan trọng với trẻ nhỏ ? Các chương trình chất lượng cao trường mầm non nâng cao sức khỏe, kỹ nhận thức ,tạo động lực, sẵn sàng học trẻ mang lại mang lại thành tích tốt học tập, khắc phục hành vi phạm tội dài hạn (Helburn & Howes, 1996;Raynold et al.,2002) Nghiên cứu khoa học giới đứa trẻ học chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao hoàn thành việc học tốt hơn, có thu nhập tiềm cao hơn, ứng xử xã hội tốt giảm hành vi phạm tội lớn lên Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học chứng minh phát triển trí tuệ người hình thành độ tuổi nhỏ: 50% phát triển trí tuệ sau đạt từ lọt lòng mẹ đến tuổi, 30% từ tuổi đến tuổi, tiếp tục hoàn thiện đến tuổi trưởng thành tốc độ chậm dần sau 18 tuổi (theo Trần Xuân Thắng, 2013) Có thể nói, mầm non ngưỡng cửa đầu đời vô quan trọng với trẻ nhỏ, tâm sinh lý trẻ q trình phát triển chưa hồn thiện, 96 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TK1 7,94 ,857 ,535 ,647 TK2 8,03 ,993 ,538 ,638 TK3 8,01 ,958 ,558 ,614 4.8 Thang đo định Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,603 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QĐ1 7,49 ,711 ,466 ,427 QĐ2 7,42 ,727 ,390 ,534 QĐ3 7,59 ,721 ,382 ,548 97 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 5.1 Nhón biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Component 3558,705 df 406 Sig ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total % of Cumulative % Variance % 16,561 4,803 16,561 16,561 27,932 3,298 11,371 27,932 37,482 2,769 9,550 37,482 45,154 2,225 7,672 45,154 52,269 2,063 7,115 52,269 57,442 1,500 5,174 57,442 61,665 1,225 4,223 61,665 64,786 Initial Eigenvalues Total ,768 4,803 3,298 2,769 2,225 2,063 1,500 1,225 ,905 % of Variance 16,561 11,371 9,550 7,672 7,115 5,174 4,223 3,121 ,862 2,973 67,760 10 ,831 2,864 70,624 11 ,760 2,621 73,245 12 ,692 2,387 75,632 13 ,642 2,215 77,847 14 ,588 2,027 79,874 15 ,574 1,978 81,851 16 ,523 1,802 83,654 17 ,495 1,708 85,361 18 ,480 1,657 87,018 19 ,470 1,620 88,639 20 ,434 1,497 90,136 21 ,425 1,464 91,600 22 ,380 1,309 92,909 23 ,370 1,274 94,184 24 ,359 1,238 95,422 25 ,340 1,173 96,595 26 ,270 ,933 97,527 27 ,256 ,883 98,411 28 ,247 ,853 99,264 29 ,214 ,736 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3,244 11,186 11,186 3,163 10,907 22,093 3,034 10,462 32,555 2,304 7,944 40,498 2,239 7,720 48,218 1,982 6,836 55,054 1,917 6,611 61,665 98 Rotated Component Matrixa Component VC6 ,822 VC2 ,792 VC5 ,770 VC3 ,766 VC4 ,733 GV5 ,791 GV2 ,735 GV3 ,726 GV6 ,722 GV1 ,672 GV4 ,647 AT7 ,774 AT3 ,770 AT4 ,705 AT2 ,698 AT1 ,639 AT5 ,612 DT2 ,891 DT4 ,866 DT1 ,839 TT3 ,812 TT1 ,804 TT2 ,777 TK3 ,784 TK2 ,773 TK1 ,739 CP3 ,805 CP2 ,716 CP1 ,705 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 5.2 Nhóm biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,627 107,553 ,000 99 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1,678 55,928 55,928 ,729 24,305 80,232 ,593 19,768 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QĐ1 ,793 QĐ2 ,729 QĐ3 ,719 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 1,678 % of Variance 55,928 Cumulative % 55,928 100 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 6.1 Tương quan Correlations VC Pearson Correlation VC Pearson Correlation AT -,063 ,043 ,208** ,368** ,294** ,448** ,001 ,249 ,435 ,000 ,000 ,000 ,000 338 338 338 338 338 338 338 338 ,188** -,007 ,089 ,131* ,056 ,049 ,391** ,902 ,103 ,016 ,308 ,366 ,000 338 338 338 338 338 338 338 -,063 -,007 ,100 -,030 -,085 -,023 ,210** Sig (2-tailed) ,249 ,902 ,067 ,578 ,119 ,679 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 338 Pearson Correlation ,043 ,089 ,100 -,033 -,033 ,018 ,281** Sig (2-tailed) ,435 ,103 ,067 ,545 ,543 ,741 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 338 ,208** ,131* -,030 -,033 ,315** ,283** ,320** Sig (2-tailed) ,000 ,016 ,578 ,545 ,000 ,000 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 338 ,368** ,056 -,085 -,033 ,315** ,374** ,417** Sig (2-tailed) ,000 ,308 ,119 ,543 ,000 ,000 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 338 ,294** ,049 -,023 ,018 ,283** ,374** ,414** Sig (2-tailed) ,000 ,366 ,679 ,741 ,000 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 338 ,448** ,391** ,210** ,281** ,320** ,417** ,414** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 338 338 338 338 338 338 338 Pearson Correlation QĐ QĐ TK 338 Pearson Correlation TK CP N Pearson Correlation CP TT ,001 Pearson Correlation TT AT Sig (2-tailed) Pearson Correlation DT DT ,188** Sig (2-tailed) N GV GV ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,000 338 101 6.2 Hồi quy Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate ,741a ,550 ,540 ,26276 2,144 a Predictors: (Constant), TK, AT, GV, DT, TT, VC, CP b Dependent Variable: QĐ ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 27,810 3,973 Residual 22,784 330 ,069 Total 50,594 337 F Sig ,000b 57,543 a Dependent Variable: QĐ b Predictors: (Constant), TK, AT, GV, DT, TT, VC, CP Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error Beta -,003 ,196 VC ,169 ,031 GV ,134 DT Tolerance VIF -,015 ,988 ,226 5,494 ,000 ,805 1,243 ,018 ,291 7,654 ,000 ,947 1,056 ,138 ,022 ,230 6,180 ,000 ,982 1,019 AT ,109 ,018 ,230 6,161 ,000 ,977 1,024 TT ,081 ,028 ,117 2,925 ,004 ,853 1,172 CP ,175 ,033 ,227 5,307 ,000 ,748 1,336 TK ,185 ,035 ,217 5,267 ,000 ,806 1,241 a Dependent Variable: QĐ Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2,8001 4,5463 3,7498 ,28727 338 -,75834 ,66823 ,00000 ,26002 338 Std Predicted Value -3,306 2,773 ,000 1,000 338 Std Residual -2,886 2,543 ,000 ,990 338 Residual a Dependent Variable: QĐ 102 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT 7.1 Theo giới tính Group Statistics Giới tính N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 115 3,6643 ,47502 ,04430 Nữ 223 3,7704 ,53762 ,03600 Nam 115 3,4667 ,85161 ,07941 Nữ 223 3,6689 ,82556 ,05528 Nam 115 3,6087 ,68578 ,06395 Nữ 223 3,6846 ,62535 ,04188 Nam 115 3,5783 ,81240 ,07576 Nữ 223 3,5904 ,81996 ,05491 Nam 115 3,7594 ,51781 ,04829 Nữ 223 3,9223 ,57032 ,03819 Nam 115 3,8899 ,50286 ,04689 Nữ 223 3,9492 ,50265 ,03366 Nam 115 3,9420 ,42178 ,03933 Nữ 223 4,0254 ,46698 ,03127 Vật chất Giáo viên-nhân viên Đào tạo An toàn Thuận tiện Chi phí Tham khảo Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Equal variances assumed 3,724 ,054 -1,786 Upper 336 ,075 -,10606 ,05938 -,22286 ,01075 -1,858 256,807 ,064 -,10606 ,05708 -,21846 ,00635 -2,111 336 ,036 -,20224 ,09580 -,39069 -,01379 -2,090 224,226 ,038 -,20224 ,09676 -,39292 -,01156 -1,023 ,307 -,07591 ,07422 -,22190 ,07009 Vật chất Equal variances not assumed Equal variances Giáo viên- assumed nhân viên Equal variances ,662 ,417 not assumed Đào tạo Equal variances assumed 2,836 ,093 336 103 Equal variances not assumed Equal variances An toàn ,163 assumed ,687 Equal variances not assumed Equal variances Thuận tiện ,178 assumed ,674 Equal variances not assumed Equal variances Chi phí ,004 assumed ,951 Equal variances not assumed Equal variances ,292 assumed ,590 -,993 212,654 ,322 -,07591 ,07644 -,22659 ,07477 -,130 336 ,897 -,01217 ,09384 -,19676 ,17242 -,130 232,315 ,897 -,01217 ,09356 -,19651 ,17217 336 ,011 -,16285 ,06349 -,28775 -,03796 -2,645 250,839 ,009 -,16285 ,06156 -,28410 -,04160 -1,028 336 ,305 -,05932 ,05771 -,17285 ,05420 -1,028 230,344 ,305 -,05932 ,05772 -,17305 ,05441 -1,606 336 ,109 -,08338 ,05191 -,18549 ,01872 -1,659 251,979 ,098 -,08338 ,05025 -,18234 ,01558 -2,565 Tham khảo Equal variances not assumed 7.2 Theo độ tuổi Descriptives N từ 18-30 Deviation Error 95% Confidence Interval Minimum Maximum for Mean Lower Upper Bound Bound ,07535 3,4713 3,7724 2,40 5,00 31-40 tuổi 194 3,7866 ,48950 ,03514 3,7173 3,8559 2,40 5,00 41-50 tuổi 48 3,7208 ,50654 ,07311 3,5738 3,8679 2,60 5,00 32 3,6625 ,50911 ,09000 3,4789 3,8461 2,40 4,60 338 3,7343 ,51891 ,02822 3,6788 3,7898 2,40 5,00 64 3,5807 ,82455 ,10307 3,3748 3,7867 1,50 4,83 31-40 tuổi 194 3,6555 ,82702 ,05938 3,5384 3,7726 1,50 5,00 41-50 tuổi 48 3,4375 ,90352 ,13041 3,1751 3,6999 1,50 5,00 32 3,5469 ,84054 ,14859 3,2438 3,8499 1,50 5,00 338 3,6001 ,83876 ,04562 3,5104 3,6898 1,50 5,00 tuổi Total từ 18-30 tuổi viên Std ,60276 50 Giáo viên-nhân Std 64 3,6219 tuổi Vật chất Mean 50 tuổi Total 104 từ 18-30 64 3,7031 ,59129 ,07391 3,5554 3,8508 2,00 4,33 31-40 tuổi 194 3,6426 ,66968 ,04808 3,5478 3,7374 2,00 4,33 41-50 tuổi 48 3,6736 ,62072 ,08959 3,4934 3,8538 2,00 4,33 32 3,6458 ,67169 ,11874 3,4037 3,8880 2,00 4,33 338 3,6588 ,64653 ,03517 3,5896 3,7280 2,00 4,33 64 3,6146 ,83141 ,10393 3,4069 3,8223 1,33 5,00 31-40 tuổi 194 3,6521 ,75738 ,05438 3,5448 3,7593 1,33 5,00 41-50 tuổi 48 3,5278 ,87339 ,12606 3,2742 3,7814 1,00 5,00 32 3,2187 ,96761 ,17105 2,8699 3,5676 1,00 5,00 338 3,5863 ,81621 ,04440 3,4990 3,6736 1,00 5,00 64 3,8021 ,52020 ,06503 3,6721 3,9320 2,67 5,00 31-40 tuổi 194 3,9141 ,58336 ,04188 3,8315 3,9967 2,00 5,00 41-50 tuổi 48 3,7917 ,54415 ,07854 3,6337 3,9497 3,00 5,00 32 3,8229 ,47883 ,08465 3,6503 3,9956 3,00 5,00 338 3,8669 ,55762 ,03033 3,8072 3,9265 2,00 5,00 64 3,7969 ,53983 ,06748 3,6620 3,9317 2,67 5,00 31-40 tuổi 194 3,9433 ,47225 ,03391 3,8764 4,0102 2,67 5,00 41-50 tuổi 48 4,0139 ,54125 ,07812 3,8567 4,1711 2,67 5,00 32 3,9792 ,52149 ,09219 3,7911 4,1672 3,00 5,00 338 3,9290 ,50277 ,02735 3,8752 3,9828 2,67 5,00 64 3,9323 ,52513 ,06564 3,8011 4,0635 2,00 5,00 31-40 tuổi 194 4,0189 ,42135 ,03025 3,9592 4,0786 3,00 5,00 41-50 tuổi 48 3,9861 ,45590 ,06580 3,8537 4,1185 2,00 5,00 32 4,0104 ,48993 ,08661 3,8338 4,1871 3,00 5,00 338 3,9970 ,45321 ,02465 3,9486 4,0455 2,00 5,00 tuổi Đào tạo 50 tuổi Total từ 18-30 tuổi An toàn 50 tuổi Total từ 18-30 tuổi Thuận tiện 50 tuổi Total từ 18-30 tuổi Chi phí 50 tuổi Total từ 18-30 tuổi Tham khảo 50 tuổi Total 105 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Vật chất df1 df2 Sig 2,908 334 ,035 Giáo viên-nhân viên ,371 334 ,774 Đào tạo ,710 334 ,547 An toàn 1,185 334 ,315 ,756 334 ,519 Chi phí 1,319 334 ,268 Tham khảo 1,287 334 ,279 Thuận tiện ANOVA Sum of Squares Between Groups Vật chất ,504 Within Groups 89,229 334 ,267 Total 90,742 337 1,979 ,660 Within Groups 235,106 334 ,704 Total 237,086 337 ,192 ,064 Within Groups 140,675 334 ,421 Total 140,868 337 5,378 1,793 Within Groups 219,133 334 ,656 Total 224,511 337 1,034 ,345 Within Groups 103,752 334 ,311 Total 104,787 337 1,583 ,528 Within Groups 83,601 334 ,250 Total 85,185 337 ,372 ,124 Within Groups 68,847 334 ,206 Total 69,219 337 Between Groups Đào tạo Between Groups An toàn Between Groups Thuận tiện Between Groups Chi phí Between Groups Tham khảo Mean Square 1,513 Between Groups Giáo viên-nhân viên df F Sig 1,888 ,131 ,937 ,423 ,152 ,928 2,732 ,044 1,110 ,345 2,109 ,099 ,602 ,614 106 7.3 Theo học vấn Descriptives N Phổ thông Trung cấp - Cao đẳng Vật chất Đại học Sau đại học Total Phổ thông Trung cấp - Cao Giáo viên-nhân đẳng viên Đại học Sau đại học Total Phổ thông Trung cấp - Cao Đào tạo đẳng Đại học Sau đại học Total Phổ thơng Trung cấp - Cao An tồn đẳng Đại học Sau đại học Total Phổ thông Trung cấp - Cao Thuận tiện đẳng Đại học Sau đại học Total Chi phí Phổ thơng Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 40 3,5700 ,73944 ,11692 3,3335 3,8065 2,40 5,00 97 3,7959 ,42326 ,04298 3,7106 3,8812 3,00 5,00 184 3,7326 ,49986 ,03685 3,6599 3,8053 2,40 5,00 17 3,7882 ,55889 ,13555 3,5009 4,0756 3,00 5,00 338 3,7343 ,51891 ,02822 3,6788 3,7898 2,40 5,00 40 2,9875 1,09348 ,17290 2,6378 3,3372 1,50 5,00 97 3,6529 ,81921 ,08318 3,4878 3,8180 1,50 5,00 184 3,6757 ,74693 ,05506 3,5671 3,7844 1,50 5,00 17 3,9216 ,60415 ,14653 3,6109 4,2322 2,50 4,67 338 3,6001 ,83876 ,04562 3,5104 3,6898 1,50 5,00 40 3,7333 ,57090 ,09027 3,5508 3,9159 2,00 4,33 97 3,6357 ,66158 ,06717 3,5024 3,7691 2,00 4,33 184 3,6449 ,66357 ,04892 3,5484 3,7414 2,00 4,33 17 3,7647 ,56230 ,13638 3,4756 4,0538 2,00 4,00 338 3,6588 ,64653 ,03517 3,5896 3,7280 2,00 4,33 40 3,5500 ,75315 ,11908 3,3091 3,7909 1,67 5,00 97 3,5773 ,81119 ,08236 3,4138 3,7408 1,00 5,00 184 3,5761 ,84658 ,06241 3,4529 3,6992 1,00 5,00 17 3,8333 ,65881 ,15978 3,4946 4,1721 2,00 4,83 338 3,5863 ,81621 ,04440 3,4990 3,6736 1,00 5,00 40 3,7750 ,57679 ,09120 3,5905 3,9595 2,67 5,00 97 3,9691 ,54451 ,05529 3,8593 4,0788 2,00 5,00 184 3,8315 ,56081 ,04134 3,7500 3,9131 2,00 5,00 17 3,8824 ,51291 ,12440 3,6186 4,1461 3,00 4,67 338 3,8669 ,55762 ,03033 3,8072 3,9265 2,00 5,00 40 3,7667 ,55058 ,08705 3,5906 3,9427 2,67 5,00 107 Trung cấp - Cao 97 4,0515 ,48909 ,04966 3,9530 4,1501 2,67 5,00 184 3,9130 ,48878 ,03603 3,8419 3,9841 2,67 5,00 17 3,7843 ,48507 ,11765 3,5349 4,0337 2,67 4,33 338 3,9290 ,50277 ,02735 3,8752 3,9828 2,67 5,00 40 3,8000 ,58373 ,09230 3,6133 3,9867 2,00 4,67 97 4,0997 ,42808 ,04346 4,0134 4,1859 3,00 5,00 184 4,0000 ,39579 ,02918 3,9424 4,0576 3,00 5,00 17 3,8431 ,64676 ,15686 3,5106 4,1757 2,00 5,00 338 3,9970 ,45321 ,02465 3,9486 4,0455 2,00 5,00 đẳng Đại học Sau đại học Total Phổ thông Trung cấp - Cao đẳng Tham khảo Đại học Sau đại học Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Vật chất 9,248 334 ,000 Giáo viên-nhân viên 7,277 334 ,000 Đào tạo 1,401 334 ,242 An toàn 1,476 334 ,221 Thuận tiện ,752 334 ,522 Chi phí ,583 334 ,626 3,404 334 ,018 Tham khảo ANOVA Sum of Squares Between Groups Vật chất Giáo viên-nhân viên ,499 Within Groups 89,244 334 ,267 Total 90,742 337 Between Groups 18,091 6,030 Within Groups 218,995 334 ,656 Total 237,086 337 ,500 ,167 Within Groups 140,368 334 ,420 Total 140,868 337 1,117 ,372 Within Groups 223,394 334 ,669 Total 224,511 337 Between Groups An toàn Mean Square 1,498 Between Groups Đào tạo df F Sig 1,868 ,135 9,197 ,000 ,396 ,756 ,557 ,644 108 Between Groups Thuận tiện 1,585 ,528 Within Groups 103,202 334 ,309 Total 104,787 337 2,914 ,971 Within Groups 82,271 334 ,246 Total 85,185 337 2,979 ,993 Within Groups 66,241 334 ,198 Total 69,219 337 Between Groups Chi phí Between Groups Tham khảo 1,710 ,165 3,943 ,009 5,006 ,002 7.4 Theo thu nhập Descriptives N 10 for Mean Lower Upper Bound Bound 3,6150 2,40 4,60 11-15 triệu 123 3,6049 ,43417 ,03915 3,5274 3,6824 2,40 4,60 16-20 triệu 126 3,7746 ,45324 ,04038 3,6947 3,8545 2,60 5,00 40 4,3500 ,37553 ,05938 4,2299 4,4701 3,60 5,00 338 3,7343 ,51891 ,02822 3,6788 3,7898 2,40 5,00 49 2,5748 ,81299 ,11614 2,3413 2,8083 1,50 4,50 11-15 triệu 123 3,3794 ,67929 ,06125 3,2582 3,5007 1,50 5,00 16-20 triệu 126 3,9511 ,60885 ,05424 3,8437 4,0584 2,17 5,00 40 4,4292 ,23837 ,03769 4,3529 4,5054 3,83 5,00 338 3,6001 ,83876 ,04562 3,5104 3,6898 1,50 5,00 49 3,6259 ,67916 ,09702 3,4308 3,8209 2,00 4,33 11-15 triệu 123 3,7263 ,56464 ,05091 3,6255 3,8271 2,00 4,33 16-20 triệu 126 3,6005 ,70807 ,06308 3,4757 3,7254 2,00 4,33 40 3,6750 ,64268 ,10162 3,4695 3,8805 2,00 4,33 338 3,6588 ,64653 ,03517 3,5896 3,7280 2,00 4,33 49 3,6156 ,76995 ,10999 3,3945 3,8368 1,83 5,00 10 triệu 20 triệu Total 10 triệu 20 triệu Total An toàn Error 3,2911 Total Đào tạo Deviation 95% Confidence Interval Minimum Maximum ,08055 triệu viên Std ,56388 20 Giáo viên-nhân Std 49 3,4531 triệu Vật chất Mean 10 triệu 109 11-15 triệu 123 3,4851 ,83932 ,07568 3,3353 3,6349 1,00 5,00 16-20 triệu 126 3,6349 ,82616 ,07360 3,4893 3,7806 1,83 5,00 40 3,7083 ,76119 ,12036 3,4649 3,9518 2,00 5,00 338 3,5863 ,81621 ,04440 3,4990 3,6736 1,00 5,00 49 3,7891 ,56394 ,08056 3,6271 3,9511 2,67 5,00 11-15 triệu 123 3,8238 ,58257 ,05253 3,7199 3,9278 2,00 5,00 16-20 triệu 126 3,8810 ,52572 ,04683 3,7883 3,9736 3,00 5,00 40 4,0500 ,54720 ,08652 3,8750 4,2250 3,00 5,00 338 3,8669 ,55762 ,03033 3,8072 3,9265 2,00 5,00 49 3,8435 ,60132 ,08590 3,6708 4,0163 2,67 5,00 11-15 triệu 123 3,8862 ,50287 ,04534 3,7964 3,9759 2,67 5,00 16-20 triệu 126 3,9471 ,46840 ,04173 3,8645 4,0297 2,67 5,00 40 4,1083 ,44265 ,06999 3,9668 4,2499 3,00 5,00 338 3,9290 ,50277 ,02735 3,8752 3,9828 2,67 5,00 49 3,8980 ,59397 ,08485 3,7274 4,0686 2,00 5,00 11-15 triệu 123 4,0000 ,43733 ,03943 3,9219 4,0781 3,00 5,00 16-20 triệu 126 3,9815 ,38943 ,03469 3,9128 4,0501 2,00 5,00 40 4,1583 ,46525 ,07356 4,0095 4,3071 3,33 5,00 338 3,9970 ,45321 ,02465 3,9486 4,0455 2,00 5,00 20 triệu Total 10 triệu Thuận tiện 20 triệu Total 10 triệu Chi phí 20 triệu Total 10 triệu Tham khảo 20 triệu Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Vật chất df1 df2 Sig 2,252 334 ,082 13,774 334 ,000 Đào tạo 3,327 334 ,020 An toàn ,107 334 ,956 Thuận tiện ,705 334 ,550 Chi phí 3,382 334 ,018 Tham khảo 3,428 334 ,017 Giáo viên-nhân viên 110 ANOVA Sum of Squares Vật chất Giáo viên-nhân viên 21,304 7,101 Within Groups 69,438 334 ,208 Total 90,742 337 Between Groups 100,512 33,504 Within Groups 136,573 334 ,409 Total 237,086 337 1,052 ,351 Within Groups 139,816 334 ,419 Total 140,868 337 2,196 ,732 Within Groups 222,315 334 ,666 Total 224,511 337 1,890 ,630 Within Groups 102,896 334 ,308 Total 104,787 337 1,911 ,637 Within Groups 83,274 334 ,249 Total 85,185 337 1,553 ,518 Within Groups 67,666 334 ,203 Total 69,219 337 Between Groups An toàn Between Groups Thuận tiện Between Groups Chi phí Between Groups Tham khảo Mean Square Between Groups Between Groups Đào tạo df F Sig 34,158 ,000 81,937 ,000 ,837 ,474 1,100 ,349 2,045 ,107 2,555 ,055 2,556 ,055 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LƯƠNG BẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP CHO CON CỦA PHỤ HUYNH TẠI ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên... định chọn trường mầm non công lập cho phụ huynh Thành Phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp mình, nhằm giúp cho trường mầm non hiểu nhân tố tác động đến định chọn trường quý phụ huynh mà có... HUỲNH THANH TÚ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường mầm non ngồi cơng lập cho phụ huynh Thành Phố Hồ Chí Minh cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường mầm non ngoài công lập cho con của phụ huynh tại thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường mầm non ngoài công lập cho con của phụ huynh tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay