Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận thương mại di động( m commerce) của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

153 6 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HUYỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG (M-COMMERCE) CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HUYỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG (M-COMMERCE) CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG LỆ CHI TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận thương mại di động người tiêu dùng TP.HCM” cơng trình nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS Hoàng Lệ Chi Các số liệu nghiên cứu thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018 Tác giả Trần Thị Huyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .5 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2.1.1 Thương mại di động (Mobile Commerce) 2.1.2 Thương mại điện tử thương mại di động 2.1.3 Các dịch vụ thương mại di động .8 2.1.4 Lợi ích thương mại di động 2.1.5 Tình hình phát triển thương mại di động Việt Nam 12 2.2 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 14 2.2.1 Lý thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) 15 2.2.2 Lý thuyết hành vi có hoạch định TPB (Theory of Planned behavior) 16 2.2.3 Mơ hình lý thuyết chấp nhận cơng nghệ TAM (Technology Acceptance Model) 16 2.2.4 Lý thuyết lan truyền đổi IDT (Innovation Diffusion Theory) 18 2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 19 2.4 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .32 2.4.1 Xây dựng mô hình 32 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 35 2.4.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 42 3.2 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 46 3.2.1 Thiết kế lấy mẫu 46 3.2.2 Thu thập mẫu 47 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 47 3.3 THANG ĐO LƯỜNG CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU 50 3.3.1 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo .51 3.3.2 Nghiên cứu sơ định lượng .57 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT 61 4.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 63 4.3 ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) .66 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo yếu tố độc lập 66 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo yếu tố phụ thuộc 68 4.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 69 4.4.1 Phân tích tương quan 69 4.4.2 Phân tích hồi quy 71 4.4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 74 4.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN TMDĐ 77 4.5.1 Kiểm định khác biệt Independent-samples T-test 78 4.5.2 Kiểm định khác biệt Oneway ANOVA 79 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 83 5.1 TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 83 5.2 THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 84 5.3 HÀM Ý QUẢN TRỊ 88 5.3.7 5.4 Sự khác biệt ý định chấp nhận TMDĐ nhóm 93 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 10 PHỤ LỤC 11 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết Cụm từ đầy đủ tắt hay kí hiệu TMDĐ Thương mại di động TMĐT Thương mại điện tử TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh B2C Business to Consumer TRA Theory of Reasoned Action – Thuyết hành động hợp lý TPB Theory of Planned Behavior – Thuyết hành vi dự định TAM Technology Acceptance Model – Mơ hình chấp nhận cơng nghệ IDT Innovation Diffusion Theory – Lý thuyết lan truyền đổi DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh Việt Nam Hình 2: Biểu đồ tăng trưởng lượng truy cập website TMĐT thị trường khu vực Đông Nam Á năm 2017 .3 Hình 1: Thời gian trung bình lưu lại khách hàng truy cập website TMĐT phiên di động ứng dụng bán hàng 13 Hình 2.2: Tỷ lệ doanh nghiệp có website hỗ trợ tảng di động 14 Hình 3: Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý TRA .15 Hình 4: Mơ hình lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB) .16 Hình 5: Mơ hình chấp nhận công nghệ TAM .17 Hình 6: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM .18 Hình 7: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận TMDĐ Chong cộng (2012) 20 Hình 8: Mơ hình nghiên cứu chấp nhận TMDĐ Dai Palvia (2009).22 Hình 9: Mơ hình nghiên cứu chấp nhận TMDĐ tác động điều tiết văn hóa Zhang cộng (2012) 23 Hình 10: Mơ hình nghiên cứu chấp nhận TMDĐ Wu Wang (2005) 24 Hình 11: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận TMDĐ nông nghiệp Li cộng (2007) 25 Hình 12: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận TMDĐ Shanab Ghaleb (2012) 26 Hình 13: Mơ hình điều tra tác động Nhận thức chi phí Nhận thức rủi ro ý định chấp nhận TMDĐ Rind cộng (2017) .27 Hình 14: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 41 Hình 1: Quy trình nghiên cứu .42 Hình 1: Kết hồi quy tuyến tính .74 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Sự khác thương mại di động thương mại điện tử Bảng 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận TMDĐ nghiên cứu trước 28 Bảng 3: Các yếu tố chứng minh thực nghiệm có tác động đến ý định chấp nhận TMDĐ người tiêu dùng .31 Bảng 4: Tổng hợp biến nghiên cứu mơ hình 33 Bảng 1: Tóm tắt cấu trúc bảng câu hỏi khảo sát cho nghiên cứu thức .45 Bảng 2: Sự điều chỉnh thang đo 60 Bảng 1: Kết thu thập liệu 61 Bảng 2: Cơ cấu mẫu nghiên cứu định lượng .61 Bảng 3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha .65 Bảng 4: KMO Barltlett’s Test – Thang đo yếu tố độc lập 67 Bảng 5: Kết phân tích nhân tố khám phá – Thang đo yếu tố độc lập 67 Bảng 6: Kiểm định KMO Bartlett – Thang đo yếu tố phụ thuộc .69 Bảng 7: Kết phân tích nhân tố khám phá - Thang đo yếu tố phụ thuộc 69 Bảng 8: Ma trận tương quan 71 Bảng 9: Tóm tắt mơ hình – Lần 72 Bảng 10: Hệ số hồi quy – Lần 72 Bảng 11: Tóm tắt mơ hình – Lần .73 Bảng 12: Hệ số hồi quy – Lần 73 Bảng 13: Kết kiểm định Independent-samples T-test theo giới tính 78 Bảng 14: Kết Oneway ANOVA .79 Bảng 15: Kết kiểm định khác biệt ý định chấp nhận TMDĐ nhóm nghề nghiệp .80 Bảng 16: Kết kiểm định khác biệt ý định chấp nhận TMDĐ nhóm thu nhập 81 CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Thương mại điện tử (e-commerce) (viết tắt TMĐT) cách mạng hóa ngành kinh doanh kể từ lần phổ biến năm 1990 Việc giới thiệu TMĐT cho doanh nghiệp mang lại thay đổi sâu sắc khả cạnh tranh cấu ngành công nghiệp Tuy nhiên, với phát triển công nghệ truyền thông không dây, thương mại di động (m-commerce) (viết tắt TMDĐ) coi mơ hình tảng kinh doanh có tác động tương tự lớn tác động TMĐT đến cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghiệp (Chong cộng sự, 2012) Sau phổ biến việc sử dụng Internet thiết bị di động, TMDĐ tuyên bố biên giới dịch vụ (Kleijnen cộng sự, 2004) Ngày nay, với cạnh tranh kinh doanh, trở thành cơng cụ truyền thơng phổ biến Là mở rộng TMĐT, TMDĐ coi kênh riêng biệt mang lại giá trị phổ biến cách cung cấp thuận tiện khả truy cập lúc nơi (Balasubramanian, Peterson, & Jarvenpaa, 2002) Theo Chong cộng (2012), cá nhân hoá ưu điểm cung cấp TMDĐ Các thiết bị di động trở thành thiết bị kinh doanh thiết bị cá nhân quan trọng cho người tiêu dùng Người tiêu dùng sử dụng thiết bị di động để nghe nhạc, xem video, chơi trò chơi, thực giao dịch kinh doanh kết nối với mạng xã hội Sự tương tác người tiêu dùng thiết bị di động tạo hội cho tổ chức sử dụng TMDĐ để cá nhân hóa dịch vụ cho khách hàng Nhận thức hội này, tổ chức đầu tư vào sở hạ tầng, dịch vụ thiết bị TMDĐ TMDĐ thu hút ý tiềm vượt qua thành cơng TMĐT (Chong cộng sự, 2012) Theo liệu từ hãng phân tích thị trường viễn thơng Ovum (2017), thị trường TMDĐ (m-commerce) tồn cầu đạt giá trị giao dịch 288 tỉ đô la Mỹ vào năm 2017, dự kiến số tương ứng hai năm 2018 2019 459 tỉ 693 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ Statistics GIOITINH Valid TUOI TRINHDO NGHENGHIEP THUNHAP 300 300 300 300 300 0 0 N Missing Frequency Table (Bảng tần suất) GIOITINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 148 49.3 49.3 49.3 Nu 152 50.7 50.7 100.0 Total 300 100.0 100.0 TUOI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 20 21 7.0 7.0 7.0 Tu 20 den 24 97 32.3 32.3 39.3 Tu 25 den 29 101 33.7 33.7 73.0 Tu 30 den 39 50 16.7 16.7 89.7 Tu 40 tro len 31 10.3 10.3 100.0 300 100.0 100.0 Valid Total TRINHDO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Pho thong 25 8.3 8.3 8.3 229 76.3 76.3 84.7 Tren Dai hoc 31 10.3 10.3 95.0 Khac 15 5.0 5.0 100.0 Total 300 100.0 100.0 Cao dang/Dai hoc Valid THUNHAP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi trieu/thang trieu den duoi 10 trieu/thang Valid 10 trieu den duoi 20 trieu/thang 20 trieu/thang tro len Total 92 30.7 30.7 30.7 92 30.7 30.7 61.3 75 25.0 25.0 86.3 41 13.7 13.7 100.0 300 100.0 100.0 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Thang đo Chuẩn mực chủ quan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 670 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted SN1 6.86 3.622 425 648 SN2 6.67 3.293 522 519 SN3 6.24 3.482 500 550 Thang đo Nhận thức hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 917 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PU1 15.06 11.317 826 891 PU2 15.03 11.193 842 888 PU3 15.07 11.775 774 902 PU4 14.94 11.551 794 898 PU5 14.97 11.681 708 916 Thang đo Nhận thức tính dễ sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 850 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PEOU1 11.69 4.751 695 806 PEOU2 11.66 4.901 681 812 PEOU3 11.76 4.720 705 802 PEOU4 11.72 5.080 675 815 Thang đo Tính di động Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted MOB1 7.85 2.911 710 830 MOB2 7.94 2.558 812 731 MOB3 7.73 3.301 703 839 Thang đo Tính đổi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted INNO1 14.48 11.334 753 861 INNO2 14.44 11.484 799 852 INNO3 14.56 11.398 797 852 INNO4 15.34 11.276 622 896 INNO5 14.52 11.441 719 869 Thang đo Khả tương thích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted COMPA1 7.10 2.704 666 752 COMPA2 7.21 2.645 663 756 COMPA3 7.07 2.687 680 739 Thang đo Sự tin tưởng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 927 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted TR1 15.13 21.293 752 918 TR2 15.09 21.159 780 915 TR3 15.32 20.367 801 911 TR4 15.38 19.735 822 909 TR5 15.52 19.883 755 919 TR6 15.44 19.766 826 908 Thang đo Nhận thức rủi ro Reliability Statistics Cronbach's Alpha 896 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PR1 10.53 6.745 725 883 PR2 10.57 6.553 828 844 PR3 10.63 6.681 786 860 PR4 10.56 6.782 740 876 Thang đo Nhận thức chi phí Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 870 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PC1 5.70 4.236 694 870 PC2 5.69 4.027 785 787 PC3 5.67 4.000 778 793 Thang đo Ý định chấp nhận TMDĐ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted BI1 7.85 2.429 757 763 BI2 7.81 2.482 770 755 BI3 8.07 2.322 657 868 PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích nhân tố cho thang đo yếu tố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .870 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 7173.318 df 630 Sig .000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ent Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 9.758 27.105 27.105 9.758 27.105 27.105 4.578 12.718 12.718 4.183 11.619 38.723 4.183 11.619 38.723 4.049 11.247 23.965 3.253 9.036 47.759 3.253 9.036 47.759 3.682 10.229 34.193 2.467 6.854 54.613 2.467 6.854 54.613 3.111 8.642 42.836 1.898 5.272 59.884 1.898 5.272 59.884 3.009 8.360 51.195 1.608 4.467 64.351 1.608 4.467 64.351 2.428 6.746 57.941 1.459 4.051 68.403 1.459 4.051 68.403 2.093 5.813 63.754 1.134 3.151 71.553 1.134 3.151 71.553 1.960 5.444 69.198 1.032 2.868 74.421 1.032 2.868 74.421 1.880 5.224 74.421 10 726 2.015 76.437 11 694 1.926 78.363 12 594 1.649 80.012 13 584 1.621 81.633 14 536 1.488 83.121 15 491 1.363 84.484 16 455 1.264 85.748 17 425 1.181 86.928 18 411 1.140 88.069 19 391 1.086 89.155 20 388 1.079 90.234 21 356 988 91.222 22 324 899 92.121 23 291 807 92.928 24 276 766 93.694 25 262 729 94.423 26 253 704 95.127 27 245 679 95.806 28 233 646 96.452 29 214 595 97.047 30 199 553 97.600 31 164 456 98.056 32 159 442 98.498 33 152 421 98.919 34 148 411 99.330 35 129 357 99.687 36 113 313 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TR4 861 TR6 843 TR3 837 TR5 825 TR2 820 TR1 799 PU2 858 PU1 837 PU4 821 PU3 799 PU5 692 INNO2 864 INNO3 861 INNO1 829 INNO5 758 INNO4 678 PR2 898 PR3 872 PR1 821 PR4 816 PEOU1 835 PEOU2 767 PEOU3 759 PEOU4 739 PC2 885 PC3 881 PC1 824 MOB2 831 MOB3 747 MOB1 689 COMPA1 806 COMPA3 702 COMPA2 657 SN2 778 SN3 714 SN1 701 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố thang đo Ý định chấp nhận TMDĐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .710 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 432.193 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.337 77.916 77.916 430 14.346 92.262 232 7.738 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component BI2 908 BI1 903 BI3 836 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.337 % of Variance 77.916 Cumulative % 77.916 PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations BI Pearson Correlation BI Sig (2-tailed) SN N Pearson Correlation Sig (2-tailed) PU N Pearson Correlation Sig (2-tailed) PEO U N Pearson Correlation Sig (2-tailed) MOB N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 233** PEOU MOB INNO COMP A TR PR PC 233** 541** 472** 559** 437** 521** 352** 059 032 000 000 000 000 000 000 000 310 586 300 300 300 300 300 300 300 300 300 324** 214** 288** 252** 286** 178** 204** 205** 000 000 000 000 000 002 000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 417** 446** 372** 553** 293** 098 127* 000 000 000 000 000 092 028 300 300 300 300 300 300 300 552** 259** 461** 203** 057 003 000 300 541** 324** 000 000 300 300 300 472** 214** 417** 000 000 000 000 000 000 000 328 962 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 559** 288** 446** 552** 456** 499** 281** 051 023 000 000 000 000 000 000 000 375 696 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 437** 252** 372** 259** 456** 390** 285** 140* 120* 000 000 000 000 000 000 000 016 038 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 521** 286** 553** 461** 499** 390** 378** 010 111 000 000 000 000 000 000 000 866 055 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 352** 178** 293** 203** 281** 285** 378** -.154** 137* 000 002 000 000 000 000 000 300 300 300 300 300 300 300 059 204** 098 057 051 310 000 092 328 300 300 300 300 032 205** 127* Sig (2-tailed) 586 000 N 300 300 N Pearson COM Correlation Sig (2-tailed) PA N Pearson Correlation TR Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PC 300 PU 300 N Pearson Correlation INNO Sig (2-tailed) PR SN 008 018 300 300 300 140* 010 -.154** 307** 375 016 866 008 300 300 300 300 300 300 003 023 120* 111 137* 307** 028 962 696 038 055 018 000 300 300 300 300 300 300 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 300 PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH HỒI QUY Phân tích hồi quy – Lần Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method TR, SN, PEOU, INNO, PU, COMPA, Enter MOBb a Dependent Variable: BI b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 692a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 479 467 Durbin-Watson 54720 1.885 a Predictors: (Constant), TR, SN, PEOU, INNO, PU, COMPA, MOB b Dependent Variable: BI ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 80.418 11.488 Residual 87.434 292 299 167.852 299 Total F Sig .000b 38.367 a Dependent Variable: BI b Predictors: (Constant), TR, SN, PEOU, INNO, PU, COMPA, MOB Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 721 219 SN -.026 040 PU 211 PEOU t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 3.290 001 -.030 -.657 512 855 1.169 047 240 4.446 000 612 1.635 142 055 136 2.569 011 634 1.577 MOB 209 052 230 4.018 000 544 1.839 INNO 122 045 135 2.722 007 723 1.383 COMPA 120 054 126 2.215 028 554 1.806 092 039 109 2.347 020 826 1.211 TR a Dependent Variable: BI Phân tích hồi quy – Lần Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method TR, PEOU, INNO, PU, COMPA, Enter MOBb a Dependent Variable: BI b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 692a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 478 468 Durbin-Watson 54667 1.882 a Predictors: (Constant), TR, PEOU, INNO, PU, COMPA, MOB b Dependent Variable: BI ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 80.289 13.381 Residual 87.563 293 299 167.852 299 Total F Sig 44.776 000b a Dependent Variable: BI b Predictors: (Constant), TR, PEOU, INNO, PU, COMPA, MOB Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 686 212 PU 206 047 PEOU 142 MOB t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 3.230 001 235 4.402 000 627 1.595 055 136 2.566 011 634 1.577 206 052 227 3.979 000 548 1.825 INNO 119 045 133 2.680 008 728 1.373 COMPA 118 054 123 2.182 030 556 1.799 TR 091 039 108 2.327 021 827 1.209 a Dependent Variable: BI PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT BẰNG ONEWAY ANOVA Độ tuổi Descriptives BI N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Duoi 20 21 4.2540 47028 10262 4.0399 4.4680 3.67 5.00 Tu 20 den 24 97 3.9107 71930 07303 3.7657 4.0556 1.33 5.00 Tu 25 den 29 101 4.0000 80416 08002 3.8412 4.1588 1.00 5.00 Tu 30 den 39 50 3.7533 78191 11058 3.5311 3.9755 1.00 5.00 Tu 40 tro len 31 4.0753 69234 12435 3.8213 4.3292 3.00 5.00 300 3.9556 74925 04326 3.8704 4.0407 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances BI Levene Statistic df1 881 df2 Sig 295 476 ANOVA BI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.754 1.189 Within Groups 163.098 295 553 Total 167.852 299 F Sig 2.150 075 Trình độ học vấn Descriptives BI N Pho thong Mean Std Std 95% Confidence Interval Minimu Maximu Deviation Error for Mean m m Lower Upper Bound Bound 25 3.7867 80439 16088 3.4546 4.1187 2.33 5.00 229 3.9447 75241 04972 3.8467 4.0427 1.00 5.00 Tren Dai hoc 31 4.0000 68313 12269 3.7494 4.2506 2.67 5.00 Khac 15 4.3111 68390 17658 3.9324 4.6898 2.67 5.00 Total 300 3.9556 74925 04326 3.8704 4.0407 1.00 5.00 Cao dang/Dai hoc Test of Homogeneity of Variances BI Levene Statistic df1 348 df2 Sig 296 790 ANOVA BI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.698 899 Within Groups 165.154 296 558 Total 167.852 299 F Sig 1.612 187 Nhóm nghề nghiệp Descriptives BI N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Lao dong gian tiep 151 4.0773 70284 05720 3.9642 4.1903 1.33 5.00 Lao dong truc tiep 40 3.6583 86557 13686 3.3815 3.9352 1.00 5.00 Hoc sinh/Sinh vien 89 3.9213 67424 07147 3.7793 4.0634 2.33 5.00 Khac 20 3.7833 97498 21801 3.3270 4.2396 1.00 5.00 Total 300 3.9556 74925 04326 3.8704 4.0407 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances BI Levene Statistic 1.202 df1 df2 Sig 296 309 ANOVA BI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.468 2.156 Within Groups 161.384 296 545 Total 167.852 299 F 3.954 Sig .009 Thu nhập hàng tháng Descriptives BI N Duoi trieu/thang trieu den duoi 10 trieu/thang 10 trieu den duoi 20 trieu/thang 20 trieu/thang tro len Total Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum 92 3.8225 64137 06687 3.6896 3.9553 2.33 5.00 92 3.9457 80789 08423 3.7783 4.1130 1.00 5.00 75 3.9911 77687 08970 3.8124 4.1699 1.00 5.00 41 4.2114 74071 11568 3.9776 4.4452 3.00 5.00 300 3.9556 74925 04326 3.8704 4.0407 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances BI Levene Statistic 1.158 df1 df2 Sig 296 326 ANOVA BI Sum of Squares Between Groups Maximum df Mean Square 4.417 1.472 Within Groups 163.435 296 552 Total 167.852 299 F 2.666 Sig .048 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HUYỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN THƯƠNG M I DI ĐỘNG (M- COMMERCE) CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản... ảnh hưởng đến chấp nhận TMDĐ người tiêu dùng TP.HCM ➢ M c tiêu cụ thể: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận TMDĐ người tiêu dùng - Đo lường xác định thứ tự ưu tiên yếu tố ảnh hưởng đến. .. động người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh nh m cung cấp th m thông tin cho doanh nghiệp hiểu rõ yếu tố tác động đến ý định chấp nhận sử dụng TMDĐ người tiêu dùng Từ đó, doanh nghiệp định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận thương mại di động( m commerce) của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận thương mại di động( m commerce) của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay