de kiem tra hoa 8 chuong 5

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:37

Tiết 53: KIỂM TRA TIẾT Mơn: HĨA HỌC – Lớp I MỤC TIÊU: Kiến thức: − Kiểm tra kiến thức học, tính chất ứng dụng hidro, điều chế hidro - Các loại phản ứng hóa học: Phản ứng thế, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy − Rèn luyện kỹ viết phương trình phản ứng, kỹ tính tốn −Tự lập kiểm tra Kỹ : − Rèn kỹ tính tốn theo cơng thức hóa học phương trình hóa học, cơng thức phương trình hóa học có liên quan đến tính chất, ứng dụng, điều chế khí hiđro - Rèn luyện cho h/s phương pháp học tập, bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tế đời sống Thái độ: − Giáo dục tính cẩn thận, xác, tự giác, độc lập suy nghĩ học sinh − Qua tiết kiểm tra phân loại đối tượng học sinh, để giáo viên có kế hoạch giảng dạy thích hợp II NỘI DUNG KIỂM TRA: Tập trung vào vấn đề sau: - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế khí hiđro - Nhận biết tính khử hiđro PỨHH - Biết nhận phản ứng so sánh với phản ứng hóa hợp phản ứng phân hủy III MA TRẬN: ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA TIẾT 53 A Ma trận Tên Chủ đề Mức độ kiến thức, kỹ (nôi dung chương ) Nhận biết TNKQ Chủ đề Tính chất , ứng dụng hiđro Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Điều chế khí hiđro phản ứng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Các loại PƯHH Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% Thông hiểu TL T/c ứng dụng Của hiđro C2 C4 0,5 0,5 5% 5% Đ/C thu khí hiđro PTN C1,9 1,0 10% Phân biệt loại phản ứng hóa học TNKQ TL T/c tính khử Hiđro C5 C6 0,5 0,5 5% 5% PƯ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Tính theo PTHH C8 0,5 5% C11 3,0 30% 5,5 55% BT có dư chất sau pư C3 0,5 5% C12 2,0 20% 3,5 35% Thành lập PTHH C7 C10 0,5 5% 0,5 5% 2,5 25% Cộng 1,5 15% 4,0 40% 1đ 10% 2,0 20% 12 10đ 100% B ĐỀ KIỂM TRA: I TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ A B, C, D trước phương án Câu Để điều chế khí hiđro phòng thí nghiệm, ta dùng kim loại nhơm tác dụng với: A CuSO4 HCl loãng B H2SO4 loãng HCl loãng C Fe2O3 CuO D KClO3 KMnO4 Câu Hiđro dùng làm nhiên liệu cho động tên lửa vì: A Do tính chất nhẹ B Khi cháy sinh nhiều nhiệt C Khi cháy không gây ô nhiễm môi trường D A,B,C Câu Trong phương trình hóa học sau, phương trình xảy phản ứng thế? t0 t0 A O2 + 2H2 → 2H2O B H2O + CaO → Ca(OH)2 t C 2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑ D Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu Câu Câu phát biểu sau không ? A Ta khơng đốt dòng khí hiđro chưa biết dòng khí tinh khiết B Khí hiđro dù cháy khơng khí hay cháy oxi tạo thành nước C Một hỗn hợp hai thể tích khí hiđro thể tích khí oxi nổ mạnh bắt lửa D Muốn biết dòng khí hiđro có tinh khiết hay khơng, ta phải thử độ tinh khiết cách đốt đầu ống dẫn khí t0 Câu Nhận xét sau với phương trình hóa học: Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O A Phản ứng phân hủy B Thể tính khử hiđro C Điều chế khí hiđro D Phản ứng khơng xảy Câu Câu nhận xét sau với khí hiđro? A Là chất khí khơng màu khơng mùi dễ tan nước B Là chất khí khơng màu khơng mùi khơng tan nước C Là chất khí nhẹ chất khí D Là chất khí dùng để bơm vào bong bóng Câu Chọn câu A Phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 thuộc loại phản ứng phân hủy B Phương trình hóa học: 2H2O → 2H2↑ + O2↑ thuộc loại phản ứng hóa hợp C Phương trình hóa học: CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu thuộc loại phản ứng D Phương trình hóa học: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ thuộc loại phản ứng oxi hóa khử Câu Dùng gam khí hiđro để khử oxit sắt từ số gam sắt thu sau phản ứng là: A 56 gam B 84 gam C 112 gam D 168 gam Câu Thu khí hiđro phương pháp đẩy nước do: A Hiđro tan nước B Hiđro nặng khơng khí C Hiđro tan nước D.Hiđro chất khí nhẹ chất khí Câu 10 Cho sơ đồ phản ứng Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 Để lập phương trình hóa học hệ số theo thứ tự là: A 2, 6, 2, B 2, 2, 1, C 1, 2, 2, D 2, 3, 1, II TỰ LUẬN: Câu 11: Dùng khí hiđro để khử hoàn toàn 16 gam đồng(II) oxit a) Viết phương trình hóa học phản ứng ? b) Tính thể tích khí hiđro cần dùng cho phản ứng (ở đktc)? c) Tính số gam đồng tạo thành sau phản ứng? Câu 12: Cho 19,5 gam kẽm vào dung dịch axit clohidric có chứa 18,25 gam axit a) b) c) d) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ? Khi phản ứng kết thúc, chất thừa? Tính thể tích chất khí sinh sau phản ứng (ở đktc) ? Sau phản ứng kết thúc cho giấy quỳ tím vào hỏi quỳ tím chuyển sang màu gì? Vì sao? (H = ; Cl = 35,5 ; Zn = 65) Câu 13: Hãy trình bày cách phân biệt chất rắn màu xám Na Na 2O, dùng nước trình bày cách phân biệt Viết ptpu minh họa C ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM I KIỂM TRA 45 PHÚT- Tiêt 53- Mơn HĨA Lớp TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đúng 10 B B D D C C C B C D II TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 11 (3 điểm) Thành phần a Nội dung đáp án Viết PTHH cân đúng: t0 H2 + CuO → Cu + H2O Biểu điểm 0,5 điểm nCuO = mCuO : MCuO = 16 : 80 = 0,2 (mol) 0,5 điểm Theo PTHH nH2 0,5 điểm = nCuO = 0,2 (mol) b Ở ĐKTC mol chất khí có V = 22,4 lít →Thể tích khí hiđro cần dùng cho phăn ứng là: VH = nH2 22,4 = 0, 22,4 = 4,48 (lít) 0,5 điểm Theo PTHH nCu = nCuO = 0,2 (mol) c Số gam đồng tạo thành sau phản ứng là: mCu = nCu MCu = 0,2 64 = 12,8 (gam) 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 12 (2 điểm) Thành phần a b Nội dung đáp án Viết PTHH cân đúng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ c 0,5 điểm Số mol của19,5 gam kẽm là: n Zn = mZn:MZn = 19,5 : 65 = 0,3(mol) Số mol của18,25 gam HCl là: nHCl = mHCl:MHCl =18,25:36,5 = 0,5(mol) Lập tỉ lệ số mol ta có: Biểu điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,3 0,5 = 0,3 < = 0,5 1 Vây HCl thừa Ta dựa vào Zn để tính Theo PTHH nH2 = n Zn = 0,3 (mol) Ở ĐKTC mol chất khí có V = 22,4 lít 0,5 điểm → Thể tích khí hiđrosinh sau phản ứng là: VH = nH2 22,4 = 0,3 22,4 = 6,72(lít) ... PTHH C8 0 ,5 5% C11 3,0 30% 5, 5 55 % BT có dư chất sau pư C3 0 ,5 5% C12 2,0 20% 3 ,5 35% Thành lập PTHH C7 C10 0 ,5 5% 0 ,5 5% 2 ,5 25% Cộng 1 ,5 15% 4,0 40% 1đ 10% 2,0 20% 12 10đ 100% B ĐỀ KIỂM TRA: ... c 0 ,5 điểm Số mol của19 ,5 gam kẽm là: n Zn = mZn:MZn = 19 ,5 : 65 = 0,3(mol) Số mol của 18, 25 gam HCl là: nHCl = mHCl:MHCl = 18, 25: 36 ,5 = 0 ,5( mol) Lập tỉ lệ số mol ta có: Biểu điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm... TL T/c ứng dụng Của hiđro C2 C4 0 ,5 0 ,5 5% 5% Đ/C thu khí hiđro PTN C1,9 1,0 10% Phân biệt loại phản ứng hóa học TNKQ TL T/c tính khử Hiđro C5 C6 0 ,5 0 ,5 5% 5% PƯ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoa 8 chuong 5, de kiem tra hoa 8 chuong 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay