Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài cây rừng tự nhiên với loài cây kháo lá to (machilus grandifolia s k lee et f n wei) và loài cây lát hoa (chukrasiatabularis a juss) tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

61 3 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN TRUNG ANH NGHI N C U M I QUAN HỆ T NHI N GI A C C LO I CÂY R NG VỚI LO I CÂY H O L TO Machilus grandifolia) V LO I CÂY L T HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) TẠI VƢỜN QU C GIA A Ể TỈNH ẮC ẠN HÓA LUẬN T T NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: óa ọc: Chính quy Q ả tà L N ệ 2014 - 2018 \ Thái Nguyên - Nă 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN TRUNG ANH NGHI N C U M I QUAN HỆ T NHI N GI A C C LO I CÂY R NG VỚI LO I CÂY H O L TO Machilus grandifolia) V LO I CÂY L T HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) TẠI VƢỜN QU C GIA A Ể TỈNH ẮC ẠN HÓA LUẬN T T NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớ : Khoa: óa ọc: Chính quy Q ả tà K46 - QLTNR(N2) L N ệ 2014 - 2018 \ Giả Gả ƣớ dẫ : T PHẠM Đ C CH NH oa L ệ - T ƣờ ĐH N L Thái Nguyên - Nă 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, kết nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn rõ nguồn gốc Thái nguyên, tháng năm 2018 X C NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học! Ths P Đức C í N ễ T A X C NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN IỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa lớn sinh viên, khơng điều kiện để sinh viên hồn thành khóa họcvà tốt nghiệp trường mà hội cho sinh viên ôn lại kiến thức học vào thực tế, để sau trường trở thành cán có trình độ chun mơn vững vàng, đáp ứng nhu cầu xã hội Được đồng ý Ban giám hiệu trường Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: "N ố q a ệ ữa oà c tự oà c áo to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) loài Lát hoa (Chukrasiatabularis A.Juss) tạ Vƣờ Q ốc G a a ể tỉ ắc ” Trong trình thực đề tài ngồi cố gắng lỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy trực tiếp hướng dẫn, cán bộ, người dân địa phương, thầy giáo Ths.Phạm Đức Chính Khoa Lâm Nghiệp Nhân dịp tơi xin cám ơn cán UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Ban quản lý VQG Ba Bể, số hộ dân địa bàn nghiên cứu tạo điều kiện giúp đỡ việc thu thập số liệu ngồi thực địa, để tơi thực hồn thành đề tài tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Phạm Đức Chính người hướng dẫn để tơi hồn thành khóa luận tốt ghiệp Do kiến thức hạn hẹp nên q trình thực đề tài tơi gặp khơng khó khăn, mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định, tơi mong nhận góp ý phê bình thầy giáo, cô giáo, bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện T x c t cá ! Thái Nguyên, tháng năm 2018 N Sinh viên ễ T A iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii P ầ 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất P ầ 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHI N C U 2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1.1 Các mối quan hệ hỗ trợ 2.1.1.2 Các mối quan hệ đối kháng 2.1.2 Những nghiên cứu giới 2.1.3 Những nghiên cứu Việt Nam 2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 2.2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu VQG 13 2.2.1.1 Địa hình 13 2.2.1.2 Khí hậu 14 2.2.1.3 Sơng ngòi 14 2.2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 15 2.2.2 Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu 16 2.2.2.1 Dân số, dân tộc lao động 16 iv 2.2.2.2 Thực trạng kinh tế 17 2.2.2.3 Sản xuất nông lâm nghiệp 18 2.2.2.4 Giao thông 18 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Vật tư dụng cụ cần thiết cho nghiên cứu 19 3.4.2 Phương pháp kế thừa số liệu 20 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.4.3.1 Nội dung phương pháp 20 3.4.3.2 Xác định tên định danh loài 21 3.4.4 Xử lý số liệu điều tra 21 3.4.4.1 Xác định tần suất xuất loài 21 3.4.4.2 Mô sơ đồ không gian mặt cắt ngang 22 3.4.4.3 Nghiên cứu mối quan hệ loài 22 3.4.5 Tổng hợp viết báo cáo 23 P ầ 4: ẾT QUẢ NGHI N C U V THẢO LUẬN 24 4.1 Kết nghiên cứu số đặc điểm lâm phần khu vực nghiên cứu có hai lồi Kháo to loài Lát hoa sinh sống 24 4.1.1 Danh sách loài kèm với loài Kháo to 26 4.1.2 Danh sách loài kèm với loài Lát hoa 29 4.2 Kết nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Kháo to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) VQG Ba Bể 29 4.2.1 Tần suất xuất lồi bạn q trình điều tra 31 v 4.2.2 Mối quan hệ loài Kháo to với bạn hay gặp 35 4.3 Kết nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss) VQG Ba Bể 36 4.3.1 Tần suất xuất lồi bạn q trình điều tra 36 4.3.2 Mối quan hệ loài Lát hoa với bạn hay gặp 39 4.3.3 Sơ đồ lâm học Trắc đồ ngang, trắc đồ dọc có lồi Kháo to Lát hoa 40 4.4 Đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao sở kết nghiên cứu mối quan hệ không giangiữa loài Kháo to Lát hoa 43 P ầ 5: ẾT LUẬN V IẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 vi DANH MỤC C C ẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp tình hình dân số dân tộc lao động xã vùng 16 Bảng 4.1 Số ô quan sát số loài bạn loài nghiên cứu 24 Bảng 4.2 Các giá trị bình qn lồi Kháo nhóm bạn 25 Bảng 4.3 Các giá trị bình qn lồi Lát nhóm bạn 25 Bảng 4.4 Danh sách số loài kèm với loài Kháo to 26 Bảng 4.5 Danh sách số loài kèm với loài Lát hoa .29 Bảng 4.6 Mức độ xuất nhóm lồi bạn với lồi Kháo to 31 Bảng 4.7 Nghiên cứu mối quan hệ loài Kháo to bạn hay gặp 35 Bảng 4.8 Thống kê tần suất mối quan hệ loài Lát hoa với loài bạn 36 Bảng 4.9 Nghiên cứu mối quan hệ loài Lát hoa bạn 40 Bảng 4.10 Danh lục loài bạn đề xuất trồng hỗn giao với 43 vii DANH MỤC C C HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Kháo to 34 Hình 4.2 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Lát hoa 39 Hình 4.3 Trắc đồ lâm học lâm phần xuất loài Kháo to 41 Hình 4.4 Trắc đồ lâm học lâm phần có xuất loài Lát hoa 42 viii DANH MỤC C C CH VIẾT TẮT , 2 Các tham số phương trình BTTN Bảo tồn tài nguyên D1.3 Đường kính thân ại vị trí 1.3m HVN Chiều cao vút IVI% Chỉ số tổ thành sinh thái tầng gỗ Ni Số lượng thể loài thứ i Ths Thạc sĩ UBND Ủy ban nhân dân VQG Vườn Quốc Gia 37 Stt Loài Số x ất ệ fo (%) Ni fc (%) ết ậ Xoan ta 13,33 2,67 + Chay Bắc Bộ 16,67 3,33 + 10 Kè đuôi dông 16,67 3,33 + 11 Lát hoa 10,00 2,00 + 12 Trâm trắng 13,33 2,67 + 13 Sếu 10,00 2,00 + 14 Đại phong tử 10,00 2,00 + 15 Núc nác 10,00 2,00 + 16 Côm 6,67 1,33 + 17 Găng việt nam 6,67 1,33 + 18 Thôi ba dày 6,67 1,33 + 19 Bưởi rừng 6,67 1,33 + 20 Trai lý 3,33 0,67 + 21 Cọc rào to 3,33 0,67 + 22 Kháo to 3,33 0,67 + 23 Gáo 3,33 0,67 + 24 Mọ 3,33 0,67 + 25 Trâm vối 3,33 0,67 + 26 Thị Đá 3,33 0,67 + 27 Mạy tèo 3,33 0,67 + 28 Quất hồng bì rừng 3,33 0,67 + 29 Kẹt 3,33 0,67 + 30 Thổ mật 3,33 0,67 + 31 Dâu da xoan 3,33 0,67 + 38 Stt Loài Số x ất ệ fo (%) Ni fc (%) ết ậ 32 Đẻn ba 3,33 0,67 + 33 Táo rừng 3,33 0,67 + 34 Mạy kẹn 3,33 0,67 + 35 Muồn hoa vàng 3,33 0,67 + 36 Duối rừng 3,33 0,67 + 37 Giổi 3,33 0,67 + 38 Trung bình 12,61 2,70 Ghi chú: + Những lồi gặp ++ Những loài hay gặp +++ Những loài hay gặp Qua bảng 4.7 cho thấy trính điều tra rừng tự nhiên Vườn Quốc Gia Ba Bể Đã tiến hành 30 ô nghiên cứu có suất Lát hoa khu vực có Lát hoa có 150 bạn lân cận suất 37 lồi bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác Theo ta thấy tần suất xuất loài theo số điểm quan sát trung bình (fo) 12,61 tần suất xuất lồi theo số trung bình fc 2,70 Nhưng có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi bạn Cà muối vàng (Castanopsis hystrix A.DC) chiếm tỷ lệ 21,33% Ơ rơ (Acanthus ilicifolius L.) chiếm tỷ lệ 16,67%, Sảng to (Sterculia lanceolata Cav) chiếm tỷ lệ 9,33%, Me rừng (Phyllanthus emblica) chiếm tỷ lệ 6,00% Để thấy rõ tần suất loài bạn Cây Lát hoa có mối quan hệ mật thiết với bạn qua biểu đồ sau: 39 60 Loài 50 Tỷ ệ 40 32 25 30 20 14 21.33 10 16.67 9.33 Cà ố vàng Ơ rơ Sả đá Me Hình 4.2 Biểu đồ tần xuất oài c y bạn v i c y Lát hoa Qua biểu đồ hình 4.2 cho thấy tần xuất suất loài bạn chủ yếu với Lát hoa Cà muối vàng, Ô rơ, Sảng to, Me rừng Trong lồi Cà muối vàng xuất chiếm đa số với tần suất 32/150 chiếm tỷ lệ 21,33%, lồi Ơ rô xuất với tần suất 25/150 chiếm tỷ lệ 16,67%, loài Sảng to xuất với tần suất 14/150 chiếm tỷ lệ 9,33% loài Me rừng xuất với tần suất 9/150 chiếm tỷ lệ 6,00% 4.3.2 Mối quan h gi a oài c y Lát hoa v i c y bạn hay gặp Nghiên cứu 30 điểm ngẫu nhiên có Lát sinh trưởng phát triển rừng tự nhiên VQG Ba Bể, qua phương pháp xét mối quan hệ loài bạn với Lát hoa thu kết qua bảng sau: 40 ả Nghiên cứu ối quan h gi a oài c y Lát hoa c y bạn Loài nA nB nAB Loài B (d) P(A) P(B) P(AB) A (c) (b) (a) Lát Cà muối 30 27 27 0.66 0.62 0.31 hoa vàng Lát Ơ rơ 30 21 21 0.63 0.52 0.26 hoa Lát Sảng to o30 13 13 17 0.59 0.36 0.18 hoa Lát Me rừng 30 9 21 0.57 0.26 0.13 hoa Ghi QH + = tương tác dương, NN= ngẫu nhiên  2 Quan ệ 0.43 15.2 QH+ 0.28 6.3 QH+ -0.14 1.3 NN -0.08 0.4 NN Qua bảng 4.8 ta thấy 30 nghiên cứu có Lát sinh trưởng phát triển cho ta thấy loài Cà muối vàng có mối liên quan nhiều lồi Lát Chúng xuất nhiều 27 tổng số 30 nghiên cứu có lồi Lát có khơng xuất lồi Cà muối vàng, lồi Ơ rô chúng chiếm 21 ô tổng số 30 nghiên cứu có lồi Lát đồng nghĩa với việc lại khơng có xuất lồi Ơ rơ Tương tự lồi Sảng to nghiên cứu ta thấy chúng xuất chúng 13 tổng số 30 ô nghiên cứu có lồi Lát lại 17 khơng có xuất Sảng Trên tổng số 30 có lồi Lát nghiên cứu lồi Me rừng chiếm tỷ lệ so với lồi lại có mặt Me rừng lại 21 khơng có xuất loài 4.3.3 Sơ đồ học Trắc đồ ngang trắc đồ dọc có ồi c y Kháo to c y Lát hoa Để mô mối quan hệ trắc đồ lâm học, sử dụng phương pháp vẽ trắc đồ dọc trắc đồ ngang để thể gần gũi có quan hệ tự nhiên lâm phần bạn với Kháo to bạn với Lát hoa Trắc đồ thể hình 4.3 4.4 sau: 41 Tỷ ệ: 1/200 H Trắc đồ học phần xuất hi n oài c y Kháo to 42 H 4.4 Trắc đồ Tỷ ệ: 1/200 học phần có xuất hi n ồi c y Lát hoa 43 Qua trắc đồ lâm học hình 4.3 hình 4.4 có thấy mức ảnh hưởng loài bạn với nghiên cứu rõ, khoảng cách trung bình từ nghiên cứu Kháo to đến bạn Duối rừng (Polyalthia Cerasoides Lour) 3,8m, đến Đại phong tử Hydnocarpus anthelmintica Pierre) 9m, đến Trâm trắng (Syzygium wightianum) 7,8m, đến Bằng lăng rừng (Lagerstroemiaspeciosa Pers) 4,4m Mạy tèo (Streblus macrophylus) 7m Cây Lát hoa đến bạn Ơ rơ (Acanthus ilicifolius L.) 7,4m, Cà muối vàng (Castanopsis hystrix A.DC) 3,6m, Cọc rào nhỏ Jatropha curcas.L) 5,2, Mọ Phyllanthus emblica) 8,8m Côm tầng (Elaeocarpus apiculatus Mast) 3m Qua trắc đồ ngang cho thấy diện tích tán khơng ảnh hưởng cạnh tranh nhau) qua số trắc đồ cho thấy chồng chéo tán Vì vây việc canh tranh khơng gian dinh dưỡng Điều phù hợp cho kết luận có mối quan hệ mật thiết nghiên cứu Kháo to, nghiên cứu Lát hoa với số bạn 4.4 Đề x ất tậ đoà c t ỗ ao t kết q ả nghiên ố q a ệ không gian ữa oà c áo to c Lát oa Từ kết nghiên cứu thực địa số liệu qua xử lý, đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao hai loài nghiên cứu gồm Kháo to Lát hoa sau: ả Danh ục oài c y bạn đề xuất trồng hỗn giao v i c y TT Lồ c t Kháo to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) Lát hoa(Chukrasia tabularis A.Juss) Loà c t ỗ ao cù Duối rừng Polyalthia Cerasoides Lour Đai phong tử Hydnocarpu anthelminticaPierre Ơ rơ Nhọc nhỏ Cà muối vàng Ơ rơ Sảng to Me rừng Acanthus ilicifolius L Polyalthia Cerasoides Roxb Castanopsis hystrix A.DC Acanthus ilicifolius L Sterculia lanceolata Cav Phyllanthus emblica T k oa ọc 44 Qua điều tra nghiên cứu loài: Kháo to, Lát hoa, thực tế cho ta thấy lồi ln cần thiết gắn liền với loài hỗn giao trên, Kháo xuất loài bạn Duối rừng, Đại phong tử, Ơ rơ, Nhọc nhỏ Lát hoa Cà muối vàng, Ơ rơ, Sảng to, Me rừng Cả lồi lồi bạn có mối quan hệ khăng khít tương trợ lẫn lồi có đặc điểm khác nhờ có mà chúng phát triển sinh tồn với thời gian Đề xuất từ kết nghiên cứu thông qua số đặc điểm cấu trúc định loài rừng tự nhiên đối tượng nghiên cứu đa dạng phức tạp cần có nghiên cứu mở rộng để nâng cao giá trị chuyên đề cần trọng đến nghiên cứu đặc điểm như: khí hậu, mơi trường sống, điều kiện tự nhiên, khơng khí nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tất điều kiện ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển loài rừng Kết nghiên cứu sơ mặt lý luận thực tiễn áp dụng vào thực tế nhiên cần có nghiên cứu mở rộng nội dung nghiên cứu nhằm có thêm thơng tin cấu trúc rừng tạo sở chắn cho việc đề suất xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao hai loài Kháo to Lát hoa 45 P ầ ẾT LUẬN V 5.1 ết IẾN NGHỊ ậ Qua điều tra đặc điểm cấu trúc lâm phần khu vực nghiên cứu cho thấy 30 có lồi Kháo to có150 bạnvà xác định 37 lồi bạn khác xuất Kháo Trong có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi bạn Nhọc nhỏ chiếm tỷ lệ 6,00% Ơ rơ chiếm tỷ lệ 8,67% Đại phong tử chiếm tỷ lệ 15,33% Duối rừng chiếm tỷ lệ 24,00% 30 có lồi Lát hoa có 150 bạn chiếm 37 lồi Trong có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi bạn Me rừng chiếm tỷ lệ 6,00% Sảng to chiếm tỷ lệ 9,33% Ơ rơ chiếm tỷ lệ 16,67% Cà muối vàng chiếm tỷ lệ 21,33% Qua nghiên cứu ta thấy kết mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Kháo to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei), ta thấy tần suất xuất loài theo số điểm quan sát trung bình fo 12,53 tần suất xuất loài theo số trung bình (fc) 4,65 Nhưng có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi bạn Duối rừng (Polyalthia Cerasoides Lour) chiếm tỷ lệ 24,0% Đại phong tử (Hydnocarpus anthelminticaPierre) chiếm tỷ lệ 15,33%, Ơ rơ (Acanthus ilicifolius L.) chiếm tỷ lệ 8,67%, Nhọc (Polyalthia Cerasoides Roxb.) chiếm tỷ lệ 6,00% Qua nghiên cứu ta thấy kết mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss) tần suất xuất lồi theo số điểm quan sát trung bình fo 12,61 tần suất xuất loài theo số trung bình fc 2,70 Nhưng có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi bạn Cà muối vàng (Castanopsis hystrix A.DC) chiếm tỷ lệ 21,33% Ơ rơ (Acanthus 46 ilicifolius L.) chiếm tỷ lệ 16,67%, Sảng to Sterculia lanceolata Cav) chiếm tỷ lệ 9,33%, Me rừng (Phyllanthus emblica) chiếm tỷ lệ 6,00% Về đề xuất tập đoàn trồng, qua điều tra nghiên cứu loài: Kháo to Lát hoa, thực tế cho ta thấy lồi ln cần thiết gắn liền với lồi hỗn giao Với trồng Kháo to nên trồng hỗn giao với số loài như: Duối rừng Polyalthia Cerasoides , Đại phong tử Hydnocarpus anthelminticaPierre), Ô rô (Acanthus ilicifolius L.), Nhọc nhỏ (Polyalthia Cerasoides Roxb.) Với trồng Lát hoa nên trồng hỗn giao với số loài như: Cây Cà muối vàng (Castanopsis hystrix A.DC), Ơ rơ (Acanthus ilicifolius L.), Sảng to (Sterculia lanceolata Cav), Me rừng Phyllanthus emblica) 5.2 ế ị Từ kết nghiên cứu đề tài, cố gắng đạt kết định, nhiên hạn chế định nghiên cứu cụ thể: - Dung lượng nghiên cứu hạn chế, đối tượng địa hình nghiên cứu, đối tượng địa hình nghiên cứu chưa có tính đặc trưng cao, nghiên cứu lập địa chưa thực - Xử lý số liệu mô trắc đồ ngang chưa áp dụng phần mềm R vào nghiên cứu mơ mà vẽ thủ cơng - Đề xuất tập đồn trồng hỗn giao mang tính hẹp chưa đủ sở kết luận cho vùng lớn nên cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm Trên kiến nghị để đề tài có ý nghĩa hơn, mong nhận góp ý thầy cô bạn 47 T I LIỆU THAM I Tà ệ Tế HẢO V ệt Phạm Văn Bốn (2012), “Kết nghiên cứu kỹ thuật trồng Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) Bình hước Khánh Hòa” Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 2/2012, trang 2199-2206 Nguyễn Bá Chất cs 1996 , “ Nghiên cứu rừng trồng hỗn giao loài gỗ giá trị cao hợp tác Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy Trường đại học Queensland” Lê Trọng Cúc (1996), “Nghiên cứu có so sánh sinh trưởng rừng trồng hỗn giao loài” Nguyễn Văn Hợp 2014 “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái học lồi Thơng xuân nha inus cernua L K han ex Aver., K S Nguyên & T H Nguyên Khu BTTN Xuân Nha, tỉnh Sơn La” Luận văn thạc sỹ Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Khiển 2005 , Tài nguyên môi trương tiềm Thách Thức, NXB Nông Nghiệp Phùng Ngọc Lan 1986 , “Đã nghiên cứu thí nghiệm tạo rừng hỗn loài Núi Luốt - Xuân Mai” Hà Thị Mừng 2004 ,”Nghiên cứu số đặc tính sinh học biện pháp tạo giáng hương ( terocarpus macrocapus Kurz) góp phần đềxuất kỹ thuật gây trồng DakLak - Tây Nguyên”, Luận ánTiến sĩ Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Ngô Văn Nhương 2014 , “Một số đặc điểm lâm học Mun (Diospyros mun A.Chev ex Lecomte) Vườn Quốc gia Cúc Khoa học Lâm nghiệp 2014, số tr.3302-3307 – 2014 TS Hồ Ngọc Sơn 2016 Giáo trình nguyên lý bảo tồn hương” 48 10 Nguyễn Hải Tuất 1991 , “Thử nghiệm phương pháp nghiên cứu mối quan hệ loài rừng tự nhiên” Tạp chí Lâm nghiệp số 4/1991 11 Nguyễn Hải Tuất cs (2011) “Ứng dụng số phương pháp định lượng nghiên cứu sinh thái rừng”, NCB Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Hồng Văn Thắng (2003 , “Kết nghiên cứu mối quan hệ loài rừng tự nhiên” Thông tin Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Số 1/2003, trang 2-5 13 Nguyễn Văn Thêm 2004 , Lâm sinh học, NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh.[5] 14 Baur G N (1976) Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa,Vương Tấn Nhi dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 15 Catinot R (1965) Lâm sinh học rừng rậm Châu hi, Vương Tấn Nhị dịch, viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 16 Dobbertin 1992 cs Đã nghiên cứu vài số cạnh tranh khác thường dùng trồng rừng độc canh rừng hỗn loài 17 Odum.P (1971) Fundametals of ecolody, 3rd ed Press of WB SAUNDERS company 18 Plaudy.J (1987) Rừng nhiệt đới ẩm Văn Tùng dịch , Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp 19 Shilling cs Trung Âu 1925 Đánh giá sản lượng rừng hỗn giao Vân sam (Abies) Thông Scots (Pinus sylvestris) 20 http://babe.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu-chung-316/dieu-kien-tunhien-317/C490iE1BB81u20kiE1-fc446837f44428a8.aspx 21 http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-mot-so-y-kien-ve-phat-trien-benvung-kinh-te-xa-hoi-vung-dem-vuon-quoc-gia-ba-be-50142/ P ụ ục : C C MẪU IỂU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA M I QUAN HỆ T NHI N GI A C C LO I CÂY R NG Địa đ ể :……………………………… T thái :…………………… Ngày đ ề t a:……………………… N ƣờ đ ề t a:…………………… Mố q a TT ệ ẾT QUẢ ĐIỀU TRA ữa oà ………………… oà k ác x Tên loài D1.3 (cm) oả (m) HHV (m) o q a Góc ƣơ ị độ) Ghi Cây trung tâm SƠ ĐỒ HOẢNG C CH LO I CÂY NGHI N C U ĐẾN CÂY ẠN (Kháo to) 3… ……………….ngày… tháng… Nă NGƢỜI ĐIỀU TRA 20… P ụ ục 2: T N TT HOA HỌC NH NG LO I TRONG NGHI N C U LOÀI T N HU V C HOA HỌC Bằng lăng rừng Lagerstroemia speciosa Pers Bưởi rừng Citrus maxima Merr Cà muối vàng Castanopsis hystrix ADC 10 11 12 13 14 15 16 Chay bắc Chò nâu Cọc rào to Côm tầng Đại phong tử Dâu da xoan Đẻn ba Duối rừng Găng việt nam Gáo Giổi Kè đuôi dông Kẹt Artocarpus tonkinensis Diperocarpus retusus Blume Jatropha curcas.L Elaeocarpus apiculatus Mast Hydnocarpus anthelmintica Spondias lakonensis Cleidiocarpon laurinum Streblus indica Bur Randia tomentosa Hooki Haldina cordifolia Magnolia hypolampraFiglar Markhamia stipulata Aesculus Chinensis Bunge 17 Kháo to Machilus grandifolia 18 Lát hoa Bridelia minutiflora Hook 19 Lòng măng cụt Gmelina arborea Roxb 20 Mạy tèo Streblus macrophylus 21 Me rừng Pterospermum truncatolobatum 22 23 24 Mọ Muồng hoa vàng Muồng ràng ràng Phyllanthus emblica Cassia fistulaL Trigonostemon flavidus 25 Nghiến Adenanthera microsperma 26 Nhọc nhỏ Polyalthia Cerasoides TT 27 28 LOÀI Nhọc to Núc nác T N HOA HỌC Burretiodendron hsienmu Polyalthia corticosa 29 30 Ơ rơ Quất hồng bì rừng Acanthus ilicifolius L Clausena lansiumSkeels 31 Sảng to Acnthaceae 32 33 Sao đen Sấu Hopea odorata Dracontomelon duperreanum Pierre 34 35 36 37 38 Sếu Si rừng Sui Sung rừng Táu muối Sterculia lanceolata Cav Ficus bengalensis Antiaris Ficus racemosa Vatica odorata Symington 39 Táo rừng Ficus racemosa 40 Thị đá Rhamnus crenatus Sieb 41 Thổ mật Bridelia tomentosa Blume 42 Thôi bá dày Alangium chinense 43 Thung Tetrameles Nudiflora R Br 44 Trai lý Fagraea fragrans Roxb 45 46 47 Trâm trắng Trâm vối Xoan ta Syzygium wightianum Syzygium cumini SKEELS Melia azedarach ... rừng n i sinh s ng hai loài nghi n cứu Kháolá to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) vư n Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc K n Xác định mối quan hệ tự nhi n. .. nhi n loài rừng khác với hai loài nghi n cứu Kháolá to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) vư n Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc K n Đề xuất tập đo n trồng h n giao... loài với s lồi dùng làm trồng rừng Kháo to (Machilus grandifolia S K Lee et F N Wei) Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) Đ a đ ể àt a Đ a điểm: xã Nam Mẫu, huy n Ba Bể, tỉnh Bắc K n Thời gian nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài cây rừng tự nhiên với loài cây kháo lá to (machilus grandifolia s k lee et f n wei) và loài cây lát hoa (chukrasiatabularis a juss) tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài cây rừng tự nhiên với loài cây kháo lá to (machilus grandifolia s k lee et f n wei) và loài cây lát hoa (chukrasiatabularis a juss) tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay