Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài giổi xanh (michelia mediocris dandy) tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, tỉnh yên bái

80 4 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN CHUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GIỔI XANH (Michelia mediocris Dandy)TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HẨU, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN CHUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GIỔI XANH (Michelia mediocris Dandy)TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HẨU, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 – QLTNR – N01 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên HD : TS Hồ Ngọc Sơn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp “Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Giổi Xanh (Michelia mediocris Dandy) khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh n Bái” cơng trình nghiên cứu thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn TS Hồ Ngọc Sơn Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình theo dõi hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, ngày…tháng….năm 2018 Xác nhận GV hướng dẫn TS HỒ NGỌC SƠN Người viết cam đoan Chẩu Văn Chuyên XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp hướng dẫn TS Hồ Ngọc Sơn, giúp tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Giổi Xanh (Michelia mediocris Dandy) khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh Yên Bái” Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo tận tình TS Hồ Ngọc Sơn thầy cô giáo khoa với giúp đỡ cán UBND xã Hẩu, cán ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu hộ dân xã Đã tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt TS Hồ Ngọc Sơn, người thầy hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận giúp đỡ thầy cô giáo tồn thể bạn để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Chẩu Văn Chuyên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai xã vùng dự án 16 Bảng 2.2 Kết khảo sát động vật rừng 17 Bảng 4.1: Phân bố loài Giổi Xanh 35 Bảng 4.2: Đặc điểm nhiệt độ lượng mưa nơi có Giổi xanh phân bố 35 Bảng 4.3: Bảng kết điều tra mô tả phẫu diện đất khu vực nghiên cứu 36 Bảng 4.4: Công thức tổ thành tầng cao OTC 37 Bảng 4.5: Bảng tổng hợp độ tàn che OTC nơi có Giổi xanh phân bố 38 Bảng 4.6: Cấu trúc mật độ Giổi xanh 39 Bảng 4.7: Thành phần loài gỗ kèm với Giổi xanh 40 Bảng 4.8: Hình thức tái sinh loài Giổi xanh OTC 41 Bảng 4.9: Mật độ tái sinh loài Giổi xanh OTC (1,3) 41 Bảng 4.10: Công thức tổ thành lớp tái sinh nơi có Giổi xanh phân bố 42 Bảng 4.11: Cấu trúc mật độ tái sinh rừng tự nhiên 43 nơi có Giổi xanh phân bố 43 Bảng 4.12: Chất lượng nguồn gốc tái sinh nơi có giổi xanh phân bố 43 Bảng 4.13: Tái sinh Giổi xanh tán mẹ 44 Bảng 4.14: Bảng tổng hợp độ che phủ nơi có Giổi xanh phân bố 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Hình thái thân Giổi Xanh KBTTN Hẩu 32 Hình 4.2 Hoa c Giổi Xanh 34 Hình 4.3 Hạt Giổi Xanh 34 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ ĐDSH Đa dạng sinh học IUCN Liên minh bảo tồn quốc tế KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên ODB Ô dạng OTC Ô tiêu chuẩn QXTV Quần xã thực vật UBND Ủy ban nhân dân VQG Vườn quốc gia MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Mục tiêu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm hình thái, phân lo ại phân bố 2.2.2 Về đặc điểm sinh lý phương pháp ch ế biến bảo quản hạt Giổi xanh .6 2.2.3 Một số đặc điểm .6 sinh học lồi Giổi xanh 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 2.3.1 Những nghiên cứu phân loại, hình thái giá trị sử dụng 2.3.2 Những nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái cấu trúc quần thể 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 2.4.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.4.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 19 2.4.3 Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tới bảo tồn loài Giổi xanh 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 vii 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 24 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái lồi Giổi xanh 24 3.2.2 Đặc điểm sinh thái phân bố loài Giổi xanh 24 3.2.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 24 3.2.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 24 3.2.5 Đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển loài 24 3.3 Phương pháp nghiên c ứu 25 3.3.1 Phương pháp nghiên c ứu chung 25 3.3.2 Phương pháp ều tra cụ thể 25 3.3.3 Phương pháp nội nghiệp 29 PHẨN KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 32 4.1 Đặc điểm hình thái loài 32 4.1.1 Đặc điểm phân loại loài hệ thống phân loại 32 4.1.2 Đặc điểm hình thái thân, cành, hoa, Giổi Xanh 32 4.2 Đặc điểm sinh thái phân b ố loài Giổi xanh 35 4.2.1 Địa hình nơi Giổi xanh phân bố 35 4.2.2 Đặc điểm khí hậu nơi có lồi Giổi xanh phân bố 35 4.2.3 Đặc điểm đất đai nơi có lồi Giổi xanh phân bố 36 4.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 37 4.3.1 Cấu trúc tổ thành tầng gỗ 37 4.3.2 Độ tàn che tầng cao 38 4.3.3 Cấu trúc mật độ mức độ thường gặp Giổi xanh rừng tự nhiên 39 4.3.4 Thành phần loài kèm với Giổi xanh 40 4.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 41 4.4.1 Hình thức tái sinh mật độ tái sinh Giổi xanh 41 viii 4.4.2 Đặc điểm tái sinh nơi có Giổi xanh phân bố 41 4.4.3 Đặc điểm cấu trúc mật độ nguồn gốc tái sinh nơi có Giổi xanh phân bố 42 4.4.4 Tái sinh Giổi xanh xung quanh gốc mẹ 44 4.4.5 Đặc điểm bụi, dây leo thảm tươi nơi có lồi Gi ổi xanh phân bố 44 4.4.6 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài Giổi xanh KBTN Hẩu, tỉnh Yên Bái 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2.Tồn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005) sinh thái rừng, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Hồng Xn Tý, Nguyễn Đức Minh (2005), Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái Huỷnh Giổi xanh làm sở xây dựng giải pháp kỹ thuật gây trồng, Tài liệu hội nghị khoa học công nghệ Lâm Nghiệp tháng Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, (2000), Thực vật rừng, Giáo trình Trường Đại học Lâm nghiệp, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội Lecomte (1942), Thực vật chí Đơng dương Tr 31 - 49 Tom Ngô Quang Đê, Triệu Văn Hùng, Phùng Ngọc Lan, Nguyễn Hữu Vĩnh, Lâm Xuân Xanh, Nguyễn Hữu Lộc, (1992), Giáo trình Lâm sinh học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Chất, (1996), Nghiên cứu số đặc điểm lâm học biện pháp kỹ thuật gây trồng nuôi dưỡng Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss), Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, VKHLN Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Bá Chất (1984), Kỹ thuật trồng Giổi xanh TCLN số 4/1984 Nguyễn Bá Chất (1998), Đặc tính sinh vật học Giổi xanh, Báo cáo khoa học, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Nguyễn Bá Chất (2002), Sử dụng địa vào trồng rừng Việt Nam Nxb Nơng nghiệp 10 Nguyễn Hồng Nghĩa (2002), Sử dụng địa vào trồng rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 92 – 97 11 Nguyễn Huy Sơn cộng (2007), “Đặc điểm sinh lý phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh”, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Số 4/2007 Tr 475 – 478 12 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Nghĩa Thìn (2007), phương pháp nghiên cứu thực vật, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội 14 Nguyễn Tích Trần Hợp (1971), Tên rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 15 Nguyễn Tiến Nghênh, (1984), Cây Giổi xanh, Kết nghiên cứu khoa học, Đại học Lâm nghiệp Tr 168 – 172 16 Nguyễn Tiến Nghênh, (1984), Cây Giổi xanh, Kết nghiên cứu khoa học, Đại học Lâm nghiệp Tr 168 – 172 17 Phạm Hoàng Hộ (1991), Cây cỏ Việt Nam, Tr 291 - 351 Quyển tập1 18 Phan Văn Thắng (2008), Ảnh hưởng số nhân tố hoàn cảnh đến khả tái sinh sinh trưởng loài Giổi xanh, Tạp chí Lâm nghiệp, số 4/2008.Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 19 Sách đỏ Việt Nam (thực vật phần II) (2004), NXB Khoa học tự nhiên Hà Nội 20 Thái Văn Trừng (1987), Thảm thực vật rừng Việt Nam NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 22 Trần Ngũ Phương (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Trần Xuân Thiệp (1995), “Vai trò tái sinh ph ục hồi rừng tự nhiên vùng miền Bắc”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 57-61 24 Triệu Văn Hùng (1991), Đặc tính sinh vật Giổi Xanh, Lim xẹt, Kết nghiên cứu KH Trường đại học lâm nghiệp Tr 113 25 Vũ Đình Phương, Đào Cơng Khanh “K ết thử nghiệm phương pháp nghiên cứu số quy luật cấu trúc, sinh trưởng phục vụ điều chế rừng rộng, hỗn loại thường xan Kon Hà Nừng - Gia Lai”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 94 100 26 Vũ Quang Nam (2009), “Loài Giổi Annam thuộc họ Mộc lan Việt Nam”, Tạp chí lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 3/2009 27 Vũ Văn Cần, (1997), Nghiên cứu số đặc điểm sinh vật học Chò đãi làm sở cho công tác tạo giống trồng rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây (cũ) Tài liệu tiếng anh 28 Ashton (1984), Biosystematics of tropical forest plants: aproblem of rarespecies In: Plant biosystematics (ed.) WF Grant (Toronto: Academic Press) pp 497-578 29 Chen, B.L and H.P.Nooteboom (1993), “Note on Magnoliaceae III, The Magnoliaceae of China” Annals of the Missouri Botanical Garden (St Louis, MO) 80 (4): 999-1104 30 Floyd, R (2003), Insect resistance and silvicultural control of the shoot borer, Hypsipyla robusta, feeding on species of Meliaceae in Southeast Asian and Australia Final report of ACIAR project FST/1997/024 31 Law, Y.H., N.H Xia and H.Q Yang 1995 The origin, evolution and phytogeography of Magnoliaceae J Trop Subtrop Bot., 3(4): 1-12 (in Chinese with English summary) 32 Wang F., Zeng Q., Zhou R and Xing F (2005), Michelia rubriflora, a New species of Magnoliaceae from Hainan Island, China, Pak J Bot., 37(3), pp 559-562 33 Wang xiapu (1995),On the Restoration and Rehabilitation of Degraded Ecosystems inTropical and Subtropical china Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences Phụ lục 1: Các mẫu bảng thu thập số liệu điều tra Mẫu phiếu 3.1: PHIẾU MÔ TẢ CÂY -Số hiệu:……………Ngày thu hái:…………… Ngư ời thu hái:…… - Nơi lấy:…………………………………………………… - Tên thông thường:……………………………………………… - Tên khác:…………………………………………………… … - Tên khoa học……………………….Họ: …………………… - Nơi mọc:……………………………………………………… - Hình dạng tán lá:…………………………………… …………… - Cành:……………………………………………………………….…… - Lơng màu sắc lơng:…………………………………………………… - Hình dáng thân:…………………………………………………………… - Vỏ:………………………………………………………………………… - Đường kính ngang ngực, chiều cao cây:………………………………… - Lá: …………………………………………………………………… - Cụm hoa:………………………………………………………………… - Hoa:……………………………………………………………………… - Quả:……………………………………………………………………… - Công dụng:………………………………………………………………… - Các đặc điểm khác …………………………………………… Mẫu Bảng 3.2: Điều tra phân bố loài theo tuyến Ngày điều tra………………… Người điều tra …………… Số Thứ hiệu tự tuyến Tọa Độ cao độ (m) Nơi điều tra…………… Loài cây: Gi ổi Xanh Chiều cao (m) H VN H DC D1.3 Ghi Mẫu Bảng 3.3: Điều tra Giổi xanh theo tuyến Ngày điều tra………………… Người điều tra …………… Tuyến số Tọa độ: Bắt đầu/Kết thúc X Y 21°46'08.6"N 104°33'57.3"E 21°44'39.5"N 104°34'04.5"E 21°46'15.7"N 104°33'36.3"E 21°45'20.4"N 104°33'00.7"E 21°44'56.6"N 104°33'38.5"E 21°45'07.7"N 104°33'54.0"E Nơi điều tra…………… Loài cây: Gi ổi Xanh Chiều dài (km) Trạng thái rừng 2.2 IIIa3 1.8 IIIa3 2.3 IIIa3 Mẫu Bảng 3.4: Điều tra tầng cao Số OTC: Hướng dốc: Người điều tra: Độ cao: Độ dốc : Ngày điều tra: Tọa độ: Độ tàn che: Trạng thái rừng: TT Tên Chu vi D1.3 loài (cm) (cm) Hvn Hdc (m) (m) Dtan Chất Ghi lượng Mẫu Bảng 3.5: Điều tra độ tàn tre tán rừng OTC:……………… Vị trí ô:…………… Độ dốc:…………… Hướng phơi:…… Điểm đo Tổng Trung bình Số Diện tích OTC:…………… Địa điểm:…………………… Ngày điều tra:……………… Người điều tra:…………… Độ tàn che (%) Ghi Mẫu Bảng 3.6: Điều tra phẫu diện đất Vị trí trạng thái rừng………… OTC…………… Vị trí phẫu diện……… …… Độ dốc trung bình…… Độ cao tuyệt đối…………… Độ tàn che…………… Ngày điều tra ……………… Người điều tra……… Tầng Loại đất đất Đ.sâu Thành tầng phần đất Cơ giới Độ ẩm TL Tỷ lệ đá rễ lẫn Mầu Độ sắc chặt Mẫu Bảng 3.7: Điều tra tái sinh tán rừng Số OTC: Hướng dốc: Người điều tra: Độ cao: Độ dốc : Ngày điều tra: Tọa độ: Độ tàn che: Trạng thái rừng: STT TT Tên ODB Cây Số tái sinh 200 cm cm 200 cm cm Chất Nguồn lượng gốc Mẫu Bảng 3.8: Điều tra tái sinh loài quanh gốc mẹ STT mẹ: Độ tàn che: Trạng thái rừng: Ngày điều tra: Vị trí: Người điều tra: Số tái sinh Trong tán < 20 cm 2050 cm Mép tán Ngoài tán >50- >50- < 20 20-50 >50-100 < 20- 100 cm cm cm cm 20cm 50cm 100 Sinh Nguồn trưởng gốc cm Mẫu bảng 3.9: Điều tra bụi, thảm tươi tán rừng Số OTC: Hướng dốc: Người điều tra: Độ cao: Độ dốc : Ngày ều tra: Tọa độ: Độ tàn che: Tr ạng thái rừng: ODB Tên loài Chiều Độ che Số bụi cao phủ (cm) (%) Dạng sống Tình hình sinh trưởng Phụ Lục 2: Tỷ lệ tổ thành tầng cao nơi có Giổi Xanh phân bố OTC Số TT Tên OTC Hệ số tổ thành Ni% Gi% Ivi% Chò Chỉ 2.70 6.50 4.60 Gội Trắng 2.70 11.42 7.06 Giổi Xanh 5.41 17.89 11.69 Thị rừng 5.41 1.34 3.37 Kháo vàng 5.41 6.54 5.93 Táu mật 8.11 6.58 7.34 Chò nến 2.70 8.10 5.40 Vỏ mản 5.41 2.54 3.97 Ngát lông 2.70 0.57 1.64 10 Bứa 10.81 1.92 6.37 11 Sến 5.41 4.61 5.01 12 Trâm 8.11 4.67 6.39 13 Đáng 2.70 2.21 2.46 14 Kháo 5.41 4.61 5.01 15 Dẻ 8.11 2.59 5.35 16 Gội 5.41 3.26 4.33 17 Dung giấy 5.41 1.65 3.53 18 Táu Mặt Quỷ 8.11 13.00 10.55 37 100 100 100 Tổng Phụ Lục 3: Tỷ lệ tổ thành tầng cao nơi có Giổi Xanh phân bố OTC TT Tên Hệ số tổ thành Số OTC Ni% Gi% Ivi% Trám trắng 6.06 7.05 6.55 Táu mật 6.06 11.21 8.63 Vạng Trứng 6.06 1.64 3.85 Ngát 6.06 3.98 5.02 Kháo dài 6.06 3.98 5.02 Bứa 15.15 8.23 11.69 Chò nến 3.03 6.99 5.01 Đơn 3.03 4.28 3.68 Dẻ 6.06 4.10 5.08 10 Dung Giấy 3.03 1.58 2.31 11 Giổi xanh 6.06 14.65 10.36 12 Đỏ 3.03 4.37 3.70 13 Gội 6.06 6.28 6.17 14 Kháo vàng 3.03 1.48 2.25 15 Thị rừng 6.06 2.84 4.45 16 Gáo 3.04 5.21 4.12 17 Táu trắng 6.06 8.23 7.14 18 Mạ xưa 6.06 3.90 5.00 Tổng 33 100 100 100 Phụ Lục 4: Tỷ lệ tổ thành tầng cao nơi có Giổi Xanh phân bố OTC TT Tên Hệ số tổ thành Số OTC Ni% Gi% Ivi% Thừng mực 8.00 1.76 4.88 Máu chó 8.00 4.78 6.39 Giổi xanh 4.00 30.17 17.08 Bứa 12.00 3.39 7.96 Kháo dài 4.00 6.76 5.37 Táu trắng 8.00 8.39 8.19 Kháo vàng 4.00 3.45 3.73 Chò vảy 4.00 2.96 3.48 Mạ xưa 4.00 3.35 3.68 10 Gáo 8.00 10.13 9.07 11 Chò nâu 8.00 5.33 6.67 12 Táu mật 4.00 7.17 5.59 13 Thị rừng 4.00 4.54 4.27 14 Dẻ 8.00 2.78 5.39 15 Chẹo 12.00 5.06 8.53 25 100 100 100 Tổng Phụ Lục 5: Tổ thành tái sinh OTC TT Tên loài Tổng số OTC Ki Bứa 9.52 Chò 2.38 Đáng 7.14 Dẻ 7.14 Dẻ cau 2.38 Đỏ 2.38 Dung giấy 7.14 Giổi xanh 4.76 Gội nếp 2.38 10 Gội tía 11.90 11 Kháo 14.29 12 Sến 7.14 13 Táu mật 9.52 14 Thiều rừng 2.38 15 Trâm 2.38 16 Trám trắng 7.14 Tổng 42 100 Phụ Lục 6: Tổ thành tái sinh OTC TT Tên loài Tổng số OTC Ki Bứa 11.36 Chẹo 6.82 Chò nến 4.55 Đỏ 2.27 Dung giấy 6.82 Gáo 6.82 Gội 9.09 Kháo dài 2.27 Kháo nhớt 9.09 10 Kháo vàng 4.55 11 Mạ xưa 6.82 12 Táu mật 2.27 13 Táu trắng 6.82 14 Táu xanh 2.27 15 Thiều rừng 4.55 16 Thừng mực 2.27 17 Trám trắng 6.82 18 Trâm vối 2.27 19 Vỏ mản 2.27 Tổng 44 100 Phụ Lục 7: Tổ thành tái sinh OTC TT Tên loài Tổng số OTC Ki Bứa 18.18 Chẹo 9.09 Chò nâu 3.03 Dẻ 9.09 Gáo 3.03 Giổi xanh 3.03 Kháo dài 6.06 Kháo vàng 9.09 Mạ xưa 3.03 10 Táu mật 6.06 11 Táu trắng 3.03 12 Thị rừng 9.09 13 Thừng mực 6.06 14 Trâm vối 12.12 Tổng 33 100 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN CHUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GIỔI XANH (Michelia mediocris Dandy)TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, TỈNH YÊN BÁI... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Giổi Xanh (Michelia mediocris Dandy) khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo tận... thông tin số đặc điểm lâm học loài giổi xanh khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài 1.3 Mục tiêu - Xác định đặc điểm hình thái đặc điểm cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài giổi xanh (michelia mediocris dandy) tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, tỉnh yên bái , Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài giổi xanh (michelia mediocris dandy) tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, tỉnh yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay