Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh thừa thiên huế

89 4 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - ại Đ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ̣c k ho TÊN ĐỀ TÀI: in PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ h NỢ CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA ́H THIÊN HUẾ ́ uê Mã số: SV2017-05-42 Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Thạnh - K48 Ngân hàng HUẾ, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - ại Đ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ̣c k ho TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ h in NỢ CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA ́H THIÊN HUẾ ́ uê Xác nhận Chủ nhiệm đề tài giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) (ký, họ tên) HUẾ, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI Hoàng Thị Thạnh Lớp K48 Ngân hàng Nguyễn Thị Hà Lớp K48A Tài doanh nghiệp Nguyễn Trang Thùy Lớp K48A Tài doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Thạch Lớp K48B Tài doanh nghiệp ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, nhóm chúng em trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu không nỗ lực cá nhân chúng em mà giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn Đầu tiên, nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy giáo khoa Tài Ngân hàng trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức phương pháp Đ năm học vừa qua Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học tập, khơng ại tảng cho trình nghiên cứu đề tài mà hành trang q báu để nhóm ho chúng em bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Lê Hoàng Anh nhiệt tình hướng dẫn góp ý để ̣c k nhóm chúng em hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Cuối cùng, nhóm chúng em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, in người thân theo sát, giúp đỡ ủng hộ nhóm chúng em mặt tinh h thần tê Trong trình thực trình bày đề tài nghiên cứu khoa học khơng thể ́H tránh khỏi sai sót hạn chế, nhóm chúng em mong nhận ́ góp ý, nhận xét q thầy bạn Một lần nhóm chúng em xin chân thành cám ơn! i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC VIẾT TẮT vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu đề tài ại 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu in 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu tê 4.1Phương pháp nghiên cứu định tính: ́H 4.1.1 Các bước điều tra ́ uê 4.1.2 Kích cỡ mẫu 4.1.3 Thiết kế bảng hỏi điều tra 4.1.4 Kết điều tra 4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 4.2.1 Mơ hình sử dụng 4.2.2 Thống kê mô tả: 4.2.3 Các phương pháp phân tích số liệu: Kết cấu đề tài nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ii Đại học Kinh tế Huế 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay KHCN NHTM 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò cho vay KHCN hoạt động NHTM 1.1.4 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN NHTM 11 1.2 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Ngân hàng Thương mại 15 1.2.1 Các nghiên cứu trước 15 Đ 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 ại CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT ho NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 22 ̣c k 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22 in 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 h 2.1.2 cấu tổ chức nhân 22 tê 2.1.3 Tình hình (biến động) kết sản xuất kinh doanh 24 ́H 2.2 Thực trạng cho vay KHCN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công ́ uê thương Việt Nam Chi nhánh Huế 30 2.2.1 Doanh số thu nợ KHCN 30 2.2.3 Dư nợ cho vay KHCN 33 2.2.4 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn cho vay KHCN 35 2.2.5 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 36 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Huế 38 2.3.1 Mô tả, thống kê liệu nghiên cứu 38 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế 52 iii Đại học Kinh tế Huế 2.3.3 Vận dụng mơ hình cho mục đích dự báo 59 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 60 3.1 Kết luận 60 3.2 Kiến nghị đề xuất 60 3.3 Hạn chế đề tài 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các biến mơ hình 21 Bảng 2.1: Tình hình kết kinh doanh năm 2013 2016 24 Bảng 2.2: Doanh số thu nợ KHCN 30 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay KHCN 33 Bảng 2.4: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn cho vay KHCN 35 Bảng 2.6: Đặc điểm giới tính 38 Bảng 2.7: Đặc điểm độ tuổi 39 Bảng 2.8: Tình trạng nhân 40 Đ Bảng 2.9: Đặc điểm trình độ học vấn 41 ại Bảng 2.10: Đặc điểm nghề nghiệp 42 ho Bảng 2.11: Đặc điểm thu nhập 43 ̣c k Bảng 2.12: Kích cỡ khoản vay 44 Bảng 2.13: Đặc điểm lãi suất cho vay 45 in Bảng 2.14 :Đặc điểm thời hạn vay vốn 46 h Bảng 2.15: Đặc điểm hình thức vay vốn 47 tê Bảng 2.16: Đặc điểm mục đích vay vốn 48 ́H Bảng 2.17: Đặc điểm rủi ro đạo đức 49 ́ uê Bảng 2.18: Đặc điểm chấm điểm tín dụng 50 Bảng 2.19: Khả trả nợ KHCN 51 Bảng 2.20: Thống kê mơ tả biến số mơ hình 52 Bảng 2.21: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 53 Bảng 2.22: -2 Log Likelihood 53 Bảng 2.23: Dự đoán 54 Bảng 2.24: Kết mơ hình hồi quy binary logistic: 55 v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013-2016 25 Hình 2.2: Nợ hạn cho vay KHCN 35 Hình 2.3: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 37 Hình 2.4: cấu giới tính mẫu điều tra 38 Hình 2.5: cấu độ tuổi mẫu điều tra 39 Hình 2.6: cấu tình trạng nhân mẫu điều tra 40 Hình 2.7: cấu trình độ học vấn mẫu điều tra 41 Đ Hình 2.8: cấu nghề nghiệp mẫu điều tra 42 ại Hình 2.9: cấu thu nhập mẫu điều tra 43 ho Hình 2.10: cấu kich cỡ khoản vay mẫu điều tra 44 ̣c k Hình 2.11: cấu lãi suất mẫu điều tra 45 Hình 2.12: cấu thời hạn mẫu điều tra 46 in Hình 2.13: Đặc điểm hình thức vay vốn 47 h Hình 2.14: Đặc điểm mục đích vay vốn 48 tê Hình 2.15: Đặc điểm rủi ro đạo đức 49 ́H Hình 2.16: Đặc điểm chấm điểm tín dụng 50 ́ uê Hình 2.17: Khả trả nợ khách hàngnhân 51 vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC VIẾT TẮT : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước VTB : VietinBank NHCT : Ngân hàng Cơng Thương CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm CHLB : Cộng hòa liên bang CHDCD : Cộng hòa dân chủ nhân dân KHCN : KHCN KHDN : Khách hàng doanh nghiệp : Cán công nhân viên ại Đ NHTM h in ̣c k ho CBCNV ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế  Thứ hai, xét nhân tố cụ thể Ðối với yếu tố giới tính, ngân hàng cần thận trọng với khoản vay dành cho nam giới, điều nghĩa ngân hàng cho mức trọng số cao nữ giới trình thẩm định tín dụng Ðối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao đẳng Yếu tố ngân hàng cung tham khảo q trình thẩm định tín dụng vị trí nghề nghiệp Việc phân loại yếu tố vị trí cơng việc khía cạnh vị trí chưa phân chia đuợc hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số Đ bảng chấm điểm tín dụng ại Tiếp theo, ngân hàng cần đặc biệt ý tới khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro Xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ho ro cao Ðể hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân ̣c k hàng cần biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm in xuống Nếu xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản cho vay bất động sản h cần hạn chế lại Ðối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc tê giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu ́H Trên kiến nghị dựa kết phân tích với mục đích nâng cao 3.3 Hạn chế đề tài ́ uê khả trả nợ KHCN Ðề tài điểm hạn chế sau: i.Số liệu thu thập thu nhập, kiểm tra mục đích sử dụng vốn xếp hạng tín dụng khách hàng khơng xác mơ tả phần phân tích dẫn tới việc mơ hình bị sai lệch (ii) Biến phụ thuộc khả trả nợ hai biểu khả trả nợ khơng khả trả nợ chưa thể hết vấn đề liên quan tới nợ xấu Biến số chia làm năm truờng hợp vào Thông tư 02/2013/:  Truờng hợp 1: Nợ 10 ngày ( Nợ đủ tiêu chuẩn)  Truờng hợp 2: Nợ hạn từ 10- 90 ngày (Nợ cần ý) 62 Đại học Kinh tế Huế  Truờng hợp 3: Nợ hạn từ 91-180 ngày (Nợ tiêu chuẩn)  Truờng hợp 4: Nợ hạn từ 181-360 ngày (Nợ nghi ngờ)  Truờng hợp 5: Nợ hạn 360 ngày (Nợ khả vốn) Như mơ hình hồi quy cho thấy biến mơ hình hồi quy đa bậc (Multinomial logistic) ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 63 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà xuất Thống kê Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất tài Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu SPSS Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Truong Ðơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009), Các nhân tố ảnh huởng đến khả trả nợ hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Đ Nguyễn Phúc Mẫn (2015) Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ ho Vũng Tàu ại KHCN vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội Ngày 16/06/2010 ban hành luật tổ ̣c k chức tín dụng Quyết định 493/2005/QÐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 ban hành phân in loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân h hàng tổ chức tín dụng tê Quyết định 18/2007/ QÐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 việc sửa dổi ́H bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng dể xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo QÐ ́ uê 493/2005/QÐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 Thống đốc ngân hàng nhà nuớc Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 Quy định tỷ lệ dảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 10 Thơng tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27 tháng 09 năm 2010 Sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 13/2010-TT-NHNN Ngày 20/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc Quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 11 Các trang Web http://www1.thuathienhue.gov.vn/portal_es/views/ArticleDetail.aspx?CMID=24 &BVID=533&TLID=172 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html 64 Đại học Kinh tế Huế Tiếng Anh Acquah,H.D & Addo,J (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana Cercetari Agronomice in Moldova, vol XLIV, no Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 Working paper School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit in personal Lending National Bureau of Economics Research Deininger, K & Liu, J (2009), Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups Working paper Development Research Group of World Đ Bank ại Duy, V.Q (2013), Is the repayment performance of farmers better than that of ho non- farmers? Acase study of borrowers of formal bank creditin the Mekong Delta, Vietnam Working paper Centre for International Management and Development ̣c k Antwerp Duygan-Bump, B.& Grant, C.(2008), Household Debt Repayment Behaviour: in what role instltutions play? Working pape Federal Reserve Bank Of Boston h Heffernan, S.(2005), Modern banking Tohn Wiley & Son Ltd Kinyondo, tê A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: ́H Evidence from Tanzania Working paper University of Dar es Salaam Kohansal, R.K & Mansoori, H.(2009), Factors Affectingon loan Repayment ́ uê Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 10 Law, J.& smullen, J.(2005), Oxford Dictionary of Finance and Banking (2rd edn) Oxford University Press 11 Maharjan, K.H., loohawenchit, C & Meyer, R.I (1993), Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process service center of Nepal 12 Macana, J (2006), Summary of ability-to-repay and qualified mortgage rule and the cancurrent proposal Working paper Cambridge University 13 Miller, S (2012), Risk Factors for Consumer Loan Defaul: A Censored Quantile Regression Analysis Working paper Uninversity of Illinois 65 Đại học Kinh tế Huế 14 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A (2012) Determinants of Loan Repayment of Microfinance Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 15 Rodrigues, E.A.S., Chu, V & Tkeda, T (2008), The Effect of Repayment through Payroll Deduction on Personal Loan Interest Rates Working paper Research Department of central Bank Of Brasil 16 Sharma, M & Zeller, M.(1997), Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis World Development, vol 25, no.10, pp 1731-1742,1997 17 Sileshi, M., Nyika, R.& Wangia, S (2012), Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Đ Developing Country Studues, vol 2, no.11 ại 18 Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V & Ofuoku, A.U (2008), ho Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Helf Groups in Bayelsa State, Nigeria Agriculturae Conspectus Scientificus, vol 73, no.3 ̣c k 19 Weber, R & Musshoff, O (2012), Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses in Working paper Deparment Bank Germany h 20 Zeller, M (1996), Determinats of repayment performance in aredut groups: tê the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in ́H Madagascar International Food policy Research Institute 21 Fikirte K.Retee (2011), Determinants of loan repayment performance: A case ́ uê study in the Addis Credit and Saving Institution, Addis Ababa, Ethiopia Wageningen University, The Netherlands 22 Zhang Qinlan & Yoichi Izumida (2013), Determinants of repayment performance of group lending in China: Evidence from rural credit cooperatives’ program in Guizhou province China Agrcultural Economic Review, Vol.5 Iss: 3, pp.328-341 23 Eze, C.C & Ibekwe U.C (2007), Determinants of loan repayment under the Indigenous Financial system in Southest, Nigeria The social science 2(2) 116120,2007 Medwell Journal 66 Đại học Kinh tế Huế 24 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 25 Abebe Mijena (2011), Determinants of Credit Repayment and Fertilizer Use By Cooperative Member in Ada District, East Shoa Zone, Oromia Region Haramaya University 26 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 27 Abebe Mijena (2011), Determinants of Credit Repayment and Fertilizer Use By Cooperative Member in Ada District, East Shoa Zone, Oromia Region Haramaya ại Đ University h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 67 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC gioi tinh FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent NU Valid NAM Total 80 47.1 47.1 47.1 90 52.9 52.9 100.0 170 100.0 100.0 tuoi Đ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 49 28.8 28.8 28.8 Tu 35 tuoi den duoi 45 tuoi 54 31.8 31.8 60.6 Valid Tu 45 tuoi den duoi 60 tuoi 42 24.7 24.7 85.3 14.7 14.7 100.0 170 100.0 100.0 ại Tu 20 tuoi den duoi 35 tuoi 25 h in Total ̣c k ho Tu 60 tuoi tro len ́H tê tinh trang hon nhan FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent Valid Da co gia dinh Total 43 25.3 127 74.7 170 100.0 25.3 25.3 74.7 100.0 ́ uê Chua co gia dinh 100.0 68 Đại học Kinh tế Huế trinh FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent Duoi trung hoc thong 58 34.1 34.1 34.1 duoi dai hoc 44 25.9 25.9 60.0 50 29.4 29.4 89.4 18 10.6 10.6 100.0 170 100.0 100.0 Valid dai hoc sau dai hoc Total ại Đ nghe nghiep FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 12 7.1 7.1 7.1 CB cong nhan vien chuc 54 31.8 31.8 38.8 42 24.7 24.7 63.5 36.5 36.5 100.0 h 100.0 ̣c k ho hoc sinh, sinh vien Valid kinh doanh, buon ban in khac 62 Total 170 100.0 ́H tê thu nhap duoi trieu dong Valid Cumulative Percent Percent ́ uê FrequencyPercent 41 24.1 24.1 24.1 46 27.1 27.1 51.2 53 31.2 31.2 82.4 tren 20 trieu dong 30 17.6 17.6 100.0 Total 170 100.0 100.0 tu trieu den duoi 10 trieu dong Valid tu 10 trieu dong den 20 trieu dong 69 Đại học Kinh tế Huế kich co khoan vay FrequencyPercent duoi 100 trieu dong Cumulative Percent Percent 80 47.1 47.1 47.1 59 34.7 34.7 81.8 tu 200 trieu den 350 trieu dong 27 15.9 15.9 97.6 tren 350 trieu dong 2.4 2.4 100.0 Total 170 100.0 100.0 tu 100 trieu den duoi 200 trieu dong Valid Valid Đ ại lai suat nam duoi 8,5% 73 42.9 42.9 45.3 88.2 100.0 ̣c k 42.9 in ho FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent tu 8,5% den 10,5% 77 45.3 tren 10,5% 20 11.8 Total 170 Valid 11.8 h 100.0 100.0 ́H tê thoi han vay ́ uê FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent ngan han 29 17.1 17.1 17.1 trung han 102 60.0 60.0 77.1 dai han 39 22.9 22.9 100.0 Total 170 100.0 100.0 Valid 70 Đại học Kinh tế Huế hinh thuc vay von FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent tin chap 59 34.7 34.7 34.7 Valid the chap 111 65.3 65.3 100.0 170 100.0 100.0 Total muc dich vay FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 76 44.7 44.7 44.7 vay bat dong san 19 11.2 11.2 55.9 53 31.2 31.2 87.1 22 12.9 12.9 100.0 170 100.0 100.0 ại Đ vay tieu dung Total in ̣c k khac ho Valid vay san xuat h rui ro dao duc tê FrequencyPercent Valid Cumulative ́H Percent muc dich KH su dung dung muc dich ́ uê KH su dung hoan toan dung Percent 98 57.6 57.6 57.6 61 35.9 35.9 93.5 11 6.5 6.5 100.0 170 100.0 100.0 Valid KH hoan toan khong su dung dung muc dich Total 71 Đại học Kinh tế Huế diem tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent tu 75 den 85 diem 85 50.0 50.0 50.0 85 50.0 50.0 100.0 170 100.0 100.0 Valid tren 85 diem Total Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step 76.442 13 000 ại Đ Step Block 76.442 13 000 Model 76.442 13 000 ̣c k ho Model Summary h in Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 120.051 a 362 529 ́H tê Classification Table a ́ uê Observed Predicted kha nang tra no khong tra duoc kha nang tra Step no khong tra duoc tra duoc no no Percentage Correct 26 19 57.8 10 115 92.0 no tra duoc no Overall Percentage 82.9 72 Đại học Kinh tế Huế Variables in the Equation B X1 -.258 499 268 605 772 X2 195 276 499 480 1.215 X3 1.049 552 3.605 058 2.854 X4 716 324 4.884 027 2.047 X5 308 296 1.081 298 1.361 X6 383 273 1.964 161 1.467 X7 087 457 036 849 1.091 a X8 ại Đ Step S.E Wald df Sig Exp(B) X9 -.777 370 4.419 036 460 1.601 534 8.974 003 4.956 ho 305 572 285 594 1.357 X11 193 213 822 365 1.213 X12 -.913 493 3.429 064 X13 in ̣c k X10 401 h 965 563 2.936 087 2.624 001 ́H tê Constant -6.765 2.629 6.622 010 ́ uê 73 Đại học Kinh tế Huế PHIẾU ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Xin chào quý ông/bà ! Chúng sinh viên Khóa 48 ngành Tài Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Huế Hiện nay, chúng tơi thực nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Huế” Để hoàn thành nghiên cứu này, cần giúp đỡ quý khách hàng đã, dự định vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Huế, cách trả lời câu hỏi Đ Chúng xin cam đoan thông tin quý khách hàng giữ bí mật ại thông tin điều tra phục vụ cho mục đích nghiên cứu mà khơng mục đích sinh lợi khác Nếu q khách hàng nhu cầu tìm hiểu kết nghiên cứu xin vui lòng ho liên hệ với tơi theo địa email: nguyenthiha250694@gmail.com ̣c k Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! Câu 1: Giới tính quý khách hàng  Nữ h Nam in   Từ 35 tuổi đến 45 tuổi  Từ 45 tuổi đến 60 tuổi  Trên 60 tuổi ́ uê Từ 20 tuổi đến 35 tuổi ́H  tê Câu 2: Độ tuổi quý khách hàng Câu 3: Tình trạng nhân q khách hàng  Đã gia đình  Chưa gia đình Câu 4: Trình độ học vấn  Dưới trung học phổ thông  Dưới đại học  Đại học  Sau đại học 74 Đại học Kinh tế Huế Câu 5: Nghề nghiệp quý khách hàng  Học sinh, sinh viên  Cán công nhân viên chức  Kinh doanh, buôn bán  Khác Câu 6: Thu nhập hàng tháng quý khách hàng  Dưới triệu VNĐ  Từ đến 10 triệu VNĐ  Từ 10 đến 20 triệu VNĐ  Trên 20 triệu VNĐ Đ Câu 7: Kích cỡ khoản vay Dưới 100 triệu VNĐ  Từ 100 đến 200 triệu VNĐ  Từ 200 đến 350 triệu VNĐ  Trên 350 triệu VNĐ ại  ̣c k ho Câu 8: Lãi suất cho vay  Từ 8,5%/ năm đến 10,5% / năm  Trên 10,5 %/ năm Vay ngắn hạn  Vay trung hạn  Vay dài hạn ́ uê  ́H Câu 9: Thời hạn vay vốn tê Dưới 8,5%/ năm h in  Câu 10: Hình thức vay vốn  Tín chấp  Thế chấp Câu 11: Mục đích vay vốn  Vay tiêu dùng  Vay bất động sản  Vay sản xuất  Khác 75 Đại học Kinh tế Huế Câu 12: Quý khách hàng sử dụng vốn mục đích vay vốn khơng?  Sử dụng hồn tồn mục đích  Sử dụng mục đích  Khơng sử dụng mục đích Theo Qúy khách hàng, để gia tăng khả trả nợ KHCN Anh/Chị đề xuất gì, ý kiến ? Câu trả lời: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đ ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ho ………………………………………………………………………………………… ̣c k ………………………………………………………………………………………… h in XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ! ́H tê ́ uê 76 ... 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT ho NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 22 ̣c k 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương. .. hiểu Các nhân tố ảnh huởng tới khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế Trong đó, khả trả nợ biểu hai biểu số có khả trả nợ khơng có khả trả nợ Các nhân tố ảnh huởng... hưởng nhân tố đến khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế, qua đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh thừa thiên huế , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay