Phân tích ảnh hưởng của trò chơi điện tử (game) tới kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế huế

132 2 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ̣c k ẢNH HƯỞNG CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (GAME) TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN in h TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ́H Mã số: SV2017 – 01 – 07 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH SỸ MẠNH DỎNG Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ ại ẢNH HƯỞNG CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (GAME) ho TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ̣c k TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ h in Mã số: SV2017 – 01 – 07 Lê Tuấn Anh ́H Sinh viên tham gia hỗ trợ: ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn ThS Mai Chiếm Tuyến Chủ nhiệm đềtài Huỳnh Sỹ Mạnh Dỏng Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong học tập sống, đằng sau kết có hỗ trợ, giúp đỡ Trong suốt thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, hồn thành báo cáo này, nhóm chúng tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhiều phía Trước hết nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám Hiệu nhà TrườngĐại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô khoa Kinh Tế & Phát Triển, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho Đ nhóm hồn thành tốt báo cáo Và đặc biệt quãng thời gian nghiên cứunày, ại nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy Mai Chiếm Tuyến - người trực tiếp hướng dẫn, ho giúp đỡ nhóm trình nghiên cứu khoa học vừa qua ̣c k Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến bạn sinh viênTrườngĐHKT Huế tham gia khảo sátđã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhơm chúng tơi hồn h in thành tốt kết nghiên cứu Trong báo cáo này, nhóm cố gắng đạt mục tiêu yêu cầu, nhiên thân người thiếu nhiều kiến thức, kỹ nên không ́H thể không mắc phải thiếu sót Vì nhóm chúng tơi mong q thầy ́ góp ý, chỉnh sửa để báo cáo hồn thiện đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn! i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Tóm tắt tiến trình thực đề tài .2 ại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận ho 1.1.1 Các khái niệm ̣c k 1.1.1.1 Khái niệm ảnh hưởng 1.1.1.2 Khái niệm game .3 in 1.1.1.3 Khái niệm hành vi – hành vi chơi game h 1.1.1.4 Khái niệm sinh viên 1.1.1.5 Khái niệm người chơi game (game thủ) ́H 1.1.1.6 Phân loại game ́ uê 1.1.2 Các khía cạnh liên quan đến game 1.1.2.1 Đối tượng 1.1.2.2 Lợi ích .6 1.1.2.3 Tranh cãi game(13) 1.1.3 Tổng quan kết học tập 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Cách thức đánh giá .8 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập 1.1.4.1 Yếu tố chủ quan người học(11) 1.1.4.2 Yếu tố khách quan bên tác động(14) 1.1.5 Một số thông báo đảng nhà nước ta việc quản lý game(4) 11 iii Đại học Kinh tế Huế 1.2 Cơ sở thực tiễn 12 1.2.1 Nghiên cứu tác hại game 12 1.2.2 Một số nghiên cứu kết học tập(15) 14 1.2.2.1 Nghiên cứu khác kết học tập nam nữ (8) 15 1.2.2.2 Một số nghiên cứu khác(12) .17 1.2.3 Một số nghiên cứu liên quan ảnh hưởng game đến kết học tập 18 1.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 18 1.3.1 Định hướng nghiên cứu .18 1.3.2 Nội dung nghiên cứu 19 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu .19 Đ CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 ại 2.1.Tổng quan không gian nghiên cứu (14) 21 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển 21 ho 2.1.2 Sứ mệnh – tầm nhìn – giá trị cốt lõi: 22 ̣c k 2.1.3 Sơ đồ máy trường đhkt huế 23 2.1.4 Giới thiệu khoa nghiên cứu 24 in 2.2.Kết học tập sinh viên trường đại học kinh tế huế từ năm 2014 – 2017 h khóa 24 2.3.Thực trạng chơi game kết học tập sinh viên điều tra trường ́H đại học kinh tế huế .25 ́ uê 2.3.1.Thực trạng chơi game sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế 25 2.3.1.1 Quan điểm việc chơi game sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế .25 2.3.1.2 Tỷ lệ chơi game sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế 26 2.3.1.3 Thời gian chơi game 29 2.3.1.4.Nguyên nhân chơi game 32 2.3.1.4.1.Mục đích chơi game .32 2.3.1.4.2.Lý chơi game .33 2.3.1.5 Tỷ lệ trốn học để chơi game sinh viên .34 2.3.2.Kết học tập sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế .35 iv Đại học Kinh tế Huế 2.3.2.1 Quan điểm việc học tập sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế 35 2.3.2.2 Phương pháp học tập sinh viên điều tra trường đại học kinh tế huế 36 2.3.2.3 Địa điểm học tập sinh viên .37 2.3.2.4 Phân tích kết học tập sinh viên điều tra trường đhkt huế .37 2.3.3 Ảnh hưởng game đến kết học tập sinh viên điều tra trường đhkt huế 42 2.3.3.1 Tương quan thời gian chơi với kết học tập 42 2.3.3.3 Tác động việc chơi game đến kqht sinh viên trường đhkt huế 44 2.4 Kết kiểm định yếu tố khác ảnh hưởng đến kqht sinh viên trường đhkt Đ huế 47 ại 2.4.1 Khung phân tích hướng kiểm định kết 47 2.4.2 Kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến việc chơi game .48 ho 2.4.2.1 Kiểm định biến giới tính ảnh hưởng đến việc chơi game 48 ̣c k 2.4.2.2 Kiểm định biến khóa học đến việc chơi game 48 2.4.2.3 Kiểm định biến khoa theo học với việc chơi game 49 in 2.4.2.4 Kiểm định biến quan hệ tình cảm đến việc chơi game 49 h 2.4.2.5 Kiểm định biến “tình trạng sinh sống” đến việc “chơi game nay” 49 2.4.2.6 Kiểm định biến “vai trò lớp” đến việc “chơi game” .49 ́H 2.4.3 Kiểm định yếu tố việc chơi game đến kết học tập 52 ́ uê 2.4.3.1 Kiểm định “tình trạng chơi game” với kqht .52 2.4.3.2 Kiểm định oneway anova thời lượng chơi game kqht 52 2.3.3.3 Kiểm định oneway anova thời điểm chơi game kqht 53 2.4.3.4 Kiểm định oneway anova thâm niên chơi game tới kqht 53 2.4.3.5 Kiểm định oneway anova “loại game” với kqht 54 2.4.3.6 Kiểm định oneway anova phương tiện chơi game với kqht 54 2.4.3.7 Kiểm định one way anova mục đích chơi game với kqht 54 2.4.3.8 Kiểm định oneway anova “lý chơi game” kqht 55 2.4.3.9 Kiểm định oneway anova hai biến “tác động game đến .55 2.4.3.10 Kiểm định independent sample t - test việc “trốn học để chơi game” đến kqht 55 v Đại học Kinh tế Huế 2.4.4 Kiểm định yếu tố việc chơi game ảnh hưởng đến thay đổi kết học tập 58 2.4.4.1 Kiểm định “việc chơi game” với thay đổi kết học tập 58 2.4.4.2 Kiểm định oneway anova thời lượng chơi game với thay đổi 58 2.4.4.3 Kiểm định oneway anova thời điểm chơi game thay đổi 59 2.4.4.4 Kiểm định oneway anova hai biến “thâm niên chơi game” tới 59 2.4.4.5 Kiểm định oneway anova hai biến “loại game” với thay đổi 60 2.4.4.6 Kiểm định oneway anova hai biến công cụ chơi game với 60 2.4.4.7 Kiểm định one way anova hai biến mục đích chơi game với thay 60 2.4.4.8 Kiểm định oneway anova “lý chơi game” thay đổi 61 Đ 2.4.4.9 Kiểm định oneway anova hai biến tác động game đến thân .61 ại 2.4.4.10 Kiểm định independent sample t - test việc “trốn học để chơi game” đến62 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 ho Kết luận 63 ̣c k Khuyến nghị 64 2.1 Đối với sinh viên 64 in 2.2 Đối với nhà trường 65 h TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 ́H ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.0 Tỷ lệ sinh viên điều tra mẫu 20 Bảng 2.1 Điểm trung bình Khóa sau năm 25 Bảng 2.2 Quan điểm sinh viên việc chơi Game 25 Bảng 2.3 Thống kê tỷ lệ sinh viên chơi Game .26 Bảng 2.4 Tỷ lệ sinh viên chơi game so với giới tính 27 Bảng 2.5 Tỷ lệ sinh viên chơi Game so với Giới .27 Bảng 2.6 Tỷ lệ sinh viên chơi Game Khoa 28 Bảng 2.7 Thâm niên chơi Game 29 Đ Bảng 2.8 Thống kê thời lượng chơi Game sinh viên tuần .30 ại Bảng 2.9 Thời lượng chơi Game tuần sinh viên 31 Bảng 2.10 Mục đích chơi Game 33 ho Bảng 2.11 Lý chơi Game sinh viên 33 ̣c k Bảng 2.12 Số lần trốn học để chơi Game sinh viên .34 Bảng 2.13 Quan điểm học tập sinh viên 35 in Bảng 2.14 Phương pháp học tập sinh viên 36 h Bảng 2.15 Địa điểm học tập sinh viên 37 Bảng 2.16 Các giá trị KQHT sinh viên năm học 2016 - 2017 38 ́H Bảng 2.17 Kết học tập sinh viên .38 ́ uê Bảng 2.18 Các giá trị kết học tập 39 Bảng 2.19 KQHT thời gian học tập trung bình nam nữ .40 Bảng 2.20 Sự thay đổi KQHT theo giới tính 41 Bảng 2.21 Tương quan thời gian chơi kết học tập 42 Bảng 2.22 Mối tương quan thời gian chơi Game thay đổi kết học tập 43 Bảng 2.23 Ảnh hưởng Game đến KQHT 44 Bảng 2.24 Biểu ảnh hưởng 45 Bảng 2.25 Tác động Game đến KQHT 46 Bảng 2.26 Mô tả thay đổi KQHT trước sau thời gian chơi game .46 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy trường Đại học Kinh tế Huế 23 Sơ đồ 2.2: Khung phân tích hướng kiểm định kết 47 ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU KQHT : Kết học tập Game : Trò chơi điện tử ĐHKT : Đại học Kinh tế KT & PT : Kinh tế Phát triể QTKD : Quản trị Kinh doanh HTTTKT : Hệ thống thông tin Kinh tế ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế Group Statistics Bạn có trốn học để chơi Std Error Game không N Mean Std Deviation Mean Điểm trung bình năm học 1.00 23 2.2104 74596 15554 trước 2.00 77 2.6083 62043 07070 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means ại Đ F assumed học trước Equal variances df not assumed 299 586 -2.573 ̣c k bình năm t ho Điểm trung Equal variances Sig -2.329 Std 95% Confidence Interval of the Difference Sig Mean Error (2- Differen Differe tailed) ce nce Lower Upper 98 012 -.39788 15463 -.70473 -.09102 31.640 026 -.39788 17086 -.74606 -.04969 h in ANOVA Table Sum of Mean ́H Squares Between (Combined) học trước * Bạn có Groups Linearity Square F Sig 2.621 1.310 2.811 067 130 130 280 599 2.490 2.490 5.343 024 Within Groups 33.556 72 466 Total 36.176 74 chơi game khơng ́ Điểm trung bình năm df Deviation from Linearity Measures of Association R Điểm trung bình năm học trước * Bạn có chơi game không R Squared -.060 004 Eta Eta Squared 269 072 Đại học Kinh tế Huế ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 315 157 Within Groups 55.121 59 934 Total 55.435 61 Sig .168 845 Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for N Mean Std Std Deviation Error Mean Maximu Lower Bound Upper Bound Minimum m Đ Trước có chơi, 49 3.4694 91520 13074 3.2065 3.7323 1.00 5.00 ại có chơi Trước có chơi, Trước khơng chơi, 12 3.4167 1.16450 33616 2.6768 4.1566 1.00 5.00 4.0000 4.00 4.00 62 3.4677 95330 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 có chơi Total h in ̣c k ho không chơi Năm học so với năm trước Levene Statistic a df2 Sig 59 313 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năm học so với năm trước ́ uê 1.037 df1 ́H Test of Homogeneity of Variances ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square 315 157 Within Groups 55.121 59 934 Total 55.435 61 F Sig .168 845 Đại học Kinh tế H́ Bạn có chơi game khơng Trước Trước Trước khơng chơi, có chơi, khơng chơi, Trước có chơi, khơng khơng có có chơi chơi chơi chơi Table N Count Table % Count Coun Table Cou N% t N% Total Table nt N% Table N Count % Năm học Thấp nhiều 4.8% 0.0% 1.6% 0.0% 6.5% so với năm Thấp 4.8% 0.0% 1.6% 0.0% 6.5% trước Chênh lệch 13 21.0% 0.0% 6.5% 0.0% 17 27.4% 28 45.2% 0.0% 6.5% 1.6% 33 53.2% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0% 6.5% không đáng kể Cao Cao nhiều ại Đ Bạn có chơi game khơng Trước ho Trước khơng Trước có khơng chơi, chơi, có chơi, chơi, nay có khơng chơi chơi chơi ̣c k Trước có khơng chơi Table N % Count % Table N Count Năm học Thấp nhiều 4.8% so Thấp 4.8% h in Count Table N với năm Chênh lệch không trước đáng kể 13 21.0% 0.0% 28 45.2% 0.0% 3.2% 0.0% 6.5% 0.0% 1.6% 0.0% 6.5% 6.5% 0.0% 17 27.4% 1.6% 33 53.2% 0.0% 6.5% 4 6.5% ́ uê 4.595 df 800 a,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable a More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid Table N % 0.0% không Sig Count Bạn có chơi game Chi-square N% 1.6% Pearson Chi-Square Tests Năm học so với năm trước Count ́H Cao nhiều Table 0.0% Cao % Total 3.2% Đại học Kinh tế Huế Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Std Upper Deviation Error Lower Bound Bound Minimum Maximum 3.0000 1.00000 57735 5159 5.4841 2.00 4.00 2.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 3.00 3.5000 1.06904 37796 2.6063 4.3937 2.00 5.00 3.50 3.0000 3.00 3.00 4.00 3.2000 1.48324 66332 1.3583 5.0417 1.00 5.00 5.00 2.6667 1.50555 61464 1.0867 4.2466 1.00 5.00 6.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 3.8000 44721 20000 3.2447 4.3553 3.00 4.00 Đ 1.00 7.00 ại 8.00 10.00 3.6667 51640 21082 3.1247 4.2086 3.00 4.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 ho 3.0000 00000 00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 14.00 3.5000 57735 28868 2.5813 4.4187 3.00 4.00 15.00 3.3333 2.08167 1.20185 -1.8378 8.5045 1.00 5.00 16.00 4.0000 4.00 4.00 18.00 2.0000 2.00 2.00 20.00 3.0000 3.00 3.00 35.00 3.0000 3.00 3.00 Total 61 3.4590 95871 12275 3.2135 3.7046 1.00 5.00 h in ̣c k 12.00 ́H ́ uê Test of Homogeneity of Variances Năm học so với năm trước Levene Statistic 4.160 df1 a df2 11 Sig 44 000 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năm học so với năm trước ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares df Mean Square Between Groups 13.214 16 826 Within Groups 41.933 44 953 Total 55.148 60 F Sig .867 608 Đại học Kinh tế Huế Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.0000 1.00000 57735 5159 5.4841 2.00 4.00 2.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 3.00 3.5000 1.06904 37796 2.6063 4.3937 2.00 5.00 3.50 3.0000 3.00 3.00 4.00 3.2000 1.48324 66332 1.3583 5.0417 1.00 5.00 5.00 2.6667 1.50555 61464 1.0867 4.2466 1.00 5.00 6.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 3.8000 44721 20000 3.2447 4.3553 3.00 4.00 3.6667 51640 21082 3.1247 4.2086 3.00 4.00 7.00 ại Đ 1.00 10.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 12.00 3.0000 00000 00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 14.00 3.5000 57735 28868 2.5813 4.4187 3.00 4.00 15.00 3.3333 2.08167 1.20185 -1.8378 8.5045 1.00 5.00 16.00 4.0000 4.00 4.00 18.00 2.0000 20.00 3.0000 35.00 3.0000 Total 61 3.4590 95871 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.2135 3.7046 1.00 5.00 h in ̣c k ho 8.00 12275 ́H ́ uê Test of Homogeneity of Variances Năm học so với năm trước Levene Statistic 4.160 df1 a df2 11 Sig 44 000 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năm học so với năm trước ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares df Mean Square Between Groups 13.214 16 826 Within Groups 41.933 44 953 Total 55.148 60 F Sig .867 608 Đại học Kinh tế Huế Descriptives Số tín bạn chưa đạt yêu cầu 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 1.00 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 2.00 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 3.00 11 4545 1.03573 31228 -.2413 1.1504 00 3.00 3.50 3.0000 3.00 3.00 4.00 1.2000 2.68328 1.20000 -2.1317 4.5317 00 6.00 5.00 1.0000 2.23607 1.00000 -1.7764 3.7764 00 5.00 6.00 2.0000 3.46410 2.00000 -6.6053 10.6053 00 6.00 Đ 7.00 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 3.1667 4.91596 2.00693 -1.9923 8.3257 00 10.00 4000 89443 40000 -.7106 1.5106 00 2.00 12.00 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 14.00 5000 1.00000 50000 -1.0912 2.0912 00 2.00 15.00 4.6667 16.00 0000 18.00 0000 20.00 0000 28.00 9.0000 35.00 0000 Total 63 1.1270 2.58714 4.50925 2.60342 -6.5349 15.8683 00 9.00 00 00 in ̣c k ho 10.00 ại 8.00 00 00 00 00 9.00 9.00 00 00 32595 4754 1.7785 00 10.00 h ́H ́ uê Test of Homogeneity of Variances Số tín bạn chưa đạt yêu cầu Levene Statistic 7.918 df1 a df2 11 Sig 45 000 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Số tín bạn chưa đạt yêu cầu ANOVA Số tín bạn chưa đạt yêu cầu Sum of Squares df Mean Square Between Groups 163.757 17 9.633 Within Groups 251.227 45 5.583 Total 414.984 62 F Sig 1.725 073 Đại học Kinh tế Huế Robust Tests of Equality of Means b Số tín bạn chưa đạt yêu cầu a Statistic Welch df1 df2 Sig a Asymptotically F distributed b Robust tests of equality of means cannot be performed for Số tín bạn chưa đạt yêu cầu because at least one group has the sum of case weights less than or equal to Thời điểm chơi Game Trước học Trong học bài Đ Table ại Thấp nhiều so với Thấp năm trước Chênh lệch không N% Cao Count N% Count % 6.5% 0.0% 1.6% 0.0% 4.8% 0.0% 1.6% 0.0% 16 25.8% 0.0% 0.0% 3.2% 31 50.0% 0.0% 1.6% 4.8% 0.0% h ́H Thời điểm chơi Game ́ uê Chi-square 12.546 df 128 a,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable a More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than Chi-square results may be invalid b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid % 0.0% Sig Count Pearson Chi-Square Tests Năm học so với năm trước Table N 0.0% in Cao nhiều Table N ̣c k đáng kể Table Ngẫu hứng 0.0% ho Năm học Count Sau học Đại học Kinh tế Huế Thời điểm chơi Game Trước học Trong học Table N Count Năm Thấp nhiều học Thấp so với Chênh lệch không năm đáng kể trước Cao Cao nhiều % Sau học Table N Count % Ngẫu hứng Table Count N% Table Count N% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 1.6% 0.0% 4.8% 0.0% 1.6% 0.0% 16 25.8% 0.0% 0.0% 3.2% 31 50.0% 0.0% 0.0% 1.6% 4.8% Đ Pearson Chi-Square Tests ại Thời điểm chơi Chi-square 12.546 ho Năm học so với năm trước Game df 128 ̣c k Sig a,b Results are based on nonempty rows and columns in each innermost in subtable a More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less h than Chi-square results may be invalid b The minimum expected cell count in this subtable is less than one Chi-square results may be invalid ́H ́ uê Descriptives Số tín bạn chưa đạt yêu cầu 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Trong học 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 0000 00000 00000 0000 0000 00 00 Ngẫu hứng 57 1.2456 2.69444 35689 5307 1.9605 00 10.00 Total 63 1.1270 2.58714 32595 4754 1.7785 00 10.00 Sau học Đại học Kinh tế Huế Test of Homogeneity of Variances Số tín bạn chưa đạt yêu cầu Levene Statistic df1 3.076 df2 Sig 60 053 ANOVA Số tín bạn chưa đạt yêu cầu Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 8.423 4.211 Within Groups 406.561 60 6.776 Total 414.984 62 Sig .622 541 ại Đ 95% Confidence Interval for ̣c k ho Năm học so với năm trước Descriptives Mean Std Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum 2.9735 3.7408 1.00 5.00 22761 3.0797 4.0631 2.00 5.00 in N Maximu m 1-3 năm 28 3.3571 98936 3-5 năm 14 3.5714 85163 >5 năm 20 3.5500 99868 22331 3.0826 4.0174 1.00 5.00 Total 62 3.4677 95330 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 18697 h ́H ́ uê Test of Homogeneity of Variances Năm học so với năm trước Levene Statistic df1 128 df2 Sig 59 880 ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square 628 314 Within Groups 54.807 59 929 Total 55.435 61 F Sig .338 714 Đại học Kinh tế Huế Robust Tests of Equality of Means Năm học so với năm trước a Statistic Welch df1 df2 338 Sig 34.185 715 a Asymptotically F distributed Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Error 1.18723 30654 2.4759 3.7908 1.00 5.00 3.6667 98473 28427 3.0410 4.2923 1.00 5.00 3.5429 81684 13807 3.2623 3.8235 1.00 5.00 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 Đ Std Deviation Online 15 Cả hai 35 Total 62 ho 12 ại Offline 3.1333 3.4677 95330 Lower Bound Upper Bound Minimum ̣c k Năm học so với năm trước Levene Statistic df1 df2 Sig 59 263 ́H 1.364 h in Test of Homogeneity of Variances ́ uê ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.350 1.175 Within Groups 53.086 59 900 Total 55.435 61 Robust Tests of Equality of Means Năm học so với năm trước a Statistic Welch 907 a Asymptotically F distributed df1 df2 22.412 Sig .418 F Sig 1.306 279 Maximum Đại học Kinh tế Huế Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Máy vi tính 16 3.5000 96609 24152 2.9852 4.0148 1.00 5.00 Điện thoại 28 3.6071 87514 16539 3.2678 3.9465 1.00 5.00 2.5000 2.12132 1.50000 -16.5593 21.5593 1.00 4.00 16 3.3125 94648 23662 2.8082 3.8168 1.00 4.00 62 3.4677 95330 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 Điện tử cần Công cụ kết hợp Total ại Đ Test of Homogeneity of Variances ho Năm học so với năm trước Levene Statistic df1 Sig ̣c k 1.470 df2 58 232 h in ANOVA Sum of Squares Mean Square 52.616 58 Total 55.435 61 940 907 Robust Tests of Equality of Means Năm học so với năm trước a Statistic Welch 387 a Asymptotically F distributed df1 df2 4.660 F Sig 1.036 ́ uê 2.819 Within Groups ́H Between Groups df Năm học so với năm trước Sig .768 383 Đại học Kinh tế Huế Descriptives Năm học so với năm trước 95% Confidence Interval for N Giải trí Đam mê Mean Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 58 3.4483 97643 12821 3.1915 3.7050 1.00 5.00 3.5000 70711 50000 -2.8531 9.8531 3.00 4.00 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 95330 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 Upper Minimu Maximu Bound m m Kết hợp nhiều mục đích Đ ại Total 62 3.4677 ̣c k ho Descriptives Năm học so với năm trước in 3.5000 70711 2.7500 24 22361 2.9942 4.0058 2.00 4.00 1.25831 62915 7478 4.7522 1.00 4.00 3.4583 97709 19945 3.4286 1.27242 10 3.8000 62 Chán học Khác Kết hợp nhiều nguyên nhân Total 3.0457 3.8709 1.00 5.00 48093 2.2518 4.6054 1.00 5.00 63246 20000 3.3476 4.2524 3.00 5.00 3.4286 1.13389 42857 2.3799 4.4772 1.00 4.00 3.4677 95330 12107 3.2256 3.7098 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năm học so với năm trước Levene Statistic 2.091 Bound df1 df2 ́ uê rảnh rỗi Error 10 Bạn bè rủ rê Có nhiều thời gian Deviation Lower ́H Khơng có việc làm Mean Std for Mean N h Std 95% Confidence Interval Sig 59 133 Đại học Kinh tế Huế ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square 591 295 Within Groups 54.845 59 930 Total 55.435 61 Robust Tests of Equality of Means F Sig .318 729 b Năm học so với năm trước a Statistic Welch df1 df2 Sig Đ a Asymptotically F distributed ại b Robust tests of equality of means cannot be performed for Năm học so với năm trước because at least one group has ho variance ̣c k Test of Homogeneity of Variances df1 879 df2 Sig 56 h Levene Statistic in Năm học so với năm trước 501 ́H ́ uê ANOVA Năm học so với năm trước Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.199 640 Within Groups 52.237 56 933 Total 55.435 61 Robust Tests of Equality of Means Năm học so với năm trước a Statistic Welch 612 a Asymptotically F distributed df1 df2 15.620 Sig .692 F 686 Sig .636 Đại học Kinh tế Huế Group Statistics Bạn có trốn học để chơi Game không N Mean Std Deviation Std Error Mean Năm học so 1.00 20 3.3000 1.30182 29110 với năm trước 2.00 42 3.5476 73923 11407 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means ại Đ assumed trước Equal variances not assumed 11.196 001 t df -.955 ̣c k so với năm Sig ho F Năm học Equal variances 95% Confidence Sig -.792 Interval of the (2- Mean tailed Differe Std Error ) nce Difference 60 343 25.009 436 24762 24762 Difference Lower Upper 25918 -.76605 27081 31265 -.89151 39628 h in ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê ... tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên nói chung phân tích ảnh hưởng trò chơi điện tử tới kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế nói riêng Từ đó, đưa giải pháp để cải thiện kết học tập sinh. .. Game  Mô tả thực trạng chơi Game sinh viên Trường ại học Kinh tế Huế  Phân tích tác động việc chơi trò chơi điện tử tới kết học tập sinh viên Trường ại học Kinh tế Huế  Tìm hiểu nguyên nhân... học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ ại ẢNH HƯỞNG CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (GAME) ho TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của trò chơi điện tử (game) tới kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế huế , Phân tích ảnh hưởng của trò chơi điện tử (game) tới kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay