Nhu cầu học bằng tài liệu tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

104 6 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -0o0 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ h in ̣c k ho NHU CẦU HỌC BẰNG TÀI LIỆU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾĐẠI HỌC HUẾ ́H Mã số: SV2017-02-28 Lớp: K48B Quản Trị Kinh Doanh Huế, 12/2017 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Mai Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -0o0 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ in ̣c k ho NHU CẦU HỌC BẰNG TÀI LIỆU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾĐẠI HỌC HUẾ h Mã số: SV2017-02-28 ́H (ký, họ tên) ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trần Thị Mai (K48B – Quản Trị Kinh Doanh) Trần Thị Minh Trang (K48A – Kinh Doanh Thương Mại) Trần Thị Thanh Hoài (K48C – Quản Trị Kinh Doanh) Trương Minh Tuyn (K47B – Kinh Doanh Thương Mại) ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG .i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii DANH MỤC SƠ ĐỒ .ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tóm tắt tiến trình thực đề tài PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề nhu cầu, nhu cầu học tập 1.1.1 Những nghiên cứu tác giả nước 1.1.1.1 Nghiên cứu nhu cầu .4 1.1.1.2 Những nghiên cứu nhu cầu học tập .7 1.1.2 Những nghiên cứu tác giả nước 1.1.2.1 Nghiên cứu nhu cầu .8 1.1.1.2 Nghiên cứu nhu cầu học tập 1.2 Một số vấn đề nhu cầu .9 1.2.1 Khái niệm nhu cầu .9 1.2.2 Đặc điểm nhu cầu 10 1.2.3 Phân loại nhu cầu .11 1.2 Nhu cầu học tập 12 1.2.1 Khái niệm nhu cầu học tập 12 1.2.2 Đặc điểm nhu cầu học tập 12 1.2.3 Mối quan hệ nhu cầu học tập nhu cầu nhận thức 13 1.3 Sinh viên, hoạt động học tập sinh viên 14 1.3.1 Sinh viên 14 1.3.2 Hoạt động học tập 15 1.4 Tài liệu tiếng Anh 15 1.5 Áp dụng việc dạy tài liệu tiếng Anh chương trình giảng dạy bậc đại học Thế giới 16 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Giới thiệu chung trường đại học Kinh Tế 18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.2 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 19 2.2 Thực trạng giảng dạy tài liệu tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Huế20 2.3 Phương pháp nghiên cứu .21 2.3.1 Các phương pháp nghiên cứu 21 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 22 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu .25 h in ̣c k ho ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Mô tả mẫu 28 3.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy 33 3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 40 3.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 40 3.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 43 3.4 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế 45 3.4.1 Mô hình hồi quy tổng quát 45 3.4.2 Kiểm định hệ số tương quan .46 3.4.3 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính 47 a Đánh giá mơ hình hồi quy tuyến tính….………………………………………… 47 b Kiểm định phân phối chuẩn…………………… 49 c Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính………… .50 d Kiểm định đa cộng tuyến………………… 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC BẰNG TÀI LIỆU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 52 4.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 52 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu việc học tài liệu tiếng Anh trường Đại học Kinh Tế Huế 52 4.2.1 Đối với thân sinh viên 52 4.2.2 Đối với giảng viên 53 4.2.3 Đối với tài liệu tiếng Anh .54 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 3.1 Kết luận.………………………………………………………………………… 54 3.2 Kiến nghị …………………………………………………………………… …54 PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………55 h in ̣c k ho ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chọn mẫu phân tầng theo ngành học Bảng 2.2: Chọn mẫu phân tầng theo khóa Bảng 3.1: Kiểm định mối liên hệ Kết học tập sinh viên gần biến Kết trung bình mơn học tài liệu tiếng Anh đạt sinh viên Bảng 3.2: Kiểm định mối liên hệ biến Kết trung bình sinh viên mơn học tài liệu tiếng Anh biến Mức độ tự tin để học môn khác tương tự Bảng 3.3: Kiểm định mối liên hệ biến Kết trung bình sinh viên môn học tài liệu tiếng Anh với biến Trình độ tiếng anh sinh viên mức Đ Bảng 3.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành kiểm định ại Bảng 3.5 Kiểm định điều kiện phân tích EFA cho biến độc lập Bảng 3.6 Ma trận xoay nhân tố ho Bảng 3.7 Nhân tố tác động đến nhu cầu học tài liệu tiếng Anh chung” in ̣c k Bảng 3.8 Kiểm định điều kiện phân tích EFA cho 11 biến phụ thuộc “nhu cầu Bảng 3.9 Ma trận tương quan biến h Bảng 3.10 Mơ hình hồi quy tóm tắt Bảng 3.11 Kết phân tích ANOVA ́H Bảng 3.12 Bảng kiểm định phân phối chuẩn số liệu Bảng 3.14 Kiểm định tượng đa cộng tuyến i ́ uê Bảng 3.13 Bảng kết phân tích hồi quy đa biến Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân loại sinh viên Biểu đồ 3.2: Kết trung bình mơn học tài liệu tiếng Anh Biểu đồ 3.3: Mức độ tự tin học môn khác tương tự tài liệu tiếng Anh Biểu đồ 3.4: Kết học tập học kỳ gần sinh viên Biểu đồ 3.5: Chứng tiếng Anh sinh viên đạt Biểu đồ 3.6: Kiểm định phân phối chuẩn liệu Đ DANH MỤC SƠ ĐỒ ại Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức trường Đại học Kinh TếĐại học Huế h in ̣c k ho Sơ đồ 2.2:Mơ hình nghiên cứu nhu cầu ́H ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TEFL Teaching English as a Foreign Language Đào tạo tiếng Anh ngoại ngữ ESP English for Specific Purposes Tiếng Anh chuyên ngành E Existence needs Nhu cầu tồn R Relatedness needs G Nhu cầu phát triển Sinh viên ̣c k BTSV Growth needs ho SV ại Đ Nhu cầu quan hệ Bản thân sinh viên in Tài liệu GV Giảng viên NT Nhà trường NCC Nhu cầu chung GD&ĐT Giáo dục đào tạo CBGD Cán giáo dục CTTT Chương trình tiên tiến h TL ́H ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-02-28 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Mai 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 1/2017 – 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung ho h  Mục tiêu cụ thể in ̣c k Đánh giá nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế- Đại học Huế từ dựa vào tình hình thực tiễn điều tra phân tích để xét xem có nên áp dụng phương pháp giảng dạy tài liệu tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế hay khơng - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nhu cầu học tài liệu tiếng Anh ́H - Xác định nhu cầu, phương pháp, cách tiếp cận sinh viên việc học tài liệu tiếng Anh ́ uê - Đánh giá thực trạng, mức độ hiểu biết, khả học môn chuyên ngành tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế - Định hướng phương pháp, cách tiếp cận, nghiên cứu tài liệu tiếng Anh hiệu Tính sáng tạo Khám phá yếu tố ảnh hưởng đến Nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên Bên cạnh yếu tố “ý hướng”, “ý muốn”, “ý định” thuộc vốn có người mà nhu cầu học tập ảnh hưởng yếu tố từ mơi trường bên ngồi, bao gồm yếu tố thuộc Giảng viên, yếu tố thuộc kiến thức tài liệu tiếng Anh có Các kết nghiên cứu thu - Các yếu tố ảnh hưởng đến Nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế Thông qua vấn chuyên gia iv Đại học Kinh tế Huế bảng hỏi định tính khảo sát nhu cầu yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tài liệu tiếng Anh sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế bảng hỏi.(Các yếu tố làm tăng nhu cầu làm suy giảm nhu cầu sinh viên) - Giải pháp để đáp ứng nhu cầu học tài liệu tiếng Anh mức cao sinh viên, bao gồm giải pháp đến Bản thân sinh viên, Giảng viên, Kiến thức tài liệu tiếng Anh áp dụng Các sản phẩm đề tài Sản phẩm khoa học: Bài đăng Kỷ yếu Hội nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Sản phẩm ứng dụng: Báo cáo phân tích Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài ại Đ Đối với giáo dục đào tạo: Có thể tiến hành rộng rãi phương thức giảng dạy tài liệu tiếng anh cho sinh viên Kinh tế Đồng thời thí điểm trường đại học Kinh tế có hiệu tùy vào tình hình trường Đại học, Cao đẳng khác để áp dụng cách linh hoạt phương pháp để phù hợp hiệu ho Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài h in ̣c k Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn ́H ́ uê v Đại học Kinh tế Huế Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Cronbach' Variance Corrected s Alpha if if Item Item-Total Item Deleted Correlation Deleted 3.88 553 336 a TDTA2 Kha nang tieng Anh cua anh/chi duoc cai thien hoc them TLTA 3.39 1.059 336 a ại Đ TDTA1 Voi trinh hien tai, anh/chi tu tin lua chon hoc TLTA ho Reliability Statistics N of Items in h 604 ̣c k Cronbach's Alpha ́H Item-Total Statistics ́ uê Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NCC1 Anh/chi cho rang viec hoc tap cac mon hoc o truong bang tai lieu tieng Anh la rat can thiet 7.71 1.795 360 579 NCC2 Anh/chi cam thay thu duoc hoc cac mon hoc bang tai lieu tieng Anh 7.60 1.595 435 470 80 Đại học Kinh tế Huế Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 7.71 1.795 360 579 NCC2 Anh/chi cam thay thu duoc hoc cac mon hoc bang tai lieu tieng Anh 7.60 1.595 435 470 DG3 Anh chi san sang hoc tap tich cuc cac mon duoc hoc bang tai lieu tieng Anh 7.66 1.614 446 456 ại Đ NCC1 Anh/chi cho rang viec hoc tap cac mon hoc o truong bang tai lieu tieng Anh la rat can thiet ̣c k ho h in Phân tích nhân tố khám phá EFA  Đối với biến độc lập ́H KMO and Bartlett's Test Bartlett's Test of Sphericity 818 ́ uê Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 651.772 Df 105 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 81 Đại học Kinh tế Huế % of % of % of Varianc Cumulat Varian Cumul Varian Cumul Total e ive % Total ce ative % Total ce ative % 4.123 27.484 27.484 4.123 27.484 27.484 2.389 15.928 15.928 1.364 9.092 36.576 1.364 9.092 36.576 2.050 13.663 29.592 1.209 8.062 44.638 1.209 8.062 44.638 1.911 12.739 42.331 1.089 6.596 51.234 989 6.596 51.234 1.335 938 6.251 57.486 848 5.650 63.136 803 5.355 Đ 68.491 747 4.978 73.469 733 4.888 78.356 10 695 4.631 82.987 11 613 4.087 12 575 3.833 90.907 13 515 3.435 94.342 14 480 3.197 97.539 15 369 2.461 100.000 ại 8.903 51.234 ̣c k ho 87.074 h in ́H ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component BTSV9 Su sang tao hoac su dung nhung phuong phap hoc khac 541 82 Đại học Kinh tế Huế 583 GDXH1 Chuong trinh giang day cua nha truong phu hop 728 GDXH2 Co so trang thiet bi vat chat cua nha truong dap ung dieu kien cho anh chi hoc tap tot 684 GDXH6 Viec chi tra cho TLTA Co duoc tu viec xin nha truong ho tro mot phan kinh phi cho TLTA 595 ại Đ BTSV10 Thoi gian moi danh cho viec hoc va tham khao TLTA ̣c k ho BTSV2 Su no luc tim toi, hoc hoi cua anh chi ́H 646 ́ uê GV2 Dua cach thuc giang day hieu qua doi voi noi dung tung hinh thuc tai lieu khac 687 TL2 TLTA khong chi cung cap kien thuc chuyen mon mà nag cao trinh tieng Anh cua anh/chi h BTSV6 Can ket hop kien thuc cu va kien thuc moi in BTSV4 Co them kien thuc ve chuyen mon va mo rong hieu biet 457 636 776 83 Đại học Kinh tế Huế 577 GV8 Trinh bay su phat trien hien linh vuc chuyen mon 684 GV10 Tao dieu kien cho anh/chi ket hop cac hoat dong tiep thu kien thuc (nghe, ghi chep, hoac thao luan tai cho, ) 542 ại Đ GV4 The hien quan tam/ thu chan ve noi dung khoa hoc/buoi hoc TL1 Kien thuc thu duoc nhieu hay it phu thuoc vao kho cua tai lieu ̣c k ho 866 TL3 Bo sung kien thuc thuc te 576 in Extraction Method: Principal Component Analysis h a Rotation converged in iterations ́H Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ́ uê  Kiểm định KMO Bartlett EFA cho biến “Nhu cầu chung” KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .629 72.699 000 84 Đại học Kinh tế Huế Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 1.676 55.880 55.880 731 24.378 80.258 592 19.742 100.000 1.676 % of Cumulative Variance % 55.880 55.880 Extraction Method: Principal Component Analysis ại Đ Communalities ho Initial Extraction DGC1 Anh/chi cho ̣c k rang viec hoc tap cac tai lieu tieng Anh la rat 1.000 594 ́ uê hoc cac mon hoc bang ́H thay thu duoc DGC2 Anh/chi cam 477 h can thiet 1.000 in mon hoc o truong bang tai lieu teng Anh DG3 Anh chi san hoc tap tich cuc cac mon duoc hoc bang tai lieu 1.000 606 tieng Anh 85 Đại học Kinh tế Huế Component Matrixa Component DGC1 Anh/chi cho rang viec hoc tap cac mon hoc o truong bang 691 tai lieu tieng Anh la rat can thiet DGC2 Anh/chi cam thay thu duoc 770 Đ hoc cac mon hoc bang ại tai lieu tieng Anh DG3 Anh chi san sang ho hoc tap tich cuc cac 778 ̣c k mon duoc hoc bang tai lieu tieng Anh h in Kiểm định tương quan biến Ma trận tương quan Pearson Correlation NT NT Pearson Correlation GV 341** 494** 000 230 341** Sig (2-tailed) N BTSV TL ́ uê NCC ́H NCC 470** 457** 000 000 000 230 230 230 230 417** 468** 445** 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 N 230 230 230 230 230 494** 417** 401** 417** BTSV Pearson Correlation 86 Đại học Kinh tế Huế GV TL Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 230 230 230 230 230 470** 468** 401** 410** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 230 230 230 230 230 457** 445** 417** 410** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 230 230 230 230 Pearson Correlation Pearson Correlation 000 ại Đ 230 ho ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) Kiểm định phù hợp mơ hình ̣c k Model Summaryb h in Std Change Statistics Error of the R F Adjusted Estima Square Chan R Square R Square te Change ge df1 df2 609a 371 460 472 371 33.21 4 F Sig ́ uê ́H R Model 225 Sig F Chang e 000 a Predictors: (Constant), TL, GV, BTSV, NT b Dependent Variable: NCCNhu cau chung Kết phân tích ANOVA ANOVAb Mơ hình Tổng bình phương df Trung bình bình phương 87 Đại học Kinh tế Huế Regression 29.596 7.399 Residual 50.122 225 223 Total 79.718 229 33.214 000a a Predictors: (Constant), TL, GV, BTSV, NT b Dependent Variable: NCCNhu cau chung Hồi quy đa biến kiểm định đa cộng tuyến Bảng kết phân tích hồi quy đa biến ại Đ Coefficientsa ho Standard ized Unstandardized Coeffici Coefficients ents Beta T 299 -.007 068 BTSV 322 067 297 GV 308 075 260 TL 200 055 229 NT Sig Tolerance VIF 1.863 064 -.100 921 673 1.485 557 h (Constant) Std Error in B ̣c k Model Collinearity Statistics 4.796 000 729 1.371 4.124 000 702 1.426 709 1.411 -.006 ́H ́ uê 3.644 000 a Dependent Variable: NCCNhu cau chung Bảng kiểm định đa cộng tuyến Mơ hình Đo lường đa cộng tuyến Độ chấp nhận Hệ số phóng đại phương sai (VIF) NT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu học bằng tài liệu tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế , Nhu cầu học bằng tài liệu tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay