Nghiên cứu sự ảnh hưởng sự cố môi trưởng biển do formosa gây ra đối với du lịch biển thuận an tỉnh thừa thiên huế

64 3 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ại Đ ̣c k ho h in NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO FORMOSA GÂY RA ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Mã số: SV2017-01-06 Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Đoàn Thị Bảo Hương Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ in ̣c k ho h NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO FORMOSA GÂY RA ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Mã số: SV2017-01-06 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) (ký, họtên) Lê Nữ Minh Phương Đoàn Thị Bảo Hương Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA Trần Thị Thu Hiền Bạch Thị Hòa ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC ại Đ PHẦN MỞĐẦU .1 Sự cần thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tóm tắt tiến trình thực CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIỮA SỰ CỐMÔI TRƯỜNGDU LỊCH BIỂN 1.1 sở lý luận cố môi trường du lịch biển .4 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc trưng du lịch biển 1.1.3 Môi trường du lịch biển 1.1.4 Tác động môi trường du lịch biển 1.1.5 sở pháp lý 1.1.5.1 Một sốđiều luật bảo vệ môi trường 1.1.5.2 Quy định xử lý chất thải mức độ bồi thường 10 1.2 sở thực tiễn .14 1.2.1 Một số cố môi trường ảnh hưởng đến du lịch biển giới 14 1.2.2 Kinh nghiệm giải vấn đề sau cố môi trường Formosa gây 15 1.3 Các tiêu đánh giá sựảnh hưởng cố môi trường 16 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU SỰẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .17 2.1 Khái quát chung du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế 17 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 17 2.1.1.1.Vị tríđịa lý 17 2.1.1.2.Khí hậu 17 2.1.1.3.Đặc điểm địa hình 17 2.1.1.4.Dân số dân tộc 18 2.1.1.5.Tài nguyên thiên nhiên 18 2.1.2: Đặc điểm kinh tế - xã hội 19 2.1.2.1: Kinh tế 19 2.1.2.2 Xã hội .21 2.1.3 Du lịch biển Thừa Thiên Huế 22 2.1.4 Lợi phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 23 2.2 Tổng quan cố môi trường biển thị trấn Thuận An 24 2.3 Tác động cố môi trường biển thông qua số liệu khảo sát 26 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.3.1 Mô tả mẫu khảo sát .26 2.3.2 Tác động cố môi trường biển đến hộ kinh doanh nhỏ 29 2.3.3 Tác động cố môi trường biển đến sở lưu trú .30 2.3.4 Tác động cố môi trường biển đến khách du lịch 32 2.3.5 Bồi thường sử dụng tiền bồi thường .32 2.3.6 Kế hoạch tương lai sống lao động bịảnh hưởng 33 2.3: Nguyên nhân hạn chế 33 2.3.1 Nguyên nhân 33 2.3.2 Hạn chế ngành du lịch biển Thuận An cố môi trường gây 34 CHƯƠNG 3: CÁCH KHẮC PHỤC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCHBIỂN THUẬN AN SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 36 3.1 Cách khắc phục .36 3.2 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch 37 3.2.1 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho trẻ em .37 3.2.2 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho người dân địa phương 37 3.2.3 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho khách du lịch 38 3.3 Các giải pháp phát triển du lịch sau cố môi trường biển 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .39 Kết luận .39 Kiến nghị 40 2.1 Đối với nhà nước 40 2.2 Đối với quyền địa phương 40 2.3 Đối với đối tượng bịảnh hưởng 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG ại Đ Bảng 1: Các tiêu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 -2016 19 Bảng 2: Các tiêu xã hội tỉnh TTH năm 2015 – 2016 21 Bảng 3: cấu mẫu đối tượng điều tra xã Phú Thuận 26 Bảng 4: Tình hình đối tượng điều tra 26 Bảng 5: Đặc điểm chung đối tượng phân theo nhóm ngành 27 Bảng 6: Thời gian làm việc lao động trước/sau cố môi trường .29 Bảng 7: Đánh giá thu nhập hộ kinh doanh nhỏ sau cố môi trường biển 29 Bảng 8: Những khó khăn sau cố mơi trường hộ kinh doanh nhỏ 30 Bảng 9: Thời gian làm việc lao động trước/sau cố môi trường 30 Bảng 10 Số lượng khách thu nhập TB/ tháng sở lưu trú trước/ sau cố môi trường .31 Bảng 11: Quan điểm khách du lịch sau cố môi trường biển .32 Bảng 12: Số tiền bồi thường lao động bị ảnh hưởng 32 Bảng 13: Tình hình sử dụng tiền bồi thường lao động bị ảnh hưởng 32 Bảng 14: Đánh giá lao động sách bồi thường 32 Bảng 15: Một số dự định lao động bị ảnh hưởng thời gian tới .33 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QH : Quốc hội UBND : Uỷ ban nhân dân NĐ – CP : Nghị định – Chính phủ TTH : Thừa Thiên Huế BVMT : Bảo vệ môi trường THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thơng XĐGN : Xóa đói giảm nghèo TW : Trung ương Đ BQ ại PPNT : Bình quân : Phát triển nông thôn ho TTLT - BVHTTDL - BTNMT : : Sở Tài – Quản lý ngân sách : Nhà giáo nhân dân h NGND : Bộ Tài – Ngân sách nhà nước in STC – QLNS – Bộ Tài nguyên môi trường ̣c k BTC – NSNN Thông tư liên tịch – Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trưởng biển Formosa gây du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mã số đề tài:SV2017-01-06 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thị Bảo Hương 1.4 quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cố môi trường du lịch biển - Ảnh hưởng cố mơi trường biển điển hình Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp FormosaTĩnh đến du lịch biển Thuận An -Đánh giá tình hình, nguyên nhân đồng thời số giải pháp nhằm cải thiện phần ô nhiễm môi trường biển Thuận An góp phần nâng cao du lịch Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Đây đề tài mang tính thực tiễn cao nên viết đề tài nghiên cứu Đề tài làm tham khảo cho nhà trường ban ngành xã Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Các sản phẩm đề tài (nếu có) - Gồm báo cáo tổng kết tóm tắt Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đề tài mang tính thực tiễn cao nên làm tham khảo cho ủy ban xã ban ngành khác Ngày …… tháng … năm 20… Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm Giáo viên hướng dẫn đề tài vi Đại học Kinh tế Huế PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài ại Đ Hiện nay, trước sức ép tốc độ gia tăng dân số ngày tăng nhanh, nhu cầu phát triển kinh tế ngày cao bối cảnh nguồn tài nguyên đất liền ngày cạn kiệt đẩy mạnh khuynh hướng tiến biển, khai thác biển, làm giàu từ biển, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thường kèm với phương thức khai thác thiếu tính bền vững, xem nhẹ cơng tác bảo vệ mơi trường, khơng thiếu quy hoạch, kế hoạch chi tiết, cụ thể, với chế quản lý lỏng lẻo nhiều quốc gia giới, đặc biệt bối cảnh tác động biến đổi khí hậu với biểu gia tăng mực nước biển nhiệt độ Trái Đất Vấn đề khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường biển nhiều khu vực, quốc gia ngày đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, suy thoái, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động Cụ thể vào tháng 4/2016 vừa qua, tượng cá chết hàng loạt diện rộng tỉnh miền Trung hồi chuông báo động cho tồn thể người dân Việt Nam nói riêng người dân Thế Giới nói chung vấn đề nhiễm biển Sự cố ô nhiễm môi trường biển làm cá chết tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế gây hậu nghiêm trọng, hủy hoại môi trường biển ảnh hưởng đến sản xuất mà ảnh hưởng đến đời sống ngư dân, tác động xấu đến phát triển ngành sản xuất khác, đến xuất khẩu, du lịch Cũng theo báo cáo Chính phủ, cố môi trường biển miền Trung diễn diện rộng, gây hậu lớn kinh tế, xã hội, môi trường; ảnh hưởng trực tiếp đến ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ, hải sản, làm muối, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch; đồng thời làm xáo trộn, gây an ninh trật tự, tâm lý xúc, bất an nhân dân Sản lượng thủy sản giảm mạnh, môi trường thiệt hại nặng nề, lao động thất nghiệp tăng lên du lịch bị nảh hưởng nghiêm trọng tour du lịch bị hủy sau cố môi trường Trong đó, Thừa Thiên Huế bốn tỉnh Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề cố môi trường biển Sự cố môi trường biển ảnh hưởng đến địa phương thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc Theo đánh giá bước đầu quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, ước tính thiệt hại tình trạng cá chết gây vào khoảng 135 tỷ đồng Sự cố gây thiệt hại đến lĩnh vực nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, tác động tiêu cực đến hoạt động hậu cần nghề cá, kinh doanh dịch vụ du lịch bãi biển đời sống người dân Và biển Thuận An Tỉnh Thừa Thiên Huế vùng biển chịu ảnh hưởng cố môi trường công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra, đặc biệt tác động lớn đến ngành du lịch Chính lẽ mà đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trường biển Formosa gây du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế ” hình thành Nhằm mục đích h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế đánh giá thực trạng cố môi trường gây địa phương đưa giải pháp giúp địa phương tìm hướng khắc phục cho hoạt động du lịch địa phương sau cố Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cố môi trường du lịch biển - Ảnh hưởng cố môi trường biển điển hình Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp FormosaTĩnh đến du lịch biển Thuận An -Đánh giá tình hình, nguyên nhân đồng thời số giải pháp nhằm cải thiện phần nhiễm mơi trường biển Thuận An góp phần nâng cao du lịch Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trường biển du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế Đ 3.2 Phạm vi nghiên cứu ại - Về không gian: tập trung nghiên cứu địa bàn xã Phú Thuận thị trấn Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế Xã Phú Thuận Thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang nơi du lịch phát triển huyện năm đón lượng du khách không nhỏ đến du lịch nơi Cho nên chọn xã Phú Thuận địa điểm khảo sát cho đề tài nghiên cứu - Về thời gian: chủ yếu nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trường biển du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 số giải pháp định hướng đến 2025 Trong đó: Thu thập số liệu thứ cấp năm 2015-2016 tỉnh Thừa Thiên Huế Thu thập số liệu sơ cấp: Khảo sát địa điểm nghiên cứu năm 2017 tác giả h in ̣c k ho ́H tê Tóm tắt tiến trình thực ́ Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương Hoa(2016), “ Những vụ cá chết hàng loạt giới”, Vnexpress, truy cập lần cuối ngày 28 tháng 04 năm 2016, từ - G.K (2016), “Formosa – kẻ phá hoại môi trường bậc giới”, PetroTimes, truy cập lần cuối ngày 01 tháng 05 năm 2016, từ - Hồ Mai (2016), “Hồ sơ ô nhiễm' Formosa: Nhiều lần chịu phạt hủy hoại mơi trường”, VietNamFinance, truy cập lần cuối ngày 30 tháng 06 năm 2016, từ ại Đ - Phúc Duy (2016), “Formosa 'nổi tiếng' phá hoại môi trường nhiều nơi giới”, Thanh niên, truy cập lần cuối ngày 30 tháng 06 năm 2016, từ ho ̣c k - Sở Kế hoạch Đầu tư tình Thừa Thiên Huế (2016), Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016, Thừa Thiên Huế h in - Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế ( 2017 ), Những kết đạt năm 2016 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, Thừa Thiên Huế ́H tê - Cục thống kê Thừa Thiên Huế ( 2016 ), Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016, Thừa Thiên Huế - Lan Khanh (2016), “ Thừa Thiên Huế - nhiểu tiềm du lịch biển, đầm phá”, TTXVN, truy cập lần cuối ngày 21 thang 12 năm 2016, từ ́ uê - UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2016), Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cơng tác khắc phục cố môi trường biển địa bàn huyện Phú Vang - UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2017), Báo cáo tình hình chi trả kinh phí thiệt hại cố môi trường biển UBND xã Phú Thuận (2016), Báo cáo Tình hình cấp phát tiền đợt I cho ngư dân bị thiệt hại cố môi trường biển 42 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ FORMOSA ĐẾN DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TẠI XÃ PHÚ THUẬN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chúng tơi thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát ảnh hưởng cố môi trường biển Miền Trung đến du lịch biển Thuận An người dân xã Phú Thuận sở nhà hàng resort địa bàn xã Phú Thuận người dân du lịch địa bàn Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm giải khó khăn cho người dân địa phương, người làm kinh doanh du lịch khách du lịch ại Đ Mong ơng/bà giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ý kiến ông/bà tổng hợp phân tích ̣c k ho Nếu ơng/bà câu hỏi phiếu khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với chúng tơi qua qua số điện thoại: 0988.517.863 01654.667.316 (trong hành chính) Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ quý vị! in Người khảo sát: Thời gian: h Xin Ơng/ bà vui lòng đọc kỹ khoanh tròn vào trả lời tương ứng với phát biểu tê ́H Phần mở đầu: Thông tin chung áp dụng cho sở lưu trú Câu 1: Họ tên người cung cấp thông tin ́ uê Câu 2: Tuổi: Câu 3: Ngoài kinh doanh sở lưu trú kinh doanh lĩnh vực khác: Câu 4: Vốn đầu tư sở lưu trú: Xin chân thành cảm ơn! Đại học Kinh tế Huế 1.1 Trước cố C1: Ơng/bà phòng nghỉ? C2: Số lượng khách thu nhập: T1 T2 T3 ại Đ 1-3 tháng trước cố (Tháng 1-3/2016) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) 3-6 tháng trước cố (Tháng 10-12/2015) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) 6-9 tháng trước cố (Tháng 7-9/2015) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) 9-12 tháng trước cố (Tháng 4-6/2015) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) h in ̣c k ho C3: trước cố thu nhập ơng/bà trung bình tháng?  triệu  từ triệu – 10 triệu  từ 10 triệu – 15 triệu  15 triệu 1.2 Sau cố C4: Số lượng khách thu nhập: T1 T2 T3 T4 T5 T6 1-6 tháng sau cố (Tháng 4-9/2016) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) 6-12 tháng sau cố (Tháng 10-3/2017) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) 12-18 tháng sau cố (Tháng 4-9/2017) Khách du lịch Thu nhập (Đã trừ chi phí) ́H tê ́ uê C5: Công việc ông bà sau cố mơi trường:  bán hàng rong  dịch vụ bơi  mở tạp hóa  khác Đại học Kinh tế Huế 1.3 Lao động bị ảnh hưởng  Nam C6 Giới tính:  Nữ C7 Độ tuổi ông/bà  Từ 15 – 30 tuổi  Từ 31 – 45 tuổi  Từ 46 – 60 tuổi  Trên 60 tuổi C8 Số năm kinh nghiệm nghề  Dưới năm Đ  Từ – 15 năm ại  Từ 16 – 25 năm ho  Trên 25 năm C9: Trình độ học vấn  Trung học phổ thông tê  Cao đẳng/ đại học h  Trung học sở in ̣c k  Tiểu học ́H  Khác (ghi cụ thể mù chữ biết đọc biết viết):…………………………  Chưa qua đào tạo ́ uê C10: Trình độ tay nghề  Được đào tạo (tập huấn) ngắn hạn không cấp chứng chỉ/  Được đào tạo (tập huấn) ngắn hạn cấp chứng chỉ/ Sơ cấp/ trung cấp Đại học Kinh tế Huế 1.4 Ảnh hưởng đến người dân trước/ sau cố môi trường C11 Ông/bà cho biết thông tin thời gian làm việc năm/tháng/ngày? Trước cố môi trường Nghề Số tháng làm việc năm Số ngày làm việc tháng Sau cố môi trường Số làm việc ngày Số tháng làm việc năm Số ngày làm việc tháng Số làm việc ngày KD, DV *** Số chuẩn cho lao động/ tuần: 40 Đ C12: Thu nhập gia đình ông/bà dựa vào nguồn thu nhập từ hoạt động du lịch? ại dưới 20% 40 – 80%  80% ̣c k ho 20 – 40% h in C13 Gia đình ơng/bà nhân khẩu? ………………… tê C14 Gia đình ơng/bà lao động? ………………… ́H C15 Số lao động bị ảnh hưởng trực tiếp cố mơi trường? ……………… ́ C16 Ơng/bà mơ tả thay đổi thu nhập cố môi trường biển Phát cá chết hàng loạt : 15/4/2016 Sự thay đổi thu nhập lao động gia đình Giảm triệu Giảm 510 triệu Không thay đổi Tăng triệu Tăng Từ – 10 triệu Sau cố tuần      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố năm      Đại học Kinh tế Huế 1.5 Phương án khắc phục ( nhà nước hỗ trợ, tự khắc phục, chuyển nghề ) C17 Tổng số tiền đền bù cho gia đình ơng/bà? ……………………… Đồng C18 Ông/bà sử dụng tiền đền bù cho việc sau đây? Sử dụng vào mục đích gì? % tổng số tiền đền bù Mua sắm tài sản ………………% Xây dựng/sửa sang nhà cửa ………………% Gửi tiết kiệm ngân hàng ………………% Học nghề/tìm việc làm ………………% Đầu tư thêm cho công việc ………………% Tiêu dùng hàng ngày ………………% Đ Đầu tư vào trồng trọt/chăn nuôi ………………% ại Đầu tư vào buôn bán ho Tổng ………………% 100%  Phù hợp h  Khơng ý kiến in  Khơng phù hợp ̣c k C19 Ơng/bà đánh sách đền bù nhà nước? tê C20 Ơng/bà kiến nghị hay đề xuất sách đền bù hỗ trợ không? ́H ́ uê C21 Ông/bà cho biết số dự định thời gian tới Khơng Khơng trả lời Ơng/bà ý định chuyển đổi nghề nghiệp khơng?    Ơng/bà tiếp tục đầu tư vào công việc k?    Ông/bà ý định cho theo nghề biển k?    Ơng/bà ý định di cư đến nơi khơng?    Ơng/bà tin môi trường biển tốt lên k?    Ơng/bà tin sống ngư dân lên không?    Đại học Kinh tế Huế PHIẾU KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ FORMOSA ĐẾN DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TẠI XÃ PHÚ THUẬN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chúng thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát ảnh hưởng cố môi trường biển Miền Trung đến du lịch biển Thuận An người dân xã Phú Thuận sở nhà hàng resort địa bàn xã Phú Thuận người dân du lịch địa bàn Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm giải khó khăn cho người dân địa phương, người làm kinh doanh du lịch khách du lịch ại Đ Mong ông/bà giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ý kiến ông/bà tổng hợp phân tích ho Nếu ơng/bà câu hỏi phiếu khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với chúng tơi qua qua số điện thoại: 0988.517.863 01654.667.316 (trong hành chính) ̣c k Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ quý vị! Người khảo sát: Thời gian: in h Xin Ơng/ bà vui lòng đọc kỹ khoanh tròn vào trả lời tương ứng với phát biểu tê Phần mở đầu: Thông tin chung áp dụng cho người kinh doanh nhỏ ́H Câu 1: Họ tên người cung cấp thông tin ́ uê Câu 2: Tuổi: Câu 3: Lĩnh vực kinh doanh: Câu 4: Quy mô kinh doanh: Câu 5: Số điện thoại: Xin chân thành cảm ơn! Đại học Kinh tế Huế C1: Ông/ bà kinh doanh dịch vụ gì?  Nhà hàng  Resort  Quán nhậu  Khác: C2: Theo Ơng/ bà cố mơi trường formosa ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh đây?  10%  10% - 40%  40% - 80% Đ  80% ại C3: Theo Ơng/ bà cố mơi trường formosa ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh ông bà không? ho   Khơng ̣c k C4: Theo Ơng/ bà du khách đến du lịch thay đổi sau xảy cố mơi trường khơng? h  Du khách đến in  Du khách khơng đến ́H  Du khách đến nhiều tê  Du khách đến bình thường chưa xảy  Giảm triệu  Giảm – 10 triệu  Không thay đổi  Tăng triệu  Tăng – 10 triệu ́ uê C5: Ông/bà đánh thu nhập sở kinh doanh sau cố môi trường biển? Đại học Kinh tế Huế C6 Ơng/bà mơ tả thay đổi thu nhập cố mơi trường biển Sự thay đổi thu nhập sở Phát cá chết hàng loạt : 15/4/2016 Tăng Giảm < triệu Giảm – 10 triệu Không thay đổi Tăng < triệu Sau cố tuần      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố năm      – 10 triệu Đ  ại C7: Sau cố mơi trường sở gặp phải khó khăn nguồn vốn kinh doanh không? ̣c k ho  Không C8: Sau cố mơi trường sở Ơng/bà gặp phải khó khăn gì?  Thiếu nhân lực ́H  Khác: tê  Khó khăn nguồn vốn h  Thu nhập giảm in  Khơng khách ́ C9: Sau cố mơi trường du khách đến gọi ăn hải sản khơng?   Khơng C10: Mức độ du khách gọi ăn hải sản nào?  Nhiều  Vẫn bình thường  Ít C11: Sau cố mơi trường sở Ơng/ bà tăng hay giảm quy mơ khơng?   Khơng Đại học Kinh tế H́ C12: Sau cố mơi trường lượng lao động phục vụ cở sở thay đổi khơng?   Khơng C13: Sau cố mơi trường, sở Ơng/bà đền bù thiệt hại khơng?   Khơng C14: Nếu đền bù Ơng/bà hải lòng với mức đền bù khơng?   Khơng C15 Tổng số tiền đền bù cho gia đình ơng/bà? Đ Đồng ……………………… ại C16: Mức đền bù bù đắp thiệt hại giúp sở Ơng/bà vượt qua khó khăn khơng?  Khơng ̣c k ho  C17: Ơng/bà sử dụng mức phí đền bù trường hợp gì?  Trả lương người lao động ́H  Khác: tê  Trả nợ h  Tân trang sở in  Mua nguyên vật liệu C18 Ông/bà đánh sách đền bù nhà nước?  Không phù hợp ́ uê  Phù hợp  Khơng ý kiến C19 Ơng/bà kiến nghị hay đề xuất sách đền bù hỗ trợ không? C20: Ơng/bà dự định kinh doanh tiếp hay khơng?   Khơng C21: Nếu Ơng/bà định chuyển sang lĩnh vực gì? Đại học Kinh tế Huế PHIẾU KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ FORMOSA ĐẾN DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TẠI XÃ PHÚ THUẬN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chúng tơi thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát ảnh hưởng cố môi trường biển Miền Trung đến du lịch biển Thuận An người dân xã Phú Thuận sở nhà hàng resort địa bàn xã Phú Thuận người dân du lịch địa bàn Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm giải khó khăn cho người dân địa phương, người làm kinh doanh du lịch khách du lịch Mong ơng/bà giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ý kiến ông/bà tổng hợp phân tích Đ ại Nếu ơng/bà câu hỏi phiếu khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với chúng tơi qua qua số điện thoại: 0988.517.863 01654.667.316 (trong hành chính) ho Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ quý vị! ̣c k Người khảo sát: Thời gian: h in Xin Ơng/ bà vui lòng đọc kỹ khoanh tròn vào trả lời tương ứng với phát biểu Phần mở đầu: Thông tin chung áp dụng cho khách du lịch tê Câu 1: Họ tên người cung cấp thông tin ́H ́ uê Câu 2: Tuổi: Câu 3: Nghề nghiệp: Câu 4: Địa chỉ: Câu 5: Số điện thoại: Xin chân thành cảm ơn! Đại học Kinh tế H́ C1: Ơng/bà thích điều Huế?  Đẹp  Người dân hiền lành, mến khách  Món ăn ngon  Giá hợp lí  Khác: C2: Theo Ông/ bà cố môi trường formosa ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh đây?  Dưới 20%  Từ 20% - 50% Đ  từ 50% - 80% ại  Trên 80%  ̣c k ho C3: Ơng/ bà thường xun tham gia hoạt động du lịch ăn hải sản, tắm biển ngày nóng nực khơng? Nếu xin mời ông/bà trả lời tiếp câu 4,5  Không  Khơng h  in C4: Nếu thường xuyên không?  3-5 lần/ tuần ́ uê  2-3 lần/ tuần ́H  lần/ tuần tê C5: Một tuần ông bà tham gia du lịch lần?  Nhiều C6: Sự cố môi trường formosa tác động đến đời sống Ơng/bà?  Khơng ảnh hưởng hết  Ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập  Ảnh hưởng đến môi trường sống  Ảnh hưởng đến sức khỏe  Khác: C7: Sau cố mơi trường biển formosa gây Ơng/ bà thường xun tham gia du lịch không? Đại học Kinh tế Huế  Khơng  Ít  Bình thường  Nhiều C8: Ơng/bà lo ngại đến du lịch sau cố mơi trường khơng?   Khơng C9: Nếu lo ngại Ơng/bà lo ngại điều gì?  Nguồn nước bị nhiễm  Hải sản bị nhiễm độc  Khác: Đ C10: Đến du lịch Ơng/bà ăn hải sản khơng?  Khơng ại   Ngon  Bình thường in  Dở ̣c k ho C11: Ông/bà cảm nhận ăn nào?  Khơng ý kiến ́H  Khơng hợp lí tê  Hợp lí h C12: Ơng/bà cảm nhận giá ăn hợp lí khơng? ́ C13: Ơng/bà cảm nhận cách phục vụ khách du lịch nào?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Không tốt C14: Khi đến du lịch Ơng/bà bị ảnh hưởng nhân tố khơng?   Khơng C15: Nếu bị ảnh hưởng ảnh hưởng gì?  Khí hậu  Nguồn nước Đại học Kinh tế Huế  Thức ăn  Khác C16: Trước đến du lịch Ông/bà tìm hiểu thêm Huế khơng?   Khơng C17: Trước đến du lịch Ơng/bà cho Ơng/bà lời khun đến Huế khơng?   Khơng C18: Ơng bà biết phương án hỗ trợ đền bù nhà nước khơng?   Khơng C19: Nếu ơng bà thấy mức đền bù phù hợp hay khơng?  Khơng Đ  ại C20: Ơng bà đề xuất hay kiến nghị khơng? h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trường biển Formosa gây du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế” Họ tên chủ nhiệm đề tài:Đoàn Thị Bảo Hương Điện thoại: 0905400495 Email: baohuong1512@gmail.com NỘI DUNG CHỈNH SỬA Nội dung điều chỉnh Nội dung chỉnh sửa Đ TT Lược bỏ bớt phần sở lý luận Đã chỉnh sửa phần 1.1.5 Cần chỉnh sửa nội dung bảng bảng Đã chỉnh sửa trang 29 31 Sửa lại bảng biểu cho đẹp Đã chỉnh sửa đẹp Nguồn trích dẫn rõ ràng Đã trích dẫn nguồn rõ ràng trang 14,15,16 ại in ̣c k ho Chủ tịch Hội đồng Chủ nhiệm đề tài h ́H tê ́ uê ... tế Huế CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Khái quát chung du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.1 Điều kiện... trường biển Thuận An góp phần nâng cao du lịch Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng cố môi trường biển du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế Đ... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU S ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .17 2.1 Khái quát chung du lịch biển Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế 17 2.1.1 Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ảnh hưởng sự cố môi trưởng biển do formosa gây ra đối với du lịch biển thuận an tỉnh thừa thiên huế , Nghiên cứu sự ảnh hưởng sự cố môi trưởng biển do formosa gây ra đối với du lịch biển thuận an tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay