Xây dựng website bán hàng cho công ty điện máy huế

53 1 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ho ̣c k XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY ĐIỆN MÁY HUẾ h in ́H tê Mã số: SV2017-06-48 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Quang Huy Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO h in ̣c k CÔNG TY ĐIỆN MÁY HUẾ tê ́ uê ́H Mã số: SV2017-06-48 Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn (ký, họ tên) Huế, Tháng 12 năm 2017 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT Danh sách thành viên tham gia đề tài: - Trần Quang Huy - Nguyễn Ngọc Thắng - Nguyễn Đăng Diên - Nguyễn Nam Vang - Võ Đức Nguyên Danh sách đơn vị phối hợp chính: ại Đ - Cơng ty Điện Máy Huế h in ̣c k ho ́ uê ́H tê i Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT LỜI CẢM ƠN Lời báo cáo nghiên cứu khoa học “Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty Điện Máy Huế” này, chúng em muốn gửi lời cám ơn chân thành đến tất người hộ trợ, giúp đỡ chúng em mặt trình làm đề tài Đầu tiên, chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Trần Thái Hòa, Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Huế, Đại học Huế, người trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học Đ Thứ hai, chúng em xin chân thành cám ơn đến ban giám hiệu nhà trường, ại quý thầy cô Khoa tạo điều kiện tốt cho chúng em bạn ho khác để hoàn thiện đề tài nghiên cứu ̣c k Và tiếp đến chúng em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc công ty Điện Máy Huế cho phép tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thiện website in Cuối chúng em kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công h nghiệp cao quý Đồng kính chúc anh, chị công ty Điện Máy Huế ́H tê dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc ́ uê Huế, tháng 12 năm 2017 Nhóm sinh viên thực ii Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT MỤC LỤC ại Đ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 1.1.2 Các đặc trưng thương mại điện tử 1.1.3 Lợi ích thương mại điện tử 1.1.4 Các loại hình ứng dụng thương mại điện tử 1.1.5 Tình hình phát triển Thương mại điện tử nước giới 1.1.5.1 Tình hình thương mại điện tử giới 1.1.5.2 Tình hình thương mại điện tử nước 1.1.6 Tiềm phát triển Thương mại điện tử Việt Nam 1.2 Website thương mại điện tử 1.2.1 Định nghĩa 1.2.2 Lợi ích sử dụng website thương mại điện tử Sau lợi ích to lớn áp dụng thương mại điện tử 1.2.3 Một số website thương mại tiếng 1.3 Tổng quan mã nguồn mở Wordpress 1.3.1 Giới thiệu CMS 1.3.2 Giới thiệu Wordpress 1.3.3 Những đặc điểm bật thành tựu Wordpress 1.3.3.1 Đặc điểm bật Wordpress Được hỗ trợ phát triển từ nhà cung cấp, cộng đồng nên Wordpress có nhiều đặc tính ưu việt như: 1.3.3.2 Thành tựu Wordpress 10 1.4 Tổng quan Hệ quản trị sở liệu MySQL 11 1.4.1 Giới thiệu Hệ quản trị sở liệu MySQL 11 1.4.2 Các ưu bật sử dụng MySQL 11 Sau tính trội ta chọn Hệ quản trị sở liệu MySQL xây dựng sở liệu: 11 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH ĐIỆN MÁY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 12 2.1 Phân tích mơi trường kinh doanh Huế 12 2.1.1 Môi trường vĩ mô 12 2.1.2 Môi trường vi mô 13 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê iii Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT ại Đ 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh cơng ty điện máy Huế 14 2.2.1 Phân tích số công ty điện máy bật Huế 14 2.2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 14 2.2.1.2 Phương thức mua bán hàng online công ty 14 2.2.2 Đánh giá mức độ sử dụng website công ty Huế 16 2.3 Quy trình mua bán hàng hệ thống website Điện Máy Huế 16 CHƢƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY ĐIỆN MÁY HUẾ 17 3.1 Phân tích hệ thống website bán hàng trực tuyến công ty Điện Máy Huế 17 3.1.1 Phân tích mơ tả chứng hệ thống bán hàng công ty Điện Máy Huế 17 3.1.1.1 Chức quản lý người dùng 17 3.1.1.2 Quản lý danh mục sản phẩm 17 3.1.1.3 Quản lý bán hàng 18 3.1.1.4 Quản lý chung 18 3.1.1.5 Thống kê báo cáo 18 3.1.2 Sơ đồ chức (Business Function Diagram – BFD) 19 3.1.3 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram-CD) 20 3.1.4 Sơ đồ luồng liệu (Data Flow Diagram-DFD) 21 3.1.4.1 Sơ đồ phân rã mức 21 3.1.4.2 Sơ đồ phân rã mức 22 3.2 Thiết kế 24 3.2.1 Xác định thực thể thuộc tính thực thể 24 3.2.2 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD-Entity Relationship Diagram) 26 3.2.3 Chuẩn hóa sở liệu 26 3.2.4 Lược đồ quan hệ sở liệu 30 3.2.5 Thiết kế giải thuật 31 3.3 Thiết kế giao diện 38 3.3.1 Giao diện trang chủ 38 3.3.2 Giao diện đăng ký 38 3.3.3 Giao diện đăng nhập 39 3.3.4 Giao diện tìm kiếm 39 3.3.5 Giao diện trang sản phẩm 40 3.3.6 Giao diện trang tin tức 40 3.3.7 Giao diện trang liên hệ 41 3.3.8 Giao diện trang toán 41 3.3.9 Giao diện hóa đơn mua hàng 42 3.3.10 Giao diện chi tiết đặt hàng 42 3.4 Triển khai cài đặt 43 PHẦN KẾT LUẬN 44 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê iv Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT DANH MỤC HÌNH VẼ ại Đ Hình - Mức tăng trưởng trang thương mại điện tử (Nguồn: [6]) Hình - Tiềm thương mại điện tử việt nam (Nguồn: [10]) Hình - Trang thương mại TIKI.VN (Nguồn: [7]) Hình - Trang thương mại LAZADA.VN (Nguồn: [7]) Hình - Trang thương mại 5GIAY.VN (Nguồn: [7]) Hình - Trang thương mại SHOPEE.VN (Nguồn: [7]) Hình - Tỷ phần CMS (Nguồn: [9]) 10 Hình - Quy trình bán hàng DIENMAYHUE.VN 16 Hình - Sơ đồ BFD 19 Hình - Sơ đồ Context Diagram 20 Hình - Sơ đồ DFD mức 21 Hình - Sơ đồ phân rã mức chức quản lý người dùng 22 Hình - Sơ đồ phân rã mức chức quản lý danh mục sản phẩm 23 Hình - Sơ đồ phân rã mức chức quản lý bán hàng 23 Hình - Sơ đồ phân rã mức chức quản lý chung 24 Hình - Sơ đồ phân rã mức chức thống kê báo cáo 24 Hình - Sơ đồ thực thể mối quan hệ 26 Hình - 10 Sơ đồ liệu quan hệ 30 Hình - 11 Sơ đồ giải thuật đăng ký 31 Hình - 12 Sơ đồ giải thuật đăng nhập 32 Hình - 13 Sơ đồ giải thuật đổi mật 33 Hình - 14 Sơ đồ giải thuật thêm sản phẩm 34 Hình - 15 Sơ đồ tìm kiếm sản phẩm 35 Hình - 16 Sơ đồ giải thuật đặt hàng 36 Hình - 17 Sơ đồ giải thuật thống kê 37 Hình - 18 Giao diện trang DIENMAYHUE.VN 38 Hình - 19 Giao diện đăng ký 38 Hình - 21 Giao diện tìm kiếm 39 Hình - 22 Giao diện trang sản phẩm 40 Hình - 23 Giao diện trang tin tức 40 Hình – 24 Giao diện trang liên hệ 41 Hình - 25 Giao diện trang toán 41 Hình - 26 Giao diện hóa đơn mua hàng 42 Hình - 28 Giao diện chi tiết đặt hàng theo toán trả sau 42 Hình - 27 Giao diện chi tiết đặt hàng theo toán chuyển khoản 42 Hình - 29 Triển khai - cài đặt website 43 Hình - 30 Giao diện quản lý 43 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê v Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT DANH MỤC BẢNG BIỂU ại Đ Bảng 1.1 - So sánh Wordpress, Drulpal, Joomla 10 Bảng 2.1 – Tổng quan Cơng ty Điện máy xanh, Tồn Thủy, Hồng Lợi 14 Bảng 3- Chức quản lý người dùng 17 Bảng 3- Quản lý danh mục sản phẩm .18 Bảng 3- Quản lý bán hàng 18 Bảng 3- Quản lý chung 18 Bảng 3- Thống kê báo cáo 19 Bảng 3- Cấu trúc liệu sản phẩm 26 Bảng 3- Cấu trúc liệu phân quyền 27 Bảng 3- Cấu trúc liệu đơn đặt hàng .27 Bảng 3- 10 Cấu trúc liệu tài khoản 27 Bảng 3- 11 Cấu trúc liệu khuyến .27 Bảng 3- 12 Cấu trúc liệu bình luận 28 Bảng 3- 13 Cấu trúc liệu chi tiết giỏ hàng 28 Bảng 3- 14 Cấu trúc liệu hóa đơn 28 Bảng 3- 15 Cấu trúc liệu chi tiết đơn đặt hàng 29 Bảng 3- 16 Cấu trúc liệu giỏ hàng 29 Bảng 3- 17 Cấu trúc liệu phương thức toán 29 Bảng 3- 18 Cấu trúc liệu chi tiết hóa đơn .29 Bảng 3- 19 Cấu trúc liệu tin tức .29 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê vi Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ại Đ Lí chọn đề tài Hiện nay, thiết bị công nghệ tiên tiến phát triển ngày mạnh mẻ sử dụng rộng rãi lĩnh vực kinh tế, sản xuất đời sống thường ngày Nổi bật việc thiết bị hỗ trợ đời sống gia đình ngày phát triển người đón nhận Nhờ đó, người có thời gian thư giản thoải mái, mang lại nhiều lợi ích tinh thần kinh tế khác Cùng với việc kinh tế ngày phát triển dẫn đếm mức thu nhập đời sống người dân ngày cao, nhu cầu sống tiện nghi, thoải mái trọng Hầu hết người muốn sở hữu cho sản phẩm có ích cho sống gia đình như: Tivi, máy giặt, điều hòa,… với mức giá hợp lí với mức thu nhập Tuy nhiên, với sống bận rộn việc bỏ thời gian đến cửa hàng để tìm hiểu tham khảo sản phẩm, chất lượng, giá việc làm thời gian công sức Cùng với lý nêu trên, qua tìm hiểu chúng em biết việc bán hàng trực tuyến giúp cho khách hàng giảm bớt thời gian công sức phải đến tận cửa hàng để mua Muốn lựa chọn cho sản phẩm ưng ý phù hợp với túi tiền khách hàng cần ngồi bên máy tính có nối mạng internet mua mặt hàng cần Do nhóm chọn thực đề tài “ Xây dựng Website bán hàng cho Công ty Điện Máy HuếWebsite xây dựng với định hướng giúp việc mua sắm sản phẩm khách hàng dễ dàng nhanh gọn hơn, không thời gian công sức Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cần đạt nội dung sau đây: Tìm hiểu thương mại điện tử, quy trình kinh doanh Cơng ty, tình hình phát triển ứng dụng thương mại điện tử Nắm bắt quy trình xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản lý Sau nghiên cứu quy trình bán hàng Cơng ty quy trình xây dựng website bán hàng, nhóm chúng em ứng dụng mã nguồn mở Wordpress để xây dựng website bán hàng cho Công ty Điện máy Huế nhằm bán hàng trực tuyến quảng bá thương hiệu Công ty đến khách hàng thị trường nhằm đạt hiệu kinh doanh h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT ại Đ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Một số đối tượng nghiên cứu sau: Tìm hiểu quy trình bán hàng Cơng ty Điện Máy Huế Tìm hiểu danh sách mặt hàng kinh doanh Cơng Ty Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Công ty Điện Máy Huế - Thời gian: Từ ngày 1/1 đến ngày 30/11 năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu vận dụng đề tài xây dựng website bán hàng cho Công ty Điện Máy Huế gồm: Phương pháp quan sát, phân tích: trực tiếp quan sát quy trình nghiệp vụ q trình bán hàng sở để phân tích quy để thiết kế xây dựng hệ thống Phương pháp thu thập tài liệu: Nghiên cứu lý thuyết dựa tài liệu giáo viên hướng dẫn, tìm kiếm nguồn tài liệu liên quan khác internet Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống: Dựa thông tin thu nhập đưa vào phân tích, mơ tả rõ ràng để mơ hình hóa hệ thống, chuẩn hóa liệu cài đặt hệ thống Phương pháp so sánh: So sánh tảng khác để tìm ưu, nhược điểm đề tài để khắc phục hồn thiện đề tài Dự kiến kết đạt đƣợc đề tài Nắm rõ cơng cụ, quy trình để xây dựng website Nắm bắt quy trình kinh doanh Cơng ty Điện Máy Huế Xây dựng website bán hàng phù hợp cho Công ty Điện Máy Huế h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5 Thiết kế giải thuật 3.2.5.1 Giải thuật đăng ký ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 11 Sơ đồ giải thuật đăng ký 31 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.2 Giải thuật đăng nhập ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 12 Sơ đồ giải thuật đăng nhập 32 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.3 Giải thuật đổi mật ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 13 Sơ đồ giải thuật đổi mật 33 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.4 Giải thuật thêm sản phẩm ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 14 Sơ đồ giải thuật thêm sản phẩm 34 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.5 Giải thuật tìm kiếm sản phẩm ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 15 Sơ đồ tìm kiếm sản phẩm 35 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.6 Giải thuật đặt hàng ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 16 Sơ đồ giải thuật đặt hàng 36 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.2.5.7 Giải thuật thống kê ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 17 Sơ đồ giải thuật thống kê 37 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.3 Thiết kế giao diện 3.3.1Giao diện trang chủ ại Đ ho ̣c k Hình - 18 Giao diện trang DIENMAYHUE.VN 3.3.2Giao diện đăng ký h in ́ uê ́H tê Hình - 19 Giao diện đăng ký 38 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.3.3Giao diện đăng nhập Hình - 20 Giao diện đăng ký ại Đ ̣c k ho Hình - 20 Giao diện đăng nhập h in 3.3.4Giao diện tìm kiếm ́ uê ́H tê Hình - 21 Giao diện tìm kiếm 39 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.3.5Giao diện trang sản phẩm ại Đ Hình - 22 Giao diện trang sản phẩm ho 3.3.6Giao diện trang tin tức h in ̣c k ́ uê ́H tê Hình - 23 Giao diện trang tin tức 40 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.3.7Giao diện trang liên hệ ại Đ Hình - 24 Giao diện trang liên hệ 3.3.8Giao diện trang toán h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Hình - 25 Giao diện trang toán 41 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.3.9Giao diện hóa đơn mua hàng 3.3.10 Giao diện chi tiết đặt hàng Hình - 26 Giao diện hóa đơn mua hàng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê Hình - 27 Giao diện chi tiết đặt hàng theo tốn chuyển khoản ́ Hình - 28 Giao diện chi tiết đặt hàng theo toán trả sau 42 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT 3.4 Triển khai cài đặt ại Đ ho Hình - 29 Triển khai - cài đặt website h in ̣c k Sau qua trình phân tích thiết kế, tiến hành xây dựng website bán hàng công ty Điện Máy Huế dựa mã nguồn mở WordPress để quản lý liệu ́ uê ́H tê Hình - 30 Giao diện quản lý 43 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT PHẦN KẾT LUẬN ại Đ Trong thời gian nay, ứng dụng công nghệ thông tin xã hội ngày rộng rãi, cơng nghệ thơng tin có mặt hầu hết lĩnh vực sống, đặc biệt cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho việc bán hàng trực tuyến Đối với hệ thống tổ chức bán hàng trực tuyến Cơng ty nhu cần tin học hóa, đại hóa điều cần thiết Việc sử dụng website bán hàng dành riêng, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động chuyên nghiệp, linh động tạo vị trí đứng Cơng ty thị trường Tác giả với mong muốn xây dựng website bán hàng trực tuyến dành riêng cho Công ty Điện Máy Huế nhằm hỗ trợ, đem lại hiệu cao cho công tác bán hàng tạo nên doanh thu Website cho phép Cơng ty kiểm sốt người dùng, sản phẩm đơn đặt hàng, cung cấp thơng tin phản hồi xác với khách hàng Website bán hàng trực tuyến quản lý thông tin sản phẩm giúp khách hàng nắm bắt thông tin sản phẩm cách nhanh chóng hơn, cải tiến dịch vụ tạo đà cho phát triển Về mặt lý luận, tác giả đạt kết sau: - Nắm rõ cơng cụ, tảng sử dụng để xây dựng website - Nắm bắt cách thức xây dựng website bán hàng dựa vào mã nguồn mở - Vận dụng mã nguồn mở công cụ mở rộng hỗ trợ để xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Công ty Điện Máy Huế Về mặt thực tiễn, tác giả xây dựng hoàn chỉnh đưa vào thử nghiệm website bán hàng trực tuyến cho Công ty với tính sau: - Website có giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, dễ dàng sử dụng đặt hàng trực tuyến Hỗ trợ nhiều chức phù hợp với thực tế việc tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin - Hỗ trợ việc tìm kiếm thơng tin, giao dịch mua bán hàng thơng qua thiết bị di động - Tích hợp hình thức tốn bán hàng trực tuyến Nhìn chung website bán hàng trực tuyến cho Cơng ty Điện Máy Huế dựa mã nguồn mở WordPress hoàn toàn khả thi, đáp ứng nhiều nhu cầu cho cơng tác bán hàng trực tuyến Tuy nhiên số vấn đề chưa thực thi, chưa giải trọn vẹn nên website tồn số hạn chế sai sót: - Tốc độ tải trang chậm - Webiste chưa giải toàn chức nâng cao cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu hoạt động bán hàng trực tuyến - Các từ khóa chưa thực tối ưu - Các tiêu chí thống kê đơn giản chưa rõ ràng Hy vọng tương lai hồn thiện chức để website hoạt động tốt Bổ sung điều chỉnh thêm số tính ngày hoạt động hiệu hơn, cải thiện tốc độ tải trang, chèn từ khoá cách tối ưu, hồn thiện mảng tốn h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 44 Đại học Kinh tế Huế Nghiên Cứu Khoa HọcNghiên Cứu Khoa Học- K48 THKT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ại Đ Wikipedia(2017), Thương Mại Điện Tử, Xem ngày 2/10/2017 https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_%C4%91i %E1%BB%87n_t%E1%BB%AD Trần Hà (2017), Thương mại điện tử gì? Xem ngày 20/10/2017 https://www.uef.edu.vn/tin-huong-nghiep/thuong-mai-dien-tu-la-gi-hoc-nhung-gi1557 TS Nguyễn Đăng Hậu (2015), Khái niệm thương mại điện tử, Xem ngày 20/10/2017 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-thuong-mai-dien-tu/616173e1 Bảo Ngọc (2017), Đặc điểm thương mại điện tử, Xem ngày 20/10/2017 , http://vietnam12h.com/thuong-mai/tm1.aspx?xaydungurl=dac-diem-cua-thuong-maidien-tu-20-11-2013 Novaon (2016), Thương mại điện tử chiếm 7,3% doanh thu toàn cầu, Xem ngày 3/11/2017, http://novaon.vn/thuong-mai-dien-tu-chiem-73-doanh-thu-ban-letoan-cau Webico (2017), Tình hình thương mại điện tử 2017 Việt Nam, Xem ngày 3/11/217 https://www.webico.vn/tong-quan-thuc-trang-tinh-hinh-thuong-mai-dien-tuo-viet-nam-hien-nay-nam/ Eraweb(2017), TOP website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, Xem ngày 4/11/2017, https://eraweb.co/blog/top-5-website-thuong-mai-dien-tu-hangdau-vietnam.html Thạch Phạm(2016), So sánh Wordpress với Joomla Drupal, Xem ngày 4/11/2017, https://thachpham.com/wordpress/sanh-wordpress-voi-joomla-va-drupaltrong-giai-phap-cms.html Vũ Ngọc Thọ (2016), lý để chọn Wordpress để làm website, Xem ngày 5/11/2017, http://vungoctho.com/7-ly-khien-cho-toi-chon-wordpress-de-lamwebsite.html h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 45 ... III: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CƠNG TY ĐIỆN MÁY HUẾ 3.1 Phân tích hệ thống website bán hàng trực tuyến công ty Điện Máy Huế 3.1.1 Phân tích mơ tả chứng hệ thống bán hàng công ty Điện. .. mức độ sử dụng website công ty Huế 16 2.3 Quy trình mua bán hàng hệ thống website Điện Máy Huế 16 CHƢƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY ĐIỆN MÁY HUẾ 17... đề tài Nắm rõ cơng cụ, quy trình để xây dựng website Nắm bắt quy trình kinh doanh Công ty Điện Máy Huế Xây dựng website bán hàng phù hợp cho Công ty Điện Máy Huế h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng cho công ty điện máy huế , Xây dựng website bán hàng cho công ty điện máy huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay