Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới ở xã hương lâm, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

59 4 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ̣c k ho TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, QUẢN SỬ DỤNG VỐN h in ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Mã số: SV2017-01-15 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lê Mai Trang Huế, tháng 11 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ h in ̣c k ho TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, QUẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mã số: SV2017-01-15 ́H tê Xác nhận giáo viên hướng dẫn ́ uê TS Phạm Xuân Hùng Nguyễn Lê Mai Trang Chủ nhiệm đềtài Huế, tháng 11 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Nguyễn Lê Mai Trang Nguyễn Văn Thanh Phúc Đặng Ánh Duyên Hoàng Thị Thanh Thu ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, nhóm chúng tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhiều phía.Trước hết chúng tơi xin chân thành cảm ơn phòng,ban, lãnh đạo, cán chuyên môn huyện A Lưới cán Hương Lâm giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Khoa học Đặc biệt, xin gởi đến TS Phạm Xuân Hùng, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Khoa học lời cảm ơn sâu sắc Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo thầy đề tài nghiên cứu khó hồn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn thầy Đ ại Xin gửi lời cảm ơn đến người dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi q trình khảo sát thực địa ho Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn bè, người thân cổ vũ, ̣c k động viên chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Khoa học in Bước đầu vào tìm hiểu lĩnh vựcnghiên cứu, kiến thức chúng tơi hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều h chắn, mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy tê bạn học để kiến thức chúng tơi lĩnh vực hồn thiện ́H Xin chân thành cảm ơn! ́ uê Đại diện nhóm nghiên cứu Nguyễn Lê Mai Trang Lớp K49B Kế hoạch đầu i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC ại Đ PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu đề tài .2 3.Tình hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Dự kiến đóng góp 7.Kết cấu .4 PHẦN 2: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1.1 Khái quát nông thôn 1.1.1.1 Khái niệm nông thôn 1.1.1.2 Khái niệm nông thôn 1.1.1.3 Xây dựng nông thôn 1.1.1.4 Đặc trưng nông thôn .6 1.1.1.5 Nguyên tắc xây dựng nông thôn 1.1.1.6 Vai trò mơ hình nơng thơn phát triển kinh tế - hội 1.1.2 Công tác huy động vốn xây dựng chương trình NTM .7 1.1.2.1 Khái niệm vốn, huy động vốn 1.1.2.2 Vai trò vốn 1.1.2.3 Phân loại vốn .9 1.1.3 Quản vốn việc xây dựng nông thôn 1.1.3.1 Khái niệm quản vốn: 1.1.3.2.Mục đích quản .10 1.1.3.3.Nội dung quản 10 1.1.3.4.Nguyên tắc quản 11 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU XÂY DỰNG NTM HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 11 2.1 Tổng quan Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 11 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .11 2.1.1.1 Vị trí địa 11 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 12 2.1.1.3 Đặc điểm khí hậu, thời tiết .12 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 12 2.1.2.1 Dân số lao động 12 2.1.2.2 Kinh tế- hội: 13 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.2.Tình hình thực chương trình xây dựng NTM Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 2.2.1 Triển khai thực kết đạt 14 2.2.2 nguyên nhân chưa đạt tiêu chí: 20 2.3 Tình hình huy động quản vốn đầu xây dựng chương trình NTM Hương Lâm, huyện A Lưới 22 2.3.1 Cơ chế cách thức huy động vốn đầu thực chương trình xây dựng NTM .22 2.3.2 Tình hình huy động vốn đầu xây dựng chương trình NTM 23 2.4 Tình hình sử dụng vốn đầu xây dựng chương trình NTM Hương Lâm, huyện A Lưới .26 2.5 Tình hình đóng góp quảnvốn chương trình NTM hộ điều tra Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 29 2.5.1 Tình hình hộ điều tra Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 29 2.5.2 Đánh giá hiểu biết người dân chương trình NTM .30 2.5.3 Tình hình hiểu biết cấp quản vốn .31 2.5.4 Tham gia đóng góp tiền mặt, tài sản, ngày cơng laođộng 33 2.5.5 Tình hình ghi nhận đóng góp VĐT XD chương trình NTM hộ điều tra Hương Lâm .33 2.6 Tồn số nguyên nhân huy động vốn xây dựng NTM Hương Lâm, huyện A Lưới .34 2.6.1.Các thuận lợi .34 2.6.2 Các khó khăn nguyênnhân 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 37 3.1 Tăng cường cơng tác tun truyền XD chương trình NTM 37 3.2 Đa dạng hóa nguồn huy động vốn để đầu XD NTM 37 3.3 Nâng cao vai trò người dân giai đoạn thực chương trình XD NTM 38 3.4 Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân nông thôn 39 3.5 Phát huy triệt để hình thức đối tượng tham gia xây dựng chương trình NTM .39 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng rà soát, điều chỉnh 17 Bảng 2.2: Kết rà sốt, điều chỉnh tiêu chí đến năm 2016: 20 Bảng 2.3: Vốn đầu xây dựng chương trình MTQG NTM Hương Lâm giai đoạn 2013 – 2016 phân theo hạng mục đầu 23 Bảng 2.4: Vốn đầu xây dựng chương trình MTQG NTM Hương Lâm giai đoạn 2013 – 2016 phân theo nguồn vốn 25 Bảng 2.5: Danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2014-2015 Hương Lâm 26 Đ Bảng 2.6: Thông tin chung hộ điều tra Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa ại Thiên Huế 30 ho Bảng 2.7: Đánh giá hộ điều tra lợi ích mà chương trình XD NTM mang lại 31 Bảng 2.8: Tình hình hiểu biết cấp quản vốn hộ điều tra Hương Lâm 32 h in ̣c k ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Quy mô cấu vốn huy động chương trình NTM phân theo nguồn vốn, giai đoạn 2013–2016 25 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Ban chấp hành CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ HĐND Hội đồng Nhân dân HVS Hợp vệ sinh ại Đ BCH KT-XH NTM Mục tiêu quốc gia Ngân sách nhà nước ̣c k NSNN ho MTQG Kinh tế - hội Nông thôn in Sản xuất Kinh doanh Tr.đ Triệu đồng TT Tỷ trọng TW Trung ương UBND Ủy ban Nhân dân VĐT Vốn đầu SX Sản xuất XD Xây dựng h SXKD ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: Tình hình huy động, quản sử dụng vốn đầu xây dựng chương trình nơng thơn Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-15 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lê Mai Trang 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: Từ 27/12/2016 đến 25/12/2017 Mục tiêu nghiên cứu ̣c k ho - Mục tiêu chung: tê - Mục tiêu cụ thể: h in Trên sở đánh giá thực trạng huy động, quản sử dụng vốn thực chương trình xây dựng Nơng thơn Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thời gian tới ́H + Hệ thống hoá sở lí luận thực tiễn vấn đề huy động vốn thực chương trình xây dựng NTM; ́ uê + Đánh giá tình hình huy động vốn thực chương trình xây dựng NTM Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; + Phân tích thuận lợi khó khăn q trình xây dựng nông thôn Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; + Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy mạnh huy động vốn thực chương trình NTM Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Tính sáng tạo Nhìn chung cơng trình nghiên cứu viết có trước đề cập đến vấn đề xây dựng chương trình NTM góc độ khác Chưa có cơng trình sâu nghiên cứu có hệ thống vấn đề huy động quản sử dụng vốn đầu xây dựng chương trình NTM Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài: “Tình hình huy động, quản sử dụng vốn đầu xây dựng Nông thôn vii Đại học Kinh tế Huế dung thực nên có nhiều hộ dân sớm chưa thực việc việc kí xác nhận đóng góp Tuy nhiên, thơn có ghi lại danh sách người dân hộ góp vốn vào chương trình xây dựng NTM Khi có chương trình dự án hỗ trợ sản xuất ví dụ cung cấp giống trồng, vật ni… theo danh sách ghi nhận mức độ đóng góp người dân để tiến hành thực hỗ trợ cho hộ dân ại Đ Như vậy, nói việc thực cơng tác minh chứng cho đóng góp người dân cơng tác góp vốn xây dựng NTM nhiều hạn chế Trong thời gian tới, cần có điều chỉnh việc ghi nhận đóng góp người dân, cần cho người dân ký xác nhận đóng góp gửi cho người dân danh sách tổng hợp cá nhân đóng góp địa bàn công bố công khai UBND hay nhà văn hóa thơn Điều góp phần nâng cao tin tưởng người dân trình đóng góp từ họ chủ động sẵn sàng việc chia gánh nặng vốn đầu với quyền địa phương 2.6 Tồn số nguyên nhân huy động vốn xây dựng NTM Hương Lâm, huyện A Lưới ho 2.6.1.Các thuận lợi ̣c k h in - Hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực Chương trình thành lập từ Tỉnh đến sở củng cố, kiện toàn giúp cho việc nắm bắt, triển khai chủ trương sách chương trình nhanh chóng kịp thời, tạo đồng thuận cao toàn hội chủ trương xây dựng NTM Chương trình xây dựng NTM đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân nên người dân ủng hộ nhiệt tình (BCĐ Chương trình xây dựng NTM Hương lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) ́H tê ́ uê - Người dân có truyền thống đồn kết, chịu khó, cần cù lao động, có nhiều kinh nghiệm kiến thức địa sản xuất, đóng góp ý kiến việc lựa chọn phương án thực đạt hiệu Người dân sống định cư ổn định từ lâu, sinh sống với nhiều đời, có quan hệ họ hàng thân tộc,nên tính gắn kết cộng đồng tương đối cao, thuận lợi cho việc huy động nguồn lực hội xây dựng NTM - Phong trào xây dựng nông thôn tuyên truyền rộng khắp đến nhân dân tồn xã, người dân hưởng ứng tích cực tham gia hoạt động từ đến thôn - Nhờ có chủ trương, sách Đảng, nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương ban hành nhiều văn phù hợp thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn phát huy hiệu - Từ cấp uỷ Đảng, Ban ngành đồn thể quyền nhân dân, đặc biệt quan tâm lãnh đạo Tỉnh, Huyện đơn vị Đoàn KTQP 92 hỗ trợ máy 34 Đại học Kinh tế Huế móc thiết bị đầu nguồn dự án, để góp sức số chương trình dự án khác đầu địa phương Bên cạnh đa số người dân hưởng ứng tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn - Nhờ giúp đỡ Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện A Lưới công tác phối hợp thực công việc nhịp nhàng Bước đầu triển khai tổ chức thực nhân dân đồng tình ủng hộ, cơng trình đầu nhân dân hiến đất, hiến hoa màu gắn liền đất tuyến đường xây dựng cơng trình, không xảy đơn thư kiếu nại Đặc biệt khâu xây dựng kế hoạch, đề án nhân dân tham gia đóng góp ý kiến tập trung dân chủ bàn bạc đến thống nội dung, lập kế hoạch bước thực tiêu chí đạt năm lại năm thực 2.6.2 Các khó khăn ngunnhân ại Đ - Chương trình xây dựng nông thôn rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - hội, an ninh trị địa phương Bước đầu triển khai tổ chức thực gặp phải vướng mắc khó khăn định Đời sống kinh tế nhân dân mức thấp khơng đủ khả để đóng góp, xây dựng Nhận thức nhân dân NTM chưa đồng đều, mơ hồ Ban đạo, Ban quản chưa có kinh nghiệm thực Chương trình xây dựng NTM Các khoản kinh phí hoạt động, nguồn vốn đầu cho kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất phân bổ vừa ít, vừa chậm, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chất lượng hạng mục đầu ̣c k ho h in - Trình độ, nhận thức cán nhân dân xây dựng nông thôn chưa nâng cao Số người dân tiếp cận kiến thức truyền thông văn từ cấp phong trào xây dựngNTM chưa nâng lên Nhận thức số cán nhân dân chưa cao công tác bảo vệ môi trường, nhiều hộ không trọng đến vấn đề đào hố rác, xây dựng hàng rào xanh chăn nuôi gia súc không đảm bảo vệ sinh mơi trường (về tiêu chí số 17: Mơi trường) ́H tê ́ uê - Công tác đạo, phối hợp từ cấp Ban, ngành liên quan cấp phân công nhiệm vụ chưa nhịp nhàng, đồng - Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản phần lớn kiêm nhiệm nhiều việc khơng có chun trách riêng để giành thời chun sâu - Việc phối hợp thực Ban, ngành quan đồn thể dù có, hạn chế mặt này, mặt khác, số cán bộ, Đảng viên, từ cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Đoàn thể nhân dân chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trình tổ chức thực theo chương trình, kế hoạch Đề án nên chương trình xây dựng nơng thơn thời gian qua chưa đạt theo mong muốn - Một số cán bộ, Đảng viên phận nhân dân mơ hồ chương trình xây dựng nơng thơn mới, chưa hiểu rõ đặc trưng nguyên tắc xây dựng nông thôn mới, đồng thời việc tuyên truyền chủ trương, sách Đảng nhà nước chưa thực sâu rộng thường xuyên đến quần chúng nhân dân Chưa có giải 35 Đại học Kinh tế Huế pháp đột biến để thúc đẩy phát triển toàn diện mặt đời sống hội mặt nông thôn khởi sắc theo tinh thần nội dung đạo - Chương trình xây dựng NTM nhiệm vụ lớn, có nhiều vấn đề cấp xã, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thời gian triển khai ngắn nên việc triển khai thực chưa thực chủ động - Xây dựng NTM đòi hỏi nhu cầu vốn lớn Mặc dù có đầu hỗ trợ Nhà nước, song ngân sách nhà nước chưa đảm bảo nhu cầu, sức đóng góp người dân hạn chế kinh tế nơng thơn khó khăn, chưa phát triển mạnh Khi tham khảo ý kiến cán khó khăn huy động nguồn lực từ cộng đồng có hai nội dung gặp khó khăn huy động huy động đóng góp tiền huy động đóng góp tài sản ại Đ Về huy động đóng góp tiền, người dân có tâm ỷ lại, trơng chờ Nhà nước làm, điều kiện khó khăn đơng Về huy động đóng góp đất đai cho vấn đề khó khăn nay, diện tích đất hộ nên người dân khơng muốn hiến đất mà không đền bù ̣c k ho (Nguồn: Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn Hương Lâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) h in - Mặc dù có nhiều văn quy định tham gia đóng góp người dân chưa đầy đủ cụ thể, chế huy động vốn chưa ban hành mà giao cho địa phương tự vận động tinh thần tự nguyên người dân, lực tổ chức vận động quần chúng số cán sở hạnchế ́H tê ́ uê 36 Đại học Kinh tế Huế Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM HƯƠNG LÂM, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền XD chương trình NTM Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thời gian tới, tập trung tuyên truyền chủ đề trọng tâm huy động nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu vào sản xuất, chế biến, dịch vụ, nơng nghiệp, nơng thơn vùng khó khăn để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập phần việc sở, người dân phải thực ại Đ Chương trình xây dựng NTM chủ yếu dựa vào người dân thực chính, nội dung tuyên truyền phải hướng đến người dân, trọng tuyên truyền, hướng dẫn tiêu chí, tiêu mà khơng có tham gia người dân khơng thể hồn thành (mở rộng giao thơng xóm, ấp; tham gia hình thức bảo hiểm; chỉnh trang nhà ở, cảnh quan mơitrường) in ̣c k ho Ngồi ra, tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức xây dựng nơng thơn thực đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống người dân Từ thực nhanh chóng bền vững tiêu chí NTM theo quy định Đồng thời, thực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền toàn thể hội viên, cán Đoàn thơng qua hội tun truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân h Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để đạo nhân rộng Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào xây dựng nông thôn Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm địa phương tỉnh ́H tê ́ uê Về hình thức tuyên truyền: Phải kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền tuyên truyền qua họp xóm, ấp, q trình tun truyền phải khơi gợi tham gia thảo luận người dân, tuyên truyền chiều, cán đọc, người dân nghe (chú trọng tổ chức họp để thảo luận khơng nên lồng ghép nhiều chương trình vào họp); qua loa phát xã, BCĐ phải xây dựng chuyên mục xây dựng NTM có kế hoạch phát định kỳ suốt trình thực chương trình xây dựng NTM; 3.2 Đa dạng hóa nguồn huy động vốn để đầu XD NTM Một là, cần ưu tiên triển khai lồng ghép tốt nguồn vốn từ chương trình, dự án khác địa bàn với nguồn vốn thuộc chương trình NTM để phát huy hiệu đầu Song song với đó, cần huy động có hiệu nguồn lực từ nhân dân, ngân sách cấp, bố trí lồng ghép, huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực nhiệm vụ, nội dung xây dựng NTM Ưu tiên hỗ trợ thực tiêu chí tạo 37 Đại học Kinh tế Huế nên phát triển đột phá, có tính chất lan toả phát triển kinh tế - hội địa bàn Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu trực tiếp cho Chương trình theo kế hoạch năm; đảm bảo đầu hiệu quả, trọng tâm theo kế hoạch đề Hai là, rà sốt, hồn thiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM thể đầy đủ nội dung Chương trình, đồng thời phản ánh đặc thù địa phương.Ưu tiên hỗ trợ đầu công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm chủ xây dựng NTM; bảo đảm công khai, minh bạch trách nhiệm suốt trình thực Chương trình Đ Ba là, tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện tối đa cho người dân tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP Chính phủ; hướng dẫn nơng dân vay vốn nhằm giảm tổn thất nông nghiệp, thực tốt chế tín dụng có liên quan ại Bốn là, đẩy mạnh thực sách thu hút, khuyến khích DN đầu Sử dụng có hiệu khoản viện trợ khơng hồn lại tổ chức, cá nhân nước; khoản huy động hợp pháp khác để xây dựng NTM ho in ̣c k Năm là, trọng phát huy nội lực cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến vật kiến trúc, lâu năm, quyền sử dụng đất góp phần thực có hiệu nội dung Chương trình h 3.3 Nâng cao vai trò người dân giai đoạn thực chương trình XD NTM ́H tê Thứ nhất, quyền tổ chức đồn thể địa phương phải thực tốt cơng tác dân vận Các cấp quyền cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chương trình xây dựng nơng thơn nhằm mục đích phát triển nơng thơn tồn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần dân cư nơng thơn Trong xây dựng nơng thơn mới, người dân vừa người làm vừa người thụ hưởng Đồng thời, cấp quyền cần ý tuyên truyền cho người dân hiểu điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật,… vai trò người dân Khi người dân hiểu thấu đáo vấn đề này, khơng tưởng trông chờ, ỷ lại ́ uê Thứ hai, cán quyền tổ chức đồn thể địa phương phải gương mẫu đầu việc đóng góp tiền của, ngày cơng để nhân dân nhìn vào thực Hơn nữa, họ sinh sống cơng tác địa phương nên cần có tráchnhiệm góp cơng, góp vào nghiệp xây dựng nông thôn địa phương người dân bình thường khác Thứ ba, để phát huy tốt vai trò chủ thể nhân dân, cấp quyền phải phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tự quản, tự bàn bạc định chương trình xây dựng nông thôn địa phương Chỉ cán quyền lấy cơng 38 Đại học Kinh tế Huế khai, minh bạch làm đầu, phát huy tính dân chủ sở, tạo điều kiện cho người dân có quyền định việc sử dụng nguồn vốn đóng góp, giám sát việc sử dụng nguồn vốn người dân tích cực, hăng hái đóng góp tiền để xây dựng nơng thơn Thứ tư, cán quyền huy động sức dân vào xây dựng nông thôn không làm sức dân Người dân sớm chiều thụ hưởng kết từ việc xây dựng nông thôn nên từ đầu kêu gọi họ đóng góp sức tạo cho họ cảm giác chương trình nơng thơn gánh nặng Vì vậy, cán quyền huy động sức dân phải vừa sức, bước, tránh nóng vội 3.4 Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân nơng thơn ại Đ Khi người dân có thu nhập cao, ổn định việc huy động đóng góp thuận lợi Các cấp quyền, đoàn thể thực tốt chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp cấu kinh tế nông thôn (tổ chức sản xuất trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy hoạch, mạnh địa phương) Triển khai chương trình hỗ trợ, khuyến khích Nhà nước (khuyến nơng, dạy nghề cho lao động nơng thơn, chương trình phát triển cánh đồng lớn, sản xuất sản phẩm chất lượng theo hướng GAP ) Xây dựng dự án, mơ hình hỗ trợ phát triển sản xuất dịch vụ nông thôn phù hợp với nhu cầu người dân, lợi địa phương, thiết thực có định hướng tới thịtrường ̣c k ho h in 3.5 Phát huy triệt để hình thức đối tượng tham gia xây dựng chương trình NTM ́H tê Trong xây dựng NTM, để người dân thực chủ thể, cần khẳng định tạo điều kiện chế sách để người dân chủ động tham gia Thực tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực quan tâm đến lợi ích thiết thực dân việc định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát đánh giá kết thực chương trình Người dân phải tham gia từ đầu việc lựa chọn nội dung, công trình cộng đồng cho xúc liên quan đến sản xuất đời sống Khi đó, người dân cộng đồng thấy người chủ thật hoạt động phát triển cộng đồng, từ tự nguyện đóng góp nguồn lực để thực hoạt động ́ uê Giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng phải dựa điều kiện mục tiêu phát triển cụ thể địaphương Ngồi kinh phí hỗ trợ, có đóng góp nguồn lực người dân sức người lẫn sức Cần có giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng việc đóng góp sức lao động, làm giảm nguồn kinh phí mà người dân phải đóng góp Người dân người trực tiếp hưởng lợi từ cơng trình, họ nhận tầm quan trọng hoạt động phát triển nơng thơn họ hưởng ứng ngày nhiệt tình Nguồn kinh phí huy động từ người dân bao gồm nguồn sau: 39 Đại học Kinh tế Huế - Huy động chỗ: huy động người dân sinh sống nơng thơn đóng góp sức người lẫn sức đóng góp tiền, cơng lao động, vật chỗ, vào công tác xây dựnghình NTM - Huy động từxa quê: thành phần người dân nông thôn làm ăn nơi xa niên có trình độ ly ngồi làm ăn gửi tiền đóng góp cho gia đình thơn, xóm Việc cần làm giúp người dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng mình, cần có ý thức tự lập chủ động nguồn vốn, không phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 40 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trong thực xây dựng NTM Hương lâm bước đầu phát huy nội lực sở dựa vào sức dân, tranh thủ trợ giúp cử Nhà nước, với đề tài: ”Tình hìnhhuy động, quản sử dụng vốn đầu xây dựng chương trình NTM Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”, nghiên cứu đạt số kết sau: Đề tài hệ thống hoá sở luận thực tiễn huy động nguồn vốn đầu chương trình xây dựng NTM, phân tích thực trạng thực chương trình NTM thực trạng huy động vốn chương trình địa bàn Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ại Đ Đề tài phân tích đánh giá kết đạt được, vấn đề tồn Trong đó, vấn đề nâng cao hiểu biết người dân chương trình NTM vấn đề thúc đẩy người dân tham gia đóng góp vốn xây dựng NTM yếu tố quan trọng góp phần tăng hiệu thực chương trình NTM, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn ho ̣c k Hương Lâm nổ lực huy động lượng vốn lớn cho chương trình XD NTM địa bàn Mặc dù nguồn huy động vốn đa dạng chủ yếu từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn khác chiếm tỷ lệ thấp; h in VĐT phát triển chương trình NTM chủ yếu cấp tỉnh cấp huyện quản lý; ́H tê 100% hộ điều tra tham gia đóng góp vốn chương trình NTM Hương Lâm; với nhiều dạng khác nhau, từ tiền mặt, ngày công lao động đất đai Kết nghiên cứu cho thấy người dân mơ hồ hiểu biết vốn đóng góp sử dụng nào; bên cạnh đó, hộ điều tra cho vốn đóng góp cấp thơn quản lý; ́ Lợi ích người dân nhận khơng lớn, chủ yếu dạng ”định tính”, tức lợi ích việc sử dụng cảm nhận dễ dàng giao dịch hành với cấp quyền Ngược lại, có nhiều hộ khơng nhận lợi ích q trình đóng góp, nguyên nhân xuất phát từ chủ quan hộ, ví dụ hộ khơng u cầu hay đóng góp gia đình q nhỏ Việc xây dựng NTM gặp nhiều thuận lợi khơng khó khăn ý thức người dân khơng cao, trình độ dân trí thấp, kinh tế hộ thấp nguồn kinh phí cho xây dựng NTM hạn hẹp Những điều làm ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu xây dựng chương trình NTM địa phương Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất số biện pháp nhằm phát huy vai trò người dân công tác thực XD NTM biện pháp nhằm làm tăng nguồn vốn huy động Với giải pháp nêu, thực đồng 41 Đại học Kinh tế H́ có tính tốn cụ thể, việc thực chương trình NTM địa bàn Hương Lâm đến thành cơng Kiến nghị  Đối với quyền địa phương: - Phân công thành viên BCĐ, BQL triển khai, tuyên truyền thôn, lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau chung tay với nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM địa bàn có hiệu - Nâng hạn mức phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (nguồn vốn nghiệp) hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền cho BCĐ, BQL XDNTM đầu hình sản xuất nhằm tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người dân ại Đ - Tiếp tục đôn đốc đạo, hướng dẫn sở bước thực tiêu chí xây dựng nơng thơn cách thường xun có hiệu - Cần cơng bố công khai quy hoạch XD NTM Hương Lâm thời gian tới; ̣c k ho - Tạo môi trường đầu thuận lợi để DN đơn vị tham gia đầu XD NTM; in - Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, DN đối tượng liên quan mục tiêu XD chương trình NTM để từ thu hút người dân tham gia tiến trình thực để thực chương tình mang lại lợi ích cho người dân h - Cần có sách ưu tiên hỗ trợ vốn, đầu tập trung, dứt điểm hạng mục, khơng nên dàn trải, tránh lãng phí, hiệu thấp tê ́H - Phải có cán chun trách theo dõi thực xây dựnghình NTM địa bàn nhằm có đạo kịp thời trình thực ́ uê - Tăng cường, tạo điều kiện cho đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, lao động kỹ thuật để có đủ lực lượng cán bộ, cơng nhân kỹ thuật có trình độ đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - hội theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố đáp ứng tiêu chí nguồn nhân lực nơng thơn  Đối với người dân đơn vị/DN: - Tích cực tham gia bàn bạc phương án góp vốn, lựa chọn cơng trình, hạng mục cơng trình để từ thực chương trình xây dựng NTM phù hợp đáp ứng cấp thiết với nhu cầu nhân dân; - Chủ động đóng góp cấp quyền thơng báo để từ chia gánh nặng đầu vốn chương trình NTM với quyền địa phương; - Tích cực giám sát cơng tác thực XD chương trình NTM địa bàn để từ hồn thiện cơng tác sử dụng VĐT nhằm giảm thiểu thất lãng phí tiền đóng góp nhân dân nói riêng VĐT nói chung 42 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO ại Đ Mai Văn Bạn (2013), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Mai Chiếm tuyến, (2016), Huy động quảnvốn phát triển sở hạ tầng chương trình Nơng thơn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Sỹ Thọ (2016), Huy động sử dụng vốn đầu xây dựng sở hạ tầng nông thôn địa bàn thành phố Hà Nội PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Tài Phúc, Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến (2015), Đánh giá công tác thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết Hoạt động Khoa học Công nghệ Đại học Huế giai đoạn 2011 - 2015, Trang: 242 - 255 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế UBND Hương Lâm (2016), Báo cáo Về việc đánh giá kết thực tiêu chí Nông thôn năm 2016 UBND Hương Lâm (2017), Báo cáo Kết thực Chương trình xây dựng nông thôn Quý I, kế hoạch thực Quý II năm 2017 h in ̣c k ho ́H tê UBND Hương Lâm (2015), Báo cáo Sơ kết năm (2011 - 2015) thực Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 ́ uê 10 Phòng thống kê UBND Hương Lâm, Báo cáo kế hoạch nhà nước hàng năm 11 Phòng thống kê UBND Hương Lâm, Báo cáo kinh tế - hội 43 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG, QUẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Kính thưa Quý vị! Nhằm đánh giá thực trạng huy động, quản sử dụng vốn đầu xây dựng nông thôn địa bàn Hương Lâm, huyện A lưới tiến hành thực điều tra “Đánh giá người dân công tác huy động, quản sử dụng vốn đầu xây dựng Nông thôn Hương Lâm - huyện A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” từ đề xuất giải pháp để đẩy nhanh công tác phù hợp với lòng dân Kính mong Đ q vị cho biết ý kiến vấn đề nghiên cứu bên Các ý kiến đóng ại góp quý vị quý báu đề tài chúng tơi Ý kiến đóng góp q vị giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu ho Xin chân thành cảm ơn Quý vị! ̣c k Mã số phiếu:………………………… in Ngày điều tra:…………………………………… THÔNG TIN CHUNG h I tê Giới tính:…………… ́H Nghề nghiệp chính: ́ uê Nông nghiệp Làm công, công nhân Cán bộ, công chức Buôn bán , dịch vụ Nội trợ Già/ nghỉ hưu Khác(cụ thể):……………… Phân loại hộ: Nghèo Cận nghèo Trung bình Khá, giàu 1.1.Tình hình nhân lao động: 1.1.1 Số nhân sống gia đình:………… Số nam:………………… 1.1.2 Số lao động :…………………………… Số lao động độ tuổi:………… Đại học Kinh tế Huế II CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG 2.1 Ông/ Bà nghe nói, đọc biết đến “chương trình xây dựng nông thôn mới”? Đã Chưa Nếu chọn Đã tiếp tục điều tra 2.2 Ơng/ Bà biết đến “chương trình xây dựng nơng thơn mới” thơng qua đối tượng/tổ chức nào?(có thể chọn nhiều đáp án) Bạn bè, đồng nghiệp Các tổ chức đồn thể Hàng xóm láng giềng UBND Ban quản lý/ điều hành xây dựng NTM Thôn trưởng Đ Khác(cụ thể) ại 2.3 Ông/Bà biết đến chương trình xây dựng NTM hình thức nào?(có ho thể chọn nhiều đáp án) ̣c k Nói chuyện trực tiếp nhà, làng xóm Xem Tivi Báo in, tờ rơi, áp phích Loa truyền thôn h Điện thoại, tin nhắn Mạng Internet in Email Tham gia họp NTM ́H tê Khác ( cụ thể) : 2.4 Một số đánh giá chung người dân công tác tuyên truyền, vận Rất không đồng ý Không đồng ý STT ́ uê động chương trình xây dựng NTM Bình thường Đồng ý 5.Rất đồng ý Câu hỏi/ Nội dung đánh giá Mức độ đồng ý Kế hoạch tổ chức họp NTM tổ chức/người có trách nhiệm thông báo rõ ràng, rộng rãi kịp thời với người      dân Nội dung họp tổ chức/người có trách nhiệm thơng báo rõ ràng, rộng rãi kịp thời với người dân?      Chương trình NTM thu hút đông đảo người dân tham gia      Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng      Đại học Kinh tế Huế Các họp xây dựng nông thôn diễn cách sơi bình đẳng Các chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước NTM tuyên truyền cách rõ ràng xác Chương trình xây dựng NTM mang lại nhiều lợi ích cho người dân Người dân hài lòng cơng tác tuyên truyền vận động NTM địa phương                     2.5 Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM, Ơng/Bà có ý kiến đóng góp/đề xuất gì? Đ III CƠNG TÁC HUY ĐỘNG QUẢN SỬ DỤNG VỐN XÂY ại DỰNG NƠNG THƠN MỚI ho 3.1 Gia đình Ơng/Bà có nghe đến vấn đề huy động vốn từ dân cư để xây dựng NTM Hương Lâm huyện A Lưới? ̣c k Khơng Có in 3.2 Theo Ơng/Bà, vốn đầu phát triển NTM gì?(Có thể chọn Ngày công lao động tê Tiền mặt h nhiều đáp án) Tài sản Đất đai ́H 3.3 Từchương trình xây dựng NTM, gia đình Ơng/Bà tham gia ́ đóng góp để xây dựng NTM chưa? Khơng Có Nếu CĨ, vui lòng tiếp tục trả lời câu 3.4 đến 3.9, KHƠNG vui lòng trả lời từ câu 3.10 3.4 Ơng/Bà đóng góp để xây dựng NTM với tinh thần nào? Tự nguyện chủ động Tự nguyện vận động Bắt buộc 3.5 Ông/Bà có ký xác nhận giá trị đóng góp gia đình hay khơng? Khơng Có Đại học Kinh tế H́ 3.6 Ơng/Bà có nhận giữ lại giấy xác nhận, chứng từ, văn ghi nhận đóng góp gia đình Ơng/Bà hay khơng? Khơng Có 3.7 Ơng/Bà có biết vốn đóng góp gia đình Ơng/Bà cấp quản không? Không biết Thôn Huyện Tỉnh TW 3.8 Ông/Bà có biết vốn đóng góp gia đình Ơng/Bà sử dụng không? Đ Luôn có Thỉnh thoảng khơng 3.Thường xun khơng ại 3.9 Gia đình Ơng/Bà có nhận lợi ích từ việc đóng góp hay khơng? ho Khơng Có ̣c k Nếu CĨ lợi ích gì? (Có thể chọn nhiều đáp án) Giảm phí sử dụng h in Trực tiếp sử dụng Dễ dàng thực giao dịch hành tê Hỗ trợ vật chất, tài sản Hỗ trợ tiền mặt Nhận lại đất đai thay ́H Tạo công ăn việc làm Nhận giống trồng, vật nuôi ́ uê Tham gia lớp tập huấn SXKD 10 Khác (cụ thể): Nếu KHƠNG sao? (Có thể chọn nhiều đáp án) Gia đình khơng u cầu Chính quyền địa phương khơng có sách hỗ trợ Đóng góp gia đình q nhỏ Gia đình khơng sử dụng cơng trình Khác (cụ thể): 3.10 Tại gia đình Ơng/Bà lại khơng tham gia đóng góp vốn xây dựng Nơng thơn địa phương? (Có thể chọn nhiều đáp án) Đại học Kinh tế Huế Không nắm thông tin Gia đình khơng có điều kiện kinh tế Việc đóng góp q phức tạp quy trình thủ tục Tâm e ngại việc quản sử dụng vốn đóng góp hiệu Việc ghi chép đóng góp khơng rõ ràng Đại diện quan chức quyền địa phương làm việc thiếu tôn trọng người dân Khác (cụ thể): Đ 3.11 Nếu giải khúc mắc vừa nêu (câu 3.11) gia đình ho Khơng ại Ơng/Bà có sẵn lòng đóng góp vốn xây dựng NTM hay khơng? Có 3.12 Nếu sẵn lòng đóng góp gia đình Ơng/Bà đóng góp gì? (Có Ngày cơng lao động 3.Tài sản (tường rào ) h in Tiền mặt ̣c k thể chọn nhiều đáp án) Đất đai Khác (cụ thể): tê 3.15 Nếu đóng góp gia đình Ơng/Bà có mong muốn nhận lại lợi ích ́H khơng? ́ Khơng Có Nếu CĨ lợi ích gì?(Có thể chọn nhiều đáp án) Trực tiếp sử dụng Giảm phí sử dụng Hỗ trợ tiền mặt Dễ dàng thực giao dịch hành Hỗ trợ vật chất, tài sản Nhận lại đất đai thay Tạo công ăn việc làm Nhận giống trồng, vật nuôi Tham gia lớp tập huấn SXKD 10 Khác (cụ thể): Xin cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà ! ... đề huy động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng chương trình NTM xã Hương Lâm, huy n A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế Đề tài: Tình hình huy động, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nông thôn xã Hương. .. động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng chương trình NTM xã Hương Lâm, huy n A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế Đề tài: Tình hình huy động, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nông thôn vii a i học... 11 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTM Ở Xà HƯƠNG LÂM, HUY N A LƯỚI, TỈNH TH A THIÊN HUẾ 11 2.1 Tổng quan xã Hương Lâm, huy n A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế 11 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới ở xã hương lâm, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế , Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới ở xã hương lâm, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay