Thực trạng và giải pháp phát triển rau an toàn tại địa bàn thôn hòa luật nam, xã cam thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

93 5 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho h in ̣c k THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN TẠI ĐỊA BÀN THƠN HỊA LUẬT NAM, CAM THỦY HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH ́H tê Mã số: SV2017-01-18 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Trinh Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho h in ̣c k THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TỒN TẠI ĐỊA BÀN THƠN HÒA LUẬT NAM, CAM THỦY HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH ́H tê Mã số: SV2017-01-18 ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) Huế, 11/2017 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI STT Thành viên tham gia Ngô Thị Trinh Nguyễn Thị Ly Võ Thị Kim Lan Lớp K48 KDNN K48 KDNN K48 KDNN ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC ại Đ DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .2 4.1.1 Số liệu thứ cấp 4.1.2 Số liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 4.2.2 Phương pháp xử lí số liệu: PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN .4 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN 1.1.1 Khái niệm vai trò sản xuất rau an tồn 1.1.1.1 Khái niệm rau an tồn ngun nhân khiến rau khơng an tồn .4 1.1.1.2 Vai trò việc sản xuất rau an toàn 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất RAT 1.1.2.1 Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên 1.1.2.2 Nhóm nhân tố kinh tế - hội 1.1.3 Quan niệm hiệu kinh tế 11 1.1.4 Các tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất rau an toàn 13 1.1.4.1 Chỉ tiêu kết 13 1.1.4.2 Chỉ tiêu hiệu 14 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT RAT 14 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn số nước 14 1.2.2 Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RAU AN TỒN Ở THƠN HỊA LUẬT NAM 18 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .18 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .18 2.1.1.1 Vị trí địa 18 2.1.1.2 Địa hình 19 2.1.1.3 Khí hậu thời tiết 19 2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 20 2.1.2.1 Tài nguyên đất 20 2.1.2.2 Tài nguyên nước .20 2.1.3 Điều kiện kinh tế hội .21 2.1.3.1 Dân số lao động 21 2.1.3.2 Tình hình sử dụng đất đai 21 2.1.3.3 Cơ sở hạ tầng kĩ thuật 23 2.1.3.4 Tình hình kinh tế- hội .24 2.2 THỰC TRẠNG CHUNG VỀ SẢN XUẤT RAT Ở THƠN HỊA LUẬT NAM, CAM THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 26 2.2.1 Số lượng hộ tham gia sản xuất rau an tồn địa bàn thơn qua năm 26 2.2.2 Diện tích, suất sản lượng rau địa bàn thơn Hòa Luật Nam qua năm 28 2.3 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA .30 2.3.1 Tình hình hộ điều tra 30 2.3.2 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất hộ điều tra .31 2.3.3 Tình hình sản xuất rau hộ điều tra 32 2.3.3.1 Lịch thời vụ sản xuất rau hộ điều tra 32 2.3.3.2 Diện tích canh tác diện tích gieo trồng bq/hộ theo mơ hình xen canh hộ điều tra 35 2.3.3.3 Diện tích canh tác diện tích gieo trồng bq/hộ theo loại 37 2.3.4 Hiệu việc sản xuất RAT RT loại rau 38 2.3.4.1 Cơ cấu chi phí đầu tư bình qn/sào theo mơ hình xen canh 38 2.3.4.2 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo loại 45 2.3.4.3 Kết hiệu sản xuất rau theo công thức xen canh .46 2.3.4.4 Hiệu sản xuất theo loại 52 2.2.3 Tình hình tiêu thụ RAT hộ điều tra .53 2.3 Kết luận thực trạng sản xuất RAT địa bàn nghiên cứu 54 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAT TẠI ĐỊA BÀN THƠN HỊA LUẬT NAM, CAM THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 55 3.1 Định hướng phát triển RAT địa bàn thơn Hòa Luật Nam thời gian tới 55 3.2 Giải pháp phát triển RAT địa bàn thơn Hòa Luật Nam, Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 57 3.2.1 Giải pháp đầu vào 57 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế 3.2.2 Giải pháp quy hoạch vùng sản xuất .57 3.2.3 Giải pháp kiểm tra sản xuất kiểm soát chất lượng sản phẩm 57 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho người trồng rau 58 3.2.5 Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 58 3.2.6 Tăng cường xây dựng sở hạ tầng vốn đầu tư .58 3.2.7 Giải pháp thị trường tiêu thụ 59 3.2.8 Các giải pháp quản lí nhà nước 59 3.2.9 Giải pháp khác .60 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG ại Đ Bảng Quy mô mẫu điều tra theo tỷ lệ sai số .3 Bảng 2.1 Số hộ sinh sống thôn Cam Thủy .21 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng đất đai địa bàn Cam Thủy 22 Bảng 2.3 Tình hình hộ tham gia sản xuất Rau địa bàn qua năm 2013-2017 26 Bảng 2.4 Biến động diện tích canh tác sản lượng rau thơn Hòa Luật Nam qua năm 2013 - 2017 28 Bảng 2.5 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 30 Bảng 2.6 Tình hình đầu tư trang thiết bị hộ điều tra 31 Bảng 2.7 Biểu thời gian gieo trồng loại rau hộ điều tra 32 Bảng 2.8 Các loại rau gieo trồng hộ điều tra 33 Bảng 2.9: Mơ hình xen canh loại rau hộ điều tra 34 Bảng 2.10 Diện tích bq/hộ theo mơ hình xen canh hộ điều tra .35 Bảng 2.11 Diện tích bq/hộ theo loại trồng hộ điều tra .38 Bảng 2.12 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất chung 38 Bảng 2.13 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo mơ hình xen canh cải - ngò 40 Bảng 2.14 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo mơ hình xen canh Cải - lách – ngò 41 Bảng 2.15 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo mơ hình xen canh Cải - ngò cải 42 Bảng 2.16 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo mơ hình xen canh Cải - ngò - lách - cải .43 Bảng 2.17 Tình hình đầu tư chi phí sản xuất theo mơ hình xen canh Cải - ngò lách – cải - rau cần 44 Bảng 2.18 Kết hiệu bình quân/sào 46 Bảng 2.19 Kết hiệu bình quân/sào mơ hình xen canh cải - ngò 47 Bảng 2.20 Kết hiệu sản bình qn/sào mơ hình xen canh cải – ngò – lách 49 Bảng 2.21 Kết hiệu bình quân/sào moo hình xen canh cải – ngò – cải 50 Bảng 2.22 Kết hiệu sản bình qn/sào mơ hình xen canh Cải – ngò – lách – cải 51 Bảng 2.23 Kết hiệu sản bình qn/sào mơ hình xen canh Cải – ngò - lách – cỉa – rau cần .52 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Vị trí địathơn Hòa Luật Nam từ Google Maps 18 Hình Chứng nhận Vietgap Cơng ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert cấp 27 Hình Kênh tiêu thụ rau hộ điều tra 53 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NN&PTNN ATTP RAT RT FAO WHO Đ-X H-T PTNT CNH-HDH TCVN BVTV USD ĐBSCL ĐNB NTM CCDC TSCĐ KH UBND Lđ ại Đ Ý NGHĨA Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn An tồn thực phẩm Rau an tồn Rau thường Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Tổ chức Y tế Thế giới Đông - xuân Hè - Thu Phát triển Nông thôn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Tiêu chuẩn Việt Nam Bảo vệ thực vật Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim Đồng Sông Cửu Long Đông Nam Bộ Nông thôn Công cụ dụng cụ Tài sản cố định Khấu hao Ủy ban nhân dân Lao động h in ̣c k ho ́H tê STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển rau an toàn địa bàn thơn Hòa Luật Nam, Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-18 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Trinh 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: tháng năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng, tình hình sản xuất rau an tồn địa bàn sản xuất rau thơn Hòa Luật Nam từ đề giải pháp nhằm phát triển mơ hình sản xuất RAT 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở khoa học thực tiễn liên quan đến sản xuất RAT - Đánh giá thực trạng chung sản xuất RAT địa bàn thơn Hòa Luật Nam, Cam Thủy, huyện Lệ Thủy - Đánh giá hiệu qủa kinh tế sản xuất sản xuất RAT - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất RAT thơn Hòa Luật Nam, Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Các kết nghiên cứu thu Các sản phẩm đề tài (nếu có) Đóng góp mặt kinh tế - hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Sản phẩm làm tài liệu tham khảo NCKH sản xuất rau an toàn Giáo viên hướng dẫn Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài viii Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT (MG/KG) (theo TCVN 7209:2000) Nguyên tố (£ mg/kg) (ppm) Arsenic (As) 12 Cardimi (Cd) Đồng (Cu) 50 Chì (Pb) 70 Kẽm (Zn) 200 ại Đ PHỤ LỤC MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT TRONG NƯỚC TƯỚI (theo TCVN 6773:2000) TT Thông số chất lượng Đơn vị Mức thông số cho phép Tổng chất rắn hòa tan (với mg/lít
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển rau an toàn tại địa bàn thôn hòa luật nam, xã cam thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Thực trạng và giải pháp phát triển rau an toàn tại địa bàn thôn hòa luật nam, xã cam thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay