Thủ tục phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán FAC

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ in ̣c k ho THỦ TỤC PHÁT HIỆN CÁC GIAN LẬN SAI SĨT TRONG KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN FAC h Mã số: 41 ́H tê ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Cẩm Nguyệt Huế, Tháng 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ ại THỦ TỤC PHÁT HIỆN CÁC GIAN LẬN SAI SĨT TRONG KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC ̣c k ho h in Mã số: 41 Chủ nhiệm đề tài ́H tê Xác nhận giáo viên hướng dẫn ́ uê Huế, Tháng 12/2017 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DANH SÁCH THÀNH VIÊN Võ Thị Cẩm Nguyệt Trần Thị Hoàng Sa Nguyễn Thị Phượng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tóm tắt tiến trình thực đề tài PHẦN II NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 Đ CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận kiểm toán khoản mục doanh thu báo cáo tài .5 1.1.1 ại 1.1 ho Tổng quan kiểm tốn báo cáo tài .5 Khái niệm kiểm tốn Báo cáo tài 1.1.1.2 Mục tiêu kiểm tốn Báo cáo tài .5 1.1.1.3 Quy trình kiểm tốn Báo cáo tài ̣c k 1.1.1.1 1.1.2.1 Khái niệm doanh thu bán hàng 1.1.2.2 Các gian lận khoản mục doanh thu bán hàng 1.1.2.3 Thủ tục phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng ́H tê 1.2 h in 1.1.2 Khái quát khoản mục doanh thu bán hàng thủ tục phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng .6 Tổng quan nghiên cứu 14 ́ uê CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 2.1 Khái qt quy trình kiểm tốn Báo cáo tài áp dụng Cơng ty TNHH Kiểm toán FAC 17 2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 17 2.1.2 Thực kiểm toán .19 2.1.3 Kết thúc kiểm toán 20 2.2 Thực tế vận dụng thủ tục kiểm toán việc phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng 22 2.2.1 Thủ tục đánh giá rủi ro thực thử nghiệm kiểm soát 22 2.2.2 Thử nghiệm việc phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu công ty kiểm toán FAC 26 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐẶT RA 50 3.1 Nhận xét 50 iii Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học 3.1.1 Ưu điểm 50 3.1.2 Hạn chế 51 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện thủ tục kiểm tốn việc phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC – Văn phòng đại diện Thừa Thiên - Huế 52 3.2.1 Hồn thiện thủ tục phân tích 52 3.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết 58 PHẦN III KẾT LUẬN 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mục tiêu kiểm toán thủ tục kiểm toán Bảng 2.1: Bảng câu hỏi kiểm soát nội khoản mục Tiền Bảng 2.2: Bảng câu hỏi kiểm soát nội khoản mục Nợ phải thu khách hàng Bảng 2.3: Trích giấy làm việc hồ sơ kiểm tốn cơng ty CP ABC năm 2017 Bảng 2.4: Trích giấy làm việc hồ sơ kiểm tốn Cơng ty CP ABC năm 2017 Bảng 2.5: Trích giấy làm việc hồ sơ kiểm tốn Cơng ty CP XYZ năm 2016 Đ Bảng 2.6: Trích giấy làm việc hồ sơ kiểm tốn Cơng ty CP ABC năm 2017 ại Bảng 2.7: Trích giấy làm việc hồ sơ kiểm tốn cơng ty CP ABC năm 2017 ho Bảng 2.8: Trích giấy tờ làm việc cơng ty CP ABC năm 2017 ̣c k Bảng 2.9: Trích giấy tờ làm việc công ty CP ABC năm 2017 h in Bảng 2.10: Trích giấy tờ làm việc cơng ty CP ABC năm 2017 Bảng 3.1 Doanh thu bán hàng, giá vốn, lợi nhuận gộp theo tháng công ty CP ABC tê Bảng 3.2: Sử dụng phương pháp PIVOT thống kê số liệu từ khoản mục DTBH ́H Bảng 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 5112 tháng ́ uê Biểu 3.1: Biến động Doanh thu, Giá vốn, Lợi nhuận gộp tháng công ty CP ABC Biểu 3.2: Biểu đồ phân tích doanh thu bán hàng chi phí bán hàng Biểu 3.3: Biểu đồ phân tích doanh thu bán hàng chi phí bán hàng v Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Văn phòng đại diện Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC Thừa Thiên - Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban giám đốc CPBH : Chi phí bán hàng CP : Cổ phần DTBH : Doanh thu bán hàng GĐ : Giai đoạn GTGT : Giá trị gia tăng HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội : Kiểm toán viên ại Đ KTV : Tài khoản TK ho TNHH Trách nhiệm hữu hạn ̣c k UBND : : VACPA : Ủy ban nhân dân Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam h in ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ - h in ̣c k - Hiểu nắm rõ lý thuyết thủ tục phát sai phạm khoản mục doanh thu bán hàng Thực tế kiểm toán viên thực thủ tục phát sai phạm khoản mục doanh thu bán hàng Nhận xét ưu nhược điểm thủ tục kiểm tốn mà cơng ty TNHH Kiểm toán FAC áp dụng để phát gian lận sai sót doanh thu bán hàng ho - ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Thủ tục phát gian lận sai sót kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC 1.2 Mã số đề tài: 41 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Cẩm Nguyệt 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 12/2016 – 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) tê Bài nghiên cứu đưa thực trạng gian lận doanh thu Nghiên cứu sâu vào đối tượng để tìm thủ tục hồn thiện thích hợp cho đối tượng ́H - ́ uê Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Báo cáo tổng hợp phân tích đề tài Các sản phẩm đề tài (nếu có): Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài viii Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết đề tài Trong thời gian gần hoạt động kiểm toán Việt Nam không ngừng lớn mạnh ngày phát triển, xu hướng tất yếu trước phát triển mạnh mẽ kinh tế, trước sóng đầu tư trực tiếp nước ngồi đời cơng ty cổ phần Kiểm tốn đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, giúp cho báo cáo tài trung thực hợp lý đánh giá tình hình doanh nghiệp đảm bảo công khai minh bạch thông tin tài Đ Đối với doanh thu, khoản mục có tính trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp ại lan tỏa tới tiêu, khoản mục Báo cáo tài Doanh thu sở để xác định tiêu lợi nhuận loại thuế khác nên nhạy cảm cho việc xảy ho gian lận, có lý khác mà doanh nghiệp thổi phồng ̣c k che dấu lợi nhuận để đạt mục đích riêng doanh nghiệp Chính thơng qua việc áp dụng thủ tục kiểm toán để phát gian lận in sai sót khoản mục doanh thu sở cho việc xác định tiêu có liên h quan tê Vì lý nêu mà nhóm em định chọn đề tài: “Thủ tục phát ́H gian lận sai sót kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng Cơng ty ́ TNHH Kiểm tốn FAC” Khi thực nghiên cứu đề tài chúng em mong muốn tìm hiểu rõ thủ tục kiểm tốn thực để phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu áp dụng Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC, từ tìm ưu, nhược điểm thủ thục nhằm đề xuất giải pháp giúp hoàn thiện thủ tục kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán FAC Mục tiêu nghiên cứu - Hiểu nắm rõ lý thuyết thủ tục phát sai phạm khoản mục doanh thu bán hàng - Mơ tả thủ tục kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học thường Chứng từ, hồ sơ kiểm toán lưu trữ rõ ràng, khoa học đảm bảo cho KTV sốt xét thuận tiện, dễ dàng 3.1.2 Hạn chế Đầu tiên, vấn đề hạn chế Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC đội ngũ nhân viên Cơng ty nhỏ, số lượng nhân viên ngồi số KTV có kinh nghiệm hầu hết cử nhân tốt nghiệp đội ngũ nhân lực bị hạn chế số lượng chất lượng Bên cạnh đó, tính chất cơng việc bị hạn chế thời gian kiểm tốn cơng việc thực kiểm tốn bị áp lực nhiều mặt thời gian, chất lượng thực thủ tục KTV Thứ hai, thủ tục phân tích khoản mục doanh thu chưa sâu phân tích hiệu Đ tình hình đơn vị kiểm tốn, tiến hành phân tích biến động năm ại so với năm trước biến động thị trường, ngành… chưa thực ho Các thủ tục phân tích chưa KTV trọng thực chưa phát huy hết hiệu thủ tục việc phát gian lận sai sót khoản mục ̣c k doanh thu Đồng thời, thủ tục kiểm tra chi tiết chương trình kiểm tốn bị in bỏ sót không thực thủ tục kiểm tra chi tiết nhiều giấy tờ làm việc KTV chưa tiến hành nhận xét, kết luận sau thủ tục kiểm toán Bên cạnh đó, doanh h nghiệp khách hàng công ty thuộc loại doanh nghiệp vừa nhỏ chứng từ tê cung cấp cho việc thực thủ tục bị hạn chế nhiều ́H Thứ ba, phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu thường dựa vào xét đốn chun ́ mơn KTV mẫu chọn q nên mẫu chọn không đại diện cho tổng thể Nguyên nhân khách hàng doanh nghiệp nghiệp vụ hầu hết thuộc loại hình doanh nghiệp vùa nhỏ Thứ tư, đánh giá hệ thống kiểm soát nội Trong chương trình kiểm tốn thường có sẵn bảng hỏi điều tra hệ thống kiểm soát nội KTV vấn kế toán đơn vị khách hàng tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm sốt nội Do hạn chế khiến KTV khơng bao qt tình hình, đặc điểm cụ thể loại doanh nghiệp Ngoài ra, khách hàng cũ, công ty dựa vào hồ sơ kiểm toán năm trước nên dẽ dẫn đến KTV không năm bắt thay đổi đơn vị, tăng khả không phát gian lận sai sót 51 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm toán việc phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC – Văn phòng đại diện Thừa Thiên - Huế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản mục phức tạp dễ xảy nhiều sai sót có ảnh hưởng lớn đến kết kiểm tốn nhóm xin phép đưa số biện pháp để hồn thiện thủ tục kiểm toán thực để phát sai sót gian lận khoản mục doanh thu sau: Đầu tiên thử nghiệm kiểm sốt, cơng ty thiết kế bảng hỏi áp dụng chung cho loại hình doanh nghiệp điều làm cho chất lượng bảng hỏi bị hạn chế, công ty cần thiết kế bảng hỏi phù hợp với loại hình doanh nghiệp riêng Đ Ngồi bảng tường thuật lưu đồ cơng cụ hữu hiệu để kiểm tốn ại viên đánh giá hiệu hệ thống kiểm sốt nội bộ, sử dụng cơng cụ bảng tường thuật lưu đồ giúp cho kiểm tốn viên có nhìn tổng qt tồn hệ ho thống cách thức hoạt động Công ty từ dễ dàng phát ̣c k điểm yếu hệ thống kiểm soát nội Thứ hai, thử nghiệm trình bày vấn đề hạn chế in thử nghiệm mục 3.2.1, dựa vào khách hàng công ty FAC điều h kiện cơng ty, nhóm phân tích đưa biện pháp sau để ́H tê hoàn thiện thủ tục Dưới biện pháp nhóm đưa nhằm góp phần hồn thiện thủ tục ́ uê kiểm toán việc phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng 3.2.1 Hồn thiện thủ tục phân tích Từ nhận xét từ thủ tục phân tích đề cập chương hạn chế nêu chương này, nhóm xin đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện thủ tục phân tích, góp phần phục vụ cho cơng việc kiểm tốn khoản mục doanh thu nói chung doanh thu bán hàng nói riêng a) Phân tích tỷ lệ tăng doanh thu báng hàng so với giá vốn, lợi nhuận gộp qua tháng năm 52 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Cũng đề cập nghiên cứu, khoản mục doanh thu bán hàng khoản mục có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục có liên quan, việc hạch tốn chưa xác vơ tình hay cố ý ảnh hưởng quan trọng đến nhiều khoản mục khác Việc phân tích tỷ lệ tăng doanh thu, giá vốn, lợi nhuận giúp KTV có câu hỏi thắc mắc sao, để từ tìm câu trả lời cho bất thường Cùng với phương pháp giúp KTV có nhận định khoanh vùng để kiểm tra chi tiết nhanh chóng hiệu Để minh họa phương pháp đề xuất này, nhóm xin trình bày sau: Từ số liệu sổ nhật ký chung Công ty CP ABC, lọc khoản mục doanh thu bán hàng, giá vốn, tìm lãi gộp tháng, sau đưa lên biểu đồ phân tích, nhằm tìm Đ bất thường qua tháng doanh nghiệp Cũng từ có câu hỏi nghi ngờ ại yêu cầu kế tốn doanh nghiệp giải trình ho Dưới bảng số liệu nhóm tập hợp doanh thu bán hàng, giá vốn, lợi nhuận gộp theo tháng Công ty CP ABC ̣c k Bảng 3.1 Doanh thu bán hàng, giá vốn, lợi nhuận gộp công ty CP ABC 160,400 186,500 37,700 24,000 14,400 4,000 58,160 12,840 360,000 Lợi nhuận gộp 7,640 1,733 37,700 16,992 14,400 4,000 47,210 12,840 360,000 152,760 188,233 7,008 10,950 - ́ uê 10 11 12 Giá vốn hàng bán ́H Doanh thu bán hàng tê Tháng h in Đơn vị tính: Triệu đồng Nguồn: Số liệu lọc từ Sổ nhật ký chung công ty CP ABC năm 2016 Từ số liệu KTV chia thành quý phân tích biến động tháng sau: 53 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Biểu 3.1 Biến động Doanh thu, Giá vốn, Lợi nhuận gộp tháng Công ty CP ABC Công ty Quý I T1 Biểu đồ T2 T3 DT 160,400 - 186,500 GV 152,760 - 188,233 LG 7,640 - 1,733 LG T5 37,700 - - 37,700 T6 - 24,000 ̣c k GV T4 ho DT ại Đ Quý II 7,008 16,992 h in ́H tê DT T7 T8 14,400 GV - LG 14,400 Quý IV T10 T9 - 4,000 - - - 4,000 T11 ́ uê Quý III T12 54 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DT 58,160 12,840 360,000 GV 10.950 - - LG 47,210 12,840 360,000 Nguồn: Được tổng hợp sơ đồ hóa từ số liệu Bảng 3.1 Từ biểu đồ ta thấy có bất thường sau: - Thứ nhất, Cơng ty CP ABC trình bày có nhiều ngành nghề kinh doanh Đ có liên quan đến việc bán hàng Tuy nhiên năm 2016 cơng ty phát ại sinh nghiệp vụ liên quan đến việc bán thành phẩm từ keo hom, ho gỗ…Khi nhìn vào biểu đồ số liệu tháng 2, tháng 5, tháng khơng có phát sinh việc ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng Đó câu hỏi lớn mà ̣c k KTV nên thắc mắc, từ tìm hiểu nguyên nhân Ghi thiếu doanh thu hay doanh - in nghiệp gặp vấn đề lớn kinh doanh Thứ hai, Công ty CP ABC sau xuất bán thành phẩm lại khơng ghi nhận h giá vốn vào tháng 4, tháng 7, tháng 11 tháng 12 Từ KTV phán đốn tê ghi khống doanh thu hay không, nghiệp vụ xảy Cần ́H giải trình từ đơn vị ́ uê Việc lọc số liệu phân tích doanh thu bán hàng qua tháng giúp KTV nhìn nhận lại năm doanh nghiệp bán sản phẩm gì, tình hình kinh doanh nào, việc ghi nhận doanh thu xác chưa Nếu phân tích tổng biến động doanh thu, giá vốn, lãi gộp năm trình bày giấy làm việc G140, KTV khơng có nhìn sâu phân tích chuẩn xác Dựa biến động tổng qt KTV phân tích sơ không giải vấn đề việc thực thủ tục kiểm tra chi tiết b) Phân tích hợp lý mối liên hệ doanh thu bán hàng chi phí bán hàng tình hình kinh doanh đơn vị 55 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Ở Công ty CP ABC không phát sinh chi phí bán hàng, mặt hàngCơng ty CP ABC kinh doanh chủ yếu bán cho bên liên quan, nên khơng phát sinh chi phí bán hàng Việc điểm đáng lưu ý cho KTV, mà mặt hàng Công ty CP ABC thực bán cho bên liên quan, KTV có nghi ngờ xem thử thực chất nghiệp vụ có phát sinh hay khơng, nghiệp vụ trá hình để ghi nhận doanh thu Ở trường hợp phân tích mối liên hệ doanh thu bán hàng chi phí bán hàng KTV cần lưu ý trường hợp sau: Thứ nhất, chi phí bán hàng lớn tiệm cận với doanh thu bán hàng Dưới phần minh họa biểu đồ để nhóm phân tích dễ dàng Đ Biểu 3.2: Biểu đồ phân tích doanh thu bán hàng chi phí bán hàng ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Nguồn: Được minh họa số liệu giả định Nhìn vào biểu đồ ta dễ dàng thấy CPBH quý I vượt doanh thu, quý sau tiệm cận với doanh thu Khi kiểm tốn cho cơng ty khách hàng, cần lọc tài khoản CPBH DTBH, chi phí khác có liên quan q trình tạo doanh thu sản phẩm kết hợp mối liên hệ năm gần nhất, KTV dễ dàng phân tích có nghi ngờ, xét đốn mang tính chun mơn Nếu trường hợp CPBH lớn tiệm cận với doanh thu, 56 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học KTV phải nghĩ đến trường hợp ghi nhận thiếu doanh thu, trường hợp bán hàng khơng xuất hóa đơn Thứ hai, CPBH thấp nhiều so với DTBH Minh họa đồ thị Biểu đồ 3.3: Biểu đồ phân tích doanh thu bán hàng chi phí bán hàng ại Đ h in ̣c k ho tê Nguồn: Được minh họa số liệu giả định ́H Ở trường hợp sau cho chạy số liệu biểu đồ xong, KTV nên phân ́ tích lại có hợp lý chi phí bán hàng với ngành nghề kinh doanh đơn vị hay khơng Ví dụ cơng ty kinh doanh thiết bị điện tử: máy tính, điện thoại di động, máy lạnh, điều hòa….Thì lúc CPBH thấp DTBH cách đáng ngờ Trong trường hợp này, nghi ngờ mang tính chun mơn KTV nên nghĩ đến việc ghi nhận khống doanh thu, để từ kiểm tra chứng từ có liên quan Việc sử dụng phương pháp phân tích mối liên hệ DTBH CPBH khơng tốn nhiều chi phí kiểm tốn cơng ty kiểm tốn nói chung FAC nói riêng Nó đơn quan sát tình hình kinh doanh đơn vị, sau kiến thức chun mơn, KTV dễ dàng phân tích xem xét hợp lý tình hình kinh doanh với mối liên hệ DTBH CPBH 57 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học 3.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết a) Bổ sung thêm thủ tục kiểm tra tính xác thực việc ghi nhận doanh thu Đầu tiên, thủ tục KTV nên tiến hành kiểm tra Phiếu thu đơn vị, sau đối chiếu với Hóa đơn đơn vị để xem việc thu tiền từ bán hàng có xảy hay khơng Trường hợp thứ nhất, phiếu thu thể số tiền bán hàng thu nhiều doanh thu hóa đơn có khả kế tốn đơn vị ghi nhận thiếu doanh thu, chẳng hạn trường hợp với khách lẻ khơng lấy hóa đơn nên kế tốn khơng xuất hóa đơn, viết phiếu thu Trường hợp thứ hai ngược lại, số tiền bán hàng phiếu thu thể nhỏ Đ doanh thu hóa đơn, lúc KTV chuyển qua xem chứng từ ngân hàng thể ại việc thu tiền (Giấy báo có), xem chi tiết tài khoản phải thu khách hàng (131) ho để xem thử có hợp lý hay không Nên xem chi tiết đối tượng khách hàng, để xem thử có phải bên liên quan với đơn vị hay khơng, điển trường hợp ̣c k công ty CP ABC nghiên cứu, kiểm tra hợp đồng, biên lý hợp đồng, in phụ lục hợp đồng h Tiếp đến KTV nên kiểm tra tính tuân thủ việc ghi nhận doanh thu đơn tê vị, xem thử việc ghi nhận doanh thu có diễn quy trình, theo chuẩn mực ́H VAS14 quy định hay không, cách kiểm tra ngày đơn đặt hàng, phiếu xuất kho, vấn kế toán ghi nhận doanh thudoanh nghiệp, lực kế tốn ́ uê hạn chế, phát sinh việc đặt hàng từ khách hàng, viết xong đơn hàng lúc ghi nhận doanh thu viết phiếu xuất kho đồng thời ghi nhận doanh thu Trong trường hợp sai nguyên tắc ghi nhận doanh thu mà chuẩn mực VAS14 rõ b) Bổ sung thêm thủ tục phát nghiệp vụ bất thường Ở thủ tục thứ trình bày nghiên cứu, KTV tiến hành đọc lướt sổ để xem nghiệp vụ bất thường liên quan đến khoản mục doanh thu trình bày giấy tờ làm việc G151 Theo nhóm thủ tục mà KTV tiến hành chưa đủ Để thủ tục hiệu tiết kiệm chi phí kiểm tốn KTV nên tiến hành công việc sau: 58 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Trên sổ Nhật ký chung, KTV nên lọc tài khoản doanh thu bán hàng tiến hành phân chia theo tháng, từ sử dụng phương pháp PIVOT Excel nhằm tìm nghiệp vụ, định khoản bất thường dễ dàng Bảng 3.2: Sử dụng phương pháp PIVOT thống kê số liệu từ khoản mục DTBH co 5112 Sum of tien Column Labels Row Labels 131 911 Grand Total 160,400,000 160,400,000 186,500,000 186,500,000 37,700,000 37,700,000 24,000,000 24,000,000 14,400,000 14,400,000 4,000,000 4,000,000 58,160,000 58,160,000 ại Đ ho ̣c k 10 in 12,840,000 12 360,000,000 12,840,000 h 11 360,000,000 Grand Total 858,000,000 858,000,000 ́H tê (blank) 1,716,000,000 858,000,000 858,000,000 ́ uê Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Sổ Nhật Ký chung phân tích excel Bảng 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 5112 tháng sct THANG diengiai tien 15/01/2016 HD190 01 Keo hom (45000 cây) 11/01/2016 HD189 01 Keo hom (40000 cây) kieu no co 36.000.000 no 131 5112 32.000.000 no 131 5112 90.000.000 no 131 5112 800.000 no 131 5112 1.600.000 no 131 5112 Keo hom 11/01/2016 HD186 01 (100000cây) 10/01/2016 HD185 01 Keo hom (1000 cây) Keo lai hom (2000 05/01/2016 HD184 01 cây) Nguồn: Được lấy từ sổ chi tiết tài khoản 5112 59 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Sử dụng phương pháp KTV dễ dàng nhận biết bút toán bất thường từ Bảng 3.2 chi tiết nghiệp vụ phản ánh bút toán bất thường từ Bảng 3.3 theo tháng doanh nghiệp Tóm lại: Từ sở lý luận trình bày Chương nghiên cứu thủ tục nhằm phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng thực tế Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC - Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế áp dụng Từ hai chương q trình tham gia nghiên cứu Cơng ty FAC - Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế thời gian qua, nhóm nêu lên ưu điểm, nhược điểm mà thủ tục FAC áp dụng, đồng thời vào việc thực thủ tục xét thấy chưa hiệu thị trường kiểm tốn Huế, nhóm nghiên cứu bổ sung thêm thủ tục xem hiệu tốn chi Đ phí nhằm hồn thiện thủ tục phân tích thủ tục kiểm tra chi tiết cho Công ty TNHH ại Kiểm tốn FAC - Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế trình bày chương h in ̣c k ho nghiên cứu ́H tê ́ uê 60 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học PHẦN III KẾT LUẬN Kết luận Yêu cầu báo cáo kiểm toán phản ánh thơng tin báo cáo tài chính, điều phải thực theo chương trình kiểm tốn VACPA với đầy đủ bước công việc để đảm bảo khơng bị bỏ sót sai sót báo cáo tài làm ảnh hưởng đến định quan trọng người sử dụng thông tin Thơng qua tìm hiểu nhóm em tiến hành nghiên cứu chu trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ sâu vào tìm hiểu thủ tục kiểm tốn thực để phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu áp dụng Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC Đ Doanh thu khoản mục chứa đựng nhiều rủi ro thường xuyên xuất ại sai sót gian lận nên việc nghiên cứu khoản mục làm hạn chế ảnh ho hưởng đến kết kiểm toán vấn đề sau: in ̣c k Qua trình nghiên cứu Cơng ty nhóm em giải Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kiểm toán khoản h mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trình bày đầy đủ tê gian lận sai sót khoản mục kèm theo ví dụ dẫn chứng cụ thể ́H thực tế ́ uê Thứ hai, tìm hiểu thực trạng thủ tục phát gian lận sai sót kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC, sâu vào phân tích thủ tục giai đoạn nhận điểm mạnh hạn chế thủ tục Thứ ba, sau kết thúc nghiên cứu đề tài phát điểm hạn chế quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC từ đưa thủ tục kiểm tốn góp phần hồn thiện thủ tục kiểm tốn để phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu Bên cạnh đề tài gặp khó khăn sau: 61 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Thứ nhất, hạn chế mặt thời gian kinh phí nên nhóm thực nghiên cứu công ty khách hàng Thứ hai, biện pháp mà nhóm đưa mang tính chất chủ quan đúc kết trình nghiên cứu, thực số công ty, chưa FAC áp dụng thực tế Thứ ba, phạm vi nghiên cứu đề tài hạn chế khoản mục doanh thu chưa bao quát khoản mục báo cáo tài Thứ tư, đề tài sâu vào hoàn thiện thủ tục phân tích, thủ tục kiểm tra chi tiết chưa hồn thiện thử nghiệm kiểm soát Kiến nghị Đ ại Ở nghiên cứu nhóm có điều kiện thực tế, quan sát cách làm việc KTV Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC Tuy nhiên điều kiện khách hàng ho FAC hạn chế nên nhóm chưa có hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác ̣c k nhau, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm đề xuất số kiến nghị cho đề tài: in Thứ nhất: Đối với thủ tục phân tích thủ tục hiệu quả, tiết kiệm chi phí, h thời gian giúp kiểm tốn viên có nhìn bao qt, tổng thể biến động tê nguyên nhân Những biện pháp nhóm đưa góp phần làm cho thủ tục kiểm ́H toán FAC hồn thiện thủ tục nhóm tìm hiểu, quan sát qua ́ uê trình tham gia kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC xem anh, chị làm việc hồn tồn ứng dụng vào thực tế, vài thao tác đơn giản excel vô hiệu việc phân tích suy luận KTV Thứ hai: Đề tài đưa thực trạng kiểm tốn Cơng ty nên khơng có so sánh với công ty khác chưa thể phân tích sâu thủ tục phát gian lận sai sót kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng với nhiều loại hình doanh nghiệp khác Vì có nhiều thời gian để hồn thiện đề tài nhóm tiến hành tham gia kiểm toán thực tế khách hàng thuộc lĩnh vực khác Công ty để có nhìn cụ thể hồn thiện nhằm nâng cao thêm hiểu biết thực trạng kiểm tốn chu trình bán hàng thu tiền kiểm tốn báo cáo tài 62 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học Thứ ba: Những biện pháp nhóm đưa chưa FAC kiểm chứng thực tế Nếu có điều kiện thời gian kinh phí nhóm tiến hành áp dụng biện pháp mà nhóm đưa vào q trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng để từ so sánh với quy trình kiểm tốn cũ FAC Thứ tư: Về sau có điều kiện nhóm tiến hành nghiên cứu thủ tục kiểm toán khoản mục Báo cáo tài để khơng đưa biện pháp nhằm hồn thiện thủ tục kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng FAC hiệu mà khoản mục khác Báo cáo tài ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 63 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế tốn – Kiểm tốn, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh (2012), Kiểm toán, NXB Lao động Xã hội Bộ Tài (2001), Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 14 – Doanh thu thu nhập khác ban hành công bố theo định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC, Chương trình kiểm tốn doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm toán FAC, Hồ sơ kiểm toán khách hàng GS.TS Nguyễn Quang Quynh, TS Ngơ Trí Tuệ (2006), Giáo trình kiểm tốn tài Đ chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội ại Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Chương trình Kiểm toán mẫu theo Quyết định số 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 Chủ tịch VACPA ho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (2017), EBOOK 1.8 Tổng hợp văn ̣c k pháp luật kế toánkiểm toán Hồng Yến, Giám đốc kế tốn khai gian trốn thuế, Báo mới, 2016 truy cập in ngày 20/08/2017 từ: https://www.baomoi.com/giam-doc-va-ke-toan-khai-gian- h tron-thue/c/20225359.epi tê 10 Kim Anh, Xét xử vợ chồng giám đốc tạo doanh số “ảo” chiếm đoạt gần 100 tỷ ́H đồng, Báo mới, 2017 truy cập ngày 20/08/2017 từ: https://www.baomoi.com/xet- dong/c/22903737.epi ́ uê xu-vo-chong-giam-doc-tao-doanh-so-ao-chiem-doat-gan-100-ty- 11 Minh Thành, DLR: Kiểm toán ngoại trừ việc ghi nhận doanh thu từ dự án KCC Yerlin, Cafef, 2011 truy cập ngày 21/08/2017 từ: http://s.cafef.vn/DLR-57777/dlrkiem-toan-ngoai-tru-viec-ghi-nhan-doanh-thu-tu-du-an-kcc-yerlin.chn 12 PGS.TS Trần Thị Giang Tân, PGS.TS Vũ Hữu Đức (2014), Kiểm toán (tập 2), NXB Kinh tế TP.HCM, Hồ Chí Minh 13 T.S Hồ Thị Thúy Nga (2016), Slide giảng kiểm toán khoản mục tiền Nợ phải thu 14 T.S Hồ Phan Minh Đức (2017), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học 15 Th.S Phạm Bích Ngọc (2010), Slide giảng Kiểm toán khoản mục doanh thu 64 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học 16 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Hệ thống khóa luận 17 Trang thông tin điện tử Công ty TNHH Kiểm toán FAC: http://kiemtoan.net.vn/ ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 65 ... Các gian lận khoản mục doanh thu bán hàng 1.1.2.3 Thủ tục phát gian lận sai sót khoản mục doanh thu bán hàng ́H tê 1.2 h in 1.1.2 Khái quát khoản mục doanh thu bán hàng thủ tục phát gian lận. .. điểm thủ tục kiểm toán mà cơng ty TNHH Kiểm tốn FAC áp dụng để phát gian lận sai sót doanh thu bán hàng ho - ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Thủ tục phát gian lận sai sót kiểm tốn khoản mục. .. hồn thiện thủ tục kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng Đối tượng nghiên cứu Thủ tục kiểm toán kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cơng ty TNHH kiểm tốn FAC Phạm vi nghiên cứu - Không gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán FAC , Thủ tục phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán FAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay