Tác động của sự cố môi trường biển miền trung đến việc làm và thu nhập của người dân ở thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

70 3 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - - ại Đ BÁO CÁOTỔNG KẾT ĐỀ TÀI: ̣c k ho ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP SỞ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG ĐẾN in VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN THUẬN h ́H tê AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́ uê MÃ SỐ: SV2017-01-02 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: SV ĐỖ THỊ TRÂM ANH Huế 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - - ại Đ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: ̣c k ho ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP SỞ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG in ĐẾN VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN h THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê MÃ SỐ: SV2017-01-02 Xác nhận giáo viên hướng dẫn: Huế 12/2017 Chủ nhiệm đề tài: Đại học Kinh tế H́ Lời CảmƠn Trong thời gian thực đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tơi hồn thành đề tài: “Tác động cố môi trường biển miền Trung đến việc làm thu nhập người dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ” Để hồn thành đề tài này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ thầy giáo T.S Nguyễn Quang Phục, ban lãnh đạo UBND xã toàn thể người dân thị trấn Thuận An ại Đ Qua đây, xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy cho suốt thời gian học tập rèn luyện trường, giúp trang bị kiến thức cần thiết cho việc hồn thành đề tài Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Quang Phục tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài ho in ̣c k Tôi xin chân thành cảm ơn cán UBND thị trấn Thuận An tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp xúc, học hỏi biết thêm kinh nghiệm thực tế suốt trình thực đề tài nghiên cứu địa phương h Mặc dù nhiều cố gắng tơi khơng thể tránh khỏi sai xót hạn chế tri thức thời gian, kính mong nhận thơng cảm góp ý từ phía thầy bạn tê ́ uê ́H Một lần xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU Kế hoạch Đơn vị tính Ni trồng thủy sản Uỷ ban nhân dân Bình qn chung Bình qn Số lượng cấu Bảo vệ mơi trường Xử lý chất thải Tài nguyên môi trường Thành phố Khu công nghiệp Lao động nông thôn Tinh nhựa hóa học Kinh doanh, dịch vụ Ni trồng thủy sản Đánh bắt thủy sản h in Xử lí chất thải Xử lí nước thải Dịch vụ du lịch ́ uê ́H tê : : : ̣c k ho XLCT XLNT DVDL : : : : : : : : : : : : : : : : : : ại Đ KH ĐVT NTTS UBND BQC BQ SL CC BVMT XLNT TN&MT TP KCN LĐNT TNHH KD,DV NTTS ĐBTS MỤC LỤC Đại học Kinh tế Huế ại Đ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tóm tắt tiến trình thực Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 5.2 Phương pháp xữ lý phân tích số liệu 5.3 Phương pháp chọn mẫu điều tra CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦAĐẾN VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN 1.1 Sự cố mơi trường: Khái niệm tác động 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tác động cố môi trường 1.1.3 Tổng quan cố mơi trường điển hình Thế giới Việt Nam 1.1.4 Kinh nghiệm giới khắc phục hậu sau cố môi trường 1.2 Lý luận việc làm thu nhập lao động nông thôn 11 1.2.1 Khái niệm việc làm, thu nhập 11 1.2.1.1 Khái niệm việc làm 11 1.2.1.2 Phân loại việc làm 11 1.2.1.3 Khái niệm thu nhập 12 1.2.1.4 Các tiêu nghiên cứu 13 1.3 Tổng quan cố môi trường biển Miền Trung 15 1.3.1 Sự cố mơi trường biển tác động tỉnh Miền Trung 15 1.3.2 Giải pháp khắc phục cố môi trường biển 18 1.3.3 Đánh giá chung cố môi trường biển giải pháp khắc phục 20 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN THUẬN AN,HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 21 2.1 Khái quát chung địa bàn nghiên cứu 21 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 2.1.1.1 Vị trí địa lý 21 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.1.1.2 Địa hình, địa mạo 22 2.1.1.3 Khí hậu 22 2.1.1.4 Thủy văn 23 2.1.1.5 Các nguồn tài nguyên cảnh quan môi trường 24 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 25 2.1.3 Đánh giá chung 28 2.2 Tổng quan cố môi trường biển thị trấn Thuận An 29 2.2.1 Sự cố môi trường biển thị trấn Thuận An 29 2.3 Tác động cố môi trường biển đến việc làm thu nhập người dân 30 2.3.1 Khái quát chung hộ điều tra lao động bị ảnh hưởng 30 2.3.2 Khái quát chung lao động khảo sát 31 2.3.3 Tác động cố môi trường biển đến thay đổi việc làm 32 2.3.4 Tác động cố môi trường biển đến thay đổi thu nhập 35 2.3.5 Bồi thường sử dụng tiền bồi thường 39 2.3.6 Viễn cảnh tương lai sống lao động bị ảnh hưởng 43 2.3.7 Đánh giá chung tác động cố môi trường biển đến việc làm thu nhập 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG LÂU DÀI CHO NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN THUẬN AN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 48 3.1 Căn để đề xuất giải pháp 48 3.2 Một số giải pháp cụ thể 49 3.2.1 Giải pháp bồi thường hỗ trợ 49 3.2.2 Đào tạo nghề cho lao động 49 3.2.3 Đẩy mạnh xuất lao động 50 3.2.4 Phát triển nông nghiệp không cần đất 50 3.2.5 Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống 51 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 Kết luận 52 Kiến nghị 53 2.1 Đối với nhà nước 53 2.2 Đối với quyền địa phương 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG ại Đ Bảng : cấu mẫu điều tra lao động bị ảnh hưởng thị trấn Thuận An Bảng 2: Tác động cố môi trường biển đến tỉnh miền Trung 16 Bảng 3: Đặc điểm tình hình khí hậu thị trấn Thuận An 23 Bảng 4: Tình hình đất đai thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang qua năm 2014 – 2016 26 Bảng 5: cấu dân số thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang giai đoạn 2014 - 2016 27 Bảng 6: Giá trị tăng trưởng sản xuất thị trấn Thuận An giai đoạn 2014 - 2016 28 Bảng 7: Ảnh hưởng cố môi trường biển thị trấn Thuận An .29 Bảng 8: Tình hình hộ điều tra 30 Bảng : Đặc điểm chung lao động bị ảnh hưởng phân theo nhóm ngành 31 Bảng 10: Thời gian làm việc lao động trước/sau cố môi trường 33 Bảng 11: Tình trạng việc làm trước sau cố môi trường biển 34 Bảng 12: Tình hình thu nhập hộ trước/sau xảy cố môi trường 35 Bảng 13: Mức độ cảm nhận thay đổi thu nhập lao động sau cố môi trường biển 36 Bảng 14: Sự thay đổi thu nhập cấu thu nhập lao động trước/sau cố môi trường biển 38 Bảng 15: cấu sử dụng tiền bồi thường cho mục đích sử dụng .41 Bảng 16: Đánh giá lao động sách bồi thường .42 Bảng 17: Ý kiến người dân sách hỗ trợ nhà nước 43 Bảng 18: Một số dự định lao động bị ảnh hưởng thời gian tới 44 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH & BIỂU ĐỒ Hình 1: Sơ đồ vị trí thị trấn Thuận An 22 Biểu đồ 1: Tình trạng việc làm trước sau cố 34 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Biển đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội môi trường cảnh quan đất nước Biển nhiều tiềm việc phát triển kinh tế: cầu nối việc giao lưu kinh tế giao thông, nơi cung cấp nguồn lợi hải sản tài nguyên biển đồng thời phát triển nhiều loại hình du lịch,… Tuy nhiên thời gian qua xảy cố môi trường biển gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế môi trường sinh thái Sự cố xảy bắt nguồn từ Hà Tĩnh sau lan rộng tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ại Đ Theo báo cáo Chính phủ, cố mơi trường biển làm cho hoạt động khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng việc cá chết hàng loạt vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Điều dẫn đến sản lượng thủy sản khai thác tỉnh giảm mạnh, ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng Mơi trường biển bị ô nhiễm gây thiệt hại nặng nề cho nghề ni trồng thuỷ sản Diện tích ni tơm bị chết hoàn toàn 5,7 tương đương triệu tôm giống khoảng tôm thương phẩm đến kỳ thu hoạch Hơn 350 nuôi tôm bị chết rải rác, 1.600 lồng nuôi cá bị chết (tương đương 140 cá), 6,7 diện tích ni ngao bị chết (tương đương 67 tấn), 10 ni cua bị chết Ngồi ra, Chính phủ đánh giá, cố ô nhiễm môi trường biển ảnh hưởng đến sản xuất đời sống ngư dân, mà tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch khu vực tỉnh bị ảnh hưởng Tỷ lệ khách huỷ tour khoảng 50%, công suất sử dụng phòng giảm từ 40 đến 50% so với kỳ năm 2015 Đặc biệt, cơng suất sử dụng phòng địa phương tỉnh Hà Tĩnh đạt từ 10 đến 20% Theo tính tốn sơ Chính phủ, cố môi trường biển Miền Trung ảnh hưởng trực tiếp đến 100.000 lao động việc làm ổn định 176.000 người phụ thuộc (Hữu Tuấn, 2016) h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Thừa Thiên Huế bốn tỉnh Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề cố môi trường biển Hiện tượng cá chết hàng loạt xãy hầu hết địa phương thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc Theo đánh giá bước đầu quyền tỉnh TT Huế, ước tính thiệt hại tình trạng cá chết gây vào khoảng 135 tỷ đồng Số tàu thuyền bị ảnh hưởng 2.939 với 6.212 hộ 30.450 nhân bị ảnh hưởng Số lồng bè nuôi trồng thủy sản (NTTS) địa bàn tỉnh bị thiệt hại 1.240 lồng, tương đương với 136.608 kg cá thành phẩm (Nguyễn Sửu, 2016) Bên cạnh thiệt hại lĩnh vực nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, cố môi trường biển tác động tiêu cực đến hoạt động hậu cần nghề cá, kinh doanh dịch vụ(KDDV) du lịch bãi biển đời sống người dân Đại học Kinh tế H́ Với mục đích góp phần giảm thiểu tổn thương kịp thời ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, nhiều nhóm giải pháp từ Trung ương đến địa phương đề xuất như: đền bù thiệt hại, hỗ trợ khẩn cấp, chuyển đổi nghề nghiệp, tăng tiêu xuất lao động… Tuy nhiên, nay, phủ triển khai đồng loạt số giải pháp tính cấp bách hỗ trợ gạo, giảm học phí, đền bù, tăng thu mua hải sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng Trong đó, việc nghiên cứu tác động cố mơi trường biển để từ đề xuất giải pháp tính đặc thù địa phương nhằm giải việc làm ổn định đời sống lâu dài cho người dân chưa quyền cấp quan tâm mức Đ Xuất phát từ điều kiện thực tế tỉnh Thừa Thiên Huế, chọn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang làm điểm nghiên cứu để đánh giá tác động cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm thu nhập người dân địa phương ại Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể h in ̣c k Mục tiêu chung đề tài đánh giá tác động cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm thu nhập người dân thị trấn Thuận An; sở đưa vài gợi ý sách nhằm giải việc làm ổn định đời sống lâu dài cho người dân ́H tê - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn cố mơi trường tác động đến việc làm thu nhập người dân bị ảnh hưởng ́ uê - Đánh giá tác động cố môi trường biển Miền Trung đến vấn đề việc làm thu nhập người dân thị trấn Thuận An - Đề xuất số giải pháp nhằm giải việc làm ổn định đời sống lâu dài cho người dân thị trấn Thuận An bị ảnh hưởng cố môi trường biển Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu đề tài chủ yếu vấn đề cố môi trường biển tác động đến khía cạnh việc làm thu nhập người dân thị trấn Thuận An - Đối tượng khảo sát đề tài hộ gia đình bị ảnh hưởng cố môi trường biển Miền Trung, bao gồm: Hộ nuôi trồng thuỷ sản, hộ đánh bắt thuỷ sản, hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá hộ kinh doanh dịch vụ bãi biển Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMVÀ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG LÂU DÀI CHO NGƯỜI DÂNTHỊ TRẤN THUẬN ANBỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 3.1 Căn để đề xuất giải pháp - Căn vào sách hỗ trợ khẩn cấp triển khai theo Quyết định số 772/QĐ-TTg Quyết định số 1138/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tượng hải sản chết bất thường Đ - Căn Quyết định số 1880/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng bị thiệt hại cố môi trường biển ại - Căn Công văn số 7433/BNN-TCTS Bộ Nông nghiệp PTNT việc hướng dẫn bổ sung kê khai, xác định thiệt hại cố môi trường biển ho ̣c k - Căn Công văn số 13993/BTC-NSNN Bộ Tài việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo tốn kinh phí bồi thường thiệt hại cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ h in - Căn Công văn số 5956/UBND-NN UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc hướng dẫn triển khai thực bồi thường cho tàu cá xa bờ cơng suất từ 90 CV trở lên NTTS ( thủy sản chết ) tê ́ uê ́H - Căn Công văn số 6868/UBND-NN UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc thống giải vướng mắc chi trả bồi thường thiệt hại cố môi trường biển - Căn Công văn số 2754/STC-QLNS Sở Tài tỉnh Thừa Thiên Huế việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng, phương thức chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cố môi trường biển - Thực trạng việc làm thu nhập người dân sau bị ảnh hưởng địa phương nghiên cứu - Những khó khăn, thách thức người dân sau bị ảnh hưởng cố - Giải vấn đề ô nhiễm môi trường, tuyên truyền ý thức người dân bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống - Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn cho sống người dân địa phương 48 Đại học Kinh tế Huế 3.2 Một số giải pháp cụ thể 3.2.1 Giải pháp bồi thường hỗ trợ Đối với hộ bị ảnh hưởng cố vấn đề họ cần quan tâm tiền đền thỏa đáng hay khơng Do vấn đề tiền đền bù thường gây xúc người dân, nên xin đưa số giải pháp sau: - Căn vào định 1880/QĐ-TTg Thủ tướng phủ việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng bị thiệt cố môi trường biển, UBND xã chịu trách nhiệm thực việc đền bù cần công khai định mức bồi thường đối tượng bị ảnh hưởng, qua cần tiếp thu ý kiến thắc mắc người dân liên quan đến việc đền bù Đồng thời q rình đền bù phải nhah chóng, rõ ràng khơng để xảy tình trạng ‘treo’’ tiền đềnngười dân Đ ại - UBND xã cần tiếp cận hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù nhằm hướng dẫn họ sử dụng tiền đền bù cách đáng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tiêu sài hoang phí dẫn đến hết tiền mà việc làm chưa ổn định ho 3.2.2 Đào tạo nghề cho lao động ̣c k - Cần biện pháp hữu hiệu đảm bảo ổn định đời sống lâu dài, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh người dân in h - UBND xã chủ động liên kết với trung tâm dạy nghề nhằm tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề đặc biệt niên, lao động độ tuổi từ 15 - 35 nhằm chuẩn bị cho họ điều kiện tay nghề để chuyển sang làm nghề dịch vụ tê ́ uê ́H - UBND xã cần hỗ trợ kịp thời vốn cho người dân ( thông qua kênh vốn hội phụ nữ, hội nơng dân, chương trình tín dụng khác…) kỹ thuật để phát triển chăn nuôi trồng trọt tạo việc làm cho lao động sau bị ảnh hưởng việc làm - Qua nghiên cứu cho thấy tuổi lao động tương đối cao, trình độ lao động mức trung bình, điều ảnh hưởng nhiều đến định lao động Vì cần phải nâng cao trình độ lao động nhiều biện pháp - Chỉ ngành nghề triển vọng địa phương để họ điều kiện lựa chọn, đồng thời giúp họ định vướng mắc, băn khoăn - Cần tạo điều kiện nhằm khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ dự án sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng nhanh tận dụng thu hút lao động chỗ 49 Đại học Kinh tế Huế - Mỗi địa phương cần lập quỹ hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề giải vấn đề việc làm cho hộ dân bị ảnh hưởng cố môi trường nhằm thực việc hỗ trợ trực tiếp cho lao động gặp khó khăn việc chuyển đổi ngành nghề 3.2.3 Đẩy mạnh xuất lao động Trong thời gian tới, khả giải việc làm từ việc phát triển kinh tế xã hội địa phương xuất lao động giải pháp để giải việc làm cho lao động nói chung lao động bị ảnh hưởng cố mơi trường biển nói riêng Để thúc đẩy hoạt động huyện xã cần: - Tuyên truyền rộng rãi thường xuyên thông tin xuất lao động để người dân nắm chủ trương sách Đảng Nhà nước, quyền lợi nghĩa vụ người tham gia xuất lao động Đ ại - Trên sở cung cấp thông tin thị trường lao động, ngành nghề, điều kiện làm việc, trường, trung tâm tổ chức dạy nghề cho người đủ điều kiện, nhu cầu xuất lao động tạo nguồn cung cấp cho doanh nghiệp ho ̣c k - Hỗ trợ phần học phí cho người học nghề, học tập giáo dục định hướng để xuất lao động h in - Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp xuất lao động để tuyên truyền, giúp đỡ người nguyện vọng xuất lao động, khuyến khích doanh nghiệp nước ưu tiên sử dụng lao động sau xuất hoàn thành nhiệm vụ nước ́ uê 3.2.4 Phát triển nông nghiệp không cần đất ́H tê - Đẩy mạnh xuất lao động Đây giải pháp trước mắt lâu dài, mang lại hiệu kinh tế cao cho người lao động Nhà nước Người lao động xuất khẩu, vừa thu nhập cao, vừa điều kiện nâng cao tay nghề Nói đến Nơng nghiệp phải nói đến đất đai, vùng biển Thị trấn Thuận An việc canh tác nơng nghiệp khó khăn Tuy nhiên nhiều phương pháp nơng nghiệp điển hình phương pháp ‘ Nông nghiệp không cần đất’ kĩ thuật nông nghiệp đại cho phép người ta trồng mà không cần đất : canh tác thủy canh, canh tác khí canh, canh tác phim nhựa, trồng giá thể,… Với điều kiện phát triển địa phương phương pháp phù hợp ‘trồng giá thể’ ‘canh tác thủy canh’ Phương pháp trồng giá thể - giá thể làm xơ dừa, trấu hun không tiếp xúc với đất, phương pháp giúp tiết kiệm nước, phân bón Với mơ hình áp dụng phổ biến điều kiện khí hậu biến đổi thất thường, đất canh tác bị xói mòn, thối hóa Đối với phương pháp canh tác thủy canh, phương pháp canh tác không cần đất áp dụng nhiều địa phương 50 Đại học Kinh tế Huế nước Theo đó, trồng giá thể đặt máng chứa dung dịch pha từ nước chất dinh dưỡng theo tỷ lệ cho riêng loại nước khác So với thổ canh truyền thống, thủy canh lợi kiểm soát cỏ dại vấn đề sâu bệnh thực nơi sử dụng đất cho canh tác Tuy nhiên hệ thống thủy canh đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn, vận hành hệ thống cần xác đồng thời toàn hệ thống vận hành hệ thống bơm nước nên nguồn điện cần ổn định Vì Nhà nước cần phải xem xét đến nông nghiệp cần hỗ trợ cho người dân hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững song hành với nghề biển người dân địa phương 3.2.5 Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống Hầu hết làng nghề thị trấn Thuận An thường bị phân tán, không tập trung, sản xuất manh mún, thiếu chuyên nghiệp, chất lượng chưa cao Đ ại Cần tập trung hộ chuyên sản xuất ngư lưới cụ thành hợp tác xã kinh doanh nghề Việc tập trung mang lại lợi ích việc sản xuất phân phối mặt hàng ngư lưới cụ, đồng thời chất lượng kĩ thuật sản xuất nâng cao Cần liên kết doanh nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất UBND cần phải tạo điều kiện để phát triển mơ hình ̣c k ho h in Ngồi tiểu thủ cơng nghiệp, đến với thị trấn Thuận An ‘bánh ép’ đặc sản vùng biển Thuận An Nghề thường sản xuất theo hộ gia đình, đóng gói bao bì sản phẩm thiếu thẩm mỹ, chất lượng chưa đồng hộ nên đầu bấp bênh Vì cần phải quy hoạch hộ nhỏ lẻ thành thể thống phát triển để tạo sản phẩm đồng Nhờ phát triển ẩm thực địa phương, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân ́ uê ́H tê 51 Đại học Kinh tế Huế PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu tìm hiểu cố mơi trường biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang rút được, sau xảy cố môi trường tác động đến việc làm thu nhập người lao động: Đ Về việc làm: Khi xảy cố việc làm người lao động giảm nhiều, thời gian làm việc họ giảm thời gian nhàn rỗi tăng lên Vì vậy, tác động tới việc làm ảnh hưởng tới nhiều lao động phải thất nghiệp thiếu việc làm nghiêm trọng Sau cố lao động việc làm (chiếm 8,5%), tới 75 lao động thiếu việc làm (chiếm 79,8%) 11 lao động bị thất nghiệp (chiếm 11,7%) ại Về thu nhập: Do tác động tới việc làm nên ảnh hưởng đến thu nhập lao động Sau xảy cố môi trường biển, thu nhập hộ lao động bị ảnh hưởng giảm xuống mạnh, đặc biệt tác động trực tiếp gián tiếp vào NTTS, ĐBTS, KDDV Đối với thu nhập hộ trước cố 77,65 triệu đồng/hộ/năm, sau cố giảm xuống 43,98 triệu đồng/hộ/năm; Sau tháng cố xảy 84 lao động thu nhập bị giảm mạnh chiếm 89,4%, 10 lao động thu nhập bị giảm nhẹ chiếm 10,6% ; sau tháng cố xảy 88 lao động thu nhập bị giảm mạnh chiếm 93,6%, lao động thu nhập bị giảm nhẹ chiếm 6,4%; sau tháng cố xảy 31 lao động thu nhập bị giảm mạnh chiếm 33%, 59 lao động thu nhập bị giảm nhẹ chiếm 62,8%; lao động thu nhập ko đổi Điều cho thấy sau cố đến tháng ảnh hưởng cố lớn nhiên sau cố tháng trở mơi trường biển khả quan nên thu nhập ổn định h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Về tình hình sử dụng tiền đền bù: Đa số hộ sử dụng để đầu tư vào mua sắm tài sản tiêu dùng hàng ngày, số hộ dùng để học nghề gửi tiết kiệm chuyển đổi ngành nghề, tìm việc làm chiếm tỷ lệ nhỏ Do dẫn đến tình trạng sau chi tiêu hết số tiền đền bù đó, cơng việc đem lại thu nhập chí khơng người dân gặp nhiều khó khăn thất nghiệp, lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp Mong muốn họ tương lai: hầu hết người dân mong muốn nhà nước cần áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục cố cách nhanh chóng để người dân khơi đánh bắt trở lại hoạt động kinh doanh trước thời điểm cố xảy Ngoài ra, sau vấn hỏi mong muốn hầu hết họ chung ý kiến muốn nhận khoản tiền bồi thường thật công với thiệt hại họ công tác đền bù cần phải thực kịp thời để người dân khắc phục hậu 52 Đại học Kinh tế Huế cố qua gần năm số tiền bồi thường mà hộ dân chưa nhận hết Họ mong muốn UBND kết hợp với Nhà nước để mở lớp hướng nghiệp cho hệ trẻ nhằm định hướng nghề nghiệp phù hợp cho không phụ thuộc vào nghề biển mà trì nghề truyền thống Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước - Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy định pháp luật đầu tư, xây dựng, môi trường, đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật; đó, trọng xây dựng tiêu chí sàng lọc, tiếp nhận dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững ại Đ - Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn bộ, ngành liên quan đến cơng tác bảo vệ mơi trường, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, công tác quy hoạch, quản lý chất thải, công nghệ môi trường ho ̣c k - Nhà nước cần rà sốt lại tồn sách liên quan, đền bù thiệt hại, miễn giảm học phí, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giải việc làm cho người dân bị ảnh hưởng địa phương Tập trung vào số vấn đề: in + Một quy định định mức đền bù cho sát với thực tế h + Hai nghiên cứu cách trả tiền đền bù hợp lí, khơng để người dân sử dụng tiền khơng hợp lí, tạo sống ổn định, lâu dài tê ́ uê ́H + Ba nhà nước cần chế huy động tất quan, đoàn thể tổ chức kinh tế - xã hội tích cực tham gia vào việc giải việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng cố môi trường biển - Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ xem xét kĩ lưỡng việc cấp giấy phép doanh nghiệp nước đầu tư vào nước ta, kiểm tra công nghệ ngành nghề kinh doanh Nhờ hạn chế hậu khơng đáng sống kinh tế dân - Đối với cấp giấy phép xã thải nước thải bên ngồi mơi trường, nhà nước cần phải quản lý, rà soát chặt chẽ, tích cực điều tra doanh nghiệp hoạt động xã thải, bên cạnh cần phải ban hành quy chế hoạt động xả thải kiểm sốt việc nhập hóa chất vào hoạt động sản xuất doanh nghiệp - Cần sách để khắc phục mơi trường biển sớm phục hồi 53 Đại học Kinh tế Huế 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần xem xét sách hỗ trợ định mức số tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng giúp người dân tái sản xuất tìm việc làm mới, chuyển đổi ngành nghề thích hợp - Chính quyền địa phương cần phải tạo điều kiện cho người dân tiếp tục làm công việc tại, người dân bị ảnh hưởng muốn chuyển đổi ngành nghề cần định hướng đào tạo nghề cho họ, tránh tình trạng người dân làm cơng việc bấp bênh hay chí tình trạng thất nghiệp dài hạn ại Đ - Thường xuyên lớp đào tạo, hướng dẫn dạy nghề cho lao động việc làm địa bàn xã Đào tạo nhân lực tay nghề theo nhu cầu doanh nghiệp Các lao động tham gia ngành nghề cần tư vấn để công việc ổn định mang lại thu nhập cao cho người dân ho - Cho người dân vay vốn với lãi suất thấp tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vay cách dễ dàng, giúp cho lao động số vốn định để chuyển đổi ngành nghề in ̣c k - Tuyên truyền vận động để người dân kế hoạch sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ cách hợp lý, định hướng cho họ đầu tư số tiền bồi thường vào hoạt động tạo thu nhập khác đầu tư vào bn bán, chăn ni tìm việc làm h - Chính quyền địa phương cần phải kêu gọi người dân tích cực đầu tư phát triển nông nghiệp, hạn chế việc bỏ trống đất không canh tác, nhằm cải thiện sống người dân hạn chế việc phụ thuộc kinh tế vào nghề biển Đối với lao động bị ảnh hưởng ́H tê • ́ uê - Cần cố gắng, chủ động tận dụng hiệu sách Nhà nước sớm ổn định sống, phát triển sản xuất - Cần nắm bắt thông tin cần thiết ngành nghề, thị trường, lựa chọn vận dụng linh hoạt giải pháp phù hợp với điều kiện gia đình, học hỏi kinh nghiệm nhằm tìm ngành nghề phù hợp để ổn định sống, tăng thu nhập - Đầu tư cho học nghề, học văn hóa nhằm tạo điều kiện để nghề nghiệp ổn định tương lai - Hạn chế việc phụ thuộc trông chờ vào số tiền đền bù, nhạy bén việc chuyển đổi công việc để ổn định sống thân họ 54 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chính phủ, (2016), Báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu giải pháp khắc phục cố môi trường gây hải sản chết bất thường tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế http://vietnamfinance.vn/ho-so-vnf/bao-cao-cua-chinh-phu-ve-viec-khac-phucmoi-truong-mien-trung-20160728235028004.htm Bách khoa toàn thu mở Wikipedia, Bệnh Minamata https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_Minamata Nguyễn Thị Mỹ Linh 2017, Việc làm thu nhập lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Đại học Huế Đ ại Dương Thị Mỹ Nghĩa (2013), Tình hình việc làm thu nhập lao động nông thôn xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị”, khóa luận tốt nghiệp ho 5.Trần Phượng tổng hợp (2012), BP vụ tràn dầu vịnh Mexico sau năm nhìn lại http://www.thiennhien.net/2012/04/20/vu-tran-dau-vinh-mexico-sau-2-nam-nhin-lai ̣c k h in Th.s Thủy Châu Tờ (2015), Bài tiểu luận thảm họa Minamata (Nhật Bản), Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương TS Nguyễn Văn Tài, (2016), Sự cố môi trường tỉnh miền Trung, học kinh nghiệm giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới tê Tiểu luận tràn dầu ảnh hưởng tói mơi trường ́ uê ́H http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-su-co-tran-dau-va-anh-huong-cua-no-toi-moi-truong50212/ UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2014), Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội năm 2013 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 10 UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2015), Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội năm 2013 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 11 UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2016), Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 12 UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, (2015), Rà soát trạng phát triển kinh tế xã hội thị trấn Thuận An đến năm 2015 13 UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (2016), Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại công tác khắc phục cố môi trường biển địa bàn huyện Phú Vang 14 Đinh Thị Hải Vân (2015) “Ảnh hưởng ô nhiễm nước tới hoạt động sản xuất nơng nghiệp”, Tạp chí Mơi Trường số 55 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN DO TÁC ĐỘNG BỞI SỰ CỐ ại Đ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG TẠI THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chúng thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát ảnh hưởng cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm thu nhập người dân thị trấn Thuận An huyện Phú Vang; sở đề xuất số giải pháp nhằm giải việc làm ổn định đời sống lâu dài cho người dân địa phương Mong ông/bà giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ý kiến ông/bà tổng hợp phân tích Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ quý vị! Người khảo sát: - Đỗ Thị Trâm Anh Thời gian:………………………… -Lê Thị Tuyết - Đồng Nhật Ánh PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG 1.1 Về phía hộ gia đình C1 Họ tên chủ hộ (người cung cấp thông tin): …………………………… C2 Địa chỉ: Thôn: ………………………………………………………………… C3 Điện thoại: …………………………………………………………………… C4 Loại hộ: Hộ giàu Hộ Hộ trung bình Hộ cận nghèo Hộ nghèo C5 Gia đình ơng/bà thuộc nhóm ngành nghề sau đây? (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Ngành nghề Trước cố môi trường Sau cố môi trường   Chuyên nuôi trồng thuỷ sản   Chuyên đánh bắt thuỷ sản   Chuyên kinh doanh, dịch vụ   Hỗn hợp C6 Gia đình ơng/bà nhân khẩu? ………………… C7 Gia đình ông/bà lao động? ………………… h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế ại Đ C8 Số lao động bị ảnh hưởng trực tiếp cố môi trường? ………………… C9 Gia đình ơng/bà người sống phụ thuộc? ………………… C10 Diện tích đất nơng nghiệp Trước cố mơi trường (2015) Sau cố mơi trường (2016) Diện tích: …………………… ……………………… Trồng gì? ……………………… …………………… C11 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Trước cố môi trường (2015) Sau cố mơi trường (2016) Diện tích: …………………… ……………………… Ni gì…………………………… ……………………… C12 Tình hình chăn ni gia đình Ghi Trước cố mơi trường (2015) Sau cố mơi trường (2016) Ni gì? Số lượng Ni gì? Số lượng ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… C13 Tình hình thu nhập hộ gia đình (đồng/năm) Nguồn thu Trước cố (2015) Sau cố (2016) Ghi Trồng trọt …………………… …………………… …………………… Chăn nuôi …………………… …………………… …………………… Nuôi trồng thuỷ sản …………………… …………………… …………………… Đánh bắt thuỷ sản …………………… …………………… …………………… Làm thuê …………………… …………………… …………………… Ngành nghề phi NN …………………… …………………… …………………… Khác …………………… …………………… …………………… Tổng …………………… …………………… …………………… *** Nguồn thu khác bao gồm: tiền lương, trợ cấp, lãi suất ngân hàng, biếu tặng… C14 Ông/bà đánh thu nhập gia đình sau cố mơi trường biển? Giảm mạnh Giảm, không đáng kể Không thay đổi Tăng, không đáng kể Tăng mạnh h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế ại Đ 1.2 Về phía lao động bị ảnh hưởng C15 Họ tên lao động bị ảnh hưởng: ………………………………………… C16 Giới tính: Nam Nữ C17 Lao động thuộc nhóm ngành nghề sau đây? Nuôi trồng thuỷ sản Đánh bắt thuỷ sản Kinh doanh, dịch vụ C18 Độ tuổi ông/bà Từ 15 – 30 tuổi Từ 31 – 45 tuổi Từ 46 – 60 tuổi Trên 60 tuổi C19 Số năm kinh nghiệm nghề Dưới năm Từ – 15 năm Từ 16 – 25 năm Trên 25 năm C20: Trình độ học vấn Tiểu học Trung học phổ thông Trung học sở Cao đẳng/ đại học Khác (ghi cụ thể mù chữ biết đọc biết viết): ………………… C21: Trình độ tay nghề Chưa qua đào tạo Được đào tạo (tập huấn) ngắn hạn không cấp chứng chỉ/ Được đào tạo (tập huấn) ngắn hạn cấp chứng chỉ/ Sơ cấp/ trung cấp h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế ại Đ PHẦN 2: VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LĐ TRƯỚC/SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 2.1 Tác động đến việc làm C22 Sự thay đổi nghề nghiệp trước sau cố môi trường biển Ngành nghề Trước cố môi trường Sau cố môi trường   Chuyên nuôi trồng thuỷ sản   Chuyên đánh bắt thuỷ sản   Chuyên kinh doanh, dịch vụ C23 Ơng/bà cho biết thơng tin thời gian làm việc năm/tháng/ngày? Trước cố môi trường Sau cố môi trường Nghề Số tháng Số ngày Số Số tháng Số ngày Số làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc trong tháng trong tháng năm ngày năm ngày NTTS Đánh bắt TS KD, DV Tổng *** Số chuẩn cho lao động/ tuần: 40 in ̣c k ho h C24 Ông/bà đánh tình trạng việc làm thân? Tình trạng Trước cố mơi Sau cố mơi Ghi trường trường   đủ việc làm   Thiếu việc làm   Thất nghiệp 2.2 Tác động đến thu nhập lao động C25 Ông/bà mô tả thay đổi thu nhập cố mơi trường biển Phát cá chết hàng loạt Sự thay đổi thu nhập lao động Thị trấn Thuận An: Giảm Giảm Không Tăng Tăng 15/4/2016 mạnh nhẹ thay đổi nhẹ mạnh      Sau cố tuần      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố tháng      Sau cố năm ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế C26 Thu nhập cấu thu nhập ông/bà trước sau cố môi trường biển? Nguồn thu Trước cố môi trường biển Sau cố môi trường biển (đồng/năm) (đồng/năm) Trồng trọt …………………………… …………………………… Chăn nuôi …………………………… …………………………… Nuôi trồng thuỷ sản …………………………… …………………………… Đánh bắt thuỷ sản …………………………… …………………………… Làm thuê …………………………… …………………………… Ngành nghề phi NN …………………………… …………………………… Khác …………………………… …………………………… Tổng …………………………… …………………………… *** Nguồn thu khác bao gồm: tiền lương, trợ cấp, lãi suất ngân hàng, biếu tặng… ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế ại Đ PHẦN 3: CHÍNH SÁCH ĐỀN HỖ TRỢ C27 Tổng số tiền đền bù cho gia đình ơng/bà? ……………………… Đồng C28 Ông/bà sử dụng tiền đền bù cho việc sau đây? Sử dụng vào mục đích gì? % tổng số tiền đền bù Mua sắm tài sản ………………% Xây dựng/sửa sang nhà cửa ………………% Gửi tiết kiệm ngân hàng ………………% Học nghề/tìm việc làm ………………% Đầu tư thêm cho công việc ………………% Tiêu dùng hàng ngày ………………% Đầu tư vào trồng trọt/chăn nuôi ………………% Đầu tư vào bn bán ………………% Tổng 100% C29 Ơng/bà đánh sách đền bù nhà nước? Phù hợp Không phù hợp Không ý kiến C30 Ơng/bà đánh sách hỗ trợ cho người dân nhà nước? Phù Khơng phù Khơng ý hợp hợp kiến    Đào tạo nghề (miễn học phí sử dụng lao động)    Miễn/giảm học phí cho    Thu mua thuỷ sản cho người dân    Cho vay vốn ưu đãi để khôi phục sản xuất    Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho LĐ    Giãn nợ, khoanh nợ cho người dân bị ảnh hưởng    Giảm 50% tiền nộp thuế thu nhập C31 Ơng/bà mời tham gia thảo luận sách đền bù hỗ trợ khơng? Khơng C32 Ơng/bà kiến nghị hay đề xuất sách đền bù hỗ trợ khơng? ……………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………… C33 Ơng/bà cho biết số dự định thời gian tới h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế H́  Ơng/bà ý định chuyển đổi nghề nghiệp khơng?      Ơng/bà tiếp tục đầu tư vào cơng việc k? Ơng/bà ý định cho theo nghề biển k? Ơng/bà ý định di cư đến nơi khơng? Ơng/bà tin mơi trường biển tốt lên k? Ơng/bà tin sống ngư dân lên không? Không Không trả lời        Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông/bà!      ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê ... 28 2.2 Tổng quan cố môi trường biển thị trấn Thu n An 29 2.2.1 Sự cố môi trường biển thị trấn Thu n An 29 2.3 Tác động cố môi trường biển đến việc làm thu nhập người dân 30 2.3.1... phục cố môi trường biển 18 1.3.3 Đánh giá chung cố môi trường biển giải pháp khắc phục 20 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN THU N... đến việc làm thu nhập người dân bị ảnh hưởng ́ uê - Đánh giá tác động cố môi trường biển Miền Trung đến vấn đề việc làm thu nhập người dân thị trấn Thu n An - Đề xuất số giải pháp nhằm giải việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của sự cố môi trường biển miền trung đến việc làm và thu nhập của người dân ở thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế , Tác động của sự cố môi trường biển miền trung đến việc làm và thu nhập của người dân ở thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay