Tác động của sự cố môi trường biển đến hiệu quả sản xuất đối với các hộ nuôi cá lồng ở thị trấn thuận an, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

75 10 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ho ̣c k TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ NUÔI LỒNG in THỊ TRẤNTHUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, h TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Mã số: SV2017-01- 03 Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Cẩm Nhi Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ại Đ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN ho HIỆU QUẢSẢN XUẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ NUÔI LỒNG ̣c k THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h in tê Mã số: SV2017-01- 03 ́H ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Lê Hiệp Lê Thị Cẩm Nhi Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA Lê Thị Cẩm Nhi Trần Thị Diệu Trần Thị Bích Huệ ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC ại Đ MỤC LỤC .i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu đề tài .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1.Cơ sở lý luận 1.1.1.Cơ sở lý luận môi trường cố môi trường 1.1.2.Cơ sở lý luận hiệu kinh tế 1.1.3 Các mơ hình nuôi nước lợ .14 1.2.Cơ sở thực tiễn .15 1.2.1.Khái quát cố môi trường .15 1.2.2.Giải pháp khắc phục cố môi trường biển .16 1.2.3 Khái quát tình hình nuôi lồng 18 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ NUÔI LỒNG THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thị trấn Thuận An 22 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 22 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 23 2.2 Tình hình ni lồng hộ gia đình thị trấn Thuận An 27 2.2.1 Tình hình nuôi trồng thủy sản thị trấn Thuận An 27 2.2.2 Tình hình ni lồng thị trấn Thuận An 27 2.3 Tổng quan cố môi trường biển thị trấn Thuận An 28 2.4 Tác động cố môi trường biển đến việc nuôi lồng thị trấn Thuận An 29 2.4.1 Khái quát chung hộ điều tra .29 2.4.2 Thể tích, suất, sản lượng ni lồng hộ điều tra 31 2.4.3 Tác động cố môi trường biển đến hiệu sản xuất nuôi lồng 31 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ, GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN VÀ NÂNG CAOHIỆU QUẢ NUÔI LỒNG CHO NGƯỜI DÂN 41 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế 3.1 Căn để đề xuất gải pháp 41 3.2 Một số giải pháp cụ thể 41 3.2.1 Các giải pháp cụ thể hộ nuôi 42 3.2.2 Các biện pháp tổng hợp mang tính vĩ mô 43 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 1.Kết luận .47 2.Kiến nghị 47 2.1 Đối với nhà nước 47 2.2 Đối với quyền địa phương 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG ại Đ Bảng 1.1: Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương năm 2016 18 Bảng 1.2: Tình hình ni lồng năm 2014 – 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế 19 Bảng 1.3: Tình hình ni năm 2014-2016 huyện Phú Vang 20 Bảng 2.1: Tình hình dân số lao động thị trấn Thuận Anqua năm 2014 - 2016 .24 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng đất thị trấn qua năm (2015 - 2016) .25 Bảng 2.3: Tình hình ni trồng thủy sản thị trấn Thuận An 2014 - 2016 27 Bảng 2.4: Thực trạng nuôi lồng thị trấn Thuận Anqua năm 2014 - 2016 .28 Bảng 2.5: Tình hình lao động hộ điều tra 29 Bảng 2.6: Tình hình thể tích, suất, sản lượng nuôi hộ điều tra 31 Bảng 2.7: Chi phí sản xuất kết cấu chi phí ni lồng 32 Bảng 2.8: Kết hiệu nuôi Thị Trấn Thuận An 34 Bảng 2.9: Một số tiêu phản ánh hiệu nuôi lồng Thị trấn Thuận An 35 Bảng 2.10: Hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến suất 37 Bảng 2.11: Phân tổ lợi nhuận chi phí với thể tích 38 Bảng 2.12: Phân tổ lợi nhuận chi phí số năm ni .39 Bảng 2.13: Phân tổ lợi nhuận chi phí chi phí 39 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Bản đồ địa lí thị trấn Thuận An 22 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ại Đ HQKT: TSCĐ: TSC: SSC: UBND: TN&MT: ĐB: BTB&DH MT: TD&MN PB: NTTS: ĐVT: BQ: NK: DS & KHHGĐ: NN: SXNN: TH: THCS: THPT: Ngđ/m3: SL: h in ̣c k ho Hiệu kinh tế Tài sản cố định Trước cố Sau cố Ủy ban nhân dân Tài nguyên môi trường Đồng Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung Trung du miền núi phía Bắc Ni trồng thủy sản Đơn vị tính Bình qn Nhân Dân số kế hoạch hóa gia đình Nơng nghiệp Sản xuất nông nghiệp Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thơng Nghìn đồng/m3 Số lượng ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP SỞ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: Tác động cố môi trường biển đến hiệu sản xuất hộ nuôi lồng thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-03 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Cẩm Nhi 1.4 quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tác động cố môi trường biển đến hiệu nuôi lồng thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu nuôi lồng cho hộ dân 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn cố môi trường biển đến hiệu sản xuất hộ nuôi lồng thị trấn Thuận An - Phân tích tác động cố môi trường biển đến hiệu sản xuất hộ nuôi lồng thị trấn Thuận An - Đề xuất giải pháp khắc phục nâng cao hiệu qua kinh tế cho người dân Tính sáng tạo - Đánh giá thực trạng nuôi lồng trước sau cố môi trường biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất phương hướng giải pháp khả thực thi nhằm nâng cao hiệu nuôi lồng sau cố môi trường biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Các kết nghiên cứu thu - Trên sở đánh giá thực trạng nuôi lồng trước sau cố môi trường biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm rút mặt mạnh, hạn chế, tìm nguyên nhân mâu thuẫn cần giải - Đề suất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nuôi lồng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Các sản phẩm đề tài - 01 báo cáo tóm tắt - 01 báo cáo tổng kết Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành kinh tế ngành khác nhu cầu Ngày …… tháng … năm 20… Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế ại Đ Tạp chí môi trường, (2017), Sự cố môi trường tỉnh miền Trung, học kinh nghiệm giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=S%E1%BB%B1c%E1%BB%91-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BA%A1ic%C3%A1c-t%E1%BB%89nh-mi%E1%BB%81n-Trung,-b%C3%A0ih%E1%BB%8Dc-kinh-nghi%E1%BB%87m-v%C3%A0-c%C3%A1cgi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%C3%B4itr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-gian-t%E1%BB%9Bi-41642 Tổng cục thống kê, (2017), Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương http://www.gso.gov.vn/SLTK/Selection.aspx?rxid=c30ee742-6436-43dc-a38ca8a6f120d199&px_db=06.+N%C3%B4ng%2c+l%C3%A2m+nghi%E1%BB%87p+v %C3%A0+th%E1%BB%A7y+s%E1%BA%A3n&px_type=PX&px_language=vi&px_ tableid=06.+N%C3%B4ng%2c+l%C3%A2m+nghi%E1%BB%87p+v%C3%A0+th% E1%BB%A7y+s%E1%BA%A3n%5cV06.58.px Báo Nhân dân, (2016), Phát triển bền vững nghề nuôi lồng http://nhandan.com.vn/kinhte/item/28503002-phat-trien-ben-vung-nghe-nuoica-long.html Phát triển lồngbiển http://nongnghiep.vn/phat-trien-ca-long-be-tren-bien-post151751.html Báo Thừa Thiên Huế, (2017), Hướng đến nuôi lồng Vietgap http://baothuathienhue.vn/huong-den-nuoi-ca-long-vietgap-a39177.html 10.Báo điện tử VIETNAMNET, (2016), biển, nuôi lồng chết hàng loạt Thừa Thiên Huế http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tam-diem/ca-bien-va-ca-nuoi-long-lai-chethang-loat-o-thua-thien-hue-302966.html 11.Báo Người lao động, (2016), biển lờ đờ lại ạt vào bờ, nuôi chết hàng loạt http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ca-bien-lo-do-lai-ao-at-vao-bo-ca-nuoichet-hang-loat-20160503181530744.htm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 50 Đại học Kinh tế Huế ại Đ PHỤ LỤC h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 51 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Kết chạy SPSS TSC_SSC Tongchiphi Chiphitrunggian Chi phi giong Chi phi thuc an Chi phi 52ub o long Std Deviation 1126.3623 942.8668 531.6077 467.1535 128.7206 128.7206 390.5960 326.1418 12.2911 12.2911 40.7994 40.7994 490.6051 431.2762 63.3502 3.6377 748.54479 558.21718 328.09445 288.17948 88.84415 88.84415 250.92962 210.03980 8.24103 8.24103 19.46701 19.46701 351.45436 289.37757 185.34414 21.23293 h in Chiphikhac 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 ̣c k Chi phi tu co ho Khau hao TSCD ại Đ TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC Group Statistics N Mean ́H tê ́ uê 52 Std Error Mean 89.46821 66.71971 39.21479 34.44404 10.61891 10.61891 29.99183 25.10456 98499 98499 2.32675 2.32675 42.00683 34.58723 22.15286 2.53782 Đại học Kinh tế Huế h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Chiphitrunggian Equal variances not assumed Equal variances assumed Chi phi giong Equal variances not assumed Equal variances assumed Chi phi thuc an Equal variances not assumed Chi phi 1ub o Equal variances assumed long Equal variances not assumed Equal variances assumed Khau hao TSCD Equal variances not assumed Equal variances assumed Chi phi tu co Equal variances not assumed Equal variances assumed Chiphikhac Equal variances not assumed Tongchiphi ại Đ Independent Samples Test Levene’s Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2Mean Std Error 95% Confidence Interval of the tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 3.600 060 1.644 138 102 183.49552 111.60682 -37.18504 404.17608 1.644 127.616 103 183.49552 111.60682 -37.34397 404.33501 1.210 273 1.235 138 219 64.45417 52.19378 -38.74879 167.65712 1.235 135.741 219 64.45417 52.19378 -38.76398 167.67232 000 1.000 000 138 1.000 00000 15.01740 -29.69396 29.69396 000 138.000 1.000 00000 15.01740 -29.69396 29.69396 1.984 161 1.648 138 102 64.45417 39.11200 -12.88212 141.79046 1.648 133.853 102 64.45417 39.11200 -12.90333 141.81166 000 1.000 000 138 1.000 00000 1.39299 -2.75436 2.75436 000 138.000 1.000 00000 1.39299 -2.75436 2.75436 000 1.000 000 138 1.000 00000 3.29053 -6.50637 6.50637 000 138.000 1.000 00000 3.29053 -6.50637 6.50637 924 338 1.090 138 277 59.32890 54.41370 -48.26350 166.92130 1.090 133.097 278 59.32890 54.41370 -48.29857 166.95637 26.541 000 2.678 138 008 59.71245 22.29775 15.62302 103.80188 2.678 70.811 009 59.71245 22.29775 15.24993 104.17497 Đại học Kinh tế Huế Tong gia tri san xuat GO Std Deviation 1543.37530 420.76183 1285.00514 224.44424 1252.72388 217.44615 1115.47808 281.76024 119936.03209 30281.24332 108146.23545 22179.22094 102807.86955 20265.97759 106177.57312 20637.88397 ́ uê ́H tê MI BQ ho Mean 2525.6022 765.7400 1993.9946 298.5865 1889.8450 254.1493 1399.2399 -177.1269 225887.5714 68831.5143 180521.6429 28873.1571 131462.8503 -11225.6354 171697.1361 24328.2932 h NB BQ ho in VA BQ ho ̣c k GO BQ ho ho Loi nhuan NB ại Thu nhap hon hop MI Đ Gia tri gia tang VA TSC_SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC Group Statistics N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Std Error Mean 184.46863 50.29066 153.58749 26.82622 149.72914 25.98979 133.32513 33.67679 14335.09768 3619.30083 12925.94746 2650.92394 12287.89070 2422.24762 12690.64731 2466.69894 Đại học Kinh tế Huế Independent Samples Test Đ Levene’s Test for Equality of Variances Sig ại F t-test for Equality of Means 38.190 39.920 191.20101 191.20101 155.91268 155.91268 151.96804 151.96804 137.51261 137.51261 14784.93707 14784.93707 13194.98069 13194.98069 12524.35792 12524.35792 12928.15272 12928.15272 ́ 39.874 Std Error Difference uê 43.369 1759.86227 1759.86227 1695.40810 1695.40810 1635.69565 1635.69565 1576.36675 1576.36675 157056.05714 157056.05714 151648.48571 151648.48571 142688.48571 142688.48571 147368.84286 147368.84286 ́H MI BQ ho 52.391 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tê NB BQ ho 72.569 138 79.200 138 73.206 138 73.154 138 77.769 138 77.761 138 74.794 138 74.354 138 74.206 h VA BQ ho 82.304 000 9.204 9.204 000 10.874 10.874 000 10.763 10.763 000 11.463 11.463 000 10.623 10.623 000 11.493 11.493 000 11.393 11.393 000 11.399 11.399 Sig (2- Mean Difference tailed) in GO BQ ho 55.303 df ̣c k Loi nhuan NB Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed ho Tong gia tri san xuat GO Gia tri gia tang VA Thu nhap hon hop MI t 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 1381.79983 2137.92470 1379.30115 2140.42339 1387.12141 2003.69479 1384.68932 2006.12688 1335.20871 1936.18259 1332.83453 1938.55677 1304.46258 1848.27091 1302.58737 1850.14612 127821.74871 186290.36558 127620.08497 186492.02931 125558.00365 177738.96778 125361.54977 177935.42166 117924.02844 167452.94299 117735.13373 167641.83770 121805.96070 172931.72502 121610.12581 173127.55991 Đại học Kinh tế Huế GotrenIC VatrenIC ại NbtrenTC N Đ MitrenIC Std Deviation 2.43519 62183 2.43519 62183 2.38783 58056 99897 27652 ho TSC_SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC TSC SSC Group Statistics Mean 70 5.1351 70 1.7951 70 4.1351 70 7951 70 3.9252 70 6742 70 1.4359 70 -.1309 Std Error Mean 29106 07432 29106 07432 28540 06939 11940 03305 ̣c k Independent Samples Test 19.305 000 000 11.119 000 3.34005 138 Mean Difference Std Error Difference 11.119 77.960 000 3.34005 30040 2.74199 3.93810 11.119 138 000 3.34005 30040 2.74606 3.93403 11.119 77.960 000 3.34005 30040 2.74199 3.93810 11.069 138 000 3.25108 29371 2.67031 3.83184 11.069 77.129 000 3.25108 29371 2.66623 3.83592 12.647 138 000 1.56677 12389 1.32180 1.81173 12.647 79.512 000 1.56677 12389 1.32020 1.81334 ́ uê NbtrenTC 17.229 000 Sig (2tailed) ́H MitrenIC 17.229 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 30040 2.74606 3.93403 tê VatrenIC Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed df h GotrenIC t t-test for Equality of Means in Levene’s Test for Equality of Variances F Sig 39.053 000 Đại học Kinh tế Huế Model Summaryb Model R R Square 902a Adjusted R Square 814 Std Error of the Estimate 806 Durbin-Watson 28213 1.634 a Predictors: (Constant), TSC_SSC, lnX5, lnX3, lnX2, lnX1, lnX4 ANOVAa df Mean Square F Sig 7.735 Residual 10.587 133 080 Total 56.995 139 000b 97.172 h 46.409 in Regression ̣c k Sum of Squares ho Model ại Đ c Dependent Variable: lnY b Predictors: (Constant), TSC_SSC, lnX5, lnX3, lnX2, lnX1, lnX4 (Constant) lnX1 -.950 389 078 052 096 t Sig Collinearity Statistics ́ Unstandardized Coefficients B Std Error uê Model Coefficientsa Standardized Coefficients Beta ́H tê a Dependent Variable: lnY Tolerance -2.442 016 1.514 132 344 VIF 2.903 Đại học Kinh tế Huế 348 082 334 4.254 000 226 4.425 lnX3 281 061 196 4.616 000 773 1.293 lnX4 130 067 137 1.940 055 281 3.559 lnX5 019 040 019 476 635 911 1.097 -.729 049 -.571 -14.741 000 931 1.075 TSC_SSC Đ lnX2 ại a Dependent Variable: lnY ho TSC_SSC ̣c k TSC SSC Thetich Thetich Count >=100 Column N Count Column N % % 0.0% 27 84.4% 46.9% 13 1=1,5 12 37.5% 15 Count Column N % 27 73.0% 34.2% 15.6% 24.3% 26.3% 0.0% 2.7% 39.5% 0.0% 0.0% ́ uê 15 ́H 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của sự cố môi trường biển đến hiệu quả sản xuất đối với các hộ nuôi cá lồng ở thị trấn thuận an, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế , Tác động của sự cố môi trường biển đến hiệu quả sản xuất đối với các hộ nuôi cá lồng ở thị trấn thuận an, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay