Phát triển du lịch sinh thái ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

88 6 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho h in ̣c k PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê Mã số: SV2017-05-45 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trọng Phúc Huế, tháng 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ̣c k ho h in PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ tê Mã số: SV2017-05-45 ́H ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn TS Trần Xuân Châu Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Phúc Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN : NGUYỄN TRỌNG PHÚC NGUYỄN THỊ HOANH LÊ THỊ DUNG LÊ THỊ THÚY HÀ KEOMANY LONG ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, nhóm chúng tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhiều phía Chúng tơi xin chân thành cảm ơn phòng, ban, lãnh đạo, cán chuyên môn huyện A Lưới giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tơi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, biết ơn sâu sắc đến TS Trần Xuân Châu, người thầy theo sát bảo tận tình q trình chúng tơi thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến người dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi q trình khảo sát thực địa ại Đ Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn bè, người thân ln cổ vũ, động viên chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn! ho Đại diện nhóm nghiên cứu ̣c k Nguyễn Trọng Phúc Lớp K49 - Kinh tế Chính trị h in ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐĐP : Cộng đồng địa phương CHDCNN : Cộng hòa Dân chủ nhân dân DLST : Du lịch sinh thái DTTS : Dân tộc thiểu số ESCAP : Ủy ban kinh tế - xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc HĐBALHQ: Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc HST Đ IUCN : Hệ sinh thái : Liên minh quốc tế bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên ại : Khu bảo tồn thiên nhiên KDTSQ : Khu dự trữ sinh TNDL : Tài nguyên du lịch ̣c k ho KBTTN TNDLST : Tài nguyên du lịch sinh thái : Ủy ban nhân dân VHBĐ : Văn hóa địa VQG : Vườn quốc gia WWF : Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên h in UBND ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-05-45 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trọng Phúc 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: Từ 27/12/2016 đến 25/12/2017 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: ại Trên sở tìm hiểu đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái địa bàn huyện A Lưới, đề số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới - Mục tiêu cụ thể: ̣c k ho + Đề tài hệ thồng hóa số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển du lịch sinh thái in h + Khảo sát thực tế, phân tích đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016, rút mặt tích cực hạn chế, điểm cần phát huy điểm cần khắc phục để phát triển du lịch sinh thái địa bàn huyện A Lưới ́H tê ́ uê + Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Nhìn chung cơng trình nghiên cứu viết có trước du lịch A Lưới góc độ phạm vi rộng hẹp khác Chưa có cơng trình sâu nghiên cứu có hệ thống phát triển du lịch sinh thái A Lưới Đề tài: “ Phát triển du lịch sinh thái huyện A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái A Lưới, từ đưa định hướng, giải pháp để phát triển du lịch sinh thái địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Những mạnh du lịch sinh thái A Lưới, tài nguyên thiên nhiên sẵn có, truyền thống văn hóa đặc sắc phong phú dân tộc thiểu số sinh sống địa bàn huyện iv Đại học Kinh tế Huế ại Đ Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch huyện; Tình hình khách du lịch doanh thu; Tình hình nguồn nhân lực, việc làm thu nhập dân địa phương Đánh giá khách du lịch chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái địa bàn huyện Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức du lịch sinh thái A Lưới Các sản phẩm đề tài (nếu có) Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Đề tài đề số giải pháp giúp: - Nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần - Gìn giữ phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số sinh sống địa bàn huyện - Bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng tới du lịch sinh thái cách bền vững - Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm ̣c k ho Ngày 30 tháng 11 năm 2017 đề tài h in Nguyễn Trọng Phúc ́H tê TS Trần Xuân Châu ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, dân số xã, thị trấn huyện A Lưới năm 2016 25 Bảng 2.2 Số lượng loài chim khu vực rừng nguyên sinh 28 Bảng 2.3: số lượng khách du lịch đến huyện A Lưới năm gần 37 Bảng 2.4 Doanh thu huyện A Lưới đạt từ hoạt động du lịch giai đoạn 2014-2016 37 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu chung: 3.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đ 4.2 Phạm vi nghiên cứu ại 4.2.1 Không gian ho 4.2.2 Thời gian ̣c k 4.2.3 Nội dung Phương pháp nghiên cứu in Dự kiến đóng góp đề tài h Kết cấu tê Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU ́H LỊCH SINH THÁI ́ uê 1.1 Quan niệm, vai trò phân loại du lịch sinh thái 1.1.1 Quan niệm, đặc trưng mục tiêu du lịch sinh thái 1.1.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái 1.1.1.2 Các đặc trưng du lịch sinh thái 1.1.1.3 Mục tiêu du lịch sinh thái 1.1.2 Vai trò du lịch sinh thái 1.1.2.1 Phát triển kinh tế địa phương 10 1.1.2.2 Đáp ứng nhu cầu khách du lịch 10 1.1.2.3 Quảng bá, tôn vinh, giữ gìn sắc văn hóa 10 1.1.3 Phân loại du lịch sinh thái 11 vii Đại học Kinh tế Huế 1.1.3.1 Du lịch dựa theo hệ sinh thái tự nhiên đặc thù 11 1.1.3.2 Du lịch dựa theo hệ sinh thái nông nghiệp 11 1.1.3.3 Du lịch văn hóa địa 11 1.2 Nội dung phát triển du lịch sinh thái 12 1.2.1 Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế 12 1.2.2 Giữ gìn phát huy sắc văn hóa – xã hội 12 1.2.3 Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên 12 1.3 Các nhân tố tác động tới phát triển du lịch sinh thái 13 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 13 Đ 1.3.2 Điều kiện kinh tế 15 ại 1.3.3 Điều kiện văn hóa xã hội 17 1.4 Tiêu chí đánh giá 18 ho 1.4.1 Số lượng khách du lịch 18 ̣c k 1.4.2 Thu nhập từ du lịch sinh thái 18 1.4.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch sinh thái 18 in 1.4.4 Nguồn nhân lực 18 h 1.4.5 Chất lượng dịch vụ 18 tê 1.5 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái số địa phương nước 18 ́H 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái Quảng Bình 18 ́ uê 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái Tiền Giang 20 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Khái quát huyện A Lưới 23 2.1.1 Vị trí địa lí: 23 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 23 2.1.3 Đặc điểm Kinh tế- xã hội 25 2.1.3.1 Các đơn vị hành 25 viii Đại học Kinh tế Huế - Cần kết hợp chặt chẽ với hãng lữ hành tỉnh để xây dựng, thiết kế nhanh chóng bán, thực tour du lịch nội huyện, liên tỉnh, liên quốc gia định * Đối với dân cư địa phương khách du lịch - Để phát triển du lịch sinh thái bền vững việc tham gia người dân địa quan trọng Có tham gia người dân địa phương tạo nên nét đặc trưng, khác biệt sống động cho sản phẩm, chương trình du lịch Để làm điều này, cần phối hợp ban, ngành công tác tuyên truyền địa phương làm du lịch, tăng cường gặp gỡ trao đổi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành với người dân khu vực để người dân thấy quyền lợi trách nhiệm mình, để việc kinh doanh du lịch nhận giúp đỡ hợp tác người dân địa ại Đ -Người dân địa phương người thể văn hóa ứng xử, giao tiếp, góp phần đem lại hài lòng cho du khách Đối với huyện miền núi A Lưới, dân cư người dân tộc thiểu số chiếm phần đơng, cần có biện pháp giáo dục ý thức cộng đồng cho họ Dân cư địa phương phải có lối ứng xử văn minh, lịch với du khách ho h in ̣c k -Nâng cao nhận thức xác định rõ trách nhiệm người dân địa phương việc bảo tồn giá trị văn hóa địa phương Hiện có nhiều hoạt động du lịch chủ yếu đào tạo người dân địa phương tham gia như: Xây dựng đường mòn sinh thái, dẫn đường, mang vác hành lý, cung cấp dịch vụ lưu trú nhà sàn cộng đồng, cung cấp thực phẩm, trình diễn văn nghệ dân gian, trình diễn dệt dzèng, đan lát, bán hàng lưu niệm Do đó, người dân địa phương cần trở thành hướng dẫn viên không chuyên lúc cần thiết để giúp du khách gần với du lịch A Lưới Có ý thức đóng góp ý kiến, thơng tin tự nguyện quảng cáo du lịch huyện A Lưới đến với người Ngoài ra, cư dân địa phương cần có ý thức vấn đề bảo vệ an ninh an toàn điểm tham quan du lịch huyện ́H tê ́ uê -Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng địa bàn huyện A Lưới cần phải tôn trọng quy định việc tham quan du lịch ban ngành liên quan đề Phải có ý thức bảo vệ mơi trường nơi đến tham quan Bên cạnh đó, du khách cần có thái độ lịch sự, nghiêm túc tham gia hoạt động du lịch Khách du lịch cần có ý thức bảo vệ, gìn giữ vật nơi đến tham quan 62 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO *Tài liệu thành văn Thế Đạt (2003), Du lịch du lịch sinh thái, Nxb Lao Động Trịnh Nam Hải (2006), “Di tích lịch sử, văn hóa địa bàn huyện A Lưới hoạt động phát triển du lịch”, Bản tin Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 155, trang 5-6 Hoàng Thị Thu Hương (2005), Khảo sát số điểm du lịch sinh thái di tích lịch sử tiêu biểu huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, Khóa luận tốt nghiệp, khoa Lịch Sử, ĐHKH Huế Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái vấn đề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam, Nxb Giáo dục ại Đ PGS.TS Nguyên Văn Mạnh (2011), ”Du lịch sinh thái toàn tập”, Đại học Kinh tế Quốc dân ̣c k ho Hồ Thị Tuyết Mai, (2005) Nghiên cứu tiềm năng, trạng định hướng khai thác số phong tục tập quán dân tộc người A Lưới - Thừa Thiên Huế để phát triển du lịch, khóa luận tốt nghiệp Đại học Huế Trần Nguyễn Khánh Phong (2010), “Cảm nhận phong cảnh du lịch A Lưới”, Báo Thừa Thiên Huế, số 2310, trang in h Phòng tài ngun mơi trường huyện A Lưới (2016), ”Điều kiện tự nhiên huyện A Lưới” tê ́H Phòng văn hóa – thơng tin huyện A Lưới, ”Số liệu du lịch sinh thái huyện A Lưới giai đoạn 2014-2016” ́ uê 10 Nguyễn Hoàng Sơn, “Tiềm năng, trạng giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” Bài báo đăng Tạp chí khoa học giáo dục , Trường Đại học sư phạm Huế Năm 2010 11 Nguyễn Thị Sửu (2009), “Một số trò chơi dân gian dân tộc Tà Ôi”, Tập nghiên cứu văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế, trang 17 12 Lê Văn Tin (2009), “Tiềm năng, trạng giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện A lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế” Đại học Sư Phạm, Đại học Huế 13 Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Ninh Bình nay”, khóa luận tốt nghiệp khóa K41, khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 14 UBND huyện A Lưới, Báo cáo sơ kết 05 năm thực Nghị số 11NQ/HU Huyện ủy ”về xây dựng phát triển văn hóa, du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn đến năm 2020” 63 Đại học Kinh tế Huế 15 UBND huyện A Lưới, ”Báo cáo kinh tế xã hội huyện A Lưới 2014” 16 UBND huyện A Lưới, ”Báo cáo kinh tế xã hội huyện A Lưới 2015” 17 UBND huyện A Lưới, ”Báo cáo kinh tế xã hội huyện A Lưới 2016” * Tài liệu điền dã Danh sách vấn: 18 Ơng Nguyễn Hữu Thái, Phó chánh văn phòng UBND huyện A Lưới 19 Chị Văn Thị Thi, phòng văn hóa thơng tin huyện A Lưới 20 Anh Hồ Văn Ngưm, xã Hồng Kim, huyện A Lưới * Tài liệu internet Đ ại 21 Bùi Thị Lệ (2014), ”Nghiên cứu tiềm định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế”, thuvienso.hce.edu.vn ho 22 Cổng giao tiếp văn hóa, thể thao du lịch Thừa Thiên Huế (2012), ”Du lịch sinh thái A Lưới”, dulich.thuathienhue.gov.vn ̣c k 23 DT (2014), ”Tài nguyên du lịch tự nhiên A Lưới”, dulich-aluoi.com.vn in 24 http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-phat-trien-du-lich-sinh-thai-tren-diaban-tinh-ninh-binh-thuc-trang-va-giai-phap-63509/ h 25 Lê Loan (2015), ”Những điểm du lịch bỏ qua đến với vùng cao A Lưới”, dulich-aluoi.com.vn tê ́H 26 http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-giai-phap-phat-trien-du-lich-sinh-thaio-thua-thien-hue-30001/ ́ uê 27 http://vnluxuryresorts.com/du-lich/vai-tro-cua-du-lich-sinh-thai-voi-vande-phat-trien-kinh-te 28 http://thuvienso.hce.edu.vn/tvs/doc/nghien-cuu-tiem-nang-va-dinh-huongsu-dung-hop-ly-tai-nguyen-du-lich-sinh-thai-tinh-thua-thien-hue-320415.html 64 Đại học Kinh tế Huế ại Đ ho h in ̣c k PHỤ LỤC ́H tê ́ uê 65 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH SINH THÁI A LƯỚI ại Đ ̣c k ho h in Bản đồ hành huyện A Lưới (Nguồn: Trung tâm du lịch A Lưới) ́H tê ́ uê Bản đồ định hướng tổ chức không gian du lịch (Nguồn: Trung tâm du lịch A Lưới) 66 Đại học Kinh tế Huế Đ Thác ANor Rừng nguyên sinh A Roàng ại (Nguồn: internet) (Nguồn: internet) h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Rừng nguyên sinh A Roàng (Nguồn: internet) 67 Đại học Kinh tế Huế ại Đ (Nguồn: internet) h in ̣c k ho Đèo Pêke ́H tê ́ uê Bể nước nóng suối khống nóng lộ thiên A Rồng (nguồn: internet) 68 Đại học Kinh tế Huế ại Đ Khách du lịch sinh hoạt cộng đồng xã A Roàng h in ̣c k ho (Nguồn: Trung tâm du lịch huyện A Lưới) ́H tê ́ uê Làng văn hoá du lịch cộng đồng A ka1 ( Nguồn: internet) 69 Đại học Kinh tế Huế ại Đ (Nguồn: Phòng văn hố thơng tin huyện A Lưới) h in ̣c k ho Lễ hội Aza ́H tê ́ uê Lễ hội đâm trâu (Nguồn: internet) 70 Đại học Kinh tế Huế ại Đ ho Nghề dệt Zèng truyền thống người Tà Ôi h in ̣c k ́H tê ́ uê Món cà lèng Bánh Aquat (Nguồn: Trung tâm du lịch A Lưới) 71 Đại học Kinh tế Huế ại Đ ̣c k ho Ẩm thực Tà Ôi ngày hội văn hoá dân tộc A Lưới in (Nguồn: Internet) h ́H tê ́ uê 72 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho BẢNG HỎI ́H tê ́ uê 73 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHIẾU KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Xin chào ông (bà), tên Nguyễn Trọng Phúc, sinh viên lớp K49 KTCT, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện nay, tơi nhóm thực đề tài :”Phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mong quý ông (bà) dành chút thời gian để trả lời giúp phiếu khảo sát Đ Tôi xin cam đoan tất thơng tin nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, khơng mục đích khác Kính mong q ơng (bà) giúp đỡ để tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu ại Câu 1: Xin ông (bà) cho biết: Họ tên: ho Địa chỉ: ̣c k Câu 2: Số lượng thành viên gia đình h ́H tê ́ uê  Dưới triệu đồng  Từ đến triệu đồng  Từ đến triệu đồng  Trên triệu đồng in Câu 3: Thu nhập gia đình (triệu đồng/tháng): Câu 4: Ơng (bà) có làm công việc liên quan đến du lịch sinh thái hay khơng?   Có Khơng Nếu có vui lòng chuyển đến câu Nếu khơng vui lòng chuyển đến câu 10 Câu 5: Những loại hình du lịch sinh thái mà ông bà biết Câu 6: Vai trò phát triển du lịch sinh thái phát triển kinh tế - xã 74 Đại học Kinh tế Huế hội huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  Không quan trọng  Phụ trợ  Quan trọng  Rất quan trọng Câu 7: Điều kiện để phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ại Đ  Khơng thuận lợi  Bình thường  Thuận lợi  Rất thuận lợi Câu 8: Ông (bà) thấy tình hình du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa ho Thiên Huế nào? h in ̣c k  Rất phát triển  Kém phát triển  Phân vân  Phát triển  Rất phát triển ́H tê Câu 9: Ông (bà) nghĩ đâu lợi để phát triển du lịch sinh thái huyện A  Nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên  Sự hỗ trợ tỉnh, thành phố  Vị trí địa lí  Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch  Nguồn nhân lực chất lượng cao ́ uê Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế? Câu 10: Ông (bà) biết đến hoạt động du lịch sinh thái huyện A Lưới thông qua kênh thông tin nào?  Bạn bè, người thân  Internet 75 Đại học Kinh tế Huế  Doanh nghiệp du lịch  Thơng tin khác Câu 11: Ơng (bà) đến điểm du lịch sinh thái huyện A Lưới chưa?  Đã đến  Chưa đến Nếu “Đã đến” vui lòng trả lời tiếp câu 12 Nếu “Chưa đến” vui lòng trả lời tiếp câu 14 Câu 12: Điều thu hút ơng (bà) đến với điểm du lịch sinh thái đó? ại Đ  Cảnh quan đẹp  Giá dịch vụ hợp lí  Vị trí gần  Lý khác ho Câu 13: Ơng (bà) có dự định quay lại lần khơng? in ̣c k  Có  Khơng Câu 14: Ông (bà) biết điểm du lịch sinh thái huyện A Lưới h tê Câu 15: Ơng (bà) có dự định đến điểm thời gian tới ́H khơng? ́  Có  Khơng Câu 16: Xin vui lòng cho biết ý kiến đóng góp ơng (bà) để phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Xin chân thành cảm ơn quý ông (bà) giúp đỡ hoàn thành phiếu điều tra này! 76 ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH TH A THIÊN HUẾ 52 ix a i học Kinh tế Huế 3.1 Định hướng phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế ... chung: a i Trên sở tìm hiểu đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái đ a bàn huyện A Lưới, đề số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái đ a bàn huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế. .. nước quốc tế nghiên cứu du lịch sinh thái phát triển du lịch sinh thái có du lịch sinh thái A lưới, Th a Thiên Huế a i Đ - Cao Thị Minh Tri, “giải pháp du lịch Th a Thiên Huế đến năm 2015” Luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch sinh thái ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế , Phát triển du lịch sinh thái ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay