Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

82 7 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ̣c k ho PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Mã số: SV2017-05-44 h in HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê Huế, tháng 12 năm 2017 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Bạch Thị Lĩnh Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ̣c k HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h in ́H tê Mã số: SV2017-05-44 (ký, họ tên) ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) TS Hà Xuân Vấn Bạch Thị Lĩnh Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ ho ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU h in ̣c k PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: TS Hà Xuân Vấn ́H Bạch Thị Lĩnh tê Sinh viên thực hiện: ́ uê Trần Thị Diệu Lê Huỳnh Đức Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-05-44 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Bạch Thị Lĩnh 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 1/2017- 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn, đề tài đánh giá thực trạng ngành CNCBNS huyện Phong Điền, từ đề xuất giải pháp để phát triển CNCBNS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Tính sáng tạo - Đánh giá thực trạng ngành công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất phương hướng giải pháp có khả thực thi để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Các kết nghiên cứu thu - Trên sở đánh giá thực trạng phát triển CNCBNS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm rút mặt mạnh, hạn chế, tìm nguyên nhân mâu thuẫn cần giải - Hệ thống giải pháp phát triển CNCBNS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Các sản phẩm đề tài - 01 báo cáo tổng kết đề tài - 01 báo cáo tóm tắt Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài - Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành kinh tế ngành khác có nhu cầu h in ̣c k ho Formatted: Vietnamese (Vietnam) ́H tê ́ uê Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài Hà Xuân Vấn Bạch Thị Lĩnh i Đại học Kinh tế Huế Formatted: Font: Bold MỤC LỤC Formatted: Justified, Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No widow/orphan control, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: 0,67 cm, Left + 0,89 cm, Left + 0,99 cm, Left + 1,21 cm, Left + 16 cm, Right,Leader: … ại Đ MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Nhiệm vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Những đóng góp mặt khoa học đề tài Kết cấu chung đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG NGHIỆPCHẾ BIẾN NÔNG SẢN 1.1 Cơ sở lí luận cơng nghiệp chế biến nông sản .5 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến công nghiệp chế biến nông sản 1.1.2 Nội dung, đặc điểm công nghiệp chế biến nông sản 1.1.3 Vai trò cơng nghiệp chế biến nông sản 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến nông sản 10 1.1.5 Tiêu chí đánh giá phát triển CNCBNS 11 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển công nghiệp chế biến nông sản 13 1.2.1 Kinh nghiệm từ nước .13 1.2.2 Kinh nghiệm từ số địa phương nước 14 1.2.3 Kinh nghiệm rút vận dụng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 15 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 17 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 17 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .17 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 20 2.1.3 Thuận lợi khó khăn địa bàn nghiên cứu 25 2.2 Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 26 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.2.1 Tình hình phát triển cơng nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 26 2.2.2 Tình hình phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 29 2.2.3 Tình hình sản xuất nơng sản làm ngun vật liệu cho công nghiệp chế biến nông sản 31 2.2.4 Đánh giá phát triển CNCBNS Huyện Phong Điền qua phiếu điều tra 34 2.3 Đánh giá chung phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 42 2.3.1 Thành tựu 42 2.3.2 Hạn chế 43 2.3.3 Nguyên nhân thành tựu, hạn chế vấn đề đặt cần giải .45 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HUYỆN PHONG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .48 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 48 3.1.1 Phương hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 48 3.2 Những giải pháp để phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 50 3.2.1 Áp dụng tiến khoa học công nghệ vào trình sản xuất 50 3.2.2 Tích cực huy động vốn đầu tư .51 3.2.3 Mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 51 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đối tượng lao động nông nghiệp cần chuyển đổi .51 3.2.5 Phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường .52 3.2.6 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 53 3.2.7 Tạo môi trường đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững ổn định .53 3.2.8 Có chế sách phù hợp định hướng phát triển CNCBNS 54 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 1.Kết luận .55 2.Kiến nghị 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Formatted: Justified, Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No widow/orphan control, Tab stops: 0,67 cm, Left + 0,89 cm, Left + 0,99 cm, Left + 1,21 cm, Left + 16 cm, Right,Leader: … iii Đại học Kinh tế Huế Formatted: Font: Bold DANH MỤC CÁC BẢNG ại Đ Bảng 1: Cơ sở sản xuất công nghiệp phân theo ngành - 27 Bảng 2: Lao động sản xuất công nghiêp phân theo ngành - 28 Bảng 3: Tổng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp 28 Bảng 4: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 29 Bảng 5: Số lượng sở chế biến nông sản số xã Huyện Phong Điền 31 Bảng 6: Giá trị sản lượng ngành CNCBNS Huyện Phong Điền 32 Bảng 7: Tình hình phát triển nơng lâm ngư nghiệp huyện Phong Điền năm 2014 – 201633 Bảng 8: Tình hình chung sản phẩm ngư nghiệp làm nguyên liệu cho CNCBNS 35 Bảng 9: Số lượng sở chế biến nơng sảnsản xuất nơng nghiệp địa bàn Huyện Phong Điền 37 Bảng 10: Tình hình lao động sở chế biến huyện Phong Điền 39 Bảng 11: Tình hình nguồn vốn sản xuất sở chế biến nông sản địa bàn nghiên cứu 41 Bảng 12 : Tỉ lệ thị trường nguyên liệu đầu vào sở chế biến nông sản huyện Phong Điền - 42 Bảng 13: tỉ lệ thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền 42 Bảng 14: Tỉ lệ áp dụng khoa học công nghệ chế biến nông sản huyện Phong Điền Bảng 2.1: Cơ sở sản xuất công nghiệp phân theo ngành .26 Bảng 2.2: Lao động sản xuất công nghiêp phân theo ngành 27 Bảng 2.3: Tổng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp 27 Bảng 2.4: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 28 Bảng 2.5: Số lượng sở chế biến nông sản số xã Huyện Phong Điền 30 Bảng 2.6: Giá trị sản lượng ngành CNCBNS Huyện Phong Điền 31 Bảng 2.7: Tình hình phát triển nơng lâm ngư nghiệp huyện Phong Điền năm 2014 – 2016 32 Bảng 2.8: Tình hình chung sản phẩm trồng trọt làm nguyên liệu cho CNCBNS 32 Bảng 2.9: Tình hình chung sản phẩm chăn nuôi làm nguyên liệu cho CNCBNS 33 Bảng 2.10: Tình hình chung sản phẩm ngư nghiệp làm nguyên liệu cho CNCBNS 34 Bảng 2.11: Số lượng sở chế biến nơng sảnsản xuất nơng nghiệp địa bàn Huyện Phong Điền 35 Bảng 2.12: Tình hình lao động sở chế biến huyện Phong Điền .37 Bảng 2.13: Tình hình nguồn vốn sản xuất sở chế biến nông sản địa bàn nghiên cứu .38 Formatted: Centered, Indent: First line: 0,99 cm, Space After: pt, No widow/orphan control, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Font: Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Justified, Indent: First line: 0,99 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar h in ̣c k ho Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Check spelling and grammar Formatted: Indent: First line: 0,99 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control ́H tê Field Code Changed ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.14 : Tỉ lệ thị trường nguyên liệu đầu vào sở chế biến nông sản huyện Phong Điền 39 Bảng 2.15: Tỉ lệ thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền 41 Bảng 2.16: Tỉ lệ áp dụng khoa học công nghệ chế biến 42 Formatted: Justified, Indent: First line: 0,99 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Formatted: Font: Biểu đồ 1: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo ngành công nghiệp - 30 Biếu đồ 2: Tỷ lệ phần trăm số hộ sản xuất nông nghiệp - 38 Biểu đồ 2.1: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo ngành công nghiệp 29 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ phần trăm số hộ sản xuất nông nghiệp 36 Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0,99 cm, Space After: pt, No widow/orphan control, Tab stops: Not at 1,48 cm + 1,85 cm + 2,3 cm Formatted: Hyperlink, Font: (Default) +Body, 11 pt, No underline, Font color: Auto, Check spelling and grammar, Pattern: Clear (White) Formatted: Justified, Indent: First line: 0,99 cm, No widow/orphan control Formatted: TOC 1, Justified, Indent: First line: cm, Space Before: pt, Tab stops: 15,98 cm, Right,Leader: … + Not at 1,48 cm + 1,85 cm + 2,3 cm ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ại Đ - CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa - CNCBNS: Cơng nghiệp chế biến nông sản - CN: Công nghiệp - DN: Doanh nghiệp - NS: Nông sản - HTX: Hợp tác xã - PTKT: Phát triển kinh tế - PTBV: Phát triển bền vững - PTCN: Phát triển công nghiệp - ATTP: An toàn thực phẩm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ại Đ Nguyễn Thị Bích (2013), “Phát triển cơng nghiệp nơng thơn huyên Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Trần Thanh Bình (2016), “Phát triển cơng nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản địa bàn Hà Tĩnh”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Chi cục thống kê huyện Phong Điền, Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2016 Vũ Thị Mỹ Duyên, “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Nguyễn Thái Dương (2013), "Chế biến nông sản công nghệ sau thu hoạch" viện Kỹ thuật nông nghiệp công nghệ Trần Thị Thanh Hằng (2016), “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Trình Kế (2016) “Phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm sản vùng miền Phú Yên”, báo Nhân Dân (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/30981202-phattrien-cong-nghiep-che-bien-nong-lam-san-vung-mien-nui-phu-yen.html ) Trịnh Trung Kiên (2016)- Luận văn "Liên kết kinh tế doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân Việt Nam" tác giả Hồ Quế Hậu (2011) 9.8 , luận án tiến sĩ kinh tế “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Kon Tum”, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 10.9.Lê Tiến Kiệt (2017), “Phát triển công nghiệp chế biến nơng sản huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”, Đại học Kinh tế Huế 11.10 Võ Thị Ngọc Mai (2012), “Phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 12.11 Lâm Bảo Ngọc (2015), "Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị" Luận văn cao học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 13.12 Nguyễn Quý Thọ (2011), luận văn "Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Gia Lai", Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 14.13 Huỳnh Công Thời (2015), “Phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tài liệu internet: - https://phongdien.thuathienhue.gov.vn - http://luatkhaiphong.com/Phap-luat-Doanh-nghiep-Tai-co-cau-MA/He-thongnganh-nghe-cong-nghiep-che-bien-che-tao-5591.html - http://tailieu.vn - http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 57 Đại học Kinh tế Huế - https://www.google.com.vn - https://www.thuathienhue.gov.vn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 58 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC - Một số hình ảnh thực tế: ại Đ ho h in ̣c k Một số sở chế biến gỗ xã Phong Hòa ́H tê ́ uê Một số sở chế biến rượu huyện Phong Chương 59 Đại học Kinh tế Huế ại Đ Tương măng: xã Phong Mỹ h in ̣c k ho Nước mắm: xã Phong Hải ́H tê ́ uê Ép dầu lạc: Phong An Nem chả: xã Phong Chương 60 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC - Mẫu phiếu điều tra: ại Đ PHIẾU ĐIỀU TRA Chúng sinh viên K49 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện thực nghiên cứu đề tài: “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” Thông tin từ ông (bà) nguồn cung cấp vô q giá giúp chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Rất mong quý ông (bà) giành chút thời gian để đóng góp ý kiến đề tài, cách trả lời câu hỏi bên Chúng xin cam đoan phiếu điều tra mang tính chất phục vụ cho mục tiêu học tập nghiên cứu, khơng mục đích khác chúng tơi xin cam kết giữ bí mật thông tin ông ( bà) cung cấp Xin chân thành cảm ơn! Địa bàn:……………………………………………………………… Ngày điều tra:…… tháng…….năm 2017 Xin ông (bà) đánh dấu X vào ô phù hợp điền đầy đủ thông tin vào chổ trống mục phù hợp với sở sản xuất ông (bà) Câu 1: Thông tin chung a Họ tên chủ sở: …………………………………………… Tuổi:……………… Trình độ văn hóa:………………………… b Giới tính: (Nam/Nữ) c Số nhân gia đình ơng (bà) bao nhiêu:……… người d Mặt hàng sản xuất:……………………………………………… e Loại hình sản xuất:……………………………………………… □ Hộ gia đình □ Cơ sở □ Doanh nghiệp f Diện tích mặt nhà xưởng:………………………………… Câu 2: Ngành sản xuất kinh doanh ơng bà gì: □ Chế biến từ sản phẩm thủy, hải sảnChế biến từ sản phẩm chăn nuôi □ Chế biến từ sản phẩm trồng trọt □ Chế biến từ sản phẩm lâm nghiệp tự nhiên Câu 3: Tình hình sản xuất nơng nghiệp gia đình ơng (bà): a Hiện gia đình ơng (bà) có sản xuất nơng nghiệp khơng, có trả lời tiếp câu (b,c) khơng chuyển qua câu □ Có □ Khơng b Mức thu nhập bình qn hàng năm từ nơng nghiệp gia đình là: □ Dưới 10 triệu □ 10 - 20 triệu □ 20 - 30 triệu □ Trên 30 triệu c Hình thức tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp gia đình là: □ Bán lại cho lái buôn □ Bán cho sở chế biến khác □ Tiêu thụ sở chế biến gia đình □ Khác Câu 4: Tình hình lao động lĩnh vực sản xuất ông (bà): a Hiện sở ơng (bà) có lao động: □ Dưới lao động □ - 10 lao động h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 61 Đại học Kinh tế Huế ại Đ □ 10 - 15 lao động □ Trên 15 lao động Trong đó: - Lao động gia đình:…… lao động - Lao động thuê ngoài:………… lao động b Mức thu nhập người lao động: □ Dưới triệu □ – triệu □ – triệu □ Trên triệu c Thời gian làm việc sở: □ Theo vụ □ Bán thời gian □ Quanh năm Câu 5: Tình hình sản xuất kinh doanh sở ông (bà): a Số lượng sản phẩm trung bình mà sở sản xuất tháng: Đơn vị Đơn vị Đơn vị (tấn) (cái) ( lít) □ Dưới □ Dưới 1000 □ Dưới 50 □ 5-< 10 □ 1000-< 2000 □ 50-< 100 □ 10-< 15 □ 2000-< 3000 □ 100-< 150 □ 15-< 20 □ 3000-< 4000 □ 150-< 200 □ Trên 20 □ Trên 4000 □ Trên 200 ̣c k ho h in b Chi phí sản xuất sơ vòng tháng: □ Dưới triệu □ – triệu □ – 10 triệu □ Trên 10 triệu c Doanh thu sở vòng tháng: □ triệu □ - 10 triệu □ 10 - 15 triệu □ Trên 15 triệu Câu 6: Tình hình vốn sản xuất kinh doanh sở ông (bà): a Vốn sản xuất kinh doanh mà ông (bà) bỏ ra: □ Dưới triệu □ - 10 triệu □ 10 - 15 triệu □ Trên 15 triệu ́H tê 62 ́ uê Trong đó: - Vốn cố định: ………………………… ……triệu đồng - Vốn lưu động:…………………………… triệu đồng b Ông (bà) lấy nguồn vốn từ đâu: □ Vay ngân hàng □ Tự có □ Vay bên ngồi □ Vốn hỗ trợ từ dự án Câu 7: Tình hình thị trường sở ơng (bà): a Thị trường thu mua nguyên vật liệu: □ Tại làng (xã) □ Trong huyện □ Trong tỉnh □ Ngoại tỉnh b Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Đại học Kinh tế Huế ại Đ □ Trong tỉnh □ Ngoài tỉnh □ Nước ngồi □ Cả ba thị trường c Hình thức tiêu thụ sản phẩm: □ Tự bán □ Qua đại lý, thương lái □ Qua tổ hợp tác xã □ Khác Câu 8: Vấn đề môi trường sản xuất kinh doanh: a Nghề sản xuất ông( bà) có rác thải khơng? (Nếu “có” tiếp tục trả lời câu b,c Nếu “khơng” chuyển qua câu 7) □ Có □ Khơng b Chất thải sở chế biến ông (bà) thuộc dạng nào: □ Chất thải lỏng □ Chất thải rắn □ Khác c Gia đình có hệ thống xử lý chất thải sở chế biến hay khơng ? □ Có □ Khơng d Những hộ xung quanh địa phương có phản ánh xung quanh vấn đề mơi trường gia đình (cơ sở) ơng (bà) khơng? □ Có □ Khơng Câu 9: Ơng bà có phải đóng thuế cho hoạt động kinh doanh, mơi trường khơng: □ Có □ Khơng Câu 10: Tình hình áp dụng cơng nghệ kĩ thuật vào sản xuất: □ Máy móc □ Thủ cơng □ Kết hợp máy móc thủ cơng in ̣c k ho h Câu 11: Những vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh sở ( có thểchọn nhiều đáp án) □ Vốn □ Thị trường tiêu thụ □ Về mặt □ Chính sách nhà nước □ Lao động □ Cạnh tranh sở sản xuất □ Nguyên vật liệu □ Vấn đề khác Câu 12: Định hướng phát triền sản xuất gia đình(cơ sở) thời gian tới: □ Mở rộng quy mô □ Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất □ Thuê thêm lao động □ Nâng cao chất lượng sản phẩm □ Khác Câu 13: Nguyện vọng ông (bà) để phát triển sản xuất gia đình (cơ sở): □ Được vay vốn ưu đãi □ Mở rộng thị trường tiêu thụ □ Được hỗ trợ giá ưu đãi □ Được hỗ trợ kĩ thuật Câu 14: Chính quyền có hỗ trợ cho sở chế biến ơng(bà) hay khơng?( Nếu có trả lời tiếp câu 15 câu 16) □ Có □ Không ́H tê ́ uê 63 Đại học Kinh tế H́ Câu 15: Hình thức hỗ trợ quyền việc sản xuất kinh doanh nào: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… Câu 16: Ơng bà có hài lòng hình thức hỗ trợ quyền khơng: □ Có □ Khơng ại Đ Câu 17: Ơng(bà) có đề xuất với quyền để hoạt động sản xuất kinh doanh đượcthuận lợi …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông bà! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 64 Đại học Kinh tế Huế Page 35: [1] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:04:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 35: [2] Formatted TanLap 11/28/2017 10:22:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Right: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 35: [3] Formatted TanLap 11/28/2017 10:22:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 35: [4] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:04:00 AM Right, Indent: First line: 0,99 cm, Space After: pt, No widow/orphan control Page 37: [5] Formatted TanLap 11/28/2017 9:06:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Đ Page 37: [6] Formatted TanLap 11/28/2017 10:28:00 AM Page 37: [7] Formatted ại No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) TanLap 11/28/2017 7:52:00 AM ho No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) TanLap 11/28/2017 10:29:00 AM ̣c k Page 37: [8] Formatted No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) in Page 37: [9] Formatted TanLap 11/28/2017 7:52:00 AM h No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Thanh An tê Page 38: [10] Formatted 11/26/2017 11:05:00 AM Page 38: [11] Formatted Thanh An ́ uê ́H Centered, Indent: First line: cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: cm, Relative to: Paragraph, Horizontal: 0,32 cm, Wrap Around 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: cm, Relative to: Paragraph, Horizontal: 0,32 cm, Wrap Around Page 38: [12] Formatted TanLap 11/28/2017 9:08:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: cm, Relative to: Paragraph, Horizontal: 0,32 cm, Wrap Around Page 38: [13] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: cm, Relative to: Paragraph, Horizontal: 0,32 cm, Wrap Around Đại học Kinh tế Huế Page 38: [14] Formatted TanLap 11/28/2017 9:08:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, No widow/orphan control, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: cm, Relative to: Paragraph, Horizontal: 0,32 cm, Wrap Around Page 39: [15] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM BB, Space After: pt, No widow/orphan control Page 39: [16] Formatted TanLap 11/28/2017 9:10:00 AM Font: Not Bold, Italic, No underline, Font color: Auto Page 39: [17] Formatted TanLap 11/28/2017 9:10:00 AM BB, Right, Indent: First line: 0,99 cm, Space After: pt, No widow/orphan control Page 39: [18] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Đ Font: Bold, No underline, Font color: Auto ại Page 39: [19] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Page 39: [20] Formatted ho Left, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Page 39: [21] Formatted ̣c k Font: Bold, No underline, Font color: Auto h Page 39: [22] Formatted 11/26/2017 11:05:00 AM in Font: Bold, No underline, Font color: Auto Thanh An Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An Font: Bold, No underline, Font color: Auto Thanh An Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 39: [25] Formatted 11/26/2017 11:05:00 AM ́ uê Page 39: [24] Formatted ́H Page 39: [23] Formatted tê Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 39: [26] Formatted Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 39: [27] Formatted Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 39: [28] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Đại học Kinh tế Huế Page 39: [29] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [30] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [31] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [32] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [33] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Đ Page 39: [34] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Page 39: [35] Formatted ại Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM ho Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM ̣c k Page 39: [36] Formatted Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control in Page 39: [37] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM h Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An tê Page 39: [38] Formatted 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap ́H Page 39: [39] Formatted 11/28/2017 9:09:00 AM Page 39: [40] Formatted TanLap ́ uê Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [41] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [42] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [43] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [44] Formatted Thanh An Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/26/2017 11:05:00 AM Đại học Kinh tế Huế Page 39: [45] Formatted TanLap 11/28/2017 9:09:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 39: [46] Formatted TanLap 11/28/2017 10:38:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 39: [47] Formatted TanLap 11/28/2017 10:38:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 39: [48] Formatted TanLap 11/28/2017 10:39:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 41: [49] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Font: Bold, No underline, Font color: Auto ại Đ Page 41: [50] Formatted Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control ho Page 41: [51] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Font: Bold, No underline, Font color: Auto ̣c k Page 41: [52] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Font: Bold, No underline, Font color: Auto in Page 41: [53] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM h Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM 11/26/2017 11:05:00 AM ́ uê Page 41: [55] Formatted ́H Font: Bold, No underline, Font color: Auto tê Page 41: [54] Formatted Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [56] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 41: [57] Formatted Font: Bold, No underline, Font color: Auto Page 41: [58] Formatted Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [59] Formatted TanLap 11/28/2017 9:31:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [60] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Đại học Kinh tế Huế Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [61] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [62] Formatted TanLap 11/28/2017 9:31:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [63] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [64] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [65] Formatted TanLap 11/28/2017 9:31:00 AM Đ Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control ại Page 41: [66] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control ho Page 41: [67] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Page 41: [68] Formatted ̣c k Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap 11/28/2017 9:31:00 AM in Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control h Page 41: [69] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Thanh An ́H Page 41: [70] Formatted tê Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap ́ uê Page 41: [71] Formatted 11/28/2017 9:31:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [72] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [73] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [74] Formatted TanLap 11/28/2017 9:31:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [75] Formatted Thanh An Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/26/2017 11:05:00 AM Đại học Kinh tế Huế Page 41: [76] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 41: [77] Formatted TanLap 11/28/2017 10:42:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 41: [78] Formatted TanLap 11/28/2017 10:44:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 41: [79] Formatted TanLap 11/28/2017 10:45:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Page 41: [80] Formatted TanLap 11/28/2017 10:45:00 AM No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) Đ Page 42: [81] Formatted TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM Page 42: [82] Formatted ại Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM ho Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM ̣c k Page 42: [83] Formatted Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control in Page 42: [84] Formatted TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM h Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Thanh An tê Page 42: [85] Formatted 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control TanLap ́H Page 42: [86] Formatted 11/28/2017 8:07:00 AM Page 42: [87] Formatted TanLap ́ uê Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/28/2017 8:07:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 42: [88] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 42: [89] Formatted TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 42: [90] Formatted TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 42: [91] Formatted Thanh An Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control 11/26/2017 11:05:00 AM Đại học Kinh tế Huế Page 42: [92] Formatted TanLap 11/28/2017 8:07:00 AM Centered, Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Page 42: [93] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Normal, Right, None, Indent: First line: 0,99 cm, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No widow/orphan control, Tab stops: 1,48 cm, Left + 1,85 cm, Left + 2,3 cm, Left + Not at 0,63 cm Page 42: [94] Formatted Thanh An 11/26/2017 11:05:00 AM Justified, Indent: First line: 0,99 cm, Space Before: pt, After: pt, No widow/orphan control, Don't keep with next, Don't keep lines together Page 42: [95] Formatted TanLap 11/28/2017 10:47:00 AM Font: No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) ại Đ Page 42: [96] Formatted TanLap 11/28/2017 10:47:00 AM Font: No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) ho Page 42: [97] Formatted TanLap 11/28/2017 10:48:00 AM Font: No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam) h in ̣c k ́ uê ́H tê ... PHÁP PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .48 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa. .. phát triển công nghiệp chế biến nông sản Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển công nghiệp. .. phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Các kết nghiên cứu thu - Trên sở đánh giá thực trạng phát triển CNCBNS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế , Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay