Giải pháp tiêu thụ thủy sản nuôi bằng lồng, bè trên sông ô lâu vùng huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

72 8 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:08

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ̣c k ho GIẢI PHÁP TIÊU THỤ THỦY SẢN NUÔI BẰNG in LỒNG, TRÊN SÔNG Ô LÂU VÙNG HUYỆN h ́H tê HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ ́ uê Mã số: SV2017-02-37 Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Thanh Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ̣c k ho GIẢI PHÁP TIÊU THỤ THỦY SẢN NUÔI BẰNG h in LỒNG, TRÊN SÔNG Ô LÂU VÙNG HUYỆN ́H tê HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) ́ uê Mã số: SV2017-02-37 Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1, Lê Thị Thanh 2, Hồ Thị Việt Trinh 3, Đoàn Thị Kim Thảo DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHỐI HỢP Đ 1, UBND xã Hải Trường ại 2, UBND xã Hải Tân h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN i DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHỐI HỢP i DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH ẢNH .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại Tóm tắt tiến trình thực đề tài ho CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 1.1 Cơ sở lí luận ̣c k 1.1.1 Khái quát hoạt động tiêu thụ 1.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ in 1.1.1.2 Quá trình tiêu thụ h 1.1.1.3 Vai trò tiêu thụ tê 1.1.2 Khái quát trình tiêu dùng .5 ́H 1.1.2.1 Khái niệm trình tiêu dùng 1.1.2.2 Các bước trình định tiêu dùng .5 ́ uê 1.1.3 Khái quát thủy sản 1.1.3.1 Khái niệm thủy sản 1.1.3.2 Phân loại thủy sản 1.1.3.3 Vai trò thủy sản 1.1.4 Khái niệm vềgiá .7 1.1.5 Khái quát kênh phânphối .8 1.1.5.1 Khái niệm 1.1.5.2 Các thành viên kênh phân phối 1.1.5.3 Vai trò kênh phân phối 1.1.5.4 Chức kênh phân phối 10 1.1.5.5 Các dạng kênh phân phối .10 ii Đại học Kinh tế Huế 1.1.6 Đặc điểm vai trò tiêu thụ thủy sản 13 1.1.6.1 Đặc điểm tiêu thụ thủy sản 13 1.1.6.2 Vai trò tiêu thụ thủy sản .15 1.1.7 Một số nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ thủy sản 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tình hình tiêu thụ thủy sản giới .17 1.2.3 Xu hướng tiêu thụ thủy sản người tiêu dùng .18 1.3 Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài .19 1.3.1 Ngoài nước 19 1.3.2 Trong nước 19 1.4 Phương pháp nghiên cứu 20 1.4.1 Tổng quan tổng thể nghiên cứu 20 Đ 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 21 ại 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 23 ho 2.1.1 Giới thiệu vùng huyện Hải Lăng 23 2.1.2 Giới thiệu xã Hải Trường, xã Hải Tân 25 ̣c k 2.1.2.1 Tình hình chung 25 2.1.3 Giới thiệu dòng sơng Ơ Lâu 30 in 2.1.4 Đối thủ cạnh tranh .30 h 2.2 Thực trạng tiêu thụ thủy sản địa bàn nghiên cứu 31 tê 2.2.1 Tổng quan tổng thể nghiên cứu 31 ́H 2.2.2 Thực trạng tiêu thụ thủy sản địa bàn nghiên cứu 36 2.2.2.1 Kênh phân phối 36 ́ uê 2.2.2.2 Giá .38 2.2.2.3 Thông tin giá 39 2.2.2.5 Thanh toán 40 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Giải pháp kênh phân phối 42 3.2 Giải pháp giá 43 3.3 Giải pháp sản phẩm 43 3.4 Giải pháp truyền thông 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 Kết luận 45 Kiến nghị 45 2.1 Chính quyền địa phương 45 iii Đại học Kinh tế Huế 2.2 Người dân 46 Hạn chế đề tài 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO: .47 PHỤ LỤC 48 Danh sách hộ nuôi 48 PHỤ LỤC 50 Bản thuyết minh đề tài 50 PHỤ LỤC 51 Bảng hỏi 51 PHỤ LỤC 56 Kết xử lí số liệu SPSS 56 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng sản lượng tiêu thụ giới (2009-2011) 17 Bảng 1.2: Tình hình ni trồng thủy sản Việt Nam 18 Bảng 1.3: Bảng thể số lượng nuôi cá nước năm 2015 _21 Bảng 2.1: Các tiêu phát triển xã Hải Trường 28 Bảng 2.2: Các tiêu phát triển xã Hải Tân _29 Bảng 2.3: Tổng thể nghiên cứu phân theo xã 31 Bảng 2.4: Thể tích ni thủy sản _33 Đ Bảng 2.5: Các lí chọn ni _34 ại Bảng 2.6: Năng suất nuôi thủy sản _35 ho Bảng 2.7: Nguồn thông tin nuôi thủy sản _35 ̣c k Bảng 2.8: Tình hình tiêu thụ cá hộ điều tra địa bàn nghiên cứu _37 Bảng 2.9: Thông tin giá bán 39 h in ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Bản đồ xã thuộc huyện Hải Lăng _21 Hình 2.1: Bản đồ huyện Hải Lăng 23 Hình 2.2: Hình ảnh ni cá lồng, sơng Ơ Lâu huyện Hải Lăng 26 Hình 2.3: Hình ảnh ni cá lồng, sơng Ơ Lâu huyện Hải Lăng 26 Hình 2.4: Hình ảnh ni cá lồng, sơng Ơ Lâu huyện Hải Lăng 27 Hình 2.5: Bản đồ địa lí xã Hải Trường 27 Hình 2.6: Bản đồ địa lí xã Hải Tân _29 Hình 2.7: Bản đồ sơng Ơ Lâu 30 Đ Hình 2.8: Tổng thể nghiên cứu phân theo giới tính _32 ại Hình 2.9: Tổng thể nghiên cứu phân theo nhóm tuổi _32 ho Hình 2.10: Các loại thủy sản người dân chọn ni 33 ̣c k Hình 2.11: Nguồn vốn nuôi thủy sản 34 Hình 2.12: Cách liên hệ nhà bán buôn _38 in Hình 2.13: Khó khăn nhận tiền 39 h Hình 2.14: Lựa chọn người mua _40 tê Hình 2.15: Thanh tốn tiền hàng _40 ́H Hình 3.1: Mua bán thủy sản chợ Diên Sanh – Hải Lăng 42 ́ uê Hình 3.2: Logo cá kho Bá Kiến đặc sản làng Vũ Đại _43 vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hoạt động tiêu thụ hàng hóa thị trường Sơ đồ 1.2: Các yếu tố định giá .8 Sơ đồ 1.3: Trung gian thương mại tăng thêm làm giảm số lượng tiếp xúc Sơ đồ 1.4: Kênh phân phối trực tiếp .11 Sơ đồ 1.5: Kênh phân phối gián tiếp .11 Sơ đồ 1.6: Kênh phân phối hỗn hợp 12 Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối tỉ lệ tiêu thụ thủy sản địa bàn nghiên cứu .36 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1, UBND: ủy ban nhân dân 2, NTD: người tiêu dùng 3, KH: khách hàng 4, DN: doanh nghiệp ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đối với doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại việc xác định thị trường sản phẩm khâu vô quan trọng, tồn doanh nghiệp phụ thuộc vào việc hàng hoá doanh nghiệp có bán khơng hay nói khác phụ thuộc vào công tác tiêu thụ sản phẩm Tầm quan trọng vấn đề tiêu thụ người dân chưa thực nhận thức vai trò đặc biệt vấn đề tiêu thụ thủy sản lại vô quan trọng sản phẩm khơng thể lưu trữ lâu Qua q trình nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tiêu thụ thủy sản nuôi lồng, sơng Ơ Lâu vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” rút số kết luận sau: ại Đ Hoạt động nuôi thủy sản lồng, sơng Ơ Lâu mang lại nhiều thành to lớn cho người dân xã Hải Trường xã Hải Tân Đây hoạt động tạo công ăn việc làm, mang lại nguồn thu nhập cao giúp người dân xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu mảnh đất quê hương ̣c k ho Hoạt động nuôi thủy sản người dân gặp nhiều khó khăn vấn đề khí hậu thay đổi bão, lụt xảy thường xuyên, thiếu vốn để đầu tư giống, mở rộng sản xuất Người dân chưa có đa dạng lồi thủy sản ni nên người tiêu dùng chưa có nhiều lựa chọn h in Hoạt động sản xuất mang tính hộ gia đình ni nên q trình đầu tư truyền thông không đẩy mạnh Mặc dù chất lượng thủy sản đánh giá cao, nhiều người tiêu dùng chưa biết đến thương hiệu thủy sản nuôi lồng, địa phương tê ́H Về vấn đề tiêu thụ thủy sản người dân phụ thuộc nhiều nhà bán buôn, số lượng người bán bn nên người dân dễ bị ép giá Nguồn thông tin giá thị trường người dân chưa chủ động tìm hiểu ́ uê Đặc điểm thủy sản khó bảo quản, thời gian tiêu thụ nhanh để đảm bảo chất lượng cao Người dân thu hoạch thủy sản diễn lúc thời gian ngắn nguyên nhân gây khó khăn tiêu thụ Kiến nghị 2.1 Chính quyền địa phương Hỗ trợ phần vốn vay với lãi xuất thấp để người dân đầu tư nuôi Tổ chức quy hoạch vùng nuôi để nâng cao hiệu tránh tình trạng nhiễm nước Tiếp tục đầu tư chương trình mục tiêu phát triển ni cá lồng, chương trình tìm nguồn vào sạch, an tồn, giá phù hợp song song chương trình tìm kiếm thị trường đầu ổn định, giá cao 45 Đại học Kinh tế Huế Thường xuyên tổ chức buổi gặp mặt để nghe ý kiến người dân từ có giải pháp, sách phù hợp 2.2 Người dân Cần tìm hiểu nhiều thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng tiêu thụ thủy sản thông qua sách, báo, tivi, … Tìm kiếm nhiều nhà bán bn khác khơng nên phụ thuộc vào nguồn mua Người dân nên lập thành hợp tác xã sản xuất theo hướng thủy sản tạo thương hiệu từ q trình đàm phán với người bán buôn thuận lợi hơn, hoạt động tiêu thụ từ mạnh Hạn chế đề tài ại Đ Do thiếu hụt nguồn lực kinh nghiệm, khả nghiên cứu thân hạn chế việc tìm hiểu số liệu người dân, nhà bán lẻ buôn mà đề tài có số hạn chế sau: ̣c k ho + Phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp, đối tượng nghiên cứu hộ nuôi Các số liệu nhà lẻ, nhà bán bn lí bảo mật kinh doanh mà chưa cung cấp thật xác thơng tin giá cả, số liệu tương đối h in + Các thông tin tiêu thụ, sản xuất ghi nhận qua ghi nhớ người dân Khơng có ghi chép số liệu ́H tê ́ uê 46 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1, Trương Đình Chiến (2002),Quản trị kênh marketing, NXB Hà Nội, Hà Nội 2, Trần Minh Đạo, 2000, Marketing bản, NXB ĐHKT Quốc Dân, Hà Nội 3, Lý Thanh Điền, 2009, Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm lợi nhuận công ty cổ phần chế biến xuất thủy sản Cadovimex, luận văn tốt nghiệp, Đại học Kinh Tế Huế 4, Philip Kotler, 1996, Quản trị marketing, NXB Hà Nội, Hà Nội 5, Kình (2017), “Chính phủ cơng bố chi tiết thiệt hại Formosa gây ra”, Tuổi trẻ online, truy cập lần cuối ngày 20 tháng 10 năm 2017 Từ < https://tuoitre.vn/chinhphu-cong-bo-chi-tiet-thiet-hai-do-formosa-gay-ra-1145284.htm> ại Đ 6, Lã Kiến Hoa &Cao Thùy Minh, 2003, Phương pháp quản lý hiệu tiêu thụ, NXB Hà Nội, Hà Nội ho 7, Nguyễn Nga (2017), “Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm thủy sản”, Báo mới.com, truy cập lần cuối ngày 20 tháng 10 năm 2017 Từ ̣c k 8, Katharina Lange, 2016, Consumer behavior for aquatic products, graduation essay, University of Kassel, Germany h in 8, Khánh Linh (2017),“Thị trường thủy sản nội địa nhiều dư địa”, ThờiBáo Tài Chính Việt Nam online, 20 tháng 10 năm 2017 Từ ́H tê ́ uê 9, Ths Lê Quang Trực, 2016, Giáo trình quản trị marketing, NXB ĐH Huế, Thừa Thiên Huế 10, Vũ Đình Thắng & Nguyễn Viết Trung, 2005, Giáo trình kinh tế thủy sản, NXB Hà Nội, Hà Nội 11, Nguyễn Thị Hoài Thu, 2011, Tiêu thụ thủy sản nuôi trồng chủ lực tỉnh Hà Tĩnh., luận văn tốt nghiệp, Đại học Kinh Tế Huế 12, Tổng cục thủy sản Việt Nam, trang web: https://tongcucthuysan.gov.vn 13, Tổ chức quốc tế FAO, trang web: http://www.fao.org 14, Huyện Hải Lăng, cổng thông tin: http://hailang.quangtri.gov.vn 47 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Danh sách hộ ni Lê Văn Bình Hải Trường Lê Văn Trị Hải Trường Lê Thị Bảy Hải Trường Lê Xuân Chiến Hải Trường Lê Xuân Thắng Hải Trường Lê Xuân Xuân Hải Trường Phạm Văn Một Hải Tân Lê Văn Phương Hải Tân Đ Phạm Văn Câu Hải Tân ại 10 Lê Văn Bòn Hải Tân ho Lê Văn Vách Hải Tân 12 Lê Văn Hải Hải Tân 13 Lê Văn Đằng Hải Tân 14 Lê Văn Vanh Hải Tân 15 Phạm Văn Thiện Hải Tân 16 Phạm Văn Đãi Hải Tân 17 Phạm Văn Tin 18 Phạm Văn Văn 19 Phạm Văn Thâm Hải Tân 20 Phạm Văn Thông Hải Tân 21 Phạm Văn Đông Hải Tân 22 Phạm Văn Viên Hải Tân 23 Phan Văn Xích Hải Tân 24 Phan Văn Đạt Hải Tân 25 Phan Văn Tình Hải Tân 26 Phan Văn Quyền Hải Tân 27 Phan Văn Thuần Hải Tân 28 Phan Văn A Hải Tân h in ̣c k 11 tê ́H Hải Tân ́ uê Hải Tân 48 Đại học Kinh tế Huế Phan Văn Hanh Hải Tân 30 Mai Văn Thể Hải Tân 31 Võ Văn Vũ Hải Tân 32 Mau Văn Tải Hải Tân 33 Mai Văn Thư Hải Tân 34 Mai Văn Thơ Hải Tân 35 Nguyễn Đinh Hải Tân 36 Mai Văn Phương Hải Tân 37 Nguyễn Câu Hải Tân 38 Nguyễn Văn Quốc Hải Tân Nguyễn Quang Hải Tân Đ 29 39 ại 40 Nguyễn Quỳnh Hải Tân ho Mai Văn Phước Hải Tân 42 Phạm Văn Hiền Hải Tân 43 Võ Quê Hải Tân 44 Mai Văn Miêng Hải Tân 45 Mai Văn Tể Hải Tân 46 Mai Văn Thành 47 Mai Văn Đạo 48 Võ Thị Phương 49 Mai Thị Thủy Hải Tân 50 Phạm Thị Tý Hải Tân 51 Phạm Văn Tỷ Hải Tân 52 Phạm Văn Ky Hải Tân 53 Nguyễn Văn Quýnh Hải Tân 54 Mai Văn Văn Hải Tân 55 Mai Văn Luân Hải Tân h in ̣c k 41 tê Hải Tân ́H Hải Tân ́ uê Hải Tân 49 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Bản thuyết minh đề tài ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 50 Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: PHỤ LỤC Bảng hỏi ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Kính chào ông (bà)! Chúng sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế Hiện thực đề tài “Giải pháp tiêu thụ thủy sản ni lồng, sơng Ơ Lâu vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” Vì chúng tơi xây dựng hỏi nhằm thu thập thông tin, câu trả lời ông (bà) giúp có sở để hồn thành đề tài Chúng tơi mong nhận hợp tác, giúp đỡ ông (bà) cam kết thông tin để nhằm mục đích nghiên cứu Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Nội dung khảo sát Ơng/ bà chọn ni loại thủy sản nào? (Đánh X vào lựa chọn) ☐ Cá trắm cỏ ☐ Cá chình ☐ Khác: ………………………………… Lý lớn ông/ bà chọn thủy sản gì? (Đánh X vào lựa chọn) Đ ại STT Lý Đồng ý Giá cao Dể bán Có sẳn giống Hợp đồng với người bán Kỹ thuật sản xuất Do điều kiện sản xuất thuận lợi Khác:………………………… Vốn sản xuất (giống, lồng bè,…) vốn gia đình hay có hỗ trợkhác? h in ̣c k ho ☐ Vốn gia đình ☐ Vốn hổ trợ tê ☐ Vốn gia đình + vốn hổ trợ ☐ Khác: ……………………………………… ́H Ông/ bà tiếp nhận nguồn thông tin vấn đề giá, nguồn giống,…từ nguồn nào? ́ uê (Đánh X vào lựa chọn) Có Các nguồn thông tin Không Kênh truyền thông: Tivi, radio, báo, tạp chí,… Người quen: Bà thân nhân, từ ngư dân khác Chính quyền địa phương/ chuyên gia Doanh nghiệp mua bán vật tư nông nghiệp Các nguồn khác: …………………………………… Ông/ bà bán cá lần gần nhất: Lần bán Vụ Vụ Loại cá Ước lượng thời gian bán Sản lượng (kg) Giá bán (1000 vnđ/kg) Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: Ông/ bà bán thủy sản choai? Người mua (*) Lí bán cho người (**) Đ Ghi (*) Người mua: 1.Tư nhân ại 4.Nhà máy chế biến 5.Khác: ……………………… 2.Công ty nhà nuớc 4.Cho ứng tiềntrước 5.Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật in 3.Mua giá cao ̣c k ho 3.Thị trường địa phương (**) Lí bán cho người này: 1.Đến 2.Hợp đồng dài hạn Quen biết h tê Những đối tượng chủ động tìm đến mua hay ơng/ bà phải tự đitìm? ́ uê ́H ☐ Chủ động tìmđến ☐ Phải tự đitìm Giá thu mua thếnào? ☐ Theo giá thịtrường ☐ Theo giá thỏa thuận trước thuhoạch ☐ Khác: …… ……………………………………………………………………………… Hình thức trả tiền thủy sản thu mua nào? ☐ Trả trước thumua ☐ Trả thumua ☐ Trả trước thu mua số, số lại trảsau ☐ Trả thu mua số, số lại trảsau ☐ Trả sau thumua ☐ Khác: …… ……………………………………………………………………………… Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: 10 Ơng/bà có gặp khó khăn việc nhận tiền bán thủy sản không? ☐ Không ☐ Nhận tiền chậm ☐ Bị giảm tiền thu giá thị trường giảm ☐ Bị giảm tiền thu bị thương lái ép giá ☐Khác: ………………………………………………………………………………… …  Dùng cho câu 11, 12: Sắp xếp theo thứ tự quan trọng đến không quan trọng theo quy ước sau 1, Rất quan trọng 4, Không quan trọng Đ 2, Quan trọng ại 3, Trung lập 5, Rất không quan trọng ho 11 Ông/bà làm để chọn ngườimua? ̣c k Sắp xếp in Lý Giá cao h Quen biết Người mua có thái độ tốt ́H Cung cấp nguồn giống tê Cung cấp nguồn vốn cho vay ́ uê 12 Làm mà ông bà biết thơng tin giá đểbán? Cách thức Thăm dò giá chợ Hỏi hàng xóm Hỏi người thương bn Tìm hiểu phương tiện truyền thơng: Nghe radio, xem TV, Đọc báo Hỏi người bán trước Sắp xếp Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: 13 Kế hoạch khả thực vào thời gian tới ông / bà gì? (Đánh X vào lựa chọn) Kế hoạch Có thể thực Vốn thân Đi vay Thu hẹp diện tích ni Mở rộng diện tích ni Đa dạng hố loại cá ni Khác: ………………… Đ ☐ Khơng ại 14 Ơng / bà gặp khó khăn tiêu thụ thủy sản khơng? ho ☐ Có in ̣c k Khó khăn gì? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… h Ơng/bà có giải pháp để tránh làm giảm khó khăn khơng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ́H tê ́ uê Phần 2: Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………………………………… Địa chỉ: ☐ Xã Hải Trường ☐ Xã Hải Tân Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ Ông (bà) thuộc nhóm tuổi đây? ☐ 55 tuổi Xin chân thành ơn hợp tác ông (bà)! Đại học Kinh tế Huế Mã số phiếu: PHỤ LỤC Kết xử lí số liệu SPSS Địa Tần suất Phần trăm Giá trịHải Tân 49 89.1 Phần trăm hợp lệ 89.1 Xã Hải Trường 10.9 10.9 55 100.0 100.0 Tổng Nữ Nam Tổng 7.3 Phần trăm hợp lệ 7.3 51 92.7 92.7 55 100.0 100.0 5.5 46-55 tuổi 23 Giá 35-45 tuổi trị >55 tuổi 10 19 34.5 55 100.0 tê
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tiêu thụ thủy sản nuôi bằng lồng, bè trên sông ô lâu vùng huyện hải lăng, tỉnh quảng trị , Giải pháp tiêu thụ thủy sản nuôi bằng lồng, bè trên sông ô lâu vùng huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay