Đánh giá tình hình thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã hương phong – huyện a lưới – tỉnh thừa thiên huế

76 4 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:08

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -- - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ̣c k ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHĨM TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH h in XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯƠNG PHONG HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H ́ uê Mã số: SV 2017 - 01 - 12 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kiều Anh (K48C- KHĐT) Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -- - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ̣c k ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHĨM TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH h in XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯƠNG PHONG HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H Mã số: SV 2017 01 - 12 (ký, họ tên) Huế, 12/2017 ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH * Danh sách thành viên tham gia đề tài Nguyễn Thị Kiều Anh K48C - KHĐT Trương Thị Hồng Giang K48C - KHĐT Trần Vinh Long K48C - KHĐT *Đơn vị phối hợp chính: Uỷ ban nhân dân Hương Phong,huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN! Để hoàn thành nghiên cứu khoa học lần này, chúng tơi xin chân thành gửi lời cám ơn đến tồn thể đội ngũ cán giảng viên trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế phát triển cung cấp kiến thức bổ ích để chúng tơi áp dụng Bên cạnh đó, lời cám ơn sâu sắc gửi đến tồn thể cán Uỷ ban nhân dân Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh TTHuế - nơi trực tiếp thực đề tài cung cấp thong tin cần thiết sẵn sàng hỗ trợ lúc cần ại Đ Chúng gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể người dân quan tâm, nhiệt tình trả lời nhũng câu hỏi vấn để chúng tơi hồn thành phiếu điều tra cách tốt ho Cám ơn TS Nguyễn Ngọc Châu- người trực tiếp hướng dẫn, bên định hướng, giải đáp thắc mắc chỉnh sửa nghiên cứu cho h in ̣c k Ngồi ra, chúng tơi chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, người ln bên tiếp sức, tạo điều kiện thoải mái giúp chúng tơi có niềm tin để thực đề tài lần ́H ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iiI DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đ Phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu ho PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NƠNG THƠN MỚI .3 ̣c k 1.1 Cơ sở lý luận nông thôn .3 in 1.1.1 Khái niệm h 1.1.1.1 Nông thôn 1.1.1.2 Nông thôn ́H 1.1.1.3 Chương trình nơng thơn ́ uê 1.1.2 Những nội dung liên quan đến chương trình xây dựng nơng thơn 1.1.2.1 Sự cần thiết việc xây dựng nông thôn 1.1.2.2 Vai trò xây dựng nông thôn 1.1.2.3 Nội dung xây dựng nông thôn 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Mơ hình nơng thơn số nước giới .13 1.2.1.1 Xây dựng nông thôn Hàn Quốc thực theo phong trào “Làng mới” 13 1.2.1.2 Xây dựng nông thôn Lan 13 1.2.2 Xây dựng nông thôn Việt Nam 14 1.2.2.1 Thành lập máy chỉđạo từ Trung ương đến sở .14 iii Đại học Kinh tế Huế 1.2.2.2 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chọn điểm chỉđạo 14 1.2.2.3 Ban hành văn hướng dẫn chỉđạo 15 1.2.2.4 Chỉđạo sở tập trung thực số nội dung 15 1.2.3 Một số học kinh nghiệm xây dựng nông thôn Việt Nam 15 1.2.4 Cơ sở pháp lý xây dựng nông thôn Việt Nam 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHĨM TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI HƯƠNG PHONG- HUYỆN A LƯỚI- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 17 2.1 Tổng quan Hương Phong- huyện A Lưới- tỉnh TTHuế 17 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .17 Đ 2.1.1.1 Vị tríđịa lý vàđịa hình .17 ại 2.1.1.2 Điều kiện thời tiết, khí hậu .18 ho 2.1.1.3 Nguồn nước vàđất đai .19 2.1.1.4 Tài nguyên 20 ̣c k 2.1.2 Điều kiện kinh tế- hội .20 in 2.1.2.1 Dân số lao động 20 h 2.2 Đánh giá tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế hội chương trình xây dựng nơng thơn Hương Phong- huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế .21 ́H ́ uê 2.2.1 Hiện trạng nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế-xã hội địa bàn Hương Phonghuyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế trước xây dựng nông thôn 21 2.2.2 Kết quảđạt số tiêu chíđã thực đến năm 2015 25 2.2.2.1 Tiêu chí hộ nghèo .25 2.2.2.2 Tiêu chí môi trường 25 2.2.3 Tình hình thực xây dựng chương trình nơng thơn với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội .25 2.2.3.1 Về tình hình quy hoạch 25 2.2.3.2 Về tình hình huy động vốn .28 2.2.3.3 Vốn (Kinh phí) thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội 31 2.2.3.4 Về tình hình thực xây dựng nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội 33 2.2.4 Nhận xét chung trình thực 39 iv Đại học Kinh tế Huế 2.2.5 Những thuận lợi, khó khăn q thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế hội .41 2.2.5.1 Những thuân lợi 41 2.2.5.2 Những khó khăn .41 2.2.6 Đánh giá mức độ hoàn thành nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế- hội người dân 42 2.2.6.1 Tiêu chí giao thơng 43 2.2.6.2 Tiêu chí trường học 44 2.2.6.3 Tiêu chí thủy lợi, điện, sở vật chất văn hóa, tiêu chí chợ, bưu điện, nhàở dân cư 45 ại Đ 2.3 Cơ hội thách thức công tác xây dựng với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tếxã hội .48 2.3.1 Cơ hội cơng tác xây dựng với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế- hội 48 ho 2.3.2 Thách thức cơng tác xây dựng với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế- hội .48 h in ̣c k CHƯƠNG III: MỘT SỐĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHĨM TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NƠNG THÔN MỚI TẠI HƯƠNG PHONG-HUYỆN A LƯỚI-TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 49 ́H 3.1 Mục tiêu vàđịnh hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhóm tiêu hạ tầng kinh tế - chương trình nông thôn Hương Phong, huyên A Lưới, tỉnh thừa Thiên Huế .49 ́ uê 3.1.1 Mục tiêu .49 3.1.2 Định hướng 50 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhóm tiêu hạ tầng kinh tế chương trình nơng thơn Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh thừa Thiên Huế .51 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 3.1 Kết luận 53 3.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn tính đến năm 2015 .8 Bảng 2.1: Thực trạng nhóm tiêu chí HTKT- XH trước xây dựng NTM .24 Bảng 2.2 Tổng hợp kinh phí dự trù quy hoạch xây dựng nhóm tiêu chí HTKT XH 28 Bảng 2.3: Cơ cấu kinh phí thực chương trình xây dựng NTM đến năm 2017 theo tiêu chí .29 Bảng 2.4: Cơ cấu kinh phí thực chương trình NTM giai đoạn 2011 -2015 theo tiêu chí .30 Bảng 2.5: Vốn (kinh phí) thực nhóm tiêu chí HTKT-XH tính đến năm 2015 31 Đ Bảng 2.6: Kết hoàn thành tiêu chí nhóm HTKT-XH qua năm .33 ại Bảng 2.7: Biểu tổng hợp kết thực nhóm tiêu chí HTKT- XH 37 Bảng 2.9: Thơng tin chung mẫu điều tra 42 ho Bảng 2.10 Đánh giá người dân hệ thông giao thông sau xây dựng 43 ̣c k Bảng 2.11: Đánh giá người dân trường học .44 h in ́H ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - NTM : Nông thôn - KH - CN : Khoa học công nghệ - HTKT - XH : Hạ tầng kinh tế - hội - TBKT - NN&PTNN : Nông nghiệp phát triển nông thôn - BCĐXDNMT: Ban đạo xây dựng nông thôn - UBND - BNNPTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - BXD - BKH&ĐT : Bộ kế hoạch đầu tư - BTC : Bộ tài - QĐ : Quyết định - TT : Thông tư - QĐ-TTg : Quyết định thơng tư phủ - TTLT : Thông tư liên tịch - NQ/TW : Nghị trung ương - NQ-CP : Nghị phủ - BQLRPH : Ban quản lý rừng phòng hộ - GTVT : Giao thông vận tải - THCS : Trung học sở - VH - TT DL: Văn hóa thể thao du lịch - SHCĐ : Sinh hoạt cộng đồng - KTQP : Kinh tế quốc phòng - BVHTTDL : Ban văn hóa thể thao du lịch - TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam - BKHCN : Bộ khoa học công nghệ - BTTTT : Ban thông tin truyền thông - NĐ CP : Nghị định Chính phủ : Tiến kỹ thuật : Uỷ ban nhân dân Đ : Bộ xây dựng ại h in ̣c k ho ́H ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thơng tin chung 1.1.Tên đề tài:đánh giá tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế hội chương trình xây dựng nơng thơn Hương Phong huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mã số đề tài: SV- 2017- 01-12 1.2 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kiều Anh Đ 1.3 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ại 1.4 Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 ho Mục tiêu nghiên cứu h 2.2.Mục tiêu cụ thể: in ̣c k 2.1.Mục tiêu chung: nghiên cứu tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế-xã hội chương trình xây dựng nơng thơn Hương Phong - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội ́H + Hệ thống hóa sở lí luận, thực tiễn xây dựng nơng thơn tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội ́ + Đánh giá tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội Hương Phong - huyện A Lưới - tỉnh TTHuế + Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện khai thác có hiệu nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế- hội giai đoạn tới Tính sáng tạo Các đề tài phạm vi mà nhóm tìm hiểu tham khảo, tác giả đề tài làm sơ 19 tiêu chí nhóm chúng tơi tập trung sâu, phân tích kỹ tiêu chí nhóm HTKT- XH Qúa trình phân tích bao gồm từ việc quy hoạch, trình thực tiêu chí, kết đạt tiêu chí Từ biết mức độ xác từ việc từ quy hoạch đến thực tiễn ngang đâu Bên cạnh thu thập số liệu từ phía người dân để có nhìn khách quan so với thứ cung cấp Uỷ ban nhân dân xã, xem xét thái độ người dân địa phương cơng xây dựng chương trình với nhóm tiêu chí nghiên cứu viii Đại học Kinh tế Huế 3.1.2 Định hướng Khai thác hợp lý có hiệu qủa nguồn nội lực xã, kết hợp thu hút nguồn lực nước nước ngoài, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - hội theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững Xây dựng Hương Phong trở thành địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế A Lưới - Thừa Thiên Huế Đ Phát triển kinh tế - hộitrọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hòa mục tiêu ngắn hạn với dài hạn để đảm bảo phát triển bền vững Tập trung phát triển ngành, sản phẩm lợi để chuyển dịch mạnh cấu kinh tế theo hướng dịch vụ công nghiệp - nông nghiệp Phát triển dịch vụ, công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Phát triển ngành cơng nghiệp có lợi cạnh tranh, có hàm lượng cơng nghệ cao thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái ven theo hướng bền vững, hiệu ại Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, đại; ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, mạng lưới cấp điện, hệ thống cấp nước, vệ sinh mơi trường kết nối thành phố Huế Đẩy mạnh q trình thị hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị ̣c k ho h in Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán quản lý, công nhân lành nghề có trình độ; nâng cao tỷ lệ lao động đào tạo Đẩy mạnh chuyển dịch cấu lao động theo hướng tăng lao động phi nông nghiệp ́H Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với giải vấn đề hội: giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, cơng tác y tế, văn hóa - thể thao, đảm bảo an sinh hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ́ uê Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế - hội bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững; bảo tồn di tích văn hố - lịch sử phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tốt đẹp Chú trọng giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai Phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn hội; xây dựng hành hiệu lực, hiệu quả, sạch, vững mạnh 50 Đại học Kinh tế Huế 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhóm tiêu hạ tầng kinh tế chương trình nơng thơn Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh thừa Thiên Huế 3.2.1.Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán người dân xây dựng NTM Nhiệm vụ cụ thể dân sau: + Tham gia đóng góp để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh mương, xây dựng nhà trẻ, cải tạo nhà văn hóa + Phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát việc thực công trình đầu tư địa bàn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phản ánh vấn đề phát sinh với Ban giám sát cộng đồng Ban đạo cấp ại Đ +Tiếp nhận thực nội dung tuyên truyền thực thi xây dựng NTM Ban đạo ̣c k ho + Mở lớp tập huấn cho cán nhân dân định hướng, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước việc xây dựng chương trình NTM trọng vào nhóm tiêu chí HTKT XH Giúp người hiểu mục đích việc xây dựng h in + Cần phải đưa chương trình xây dựng NTM đến nhà để giúp người dân thấy chương trình thiết thực khơng xa lạ với người dân Việc làm khiến họ tham gia tích cực khơng người ngồi Lấy ý kiến dân trước đưa định để người dân thấy vai trò họ phong trào xây dựng NTM ́H 3.2.2.Phát triển giao thông, mạng lưới điện chợ nông thôn ́ uê + Phát triển giao thông bền vững gắn với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo thông suốt tuyến đường liên xã, liên thôn + Cải tạo phát triển đồng hệ thống mạng lưới điện, đảm bảo điện cho phát triển sản xuất, phục vụ cho bưu viễn thơng, nâng cấp khả tiếp cận thông tin đến cộng đồng dân cư nhanh + Xây dựng hệ thống chợ nơng thơn phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương nhằm phục vụ đời sống cho người dân + Có biện pháp tu dưỡng, bảo dưỡng cơng trình hội 3.2.3.Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - + Tận dụng tối đa hỗ trợ kinh phí, chế sách Trung ương, địa phương việc xây dựng hạ tâng kinh tế - hội 51 Đại học Kinh tế Huế + Huy động nguồn vốn chủ lực người dân chủ yếu cách tăng sản lượng ngành công nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào cơng nghiệp +Huy động chung sức đóng góp vốn tổ chức doanh nghiệp, vốn vay từ quỷ tín dụng, ưu đãi Nhà nước 3.2.4 Tiếp tục đào tạo nâng cao lực cán quản lý địa phương + Nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức cấp theo quy định, trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao hiệu lưc, hiệu quyền Thực hiên tốt pháp lệnh sở, làm tốt công tác tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân từ sở + Tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán có cơng tác xây dựng hạ tầng kinh tế - hội ại Đ + Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng hạ tầng kinh tế hội: qua thực tế cho thấy, nơi lam tốt công tác kiểm tra giám sát, thực công khai minh bạch tất khâu từ xây dựng, thực quy hoạch đến quản lý vốn nhân dân đồng tình ủng hộ ho ̣c k 3.2.5 Nâng cao ý thức người dân việc sử dụng, tu bảo dưỡng cơng trình in + Nên hình thành tổ tự quản giao quyền trực tiếp quản lý cho người dân gắn liền với quyền lợi mang lại h + Hoàn thiện quy định để có hình thức xử phạt thích đáng trường hợp vi phạm Chẳng hạn như: tiêu chí giao thơng cần có biển báo để ngăn cấm xe có trọng tải lớn vào đường thôn ́H ́ uê 52 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế hội chương trình xây dựng nơng thơn Hương Phong, huyên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm đề tài đặt giải số vấn đề sau: Một là, đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến xây dựng nông thôn Qua đó, giúp thấy rõ xây dựng NTM vấn đề tiến trình phát triển kinh tế hội Việc giải tốt vấn đề góp phần lớn vào phát triển kinh tế hội Hương Phong ại Đ Hai là, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có lợi tiềm tài nguyên góp phần nâng cao hiệu hoạt động xây dựng hạ tầng kinh tế - hội ̣c k ho Ba là, đề tào đánh giá tình hình thực nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội chương trình xây dựng nông thôn Hương Phong, từ rút thành tựu, vấn đề cấp bách cần giải nhằm nâng cao hiệu hoạt động xây dựng hạ tầng kinh tế - hội thời gian tới h in Bốn là, trình xây dựng hạ tầng kinh tế hội góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày xanh, sạch, đẹp Ngoài ra, việc xây dựng hạ tầng kinh tế - hội làm cho đời sống vật chất tinh thần người dân ngày tốt hơn, đời sống cải thiện nâng cao Mặc dù, trình xây dựng đạt số thành tựu đáng kể bên cạnh có số khó khăn ́H 3.2 Kiến nghị ́ uê Để tiếp tục triển khai thực tốt nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội chương trình xây dựng NTM Hương Phong thời gian tới, nhóm nghiên cứu xin đưa số kiến nghị sau:  Đối với huyện - Đề nghị ủy ban nhân dân huyện cần có chương trình tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, điều hành, giám sát Ban quản lý, Ban đạo ban phát triển hai thôn tạo hiệu công việc - Đề nghị ban đạo NTM, đặc biệt văn phòng điều phối huyện thường xuyên sở hướng dẫn giúp cho điều chỉnh đề án, quy hoạch nội dung chi tiết  Đối với - Cần quan tâm tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán 53 Đại học Kinh tế Huế - Thường xuyên đạo quan chuyên môn giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn triển khai đề án giải thủ tục hành nhanh gọn kịp thời - Nông dân phải người trực tiếp xây dựng, giữ gìn, bảo vệ kết cấu hạ tầng nơng thơn - Cần có quan tâm việc đầu tư thực dự án, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn vốn từ nhiều nguồn nhằm tạo chuyển biến xây dựng hạ tầng - Quy hoạch kinh tế quy hoạch nhân lực để tuyên truyền đến nhà, người để xây dựng địa phương ngày giàu đẹp - Lồng ghép chương trình vào hội nghị, loa đài, truyền thanh, tờ rơi… ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê 54 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO “Những thách thức xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 2020 tỉnh Quảng Trị” từ http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn “ Cơ hội thách thức xây dựng nông thôn mới” từ http://www.baoquangngai.vn “Cơ sở hạ tầng giao thông nơng thơn” Wikipedia từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã hương phong – huyện a lưới – tỉnh thừa thiên huế , Đánh giá tình hình thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã hương phong – huyện a lưới – tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay