Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ BHYT tại bệnh viện đa khoa hoàng viết thắng – TP huế

90 3 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:08

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho h in ̣c k ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG TP HUẾ ́H tê Mã số: SV2017 01 11 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Võ Hoàng Ánh Dương Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ h in ̣c k ho ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG TP HUẾ HUẾ, 12/2017 Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) ́H tê Mã số: SV2017 01 11 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Đ ại DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIAHoàng Ánh Dương ho Hoàng Lê Minh Trang h in ̣c k Trần Thị Thu Thúy ́ uê ́H tê i Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Sự cần thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ ại Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .4 ho PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ DỊCH VỤ BHYTSỰ HÀI LÒNG CỦA in BỆNH NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BHYT h 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT tê 1.1.1 Bảo hiểm y tế chất lượng dịch vụ y tế ́H 1.1.1.1 Bảo hiểm y tế ́ uê 1.1.1.2 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 1.1.1.3 Đặc điểm bảo hiểm y tế 1.1.1.4 Chức BHYT đời sống kinh tế xã hội 1.1.1.5 Chất lượng dịch vụ y tế 1.1.2 Sự hài lòng khách hàng 1.1.2.1 Định nghĩa .8 1.1.2.2 Phân loại hài lòng khách hàng .9 1.1.2.3 Mối quan hệ hài lòng chất lượng dịch vụ i Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang 1.1.2.4 Mối quan hệ hài lòng bệnh nhân bệnh viện 10 1.2 Cơ sở thực tiễn dịch vụ BHYT vấn đề hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT 11 1.2.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ BHYT mức độ hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT bệnh viện Việt Nam 11 1.2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ BHYT mức độ hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT Thừa Thiên Huế 12 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH Đ VỤ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG TP HUẾ ại 13 ho 2.1 Tổng quan Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng TP Huế 13 2.1.1 Bệnh viện 13 ̣c k 2.1.2 Giới thiệu dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT BV ĐK HVT TP Huế 15 in 2.2 Thực trạng việc sử dụng dịch vụ BHYT Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết h Thắng TP Huế 15 tê 2.2.1 Độ hữu dụng dịch vụ y tế BHYT 15 ́H 2.2.2 Chi tiêu cho khám chữa bệnh 16 ́ uê 2.2.3 Mức độ hài lòng 16 2.3 Sự lựa chọn bệnh nhân 17 2.4 Kết điều tra thảo luận, đánh giá hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng TP Huế .18 2.4.1 Kết thu thập liệu điều tra 18 2.4.1.1 Mã hóa liệu .18 2.4.1.2 Mô tả liệu thu thập 18 ii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang 2.4.2 Đánh giá hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT thơng qua tiêu chí .21 2.4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha .21 2.4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .29 2.4.2.3 Phân tích hồi quy tương quan 32 2.4.2.4 Đánh giá khác biệt mức độ hài lòng với giới tính độ tuổi 36 2.4.3 Thăm dò khả mong muốn tương lai bệnh nhân 38 2.4.4 Những hạn chế chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế bệnh viện 39 Đ CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAOSỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH ại NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤBẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA ho KHOAHOÀNG VIẾT THẮNG TP HUẾ .40 ̣c k 3.1 Định hướng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT BV ĐK HVT TP Huế 40 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT BV ĐK HVT TP Huế .40 in h PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 tê Kết luận 42 ́H Kiến nghị 42 ́ uê TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC iii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lần bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT BV ĐK HVT TP Huế .15 Bảng 2.2: Số tiền trung bình bệnh nhân BHYT chi trả KCB BV ĐK HVT TP Huế 16 Bảng 2.3: Mức độ hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT BV ĐK HVT TP Huế 17 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 19 Bảng 2.5: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Phương tiện hữu hình 21 Đ Bảng 2.6: Kiểm định độ tin cậy yếu tố PTHH loại PTHH4, PTHH6, PTHH7 22 ại Bảng 2.7: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Năng lực phục vụ 22 ho Bảng 2.8: Kiểm định độ tin cậy yếu tố NLPV loại NLPV6, NLPV7 23 ̣c k Bảng 2.9: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Sự đáp ứng 24 in Bảng 2.10: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Sự đáp ứng loại DU2 25 h Bảng 2.11: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Độ tin cậy 25 ́H tê Bảng 2.12: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Độ tin cậy loại TC3, TC6 26 Bảng 2.13: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Sự đồng cảm .27 ́ uê Bảng 2.14: Kiểm định độ tin cậy yếu tố DC loại DC1, DC3, DC4 .28 Bảng 2.15: Kiểm định độ tin cậy yếu tố Sự hài lòng 28 Bảng 2.16: Phân tích nhân tố kết xoay EFA lần cuối (Lần 2) .29 Bảng 2.17: Phân tích tương quan Pearson 32 Bảng 2.18: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 34 Bảng 2.19: Kết kiểm định ANOVA 35 Bảng 2.20: Kết mơ hình hồi quy 35 Bảng 2.21: Kết kiểm định Independent Samples T - Test giới tính .36 iv Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Bảng 2.22: Kết kiểm định One Way Anova độ tuổi 37 Bảng 2.23: Kết phân tích sâu ANOVA độ tuổi 37 Bảng 2.24: Thăm dò mong muốn tương lai bệnh nhân BV ĐK HVT - TP Huế 38 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê v Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 10 Hình 1.2 Quan hệ hài lòng bệnh nhân bệnh viện 11 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng TP Huế .14 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê vi Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Bác sĩ chuyên khoa BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BV : Bệnh viện CBCNV : Cán công nhân viên CSSK : Chăm sóc sức khỏe ĐK HVT : Đa khoa Hoàng Viết Thắng HC NS : Hành Nhân KCB Đ : Khám chữa bệnh TC VT : Tài Vật tư TP : Thành phố : Thừa Thiên Huế : Tổ chức Y tế Thế giới : Phó Giáo ại BSCK PGS h in ̣c k WHO ho TTH ́ uê ́H tê vii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,860 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DC2 11,09 3,028 ,699 ,825 DC5 11,05 2,992 ,711 ,820 DC6 11,07 2,915 ,731 ,811 DC7 Đ 3,180 ,685 ,831 11,01 ại ho Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Valid 190 a Excluded Total 190 100,0 ,0 100,0 ́H tê a Listwise deletion based on all variables in the procedure h in Cases % ̣c k N Reliability Statistics N of Items ,925 ́ uê Cronbach's Alpha Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HL1 10,86 3,547 ,804 ,910 HL2 10,88 3,440 ,855 ,893 HL3 10,84 3,446 ,796 ,914 HL4 10,81 ,853 ,894 3,491 17 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,897 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3335,404 df 351 Sig ,000 Communalities Initial PTHH1 ,792 ,755 ,875 ,449 ,370 ại PTHH3 ,729 Đ PTHH2 Extraction ,537 ,536 NLPV1 ,675 NLPV2 ,601 NLPV3 ,650 ,706 NLPV4 ,535 ,537 NLPV5 ,552 ,547 DU1 ,578 ,585 DU3 ,424 ,322 DU4 ,503 ,464 DU5 ,654 ,721 DU6 ,505 ,524 DU7 ,662 ,680 TC1 ,710 ,720 TC2 ,766 ,836 TC4 ,526 ,533 TC5 ,731 ,787 DC2 ,557 ,604 DC5 ,565 ,628 DC6 ,598 ,652 DC7 ,560 ,593 HL1 ,758 ,755 HL2 ,796 ,821 HL3 ,683 ,692 HL4 ,779 ,804 ho PTHH5 ,715 ,625 h in ̣c k ́ uê ́H tê 18 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Extraction Method: Principal Axis Factoring Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared a Loadings Total 34,003 34,003 8,854 32,794 32,794 5,907 3,410 12,631 46,634 3,081 11,411 44,205 6,346 2,500 9,259 55,893 2,150 7,965 52,170 5,466 1,585 5,871 61,764 1,226 4,540 56,709 3,062 1,549 5,738 67,502 1,213 4,493 61,202 3,898 1,183 4,381 ,901 3,336 64,539 7,033 ,786 ại 71,883 2,910 74,792 ,702 ,610 10 ho 9,181 Đ 77,394 2,259 79,653 ,544 2,017 81,670 11 ,496 1,837 83,507 12 ,467 1,730 13 ,423 1,567 86,804 14 ,411 1,521 88,325 15 ,379 1,403 89,728 16 ,355 1,314 91,042 17 ,321 1,190 92,232 18 ,283 1,047 93,279 19 ,277 1,027 94,306 20 ,263 ,975 95,281 21 ,252 ,933 96,214 22 ,211 ,781 96,995 23 ,201 ,744 97,739 24 ,181 ,671 98,410 25 ,172 ,637 99,047 26 ,131 ,486 99,533 in ̣c k 2,602 h 85,237 ́ uê ́H tê 19 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên 27 ,126 GVHD: TS Trần Thị Giang ,467 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Factor Matrix a Factor ,798 HL1 ,778 HL4 ,777 HL3 ,747 NLPV1 ,703 TC5 Đ HL2 ,682 ,642 NLPV2 ,629 DU1 ,616 NLPV4 ,608 TC1 ,606 DU7 ,591 DU4 ,573 TC4 ,540 ́H NLPV5 tê ,658 h NLPV3 in ,669 ̣c k DU5 ho ,673 ại TC2 DU3 PTHH1 ,802 PTHH2 ,799 PTHH5 ,604 PTHH3 ,543 ́ uê DU6 DC5 ,630 DC6 ,624 DC2 ,593 DC7 Extraction Method: Principal Axis Factoring a factors extracted iterations required 20 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Pattern Matrix a Factor DU7 ,824 DU5 ,811 DU6 ,756 DU1 ,747 DU4 ,561 DU3 NLPV3 ,878 NLPV1 ,830 NLPV2 ,809 TC2 TC1 ,899 ,822 PTHH2 ,738 PTHH5 ,955 ,871 in PTHH1 ,776 ̣c k TC4 ,584 ho TC5 ,676 ại NLPV5 Đ NLPV4 DC5 DC7 HL2 ,787 ,742 ,715 ́ uê HL4 ,832 ́H DC2 ,572 tê DC6 h PTHH3 ,729 ,891 ,867 HL1 ,827 HL3 ,778 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 21 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Structure Matrix Factor DU5 ,843 DU7 ,820 DU1 ,754 DU6 ,692 DU4 ,645 DU3 ,544 ,500 NLPV3 ,838 ,521 NLPV1 ,837 ,542 NLPV2 ,782 ,724 ,510 ,720 ,561 ại NLPV5 Đ NLPV4 TC2 ,883 TC1 ,835 ,723 ̣c k TC4 PTHH2 PTHH5 ,885 ,717 h PTHH3 ,602 ,806 tê DC6 DC5 ,789 ́H DC2 ,768 DC7 ,757 ,595 HL4 ,571 ,553 ,505 ́ uê HL2 HL3 ,932 in PTHH1 HL1 ,544 ho TC5 ,912 ,902 ,893 ,573 ,859 ,562 ,830 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization 22 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Factor Correlation Matrix Factor 1,000 ,462 ,514 -,091 ,283 ,547 ,462 1,000 ,442 ,264 ,384 ,645 ,514 ,442 1,000 ,033 ,144 ,540 -,091 ,264 ,033 1,000 ,096 ,230 ,283 ,384 ,144 ,096 1,000 ,431 ,547 ,645 ,540 ,230 ,431 1,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Đ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,897 ại Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3242,637 df 325 ho Sig Extraction ,752 ,874 PTHH3 ,445 ,368 PTHH5 ,533 ,543 NLPV1 ,670 ,713 NLPV2 ,600 ,624 NLPV3 ,648 ,706 NLPV4 ,530 ,536 NLPV5 ,545 ,546 DU1 ,578 ,590 DU4 ,483 ,450 DU5 ,631 ,686 DU6 ,501 ,552 DU7 ,662 ,703 TC1 ,707 ,719 TC2 ,763 ,835 TC4 ,526 ,534 TC5 ,731 ,786 DC2 ,557 ,606 ́ uê PTHH2 ́H ,792 tê ,729 h PTHH1 in Initial ̣c k Communalities ,000 23 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên DC5 ,564 ,628 DC6 ,597 ,653 DC7 ,560 ,593 HL1 ,746 ,738 HL2 ,796 ,824 HL3 ,683 ,695 HL4 ,775 ,815 GVHD: TS Trần Thị Giang Extraction Method: Principal Axis Factoring Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Đ % of Variance Cumulative % 34,408 34,408 Total Rotation Sums of Squared a Loadings % of Variance Cumulative % Total 8,629 33,188 33,188 6,268 8,946 3,350 12,884 47,293 3,031 11,656 44,844 5,406 2,496 9,601 56,893 2,147 8,257 53,100 5,484 1,569 6,035 62,928 1,215 4,673 57,773 3,066 1,525 5,865 68,793 1,191 4,579 62,352 3,848 1,174 4,514 73,307 ,898 3,453 65,805 6,895 ,722 2,775 76,082 ,622 2,393 78,475 ,552 2,122 80,598 10 ,496 1,908 82,505 11 ,467 1,798 84,303 12 ,430 1,654 85,957 13 ,413 1,589 87,546 14 ,384 1,477 89,023 15 ,361 1,387 90,410 16 ,353 1,356 91,766 17 ,305 1,172 92,938 18 ,283 1,087 94,025 19 ,266 1,022 95,048 20 ,254 ,975 96,023 21 ,215 ,829 96,851 h in ̣c k ho ại Total Extraction Sums of Squared Loadings ́ uê ́H tê 24 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang 22 ,201 ,773 97,624 23 ,181 ,697 98,321 24 ,173 ,667 98,988 25 ,137 ,526 99,515 26 ,126 ,485 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Factor Matrix a Factor Đ HL2 ,802 TC5 ,682 TC2 ,676 NLPV3 ,664 DU5 ,652 NLPV5 ,644 NLPV2 ,636 NLPV4 ,615 DU1 ,609 TC1 ,602 DU7 ,582 DU4 ,562 TC4 ,543 ́ uê ,703 ́H NLPV1 tê ,748 h HL3 in ,771 ̣c k HL1 ho ,784 ại HL4 DU6 PTHH1 ,799 PTHH2 ,796 PTHH5 ,602 PTHH3 ,536 DC5 ,631 DC6 ,625 DC2 ,595 DC7 ,501 25 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Extraction Method: Principal Axis Factoring a factors extracted iterations required Pattern Matrix a Factor NLPV3 ,879 NLPV1 ,834 NLPV2 ,807 NLPV4 ,674 NLPV5 ,590 TC2 TC4 DU6 ,824 ,783 ,741 ho DU7 ại TC1 ,898 Đ TC5 DU1 PTHH2 ,763 ,738 ,531 in DU4 ,774 ̣c k DU5 ,831 h PTHH1 ,954 ,873 ,734 PTHH3 ,572 ,832 ,788 ́ uê DC5 ́H DC6 tê PTHH5 DC2 ,741 DC7 ,716 HL4 ,907 HL2 ,874 HL1 ,816 HL3 ,787 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 26 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Structure Matrix Factor NLPV3 ,839 ,522 NLPV1 ,836 ,540 NLPV2 ,782 NLPV4 ,724 ,512 NLPV5 ,720 ,558 TC2 ,911 TC5 ,883 TC1 ,835 TC4 ,723 ,833 ại DU5 Đ DU7 ,546 DU1 ,756 ,713 ho DU6 ,820 DU4 ,631 ̣c k PTHH2 PTHH1 ,885 ,720 in PTHH5 ,930 PTHH3 ,601 h DC6 ,789 tê DC5 ,806 DC2 ,768 ́H DC7 ,757 ,596 HL4 ,572 HL1 ,574 HL3 ,563 ,508 ,905 ́ uê HL2 ,900 ,528 ,850 ,832 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization 27 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Factor Correlation Matrix Factor 1,000 ,447 ,454 ,266 ,384 ,647 ,447 1,000 ,510 ,034 ,146 ,546 ,454 ,510 1,000 -,086 ,274 ,535 ,266 ,034 -,086 1,000 ,099 ,237 ,384 ,146 ,274 ,099 1,000 ,430 ,647 ,546 ,535 ,237 ,430 1,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization Đ PHỤ LỤC ại KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY ho Correlations ̣c k Correlations HL TC PTHH DC ,535 ,510 ,212 ,415 1,000 ,439 ,428 ,239 ,359 1,000 ,514 ,034 ,151 ,514 1,000 -,063 ,268 ,620 NLPV ,620 TC ,535 ,439 DU ,510 ,428 PTHH ,212 ,239 DC ,415 ,359 HL ,000 ,000 NLPV ,000 ,000 TC ,000 ,000 DU ,000 PTHH h 1,000 ́H tê Pearson Correlation ,034 -,063 1,000 ,078 ,151 ,268 ,078 1,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,320 ,019 ,000 ,000 ,192 ,000 ,002 ,000 ,320 ,192 ,143 DC ,000 ,000 ,019 ,000 ,143 HL 190 190 190 190 190 190 NLPV 190 190 190 190 190 190 TC 190 190 190 190 190 190 DU 190 190 190 190 190 190 PTHH 190 190 190 190 190 190 DC 190 190 190 190 190 190 ́ uê Sig (1-tailed) DU in HL NLPV N 28 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang Regression b Model Summary Model R R Square ,739 a Adjusted R Square ,546 Std Error of the Estimate ,534 Durbin-Watson ,41939 1,988 a Predictors: (Constant), DC, PTHH, TC, DU, NLPV b Dependent Variable: HL a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square 38,964 7,793 Residual 32,363 184 ,176 71,328 189 Total Sig 44,306 ,000 b ại Đ Regression F a Dependent Variable: HL ho b Predictors: (Constant), DC, PTHH, TC, DU, NLPV ̣c k Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig ,009 ,322 5,185 ,000 ,639 1,565 ,261 4,310 ,000 ,674 1,484 ,068 ,192 3,123 ,002 ,650 1,539 ,087 ,037 ,123 ,216 ,058 ,200 ́ uê NLPV ,430 ,083 TC ,293 ,068 DU ,213 PTHH DC VIF -2,647 ́H ,303 Collinearity Statistics Tolerance tê -,801 Beta h (Constant) Std Error a in B Coefficients 2,360 ,019 ,909 1,100 3,706 ,000 ,851 1,175 a Dependent Variable: HL 29 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT SAMPLES T TEST VÀ ONE WAY ANOVA T-Test Group Statistics Gioi tinh N Mean Nam Std Deviation Std Error Mean 87 3,5431 ,59943 ,06427 102 3,6838 ,62232 ,06162 HL Nu Đ Independent Samples Test t-test for Equality of Means ại Levene's Test for Equality of Variances df ,957 1,576 ,08930 -,31688 ,03544 184,229 1,581 ,116 -,14072 ,08903 -,31638 ,03494 Mean Std Deviation 3,5431 ,59943 Nu 102 3,6838 ,62232 Std Error Mean ,06427 ́ uê 87 HL ́H tê Nam Upper -,14072 Group Statistics N Lower ,117 h Equal variances not assumed 95% Confidence Interval of the Difference 187 HL Gioi tinh Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference in ,003 t ̣c k Equal variances assumed Sig ho F ,06162 Oneway Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic ,694 df1 df2 Sig 184 ,629 30 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học sinh viên GVHD: TS Trần Thị Giang ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 1,278 ,256 Within Groups 70,050 184 ,381 Total 71,328 189 Sig ,671 ,646 Descriptives HL N Mean Std Deviation Đ ,61802 Tu 14 - 19 tuoi 15 3,6667 ,67259 Tu 20 - 30 tuoi 42 3,5417 ,65546 Tu 30 - 40 tuoi 14 3,4107 Tu 40 - 50 tuoi 36 3,6181 Tren 50 tuoi 74 3,6655 190 3,6158 ,61432 Duoi 14 3,7778 ại 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum ,20601 3,3027 4,2528 3,00 5,00 ,17366 3,2942 4,0391 3,00 5,00 ,10114 3,3374 3,7459 2,00 5,00 ,57685 ,15417 3,0776 3,7438 2,00 4,00 ,68004 ,11334 3,3880 3,8481 2,00 5,00 ,55560 ,06459 3,5368 3,7943 2,00 5,00 h 3,5279 3,7037 2,00 5,00 in ̣c k ho Total Std Error ,04457 ́ uê ́H tê 31 ... vụ BHYT mức độ hài lòng bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT Thừa Thiên Huế 12 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH Đ VỤ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT... việc sử dụng dịch vụ BHYT Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng – TP Huế ho 2.2.1 Độ hữu dụng dịch vụ y tế BHYT ̣c k Bảng 2.1: Số lần bệnh nhân sử dụng dịch vụ BHYT BV ĐK HVT – TP Huế Số lần sử dụng. .. TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG – TP HUẾ 2.1 Tổng quan Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng – TP Huế 2.1.1 Bệnh viện  Quá trình hình thành phát triển Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ BHYT tại bệnh viện đa khoa hoàng viết thắng – TP huế , Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ BHYT tại bệnh viện đa khoa hoàng viết thắng – TP huế

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay