Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế

66 6 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:06

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại ho ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦAMƠ HÌNH NI GÀ ̣c k BẰNG ĐỆM LÓT SINH HỌCỞ Xà QUẢNG VINH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ in h Mã số: SV2017-01-24 ́H tê ́ uê Chủ nhiệm đề tài sinh viên : Phạm Thị Mai Linh Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại ho ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NI GÀ ̣c k BẰNG ĐỆM LĨT SINH HỌC Ở Xà QUẢNG VINH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ in h Mã số: SV2017-01-24 Nguyễn Lê Hiệp Chủ nhiệm đềtài ́ uê (ký, họ tên) ́H tê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họtên) Phạm Thị Mai Linh Huế, tháng 12 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN Phạm Thị Mai Linh Dương Thị Hoa Nguyễn Thị Xuân Ngô Khánh Linh ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nghiên cứu khoa học này, nhóm em nhận giúp đỡ quý báu quan,cấp lãnh đạo cá nhân.Nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể,cá nhân tạo điều kiện,giúp đỡ nhóm q trình nghiên cứu hoàn thành nghiên cứu khoa học Lời nhóm em xin gởi lời cảm ơn đến phòng khoa học,cơng nghệ hợp tác quốc tếĐại Học Kinh Tế - Đại Học Huế tạo điều kiệngiúp đỡ tốt cho nhóm thực đề tài nghiên cứu khoa học Nhóm em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Nguyễn Lê Hiệp tận tình hướng dẫn trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Đ Nhóm em xin gởi lời đến UBNN xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,tỉnh Thừa ại Thiên Huế,các trang trại,các hộ nông dân nuôi gà xã Quảng Vinh nhiệt tình đóng góp ý kiến,cung cấp thơng tin,các tài liệu cần thiết để nhóm hồn thành nghiên ho cứu em xincảmơngiađình, bạnbè ̣c k Cuốicùng,nhóm đãlnđộngviên ủnghộ,tạomọiđiềukiệnchonhómtrongsuốtqtrình hồn thành nghiên cứu in Mặcdùđãcónhiềucốgắng, khơng thểtránh khỏi hạnchếvà h thiếusóttrong nghiên cứu.Nhóm em rấtmong nhậnđượcsựgópýcủaqThầy,Cơ tê Mộtlầnnữa,Nhóm emxinchânthànhcảmơn! ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Nhóm em xin cam đoan rằng, nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu nhóm hướng dẫn giáo viên hướngdẫn thầy Nguyễn Lê Hiệp.Các số liệu kết nghiên cứu nghiên cứu khoa học hoàn toàn trung thực, nguồn thơng tin hổ trợ nhóm trích dẫn nguồn rõ ràng đầy đủ ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .2 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 1.1.Cơ sở lý luận .2 Đ 1.1.1.Những vấn đề lý luận chung hiệu kinh tế ại 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa hiệu kinh tế 1.1.1.2 Bản chất hiệu kinh tế ho 1.1.2.Vai trò chăn ni gà ̣c k 1.1.3 Yêu cầu kỹ thuật nuôi gà đệm lót sinh học 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học .9 in 1.1.4 Thuận lợi khó khăn thực mơ hình đệm lót sinh học h 1.1.4.1 Thuận lợi tê 1.1.4.2 Khó khăn .10 ́H 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá 10 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá kết hoạt động ni gà đệm lót sinh học 11 ́ uê 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu mơ hình ni gà đệm lót sinh học 12 CHƯƠNG 13 HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH CHĂN NI GÀ BẰNG ĐỆM LĨT SINH HỌC TẠI Xà QUẢNG VINH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 13 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 13 2.1.Tình hình xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .13 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 13 2.1.1.1.Vị trí địa lý địa hình .13 1.1.1.2 Khí hậu thủy văn 13 2.1.2 Kinh tế xã hội 15 2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 15 2.1.2.2 Tình hình lao động .18 Đại học Kinh tế Huế 2.1.2.3 Tình hình sử dụng đất 20 2.1.2.4 Điều kiện sở hạ tầng .21 2.1.3 Đánh giá chung tình hình xã 21 2.1.3.1 Thuận lợi 21 2.1.3.2 Khó khăn .21 2.2 Tình hình chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học xã 22 2.2.1 Quy mô sản lượng đàn gà xã .22 2.2.2 Các mơ hình chăn ni gà xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 22 2.3 Hiệu mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học 23 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra 23 2.3.2 Quy mô gà nuôi mơ hình đệm lót sinh học xã Quảng Vinh, huyện Quảng Đ Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .24 ại 2.3.3 Kết hiệu kinh tế chăn ni gà đệm lót sinh học 24 2.3.3.1 Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà .24 ho 2.3.3.2 Chi phí chăn ni gà đệm lót sinh học 25 ̣c k 2.3.3.3 Kết hiệu kinh tế chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học 27 2.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết HQKTchăn nuôi gà mơ hình đệm lót .27 in 2.4.Thị trường đầu vào đầu hoạt động chăn nuôi gà đệm lót sinh học xã h quảng vinh huyện quảng điền thừa thiên huế 30 tê 2.4.1 Thị trường đầu vào 30 2.4.2 Thị trường đầu .31 ́H CHƯƠNG III 34 ́ uê ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .34 3.1 Định hướng phát triển 34 3.2 Mục tiêu phát triển 34 3.2.1 Mục tiêu chung .34 3.2.2 Mục tiêu cụ thể .34 3.3 Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu kinh tế ni gà đệm lót sinh học xã Quảng Vinh Huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế 35 3.3.1 Các giải pháp kỹ thuật .35 3.3.1.1 Con giống 35 3.3.1.2 Thức ăn 35 3.3.1.3 Đệm lót sinh học 36 3.3.1.4 Giải pháp thú y phòng trừ dịch bệnh 36 Đại học Kinh tế Huế 3.3.1.5 Giải pháp thông tin tuyên truyền khuyến nông 36 3.3.2 Giải pháp sách 37 3.3.2.1 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 37 3.3.2.2 Chính sách đất đai quy hoạch 37 3.3.2.3 Chính sách tín dụng 37 3.3.2.4 Các sách hỗ trợ khác 37 3.3.3 Nâng cao lực hộ chăn nuôi 37 3.3.4 Thị trường tiêu thụ 37 PHẦN 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 Kết luận 39 Đ Kiến nghị 39 ại 2.1 Đối với hộ (trang trại) chăn nuôi .39 2.2 Đối với tổ chức khuyến nông .40 ho 2.3 Đối với quan chức 40 ̣c k TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 42 h in ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Dân số xã Quảng Vinh năm 2015 dự báo đến năm 2020 19 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 20 Bảng 2.3: Đặc điểm hộ nuôi gà khảo sát 23 Bảng 2.4: Trình độ văn hóa chủ hộ 24 Bảng2.5:Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà 25 Bảng 2.6: Chi phí chăn ni gà thịt với mơ hình đệm lót sinh học 26 tháng đầu năm 2017 (Bình quân /1000kg gà xuất chuồng) 26 Bảng 2.7: Kết hiệu kinh tế chăn nuôi gà mơ hình đệm lót sinh học 27 Bảng 2.8: Diễngiảicácbiếnđộclậptrongmơhình 28 Đ Bảng 2.9: Cácyếutố ảnhhưởngđếnkếtquảvàHQKT 29 ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC HÌNH Sơđồ 2.1:Chuỗicunggàthịt bán cơng nghiệp sử dụng mơ hình đệm lót sinh học tạixã Quảng Vinh 32 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế - Thúc đẩy chăn gà theo hướng gia trại, trang trại, tập trung để đại lý thức ăn, nhà máy sản xuất thức ăn phân phối trực tiếp đến người chăn ni - Chính quyền địa phương cần làm đầu mối cho mối quan hệ hợp tác người chăn nuôi, ngân hàng công ty sản xuất thức ăn 3.3.1.3 Đệm lót sinh học Đệm lót cơng cụ quan trọng chăn ni gà.Đệm lót có vai trò lớn việc nâng cao suất chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh chăn nuôi gà Khi tăng đầu tư cho đệm lót ngàn đồng tăng NB 13,954 ngàn đồng/ 1000kg NB/TC tăng 9,848 ngàn đồng/ 1000kg nên việc sử dụng đệm lót sinh học ni gà hiệu Để thực mơ hình đệm lót Đ hiệu bền vững hộ cần: ại - Hợp đồng với sở xay xát nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời số lượng trấu, mùn cưa… cho trang trại quy mô lớn nhỏ ho - Thường xuyên tổ chức tập huấn kiểm tra hướng dẫn cơng tác làm đệm lót ̣c k kỹ thuật chăn nuôi 3.3.1.4 Giải pháp thú y phòng trừ dịch bệnh in - Hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ khu vực đông dân cư, khuyến khích chăn ni h theo quy mơ trang trại, gia trại, tập trung vùng xa khu dân cư tê - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch địa điểm chăn nuôi, nhập giống, ́H xuất chuồng tiêu thụ hoàn thành nhiệm vụ ́ uê - Củng cố phát triển hệ thống thú y tạo điều kiện để cán thú y 3.3.1.5 Giải pháp thông tin tuyên truyền khuyến nơng - Cần cung cấp thơng tin kịp thời, xác tình hình diễn biến dịch bệnh để người dân kịp thời phòng tránh hạn chế rủi ro - Phổ biến, tuyên truyền kinh nghiệm số địa phương (xã) lân cận, sở chăn ni có hiệu kinh tế cao - Xây dựng nhân rộng mơ hình chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học tồn xã 36 Đại học Kinh tế Huế 3.3.2 Giải pháp sách 3.3.2.1 Chính sách phát triển nguồn nhân lực - Thường xuyên đào tạo đào tạo lại cán bộ, tăng cường thực tiễn để nắm bắt thông tin hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi - Tăng cường mở lớp tập huấn, tham quan mơ hình chăn ni gà thịt có hiệu kinh tế cao tỉnh cho người dân, trang trại 3.3.2.2 Chính sách đất đai quy hoạch - Kiểm tra, rà soát lại quỹ đất để xác định vị trí, diện tích cụ thể dành cho chăn ni gà - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (đặc biệt người dân xã) thuê Đ đất với thời gian giá thuê hợp lý để chăn ni ại 3.3.2.3 Chính sách tín dụng - Tăng mức vốn vay, giảm lãi suất cho vay phù hợp hơn; tiến hành cấp đất, cấp ho sổ đỏ để người chăn ni sử dụng làm tài sản chấp vay vốn ̣c k 3.3.2.4 Các sách hỗ trợ khác - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng vùng chăn nuôi; hỗ trợ người chăn ni in phần chi phí phát sinh chuyên sang địa điểm h - Hỗ trợ người chăn ni gà kỹ thuật tiêm phòng tiến hành tiêm phòng, ́H tê cơng tác thú y định kỳ 3.3.3 Nâng cao lực hộ chăn nuôi ́ uê - Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn cho người chăn nuôi kĩ thuật chăn nuôi gà hiệu thơng qua mơ hình hiệu quả, đồng thời tăng cường thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm địa phương xã lận cận 3.3.4 Thị trường tiêu thụ - Cơ quan khuyến nơng địa phương, quyền địa phương đóng vai trò liên kết hỗ trợ mối quan hệ người chăn nuôi lái buôn, nhà tiêu thụ - Thành lập tổ hỗ trợ thông tin xã nhằm cung cấp thông tin kịp thời đầu vào đầu cho người chăn ni - Kiểm tra, điều chỉnh loại thuế, phí phù hợp người chăn nuôi 37 Đại học Kinh tế Huế - Thúc đẩy phát triển kinh tế để góp phần vào mở rộng quy mơ tăng khả tiêu thụ sản phẩm gà thịt - Tăng cường kiểm tra, xử lý tượng gà thải nhập lậu, sản phẩm thịt gà không rõ nguồn gốc ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 38 Đại học Kinh tế Huế PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình ni gà đệm lót sinh học xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,Thừa Thiên Huế” Nhóm đưa số kết luận sau: Mơ hình đệm lót sinh học cho chăn ni gà xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hiệu kinh tế Việc áp dụng đệm lót sinh học chăn ni gà người dân mang lại hiệu thu nhập cao so với ni gà khơng áp dụng mơ hình.Tuy nhiên, nhiều hộ chăn ni gà chưa tiếp cận Đ chưa áp dụng mơ hình này, số yêu cầu hạn chế định, ại hộ chăn nuôi gà địa bàn xã áp dụng mơ hình đệm lót mang lại hiệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường ho Bên cạnh thuận lợi hộ chăn ni gà với mơ hình đệm lót sinh học ̣c k hộ nuôi khác gặp số khó khăn định điều kiện thời tiết ,vốn, yếu tố kỹ thuật khó khăn mà người dân chăn ni gà thường h in xuyên gặp phải Để tận dụng điều kiện thuận lợi từ điều kiện tự nhiên hội phát tê triển, hạn chế khó khăn chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm từ gà, dựa vào định ́H hướng xã Nhóm đưa số giải pháp nhằm phát triển chăn ni theo mơ hình ́ uê đệm lót sinh học xã đáp ứng đủ nhu cầu giống có chất lượng tốt, nguồn ngun liệu thực mơ hình, đa dạng hóa nguồn vốn, tổ chức kết hợp hộ chăn nuôi gà, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng có sách đồng phát triển mơ hình hiệu chăn nuôi gà Kiến nghị 2.1 Đối với hộ (trang trại) chăn nuôi - Các hộ (trang trại) chăn ni cần có biện pháp kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại hợp lý, thức ăn cần ghi chép tính tốn cách đầy đủ rõ ràng để nghề nuôi gà mang lại hiệu cao cho hộ 39 Đại học Kinh tế Huế - Các hộ chăn nuôi cần hợp tác với nhau, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi giá cả, thị trường, hỗ trợ giúp đỡ vốn kỹ thuật (kỹ thuật cách thức làm đệm lót sinh học, bảo quản đệm, sử dụng đệm có hiệu quả)… - Chủ động tìm kiếm thị trường, tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh chăn ni theo mơ hình có hiệu 2.2 Đối với tổ chức khuyến nông - Các tổ chức khuyến nông ngày giữ vai trò quan trọng nơng nghiệp nói chung chăn ni gà nói riêng Chính tổ chức khuyến nơng cần nắm rõ vai trò vị trí để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho hộ chăn nuôi Đ - Khi tập huấn cho hộ chăn ni gà cần tập trung bồi dưỡng vào kỹ thuật ại chọn giống, chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh chuồng trại, cách phòng chữa bệnh cho gà đặc biệt kỹ thuật làm, sử dụng, bảo quản đệm lót sinh học chăn ni gà ho - Các cán khuyến nông cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệp cho nhau, khuyến nông in ̣c k nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ mình, đảm bảo tốt vai trò người cán - Nắm bắt kịp thời tiến khoa học kỹ thuật, công nghiệp chăn nuôi gà h 2.3 Đối với quan chức tê - Các quan chức cần tạo điều kiện, hướng dẫn cho hộ chăn ni ́H vay vốn dễ dàng với lãi suất thấp, thời hạn vay dài Đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo để ́ uê họ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu - Chính quyền xã, huyện cần có sách hỗ trợ giống kỹ thuật hộ tham gia chăn ni - Tăng cường vai trò hội chăn nuôi, hội phụ nữ, hội nông dân… - Tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm địa phương tới xã, huyện 40 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Nguyễn Tú Anh (Hà Nội 2010)‘Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình vườn đồi huyện Hòa Hiệp Tỉnh Bắc Giang’- Luận án tiến sĩ [2]NguyễnLêHiệp (Huế2016 )‘Hiệu quảkinh tếchăn nuôi gà tỉnh Thừa Thiên Huế’- Luận án tiếnsĩkinh tế [3] Cơ sở trại giống Thu Hà( Hà Nam, 2015)Hướng dẫn làm mơ hình đệm lót sinh học nuôi gà [4] UBND xã Quảng Vinh (năm 2017 )Bảng báo cáo KT-XH xã Quảng Vinh năm 2017 [5]UBND xã Quảng Vinh (năm 2014) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển Đ kinh tế xã hội sau năm thực qui hoạch xây dựng NTM2012-2014 ại [6] Chăn nuôi Việt Nam (năm 2016) Triển vọng ngành chăn nuôi gia cầm [7] Tổng cục thống kê Việt Nam (năm 2016) Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 ho năm 2016 chăn nuôi in ̣c k [8]Nơng nghiệp Việt Nam (năm 2016) Đệm lót sinh học –một tốn kinh tế [9] Trung tâm khun nơng tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2015) Chăn nuôi h đệm lót ́H tê ́ uê 41 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Bảng 2.1: Dân số xã Quảng Vinh năm 2015 dự báo đến năm 2020 stt Thôn-điểm Hiện trạng năm 2015 dân cư Tổng Số Dự báo năm 2020 Số hộ Số Khẩu Số Hộ Số Khẩu 2962 11475 3050 12100 Lai Trung 71 273 76 288 Thanh Cần 320 1542 323 1626 Trọng Đức 40 161 45 170 Đông Lâm 291 1060 295 1118 Lai Trung 225 797 228 841 Sơn Tùng 452 1614 450 1702 Phố Lại 524 1841 528 1942 Ô Sa 173 696 190 734 Lai Lâm 87 287 89 302 10 Đức Trọng 163 754 166 795 11 Đồng Bảo 147 in 552 149 582 12 Nam Dương 213 845 231 891 13 Cổ Tháp 191 212 823 14 Cao Xả 65 68 286 ại Đ ̣c k ho h tê 781 ́H 272 ́ uê (Theo: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội sau năm thực qui hoạch xây dựng NTM 2012-2014) 42 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 STT Chỉ tiêu Mã Diện Tích Cơ Cấu ( ) (%) 1979.29 100 Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nơng nghiệp NNP 1098.29 55.49 Đất phi nông nghiệp PNN 588.88 29.75 Đất khu dân cư nông thôn DNT 208.11 10.51 Đất chưa sử dụng DCS 84.01 4.25 ( Nguồn: Tổng kiểm kê đất đai năm 2014 xã Quảng Vinh) Đ Bảng 2.3: Đặc điểm hộ nuôi gà khảo sát ại Chỉ tiêu ĐVT Min Max Bình quân ho 33 63 48 Năm 15 7,5 Số năm ni gà đệm lót sinh học Năm 1,5 Số lao động gia đình Người 100 1200 358,46 Số năm chăn nuôi in ̣c k Tuổi Tuổi chủ hộ Diện tích chuồng trại h m² tê ( Nguồn: Theo kết điều tra ) ́H Trình độ chủ hộ Số chủ hộ ́ Bảng 2.4: Trình độ văn hóa chủ hộ Tỷ lệ % Cấp tiểu học Cấp THCS 34,62 26,923 Cấp THPT 11,538 Trung cấp 11,538 Cao đẳng Đại học 3,846 11,535 ( Nguồn: theo kết điều tra ) 43 Đại học Kinh tế Huế Bảng2.5:Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà Chỉ Tiêu ĐVT -Sốvụnuôi Vụ/năm -Thờigiannuôi Lớn Nhỏ Trung Độ lêch nhất Bình chuẩn 3.27 0.452 Ngày/vụ 90 75 85.96 6.785 -Quymônuôi Con/vụ 10000 1000 3481 2754 -Tỷlệhaohụt %/vụ 0.5 0.1 0.273 1.251 2.5 1.5 244.95 - Trọng lượng xuất chuồng Kg/con ( Nguồn: Theo số liệu điều tra ) Đ ại Bảng 2.6: Chi phí chăn ni gà thịt với mơ hình đệm lót sinh học tháng đầu năm 2017 (Bình quân /1000kg gà xuất chuồng) Gía trị Giá trị Lớn nhỏ trung bình ( 1000 đ) ( 1000 đ) ( 1000 đ) 42580,80 26801,70 - Giống 4887,00 2976,00 - Thức ăn 32330,80 - Thú y 4547,00 - Điện nước Tỷ lệ % 90,02 3640,18 10,10 21531,10 25331,58 70,28 2041,00 2990,32 8,30 391,00 95,70 204,40 0,57 - Đệm lót 425,00 158,00 279,00 0,77 2Khấu hao tài sản cố định 714,00 50,00 509,22 1,41 3Chi phí khác 789,00 85,03 0,24 - Thuê lao động 789,00 85,03 0,24 4Chi phí tự có 5639,00 1353,00 3001,92 8,33 - Lao động tự có 5639,00 1353,00 3001,92 8,33 Tổng 49722,80 28204,70 36041,65 100 h 32445,48 ́H 1Chi phí trung gian in ̣c k ho Chỉ tiêu Gía Trị tê ́ uê (Nguồn: Theo kết điều tra) 44 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.7: Kết hiệu kinh tế chăn nuôi gà mơ hình đệm lót sinh học ĐVT : Bình qn / 1000kg Chỉ tiêu ĐVT Nhỏ Lớn Trung bình GO 1000 đ 50.000,00 60.000,00 52.884,62 VA 1000 đ 8.383,46 27.887,58 20.439,12 MI 1000 đ 7.687,97 27.422,13 20.014,92 NB 1000 đ 3.740,60 24.566,99 17.012,99 Lần 1,20 2,00 1,65 VA/IC Lần 0,20 1,00 0,65 NB/IC Lần 0,09 0,89 0,54 0,08 0,81 0,48 0,18 0,98 0,63 NB/TC Đ GO/IC Lần ại Lần MI/IC ̣c k ho (Nguồn:Kết điều tra ) Bảng 2.8: Diễngiảicácbiếnđộclậptrongmơhình Diễn giải Kỳ vọng in Biến số Chiphígiống(1000đ/1000kggàhơi) -/+ X2i:Chiphíthứcăn Chi phí thức ăn (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X3i:Chiphíthúy Chi phí thú y (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X5i: Chi phí điện Chi phí điện nước (1000đ/1000kggàhơi) -/+ h X1i:Chiphígiống ́H tê ́ nước X6i: Chi phí đệm lót Chi phí đệm lót (1000đ/1000kggàhơi) X4i:Quymơni Số lượng (1000 -/+ + ( Nguồn : Xử lý số liệu điều tra) 45 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.9:Cácyếutố ảnhhưởngđếnkếtquảvàHQKT Các yếu tố Hệ số hồi qui biến phụ thuộc NB MI NB/TC Hằng số 36605,295 41017,659 1,333 Qui mô 13,570 7,652 0,002 Chi phí thức ăn -0.505 -0,431 -2,340 Chi phí giống -1,833 -2,246 -1,989 Chi phí thú y -1,445 -1,309 -5,424 -35,443 -31,892 -0,001 13,954 15,005 9,848 2,111 2,321 4,086 0,632 0,650 0,750 0,430 0,563 Chi phí điện nước Hệ số R² ̣c k Hệ số R²điều chỉnh ho Hệ số F ại Đ Chi phí đệm lót 0,400 h in ́H tê ́ uê 46 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.8.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến NB Regression Statistics Multiple R 0.632471484 R Square 0.400020178 Adjusted R Square Standard Error 0.210552866 4041.638012 26 Observations ANOVA df Đ Regression SS Significance F 2.11128861 0.099738504 t Stat P-value Lower 95% 3.315386284 0.00363703 0.83688838 0.39853153 0.66847210 0.76874144 0.62254243 0.16101111 13496.14369 206925342.5 34487557.08 19 310361918.7 16334837.82 ho Total F ại Residual MS 25 517287261.1 ̣c k Coefficients Standard Error in 36605.29471 11041.03461 qui mô 13.57027608 65.01674961 chi phi thu y 1.449191787 1.833092861 0.505391807 13.95372663 1.677911025 35.44299656 24.29944632 dien nuoc1 1.694463398 27.88533085 ́ uê dem lot1 4.214126233 0.863688101 0.434987649 0.298260681 0.500396668 ́H chi phi 1thuc an 0.208719694 tê chi phi 1giong h Intercept 1.458592764 -122.5113448 -4.961099924 -10.65336044 -4.051944458 -44.4109416 -86.30232221 (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 47 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.8.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến MI Regression Statistics Multiple R 0.65005071 R Square 0.422565925 Adjusted R Square 0.278207407 Standard Error 3899.98138 Observations 26 ANOVA df Đ Regression SS 222611260.2 44522252.04 20 304197095.2 15209854.76 25 Standard Error chi phi thu y -1.265501868 1.578053768 chi phi 1giong -2.073624975 3.811915049 chi phi 1thuc an -0.258904846 P-value Lower 95% 5.2993343 3.46746E-05 -24317.31488 -0.801938371 0.432014474 -4.557264346 -0.543985096 0.592465009 -10.02514043 0.825634902 -0.313582729 0.757085028 -1.981149072 15.69744849 26.30369876 0.59677723 0.557351925 -39.17110565 -33.00903191 21.58534036 -1.529233793 0.14186952 -78.0352629 h 7567.540753 ́H tê ́ uê dien nuoc1 t Stat in 40102.92828 dem lot1 0.038422736 526808355.4 ̣c k Coefficients Intercept 2.927197711 Significance F ho Total F ại Residual MS (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 48 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 49 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.8.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến NB/TC Multiple R 0.750604253 R Square 0.563406745 Adjusted R Sqare 0.425535191 Standard Error 0.116390408 Observations 26 ANOVA df 0.055358173 19 0.257387815 0.013546727 25 0.589536855 Coefficients Standard Error 1.333265394 qui mô 0.000275214 chi phi thu y -5.42419E-05 chi phi 1giong -1.98901E-05 0.000121358 chi phi 1thuc an -2.3395E-05 4.87969E-05 dem lot1 9.84807E-05 -0.000995513 t Stat 4.086461111 P-value Significance F 0.00844836 Lower 95% 0.317957848 4.193214299 0.000492888 0.66777197 0.001872341 0.14698936 0.884688918 -0.003643641 4.83202E-05 -1.122551246 0.275613828 -0.000155377 -0.163896634 0.871543417 -0.000273895 -0.479435496 0.637101021 -0.000125528 0.000803037 0.122635293 0.903683796 -0.001582295 0.000699771 -1.422625521 0.171056082 -0.002460151 h in ̣c k Intercept ́H tê ́ uê dien nuoc1 F 0.332149041 ho Total MS ại Residual Đ Regression SS (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 50 ... học Kinh tế Huế CHƯƠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH CHĂN NI GÀ BẰNG ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI Xà QUẢNG VINH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1.Tình hình xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa. .. hiệu kinh tế mơ hình chăn ni 2.2 Mục tiêu cụ thể -Hệ thống hóa sở lí luận phân tích hiệu kinh tế mơ hình ni gà đệm lót sinh học -Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học Xã Quảng. .. mơ gà ni mơ hình đệm lót sinh học xã Quảng Vinh, huyện Quảng Đ Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .24 ại 2.3.3 Kết hiệu kinh tế chăn nuôi gà đệm lót sinh học 24 2.3.3.1 Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế , Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay