Các yếu tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch nội địa đến biển lăng cô tỉnh thừa thiên huế

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:05

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ại Đ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ho QUYẾT ĐỊNHLỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN ̣c k CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN h in BIỂN LĂNG CÔ- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê Mã số: SV2017-02-30 ́ uê SINH VIÊN THỰC HIỆN: Hồ Thị Hiền Nguyễn Thị Thơm Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ Đ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ại QUYẾT ĐỊNHLỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN ho CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN in ̣c k BIỂN LĂNG CÔ- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h Mã số: SV2017-02-30 ́H tê (ký, họ tên) Chủ nhiệm đềtài ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họtên) Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Trang Đặt vấn đề .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài câu hỏi nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài .3 Nội dung nghiên cứu ại Đ Chương - Một số vấn đề lý luận thực tiễn điểm đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch 1.1.Cơ sở lý luận ho 1.1.1.Định nghĩa hành vi tiêu dùng hành vi tiêu dùng du lịch .4 1.1.1.1.Hành vi tiêu dùng ̣c k 1.1.1.2.Hành vi tiêu dùng du lịch 1.1.2.Quyết định lựa chọn điểm đến khách du lịch .5 in 1.1.2.1.Điểm đến du lịch h 1.1.2.2.Lựa chọn điểm đến du lịch .6 tê 1.1.2.3.Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch du khách ́H 1.1.2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch…………………………………………………………………………………… ́ uê 1.1.3.Các học thuyết liên quan đến định hành vi .8 1.2.Cơ sở thực tiễn .10 Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch điểm đến du lịch Lăng Tỉnh Thừa Thiên Huế 11 2.1 Quy trình nghiên cứu 11 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 11 2.2.1.Yếu tố môi trường (yếu tố kéo) 12 2.2.2 Yếu tố cá nhân (yếu tố đẩy) 14 2.2.3.Các giả thuyết .16 2.3 Phương pháp nghiên cứu .16 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 16 Đại học Kinh tế Huế 2.3.2.Phương pháp nghiên cứu định lượng .18 2.3.2.1 Mẫu nghiên cứu 18 2.3.2.2 Thang đo sử dụng 18 2.3.2.3 Thu thập liệu .19 2.3.2.4 Kiểm tra xử lý liệu .19 2.3.2.5 Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu 19 Chương -Kết nghiên cứu thảo luận yếu tố ảnh hưởng định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế 22 3.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu .22 3.1.1 Vị trí địa 22 3.1.2 Khí hậu .22 Đ 3.1.3.Về tự nhiên 22 ại 3.1.4.Tên gọi 23 3.1.5 Văn hóa .23 ho 3.1.6 sở hạ tầng .23 ̣c k 3.1.7 Hoạt động kinh doanh .24 3.2 Phân tích kết nghiên cứu 26 in 3.2.1 Thống kê mô tả 26 h 3.2.1.1 Đặc điểm mẫu điều tra 26 3.2.1.2 Thống kê mô tả theo hành vi du lịch khách du lịch .27 tê 3.2.1.3 Thống kê mô tả yếu tố .30 ́H 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .34 ́ uê 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 38 3.2.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập .38 3.2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 43 3.2.4 Phân tích tương quan hồi quy .44 3.2.4.1 Phân tích tương quan .44 3.2.4.2 Phân tích hồi quy 46 3.2.5 Kiểm định khác biệt định lựa chọn khách du lịch theo đặc điểm nhân học 52 3.2.5.1 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi .52 3.2.5.2 Kiểm định khác biệt theo giới tính 53 3.2.5.3 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 54 ii Đại học Kinh tế Huế 3.3 Một số hàm ý sách quản lý cho bên liên quan nhằm tăng cường khả thu hút khách đến với Lăng Tỉnh Thừa Thiên Huế 56 3.3.1 Đối với quyền địa phương 56 3.3.2 Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch .57 Kết luận Kiến nghị 59 Về mơ hình lý thuyết .59 Về phương pháp nghiên cứu 59 Đóng góp đề tài 59 Hạn chế nghiên cứu 60 Kiến nghị cho nghiên cứu 60 Tài liệu tham khảo .61 Phụ lục 64 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế Danh mục bảng Bảng 2.1: Bảng thang đo hiệu chỉnh 17 Bảng 3.1 : Đặc điểm mẫu điều tra 26 Bảng 3.2: Dịch vụ sử dụng chủ yếu 29 Bảng 3.3: Nguồn thông tin mà khách du lịch biết đến Lăng 29 Bảng 3.4: Hình thức chuyến đến Lăng 30 Bảng 3.5: Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố hình ảnh điểm đến 31 Bảng 3.6: Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố mối quan ngại môi trường 31 Bảng 3.7: Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố gia đinh bạn bè 32 Bảng 3.8: Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố kiến thức trải nghiệm 32 Đ Bảng 3.9: Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố giải trí thư giản 33 ại Bảng 3.10: Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố tự thể 33 Bảng 3.11: Thống kê mô tả biến quan sát biến “Quyết định” 34 ho Bảng 3.12: Kiểm định độ tin cậy thang đo biến độc lập 35 Bảng 3.13: Kiểm định độ tin cậy thang đo hình ảnh điểm đến (Lần 2) 37 ̣c k Bảng 3.14: Kiểm định độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc 38 Bảng 3.15: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 38 in Bảng 3.16: Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 39 h Bảng 3.17: Kiểm định KMO Bartlett’s Test (lần 2) 40 tê Bảng 3.18: Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập (lần 2) 40 ́H Bảng 3.19: Kiểm định KMO Bartlett’s Test nhân tố biến phụ thuộc 43 Bảng 3.20: Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 43 ́ uê Bảng 3.21: Phân tích tương quan Pearson 44 Bảng 3.22: Tóm tắt mơ hình 47 Bảng 3.23: Phân tích phương sai ANOVA 47 Bảng 3.24: Kết phân tích hồi quy 48 Bảng 3.25: Kết kiểm định ANOVA định lựa chọn điểm đến khách du lịch đến biển Lăng theo nhóm độ tuổi 52 Bảng 3.26: Kiểm định sâu ANOVA nhóm độ tuổi 53 Bảng 3.27: Kết kiểm định Independent Samples T-test theo nhóm giới tính 53 Bảng 3.28: Kết kiểm định ANOVA định lựa chọn điểm đến 54 khách du lịch đến biển Lăng theo nhóm thu nhập 54 iv Đại học Kinh tế Huế Danh mục hình Mơ hình 1.1: Q trình dẫn đến hành vi tiêu dùng Mơ hình 1.2 - Thuyết hành động hợp lý (TRA) .8 Mơ hình 1.3 -Thuyết hành vi dự định (TPB) Mơ hình 2.1 - Quy trình nghiên cứu 11 Mơ hình 2.2 - Mơ hình nghiên cứu đề xuất 12 Mơ hình 2.3: Quy luật kiểm định Durbin Watson 21 Biểu đồ 3.1: Anh (chị) đến Lăng lần trước 28 Biểu đồ 3.2: Thời gian lưu trú chuyến du lịch Lăng anh (chị) 28 ại Đ Biểu đồ 3.3 Sự khác biệt thu nhập 55 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế Danh mục chữ viết tắt UNWTO (World Tourism Organization): Tổ chức Du lịch Thế giới TRA (Theory of Reasoned Action): Thuyết hành động hợp lý TBP (Theory of Planned Behavior): Thuyết hành vi dự định HA: Nhân tố hình ảnh điểm đến MT: Nhân tố mối quan ngại môi trường GD: Nhân tố gia đình bạn bè TN: Nhân tố kiến thức trải nghiệm Đ TG: Nhân tố giải trí thư giãn ại TH: Nhân tố tự thể QĐ: Biến định lựa chọn điểm đến khách du lịch ho Sig (Observed Significance Level): Mức ý nghĩa quan sát ̣c k EFA (Exploratory Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá KMO: Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin in ANOVA (Analysis Variance): Phân tích phương sai h VIF Vvariance Inflation Factor): Hệ số phóng đại phương sai ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài:“Các yếu tố ảnh hưởng định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế” 1.2 Mã số đề tài:SV2017-02-30 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Hồ Thị Hiền 1.4 quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: Từ 01/2016 đến 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu ho i ́H tê iii h ii in ̣c k Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn điểm đến định lựa chọn điểm đến du khách Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Tỉnh Thừa Thiên Huế Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế Một số hàm ý sách quản lý nhằm tăng cường khả thu hút khách đến với điểm đến Lăng Tỉnh Thừa Thiên Huế ́ uê Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Mơ hình lý thuyết đề xuất đề tài tiếp nhận tảng nghiên cứu tác giả nước - R.Mutinda M.Mayakavề “Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn khách du lịch nước trường hợp điểm đến Nairobi, Kenya” điều chỉnh cho phù hợp với địa bàn nghiên cứu Đề tài tiếp cận với nhiều danh mục tài liệu nước ngồi uy tín thơng tin báo cáo chọn lọc trích dẫn cách khoa học vii Đại học Kinh tế Huế Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng thông qua phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng với 200 mẫu khảo sát (tập trung vào khu vực biển Lăng khách sạn xung quanh) Đ Bằng phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố (EFA) phân tích hồi quy tuyến tính (Hồi quy đa biến) đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch “hình ảnh điểm đến”; “mối quan ngại mơi trường”; “gia đình bạn bè”; “kiến thức trải nghiệm”; “giải trí thư giãn”; “tự thể hiện” biển Lăng với mức ý nghĩa 5% Trong đó, yếu tố “gia đình bạn bè” tác động mạnh mẽ đến định lựa chọn khách du lịch ại Qua phương trình hồi quy tuyến tính, ta thấy yếu tố tác động chiều với định khách du lịch “hình ảnh điểm đến”; “gia đình bạn bè”; “kiến thức trải nghiệm”; “giải trí thư giãn”; “tự thể hiện” Còn lại biến tác động ngược chiều với định lựa chọn khách du lịch “mối quan ngại mơi trường” Do biện pháp làm tăng yếu tố chiều giảm yếu tố ngược chiều thu hút thêm khách du lịch đến với biển Lăng Cụ thể như: Nâng cao hình ảnh điểm đến Lăng cách tăng cường cơng tác truyền thơng, quảng bá hình ảnh điểm đến Lăng khách du lịch; tăng cường bảo tồn lưu giữ giá trị văn hóa bên cạnh việc đầu tư phát triển sở hạ tầng; Đảm bảo mơi trường du lịch an tồn thân thiện cách tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân địa phương cách ứng xử lịch văn minh khách du lịch Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn Lăng cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch đưa sách giá tour du lịch hợp lý h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Các sản phẩm đề tài - 05 báo cáo phân tích đề tài nghiên cứu khoa học - 05 báo cáo tóm tắt - 01 báo cáo phân tích file mềm viii Đại học Kinh tế Huế Phụ lục 7: Hồi quy đa biến Model Summaryb Model R 811a Adjusted R Square R Square 657 Std Error of Durbin-Watson the Estimate 646 31792 1.865 a Predictors: (Constant), F_TH, F_TG, F_MT, F_HA, F_GD, F_TN b Dependent Variable: F_QD ANOVAa Sum of Squares df Regression 35.090 5.848 Residual 18.295 181 101 Total 53.385 187 Model ại Đ Mean Square F Sig 57.862 000b ho in ̣c k a Dependent Variable: F_QD b Predictors: (Constant), F_TH, F_TG, F_MT, F_HA, F_GD, F_TN Coefficientsa 122 F_HA 114 034 F_TN 164 F_TG Beta Collinearity Statistics Sig Tolerance VIF ́ uê 1.110 t ́H (Constant) Standardized Coefficients tê B Std Error h Model Unstandardized Coefficients 9.099 000 182 3.394 001 657 1.522 031 285 5.272 000 647 1.546 146 032 231 4.587 000 748 1.337 F_MT -.070 027 -.137 -2.607 010 686 1.458 F_GD 195 032 328 6.068 000 648 1.542 F_TH 107 032 181 3.345 001 644 1.553 a Dependent Variable: F_QD 84 Đại học Kinh tế Huế Phụ lục 7: Kiểm định khác biệt định lựa chọn khách du lịch theo đặc điểm nhân học Biến độ tuổi Test of Homogeneity of Variances F_QD LeveneStatistic 2.271 df1 df2 185 Sig .106 ANOVA F_QD df 185 187 Mean Square 2.711 259 F 10.456 ại Đ Sum of Squares Between Groups 5.421 Within Groups 47.963 Total 53.385 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 85 Sig .000 Đại học Kinh tế Huế Biến giới tính Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F F_QD Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means t df Sig (2-tailed) 2.947 186 004 Sig .734 393 2.975 181.561 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 86 003 Đại học Kinh tế Huế Biến thu nhập Test of Homogeneity of Variances F_QD Levene Statistic df1 1.855 df2 Sig 184 139 ANOVA F_QD df Between Groups 4.574 1.525 Within Groups 48.811 184 265 Total 53.385 187 Mean Square F 5.748 ại Đ Sum of Squares h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 87 Sig .001 Đại học Kinh tế Huế Biến quê quán Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances assumed F_QD t-test for Equality of Means Sig 2.457 t 119 Equal variances not assumed Sig (2-tailed) df 486 186 628 500 167.273 618 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 88 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TÊN ĐỀ TÀI MÃ SỐ “ Các yếu tố ảnh hưởng định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô-Tỉnh Thừa Thiên Huế ” LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SV2017-02-30 Kinh tế, XHNV: Giáo dục: Kỹ thuật: Nông Lâm: Y Dược: Mơi trường: ATLĐ: Sở hữu trí tuệ: Ứng dụng ại Đ Tự nhiên: LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Triển khai ho THỜI GIAN THỰC HIỆN 12 tháng ̣c k Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 h in CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên : HỒ THỊ HIỀN MSSV: 15K4041034 Điện thoại 01627995168 E-mail: hienho729@gmail.com Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Sinh viên Lớp K49B_KDTM -Cơ sở lý luận sở thực tiễn đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch: - Yếu tố bên (Văn hóa-Xã hội) - Yếu tố bên (Cá nhân tâm lý) Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố -Xử lí số liệu ́H 1.Nguyễn Thị Thơm tê NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Đơn vị công tác lĩnh Họ tên vực chuyên môn ́ uê 89 Chữ ký Đại học Kinh tế Huế TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 8.1 Ngồi nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài giới, liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu, tài liệu liên quan đến đề tài đánh trích dẫn đánh giá tổng quan) Hiện nay, ngành du lịch ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế giới Đây ngành kinh tế đặc biệt muốn phát triển buộc doanh nghiệp phải nắm bắt xu hướng hành vi du khách.Vì lý này, điều quan trọng phải nghiên cứu hành vi lựa chọn điểm đến khách du lịch, bao gồm khách du lịch nội địa quốc tế Đã nhiều nghiên cứu vấn đề sau: - ại Đ - Nghiên cứu R.Mutinda M.Mayaka (2012) “Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn khách du lịch nước trường hợp điểm đến Nairobi, Kenya”(Application Of Destination Choice Model: Factors Influencing Domestic Tourists Destination Choice Among Residents Of Nairobi, Kenya, 2012) Theo nghiên cứu Um and Crompton “Các yếu tố định thái độ lựa chọn điểm đến du lịch” (1990) (Attitude Determinants In Tourism Destination Choice, 1990) The Roles of Perceived Inhibitors and Facilitators in Pleasure Travel Destination Decisions - Seoho Um And Jomn L Cropton (1990) Traveler Behavior and Values Analysis in the Context of Vacation Destination and Travel Mode Choices: A European Union Case Study - Jeffrey LaMondia (2009) h in ̣c k - ho - ́H tê 8.2 Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Việt Nam, liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu, tài liệu liên quan đến đề tài đánh trích dẫn đánh giá tổng quan) Ngày nay, với phát triển khoa học công nghệ, hệ thống sở hạ tầng, việc thực chuyến du lịch khơng việc khó khăn Tuy nhiên, để lựa chọn cho gia đình điểm đến du lịch lý tưởng, thường bị chi phối nhiều yếu tố khác Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải đáp ứng kỳ vọng khách hàng Và để làm điều này, doanh nghiệp phải hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến du khách Qua nhằm điều chỉnh, cải thiện chất lượng, bổ sung sản phẩm dịch vụ,… phù hợp với yêu cầu khách du lịch Đã nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề như: Nghiên cứu bà Trần Thị Kim Thoa (2015) “Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến du lịch du khách - trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu - Bắc Mỹ” Nghiên cứu TS Hoàng Thị Thu Hương “Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn điểm đến người dân Hà Nội: nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà Nẵng” ́ uê - - 90 Đại học Kinh tế Huế TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ại Đ Lựa chọn điểm đến du lịch vấn đề cốt lõi quan trọng hành vi tiêu dùng du lịch Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến cần thiết cung cấp nhìn rõ ràng khách du lịch tìm kiếm điểm du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Với nhiều tiềm phong phú, biển Lăng hội tụ đủ yếu tố để lựa chọn lý tưởng cho du khách Tuy nhiên, khó khăn đặt trước mắt chưa chiến lược marketing hợp lý dẫn đến không nắm bắt nhu cầu mong muốn khách du lịch đến với bãi biển Xuất phát từ lý đó, nhóm lựa chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng định khách du lịch đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế” với mong muốn góp phần phát yếu tố tác động đến định lựa chọn điểm đến du khách Đồng thời, cung cấp kiến thức hành vi, định lựa chọn biển Lăng điểm đến du lịch cho doanh nghiệp, nhà tiếp thị việc phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch mới, xây dựng sách kế hoạch Marketing đạt hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung biển Lăng nói riêng ho 10 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ̣c k h in Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế Đề xuất giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, phát triển dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch nội địa đến biển Lăng ́H tê ́ uê 11 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11.1 Đối tượng nghiên cứu - Khách du lịch nội địa biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 11.2 Phạm vi nghiên cứu -Phạm vi không gian: Trên địa bàn biển Lăng -Phạm vi thời gian: 01/2017 - 12/2017 91 Đại học Kinh tế Huế 12 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12.1 Cách tiếp cận ại Đ sở lý thuyết  Thực nghiệm  Xác định, phân tích  Giải pháp - Đi từ việc nghiên cứu lý thuyết hành vi tiêu dùng du lịch môn Marketing để nêu lên khái niệm, yếu tố ảnh hưởng tới định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa, - Phân tích thuyết mơ Mơ hình chung định lựa chọn du khách dịch vụ du lịch Woodside MacDonald; Mơ hình thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Actiong); Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior – TPB) - Qua trình thực địa để thu thập thông tin thống kê số liệu cụ thể yếu tố ảnh hưởng tới định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng - Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng - Đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp, nhà tiếp thị địa bàn Lăng h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 92 Đại học Kinh tế Huế 12.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính - Phân tích giáo trình, tài liệu để hiểu sâu sắc yếu tố khách quan chủ quan ảnh hưởng định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa - Phỏng vấn sâu với 30 đối tượng khách lịch nội địa đến biển Lăng nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến định hành vi lựa chọn điểm đến hiệu chỉnh thang đo ại Đ Phương pháp nghiên cứu định lượng -Thu thập liệu: Phương pháp vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi Đối tượng điều tra khách du lịch nội địa biển Lăng -Thang đo sử dụng: Sử dụng thang đo likert mức độ để đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố: +Rất khơng đồng ý +Khơng đồng ý +Trung lập/Bình thường +Đồng ý +Rất đồng ý -Kiểm tra xử lý liệu: Tiến hành kiểm tra chọn bảng hỏi đạt yêu cầu giá trị dùng để phân tích Sau đó, thực nhập số liệu mã hóa Dữ liệu sau nhập gán biến, xử lý phần mềm SPSS 20.0 phần mềm EXCEL -Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu: Tiến hành phân tích theo: +Thống kê mơ tả + Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha + Phân tích nhân tố khám phá (EFA) + Phân tích tương quan hồi quy + Kiểm định khác biệt mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 93 Đại học Kinh tế Huế 13 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 13.1 Nội dung nghiên cứu (trình bày dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) ại Đ Chương sở lý luận sở thực tiễn 1.1 sở lý luận 1.2 sở thực tiễn Chương Thiết kế nghiên cứu 2.1 Quy trình nghiên cứu 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Chương Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Tỉnh Thừa Thiên Huế 3.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 3.2 Phân tích kết nghiên cứu 3.2.1 Mơ tả mẫu điều tra 3.2.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 3.2.4 Phân tích tương quan hồi quy 3.2.5 Kiểm định khác biệt mức độ ảnh hưởng yếu tố Chương Đề xuất số giải pháp cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch h in ̣c k ho 13.2 Tiến độ thực Các nội dung, công việcthực chủ yếu Sản phẩm Thời gian (bắt đầukết thúc) ́ uê -Tìm hiểu, đọc thông tin, tài liệu, sách tham khảo… đề tài hành vi tiêu dùng du lịch Sau tổng hợp viết sở cho đề tài -Viết nội dung phiếu lập biểu mẫu điều tra ́H tê SốTT sở cho đề tài; Phiếu thăm dò ý kiến, Biểu mẫu điều tra 94 Tháng 01/20 1702/20 17 Người thực Đại học Kinh tế Huế Thông tin số liệu cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng - Tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 03/201705/2017 ại Đ Đi thực địa để thu thập thông tin, số liệu: + Phát phiếu thăm dò ý kiến đặt số câu hỏi vấn đến định cho người dân địa bàn thành phố Huế định đến Biển Lăng vào kỳ nghỉ : - Khi Anh(Chị) lựa chọn địa điểm du lịch u cầu cho nơi đó? -Nếu chọn biển Lăng cho kì nghĩ tới, anh(chị) nghĩ gì? - Hồ Thị Hiền; Nguyễn Thị Thơm ho Báo thống kê mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Sự tương quan yếu tố ảnh hưởng tháng 06/2017 h in ̣c k + Tổng hợp phân tích số liệu thu thành bảng thống kê chi tiết, rõ ràng + Nhập số liệu chạy phần mềm STATA phân tích số liệu + Sử dụng thang đo SERVQUAL để đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch biển Lăng ́H tê ́ uê Báo cáo yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Phân tích yếu tố ảnh hưởng định khách du lịch đến biển Lăng theo mơ hình tháng 07/201708/2017 Đề giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch biển Lăng Giải pháp cụ thể tháng 09/2017 Hoàn thiện báo cáo đề tài Bài báo cáo hoàn chỉnh tháng 10/201712/2017 95 Đại học Kinh tế Huế 14 SẢN PHẨM 14.1 Sản phẩm khoa học Bài báo đăng Tạp chí nước Bài đăng Kỷ yếu HN NCKH SV 14.2 Sản phẩm ứng dụng Đề án máy tính Báo cáo phân tích Phương pháp Chương trình 14.3 Các sản phẩm khác (ghi rõ sản phẩm gì) : 15 HIỆU QUẢ (giáo dục đào tạo, kinh tế-xã hội) - Phát yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn biển Lăng Đ điểm đến du lịch du khách Qua đó, giúp nhà tiếp thị du lịch nơi hiểu biết sâu thị hiếu, xu hướng định hành vi lựa ại chọn điểm đến khách du lịch đến Lăng Kết nghiên cứu giúp nhà tiếp thị nhìn nhận ho - điểm mạnh điểm yếu sản phẩm, hoạt động du lịch điểm đến ̣c k việc thu hút nguồn khách - Đề tài nghiên cứu tài liệu tham khảo cho nghiên cứu tiếp in theo yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách h du lịch nội địa ́H tê ́ uê 16.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG - Phương thức chuyển giao kết nghiên cứu: Dưới dạng văn yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng - Địa ứng dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh nhà tiếp thị du lịch biển Lăng 96 Đại học Kinh tế Huế 17 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí (triệu đồng): 6,000,000 VNĐ Nhu cầu kinh phí: – Năm 2017: 6.000.000 VNĐ Dự trù kinh phí theo mục chi phù hợp với nội dung nghiên cứu: ại Đ TT Mục chi Số tiền Chi mua tài liệu, tư liệu, sách, tạp chí,… 2.000.000 VNĐ Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu1.000.000VNĐ Chi thu thập số liệu thứ cấp sơ cấp 1.000.000 VNĐ Chi công lao động sinh viên trực tiếp tham gia thực đề tài 2.000.000VNĐ Phí thực địa tháng 2.000.000 VNĐ ho Tổng cộng: 6.000.000 VNĐ năm … Chủ nhiệm đề tài (Họ tên, ký) ́H tê quan chủ trì (Ký tên, đóng dấu) Thừa Thiên Huế, Ngày 14 tháng 09 năm 2017 h tháng in ̣c k Ngày ́ uê ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 97 Đại học Kinh tế Huế PHIẾU CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU Tên đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởngquyết định lựa chọn điểm đếncủa khách du lịch nội địa đến biển Lăng - tỉnh Thừa Thiên Huế” Họ tên chủ nhiệm đề tài: Hồ Thị Hiền Điện thoại: 01627995168 Email:hienho729@gmail.com NỘI DUNG CHỈNH SỬA TT Nội dung điều chỉnh Nội dung chỉnh sửa Trang 51 mục kết luận nhân tố mối quan ngại mơi trường: “Kết luận hình ảnh điểm đến tác động tiêu cực đến định du khách ại Đ ho Cụ thể biến hình ảnh điểm đến tăng đơn vị định lựa chọn điểm đến giảm 0,137 đơn vị.” ̣c k Chỉnh sửa tên số bảng kiểm định trang 52 đến trang 54: in Bảng 3.25:Kiểm định ANOVA khác biệt độ tuổi Cụ thể biến mối quan ngại môi trường tăng đơn vị định lựa chọn điểm đến giảm 0,137 đơn vị.” Bảng 3.25: Kết kiểm định ANOVA định lựa chọn điểm đến khách du lịch đến biển Lăng theo nhóm độ tuổi Bảng 3.26: Kết kiểm định Independent Samples T-test theo nhóm giới tính h Bảng 3.26:Kiểm định khác biệt theo giới tính “Kết luận mối quan ngại mơi trường tác động tiêu cực đến định du khách tê Bảng 3.27: Kết kiểm định ANOVA định lựa chọn điểm đến khách du lịch đến biển Lăng theo nhóm thu nhập “Biểu đồ 3.3: Sự khác biệt độ tuổi ảnh hưởng đến định” Bổ sung bảng 3.26: Kiểm định sâu ANOVA nhóm độ tuổi Chủ tịch Hội đồng ́ uê Mục kiểm định trang 53, loại bỏ biểu đồ: ́H Bảng 3.27: Kiểm định ANOVA khác biệt thu nhập Chủ nhiệm đề tài 98 ... hưởng đến địnhlựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô – Tỉnh Thừa Thiên Huế ii Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- ... điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô – Tỉnh Thừa Thiên Huế Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn điểm đến khách du lịch nội địa đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế Một... i Các yếu tố ảnh hưởng đến địnhlựa chọn điểm đến củacủa khách du lịch đến biển Lăng Cô- Tỉnh Thừa Thiên Huế? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến địnhlựa chọn Lăng Cơ điểm đến du lịch nào? Các giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch nội địa đến biển lăng cô tỉnh thừa thiên huế , Các yếu tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch nội địa đến biển lăng cô tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay