Ảnh hưởng trong việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của người dân trên địa bàn xã phong an, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

62 3 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:04

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ẢNH HƯỞNG TRONG VIỆC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG ̣c k NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN h in PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê Mã số: SV2017-01-10 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Tú Uyên Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ẢNH HƯỞNG TRONG VIỆC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG ̣c k NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h in tê ́H Mã số: SV2017-01-10 ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Huế, 12/2017 Chủ nhiệm đềtài Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Danh sách thành viên tham gia Hoàng Thị Tú Uyên Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Nguyễn Tiến Thảo Đơn vị phối hợp: UBND Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế ại Đ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: 2.2 Mục tiêu cụ thể: Quan điểm phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN .4 1.1 Cơ sở lí luận vấn đề thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân 1.1.1 Khái quát đất nông nghiệp 1.1.1.1Khái niệm đất nông nghiệp 1.1.1.2 Phân loại đất nông nghiệp 1.1.1.3 Vai trò đất nơng nghiệp 1.1.2 Khái quát thu nhập tác động việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân 1.1.2.1 Khái niệm vai trò thu nhập: 1.1.1.5 Vai trò đất sản xuất nông nghiệp thu nhập: 1.1.2.2 Sự cần thiết vấn đề đăt việc thu hồi đất: 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân 14 1.2.1 Thực tiễn thu hồi đất nông nghiệp nước ta .14 1.2.1.2 Một số hoạt động thực tiễn thu hồi đất nông ngiệp Việt Nam 15 1.2.2 Thực trạng hoạt động thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân Việt Nam: 19 1.2.3 Thực trạng hoạt động thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân tỉnh Thừa Thiên Huế: 21 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃPHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Tổng quan Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa thiên Huế 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .23 2.1.1.1 Vị trí địa 23 2.1.1.2.Diện tích tự nhiên địa hình 24 2.1.1.3.Về khí hậu 24 2.1.2 Tài nguyên 24 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.1.2.1.Đất đai 24 2.1.2.2 Rừng 25 2.1.2.3 Nguồn nước 26 2.1.2.4 Khoáng sản .26 2.1.3 Điều kiện kinh tế - hội 26 2.1.3.1 Nhân lực – Lao động 26 2.1.4 Đánh giá chung điều kiện, kinh tế - hội: 31 2.2 Thực trạng thu hồiđất sản xuất nông nghiệp địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: .32 2.3 Nguồn thu nhập từ đềnđất hộ: .32 2.4 Ảnh hưởng thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh TT.Huế 33 2.4.1 Thông tin hộ điều tra 33 2.4.2 Lao động việc làm hộ điều tra sau bị thu hồi 35 2.4.3 Thu nhập bình quân hộ trước sau bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp: 37 2.5 Đánh giá tác động thu hồi đất để phát triển đô thị với phát triển Phong An: 40 2.5.1 Tác động tích cực: .40 2.5.2 Tác động tiêu cực: .40 2.6 Ý kiến hộ bị thu hồi 41 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NGUỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHONG AN,HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 42 3.1 Định hướng nhằm nâng cao thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, Tỉnh TT.Huế 42 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập nguời dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .42 3.2.1 Phát triển kinh tế địa bàn xã: 43 3.2.2 Giải pháp cho nhóm hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp: .44 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 Kết luận: 45 Kiến nghị: 45 2.1 Đối với nhà nước 46 2.2 Đối với quyền sở 46 2.3 Đối với hộ nông dân .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH – HĐH KHHGĐ KKT,CN VSATTP NTTS HTX HĐND UBND THCS THPT UBNDMTTQ ĐVT : Cơng nghiệp hóa – đại hóa : Kế hoạch hóa gia đình : Khu kinh tế, cơng nghiệp : Vệ sinh an tồn thực phẩm : Nuôi trồng thủy sản : Hợp tác : Hội đồng nhân dân : Ủy ban nhân dân : Trung học sở : Trung học phổ thông : Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc : Đơn vị tính ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế ại Đ DANH MỤC BẢNG Bảng I.1: Thu hồi đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 22 Bảng II.1: Diện tích loại đất Phong An năm 2016 .25 Bảng II 2: Tình hình thu hồi đất Phong An giai đoạn 2008 – 2017 .32 Bảng II.3: Phân tổ hộ điều tra theo diện tích đất bị thu hồi 33 Bảng II.4: Tình hình hộ điều tra sau thu hồi đất Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 34 Bảng II.5: Diện tích đất nơng nghiệp bình qn nhóm hộ 35 Bảng II.6: Mức độ tăng giảm nguồn nhóm hộ 37 Bảng II.7: Thu nhập bình quân từ hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp trước sau thu hồi đất 38 Biểu đồ II.1: Bình qn diện tích đất nơng nghiệp củahộ dân trước sau thu hồi 36 Biểu đồ II.2: Thu nhập bình quân nhóm hộ trước sau thu hồi 39 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế ại Đ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bảng I.1: Thu hồi đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 22 Bảng II.1: Diện tích loại đất Phong An năm 2016 .25 Bảng II 2: Tình hình thu hồi đất Phong An giai đoạn 2008 – 2017 .32 Bảng II.3: Phân tổ hộ điều tra theo diện tích đất bị thu hồi 33 Bảng II.4: Tình hình hộ điều tra sau thu hồi đất Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 34 Bảng II.5: Diện tích đất nơng nghiệp bình qn nhóm hộ 35 Biểu đồ II.1: Bình qn diện tích đất nông nghiệp 36 hộ dân trước sau thu hồi 36 Bảng II.6: Mức độ tăng giảm nguồn nhóm hộ 37 Bảng II.7: Thu nhập bình qn từ hoạt động nơng nghiệp phi nông nghiệp trước sau thu hồi đất 38 Biểu đồ II.2: Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi 39 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài:Ảnh hưởng việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên ại Đ Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-10 ho 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Tú Uyên 1.5 Thời gian thực hiện: in Mục tiêu nghiên cứu: ̣c k 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế h Nghiên cứu thu nhập người dân sau bị thu hồi đất sản xuất nong nghiệp để tê xây dựng bệnh viên Trung Ương sở 2, đề số giải pháp nhằm đảm bảo thu ́H nhập co hộ nông dân Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) ́ uê Nhóm đánh giá việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân trước sau bị thu hồi Sau q trình nghiên cứu nhóm đưa định hướng, giải pháp kiến nghị giúp thực tốt công tác thu hồi hỗ trợ việc làm Các kết nghiên cứu thu được: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động thu hồi đất ảnh hưởng đến thu nhập người dân - Nghiên cứu đánh giá hoạt động thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vii Đại học Kinh tế Huế - Từ có định hướng đưa giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sau đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi Phong An, huyện Phong Điền, TT.Huế Các sản phẩm đề tài (nếu có): - báo cáo - tóm tắt Đóng góp mặt kinh tế - hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Đóng góp mặt kinh tế - hội Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm Đ Ngày …… tháng … năm 20… ại đề tài h in ̣c k ho ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế Bảng II.7: Thu nhập bình quân từ hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp trước sau thu hồi đất ĐVT: Triệu đồng Nhóm I Nhóm II Thu nhập bình qn nơng nghiệp trước thu hồi đất 8,01 5,7 Thu nhập bình quân từ nông nghiệp sau thu hồi đất 4,5 8,9 Thu nhập bình qn phi nơng nghiệp trước thu hồi đất 32,7 Đ Thu nhập bình quân phi nông nghiệp sau thu hồi đất ại (Nguồn : Tổng hợp điều tra 2017) h in ̣c k ho Đối với hoạt động nơng nghiệp trước thu hồi, thấy mang lại thu nhập bình qn cao cho nhóm I với 8,01 triệu đồng/hộ, nhóm II 5,7 triệu đồng/hộ Nhưng sau đất bị thu hồi bình qn thu nhập nhóm có thay đổi đáng kể Nhóm I nhóm có diện tích đất sản xuất bị thu hồi thấp nên sản xuất diện tích đất lại, nên có bình qn thu nhập từ nơng nghiệp sau thu hồi đất 4,5 triệu đồng/hộ Nhưng nhóm II diện tích đất thu hồi lớn bình qn thu nhập từ nơng nghiệp sau thu hồi đạt tới 8,9 triệu đồng/hộ cao gần gấp nhóm II Phần lớn người dân bị thu hồi đất nông nghiệp nhóm II họ th đất để tiếp tục sản xuất đất nông nghiệp sản xuất tiếp mãnh đất lại, nên thu nhập bình quân tăng ́H tê ́ uê Đối với hoạt động phi nông nghiệp trước thu hồi đất nông nghiệp có nhóm II triệu đồng/hộ nhóm I khơng có lao động phi nơng nghiệp Điều cho thấy nhóm I nhóm có lao động chủ yếu sản xuất nông nghiệp Sau thu hồi diện tích đất nơng nghiệp q lớn mà hộ nơng dân phải nhanh chóng tìm hướng sinh kế mới, trình độ văn hóa thấp tuổi 50 nên để tìm cơng việc ngồi nơng nghiệp khó, đa số họ thuê thêm đất để tiếp tục sản xuất Vì nhóm II thu nhập bình qn lao động phi nơng nghiệp khơng có, nhóm I thu nhập bình qn phi nơng nghiệp sau thu hồi đạt đến 32,7 triệu đồng/ hộ khoảng cách tương đối lớn trước sau thu hồi đất hai nhóm thu nhập bình quân từ hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp Sau thu hồi đất, diện tích đất sản xuất nơng nghiệp lại nên họ phải tìm cách để chuyển đổi nghề nghiệp để tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình Đa số hộ nơng dân sau bị thu hồi thu nhập hộ tăng lên 38 Đại học Kinh tế H́ Cũng từ đó, có nhiều lao động nơng nghiệp chuyển sang hoạt động khác ngồi nơng nghiệp Những lao động % tuổi họ xin việc làm công nhân công ty nhà máy gạch Tuyến 1-5, nhà máy sắn,, đóng địa bàn Với hoạt động mang lại nguồnthu nhập ổn định cao so với trước ại Đ ̣c k ho Biểu đồ II.2: Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi in h Thu nhập bình quân nhóm họ trước sau đất bị thu hồi có thay đổi hai nhóm Thu nhập bình qn trước bị thu hồi nhóm II lớn thu nhập bình qn nhóm I 12,66 triệu đồng/hộ Mặc dù nhóm I nhóm có lực lượng lao động nông nghiệp thu nhập binh quân từ nông nghiệp trước đất bị thu hồi cao nhóm II, thu nhập bình qn nhóm đạt 8.01 triệu đồng/hộ Do thu nhập từ nông nghiệp thường thấp so với nghành nghề khác ́H tê ́ uê Sau diện tích đất sản xuất nơng nghiệp bị thu hồi thu nhập bình qn nhóm hộ tăng lên, điều cho thấy người dân có thay đổi nghề nghiệp, tạo nguồn thu nhập ổn định Sự chênh lệch thu nhập thể rõ nhóm I, trước thu hồi đất bình quân thu nhập 8,01 triệu đồng/hộ sau thu hồi đất thu nhập bình quân nhsm tăng lên đến 37,23 triệu đơng/hộ Còn nhóm II thu nhập bình qn tăng lên 15,57 triệu đồng/hộ Qua cho thấy, q trình thu hồi đấtảnh hưởng tích cực tới thu nhập hộ nông dân bị thu hồi Mặc dù, người dân bị thu hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn thu nhập họ không bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực Sự linh hoạt người dân việc chuyển đổi việc làm, nổ lực họ, biết vươn lên họ làm tăng thêm thu nhập đất nơng nghiệp lại Thu nhập tăng nhờ người dân làm công việc phi nông nghiệp, khơng ổn định, lo ngại hộ gia đình 39 Đại học Kinh tế Huế 2.5 Đánh giá tác động thu hồi đất để phát triển đô thị với phát triển Phong An: 2.5.1 Tác động tích cực: ại Đ Quá trình phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn làm cho diện tích đất sản xuất nơng nghiệp ngày thu nhỏ nhà nước thu hồi để tiến hành thực cho việc phát triển kinh tế - hội Ngoài tác động tiêu cực có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế - hội toàn xã: - Về kinh tế: Việc thu hồi đất để phục vụ cho q trình cơng nghiệp hóa đại hóa mang lại nhiều cho Tạo điều điện chuyển dịch cấu lao động, giảm lao động nông nghiệp tăng lao động công nghiệp Việc xây dựng công ty, bệnh viện địa bàn làm cho nghành dịch vụ ăn uống, cho thuê mặt kinh doanh để tăng thêm nguồn thu nhập, giải tình trạng khơng có việc làm sau thu hồi đất - Về trị: Có thể nhận thấy q trình thu đất sản xuất nơng nghiệp để xây dựng cơng trình, dự án, bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại lợi ích mặt hội, việc ổn định hội sau đất bị thu hồi nhằm đảm bảo an ninh trật tự đáng quan tâm Do đó, sách, chủ trương thay đổi để phù hợp với tình hình xã, sách khuyến nơng, scahs hỗ trợ vốn vay với lãi xuất thấp, khuyến khích đầu tư phát triển nghành phi nơng nghiệp địa bàn - Về sở hạ tầng: Trong năm qua quan quyền địa phương nổ lực đầu tư xây dựng vào dự án phát triển sở hạ tầng, nâng cấp mở rộng đường, thủy lợi,… nhiều tuyến đường liên thôn trở nên hơn, đèn điện đực lắp tuyến đường - Về văn hóa – hội: Cùng với phát triển q trình thị hóa văn hóa – hội nâng cao.Các hoạt động giao lưu văn hóa ngày triển khai, thực tốt vận động tuyên truyền nhằm bảo vệ moi trường xanh – – đẹp.Thực tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh người dân, thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình.Huy động tốt nguồn lực đầu tư sở hạ tầng nhằm giải việc làm, thực tốt sách xóa đói giảm nghèo h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 2.5.2 Tác động tiêu cực: Bên cạnh tác động tích cực từ hoạt động thu hồi đất tồn tác động tiêu cực: - Ảnh hưởng đến việc làm người dân Phong An 40 Đại học Kinh tế Huế ại Đ Hầu hết người dân Phong An trước thu hồi đa số song chủ yêu nghề nơng nghiệp, họ quen với việc lao động chân tay chủ yếu trồng trọt chăn nuôi nên đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi người dân trwor nên khó khăn việc tìm việc làm, việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang nghành phi nông nghiệp lại khó khăn đói với họ mà trình độ tay nghề thấp, tuổi cao Điều dẫn đến người dân thiếu việc làm, thu nhập giảm Là ảnh hửơng lớn đến người dân Nếu khơng có giải pháp hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất quan trọng kiến thức hội cho người dânđất bị thu hồi họ người chịu ảnh hửng nhiều - Ảnh hưởng đến mơi trường diện tích đất canh tác: Quá trình phát triển kinh tế - hội phần thay đổi diện mạo Kèm theo phát triển dự án, công trình vấn đề nhiễm mơi trường xảy Và mức độ ô nhiễm ngày tăng cao mà dân cư ngày đông đúc, khu công nghiệp, khu chế biến ngày mọc lên nấm, từ hình thành bãi rác thải, nước thải sản xuất, sinh hoạt làm ô nhiễm đến nguồn nước làm cho cảnh quan môi trường trỏ nên tệ - Ánh hưởng đến mối quan hệ hội Ngồi ảnh hưởng thì, mối quan hệ hội trở nên xa cách, mà đất sản xuất bị thu hồi tình cảm, giúp đỡ hàng xóm với giảm xuống, họ khơng thân thiết trước nưã Khi đất bị thu hồi diện tích đất sản xuất lại ít, ngừi dân thiếu đất sản xuất nên họ có nhiều thời gian rãnh rỗi dẫn đến tụ tập bia rượu, bạc,… h in ̣c k ho 2.6 Ý kiến hộ bị thu hồi tê ́H Phong An vùng nông thôn lao động chủ yếu nông nghiệp nên có diện tích đất nơng nghiệp lớn, nên họ đất sản xuất nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng sống họ Theo ý kiến người dân việc thu hồi đất làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập họ Có 43,8% người dân cho giá đềnđất thấp so với giá thị trường Có 18.75% hộ cho việc thu hồi đất để nhận tiền đền bù tuổi cao khơng khả lao động Sau đất bị thu hồi việc tìm cơng việc khác ngồi lao động nơng nghiệp khó khăn với họ nhiều bất cập trình độ, tuổi tác Có số trường hợp thu hồi vòng đến năm họ nhà nước cấp lại đất sản xuất thời hạn thu hồingười dân chưa cấp lại đất ́ uê 41 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NGUỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hướng nhằm nâng cao thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, Tỉnh TT.Huế Quá trình thu hồi đất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã, nâng cao đời sống nhân dân chuyển biến tích cực, kèm theo vấn đề nảy sinh làm cho sống số người dân trở nên khó khăn Do đó, để q trình thu hồi đất thực cách thuận lợi phù hợp với mục đích đề cần có hệ thống sách định hướngtính chiến lược: ại Đ - Quy hoạch vừa công cụ quản lý vừa Nhà nước, vừa cơng cụ chuyển dịch cấu kinh tế Do đó, việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sang đất dành cho cơng trình cần có kế hoạch cụ thể có hiệu để đảm bảo phải sử dụng tiết kiệm khơng lãng phí nguồn vốn tài ngun đất, nghiên cứu để đưa phương án giúp người dân chuyển đổi nghành nghề phù hợp làm tăng thu nhập cho họ - Người dân nên tiếp tục canh tác phần diện tích lại, tránh gây lãng phí nguồn đất đai Đồng thời đẩy mạnh phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa Khai thác phát triển tiềm địa phương, nắm lấy hội, khác phục hạn chế Thu hút lao động từ nông nghiệp sang nghành nghề phi nông nghiệp nhằm để người dân có nguồn thu nhập ổn định Hướng vào nghành công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp tạo địa bàn ( ví dụ như: nhà máy tinh bột sắn TT.Huế) - Công tác quy hoạch cần phải tỉnh đạo trực tiếp nhằm hạn chế đô thị tự phát, quy hoạch tràn lan khơng có hiệu Nên đầu tư vào cơng trình cơng cộng, an sinh hội, giao thông thủy lợi Khai thác tối đa mà có hiệu - Và vấn đề nhiễm môi trường vấn đề cần quan tâm hàng đầu định hướng phát triển kinh tế- hội cho xã, phát triển gây tác động tiêu cực đến môi trường rác thải sinh hoạt, bụi, khí, hay nước thải từ nhà máy chế biến địa bàn Dó đó, phát triển phải đơi với bảo vệ môi trường h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập nguời dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trong thời buổi nay, việc thu đất sản xuất nông nghiệp để phục vụ cho việc phát triển kinh tế- hội địa phương xuất nhiều vấn đề Bên cạnh tác động tích cực xuất tác động tiêu cực đến người dân bị thu hồi đất nơng nghiệp cụ Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ngày nhiều tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, dẫn đến tỷ lệ lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp tăng, điều làm ảnh hưởng đến 42 Đại học Kinh tế Huế sống hộ dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp Khi mà thành phần chịu tác động trực tiếp từ sách thu hồi chưa có chuẩn rõ ràng vấn đề thay đồi công việc làm nông sang công việc khác, lúng túng việc chuyển đổi nghề nghiệp rõ ràng mà hộ dân sống vực nông thôn, khu vực có sản xuất nơng nghiệp lâu đời Cho nên việc ổn định tốt sống người dân sau thực sách thu hồi đất trử nên cấp thiết, cần nhạy bén quyền địa phương Vì vậy, thực sách thu hồi đất sản xuất nơng nghiệp người dân nhà nước cấp quyền địa phương cần đưa giải pháp nhằm kịp thời khắc phục hậu sách gây Qua q trình tìm hiểu nhóm xin đưa số giải pháp góp phần nâng cao thu nhập hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp sau: Đ 3.2.1 Phát triển kinh tế địa bàn xã: ại - Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tập trung đem lại suất thu nhập cao cho người nông dân Tổ chức thực tuyên truyền nghành nghề để họ nhận thức nghành nghề Bên cạnh cần mở lớp tập huấn, đào tạo giúp người dân có kiến thức sản xuất giúp họ tạo cơng ăn việc làm ổn định sau bị thu hồi đất - Khuyến khích phát triển nghành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,… nhằm tăng nguồn thu nhập cho hộ nông dân - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lao động lành nghề người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp Mở lớp dạy nghề, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho người nông dân theo nhu cầu - Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với sử dụng lao động - Tăng cường cho nông dân vay vốn kết hợp với công tác khuyến nông cho hộ nông dân hỗ trợ thêm kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nuồi trồng thủy sản.Việc cung cấp vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh hộ nông dân cần thiết, người nông dân nhiều không dám vay vốn vay mà khơng có định hướng nên đầu tư vào đâu, vay để làm gì, việc kết hợp với cong tác khuyến nơng có hiệu - Có sách tạo việc làm riêng người lao động từ độ tuổi 50 tuổi trở lên, có khả chuyển đổi nghề nghiệp đất sản xuất nơng nghiệp bị thu hồi Các cấp quyền cần cấp cho họ mãnh đất khác để họ tiếp tục sản xuất nơng nghiệp, tổ chức hoạt động thương mại dịch vụ buôn bán, xây nhà trọ cho thuê, gần khu quy hoạch để họ tạo thêm thu nhập - Tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền, tăng cường vai trò cấp quyền để người dân họ ý thức việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phục vụ ch phát triển kinh tế - hội tất yếu h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 43 Đại học Kinh tế Huế khách quan, vận hành theo quy luật phát triển kinh tế Để người dân tự ý thức việc chuyển đổi nghề nghiệp, không chờ ỷ lại vào nhà nước - Tăng cường hoạt động xuất lao động địa bàn UBND nên thúc đẩy phát triển mô hình liên kết với doanh nghiệp xuất lao động Mở rộng công tác chuyên phụ trách hoạt động xuất lao động nhằm tư vấn, hỗ trợ cho người dân thủ tục, giải đáp thắc mắc Đặc biệt hỗ trợ vốn vay riêng cho xuất lao động 3.2.2 Giải pháp cho nhóm hộ bị thu hồi đất sản xuất nơng nghiệp: ại Đ a Giải pháp cho nhóm hộ có diện tích đất sản xuất nơng nghiệp bị thu hồi lớn: Ở nhóm hộ có diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi 70% nên diện tích đất sản xuất nơng nghiệp lại ít, có hộ khơng đất sản xuất Do đó, khoản tiền đền bù mà hộ dân nhận lớn, nên cần phải sử dụng khoản tiền cách hợp lý cho có hiệu Những hộ cần phải đầu tư cho học trường để tìm cơng việc ổn định Hay sử dụng khoản tiền để chuyển đổi nghề nghiệp cho hợp lý nghành chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, mở quán ăn,… b Giải pháp cho nhóm hộ có diện tích đất sản xuất nơng nghiệp bị thu hồi: Nhóm hộ có diện tích đất bị thu hồi so với nhóm nên diện tích đất lại tiếp tục hoạt động sản xuất Nên nhóm tiếp tục đầu tư sản xuất nông nghiệp, hướng theo nơng nghiệp hang hóa cung cấp đầu vào cho nhà máy cư sở chế biến địa bàn Phong An Nhà máy tinh bột sắn Kết hợp với hoạt động chăn nuôi để tăng thêm thu nhập h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 44 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Trong vừa qua, sách thu hút vốn đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế - hội Đảng nhà nước mà mang lại hiệu lớn, góp phần thực phát triển nghành nong nghiệp kinh tế nông thôn hướng đến thực chủ trương Cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Đ Đứng quan điểm phát triển, việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để thực xây dựng khu công nghiệp, sở hạ tầng cần thiết đắn tạo điều kiện chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang lao động công nghiệp, góp phần tạo cơng ăn việc làm ổn định thu nhập cao so với sản xuất nơng nghiệp Nhưng kèm với q trình phát triển phải thu hồi đất sản xuất nơng nghiệp hộ dân, làm cho người dân rơi vào tình trạng đất sản xuất, việc làm, nguồn thu nhập chính, đời sống khó khăn khó khăn ại Đất đai đóng vai trò quan trọng chúng ta, đặc biệt hộ nông dân, người nghèo, dân sống lao động chủ yếu nơng nghiệp lại vơ quan trọng họ Do đó, thu hồi đất khơng tính đến sinh kế người dân họ lại phải trở nên nghèo đói, tình trạng trạng thất nghiệp, sau thu hồi đất có mơ hình sinh kế tồn Thu hồi đất cú sốc tinh thần người dân, mà họ sống khu vực nơng thơn, tìm kiếm việc làm vấn đề giang nan Vẫn có hình thức tạo thêm thu nhập ổn định buôn bán, làm công nhân cơng ty,…, Bên cạnh có hình thức giải khó khăn trước mắt khơng lâu dài Khi thu hồi nhà nước có sách bồi thường, hỗ trợ giải việc làm sinh kế cho họ dân bị thu hồi nhờ mà họ ổn định nguồn thu nhập Tuy nhiên, bên cạnh có hộ dân bấp bênh đất bị thu hồi h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Khi đất bị thu hồi họ nhận khoản tiền đền bù nên nguồn vốn tài họ tăng lên Khoản tiền đền bù sử dụng để chuyển đổi nghề nghiệp nguồn thu nhập họ tăng lên đáng kể.Nhưng với khoản tiền khơng sử dụng hợp lý làm cho nguồn vốn tài họ giảm xuống.Tùy thuộc hồn cảnh hộ gia đình để sử dụng hợp lý Do đó, thu hồi đất nhà nước nên cấp quyền nên tạo điều kiện tốt cho việc tìm kiếm việc làm, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho lao động… Hơn nhà nước cần phải có định hướng, có quy hoạch tổng thể, phát triển KCN nước, địa phương Kiến nghị: Sau thực nghiên cứu : “Ảnh hưởng việc thu hồi đất sản xuất nong nghiệp đến thu nhập người dân địa bàn Phong An, huyện Phong Điền, TT Huế”, nhóm có số kiến nghị: 45 Đại học Kinh tế Huế 2.1 Đối với nhà nước Nhà nước cần có định hướng, có quy hoạch tổng thể phát triển sở hạ tầng nước, tỉnh, huyện, Nhà nước cần có sách hay giải pháp cho hộ nơng dân bị thu hồi, để họ có nguồn thu nhập ổn định Nhà nước cần có sách ràng buộc trách nhiệm chủ dự án địa bàn đất thu hồi với kinh tế hội địa phương đời sống nhân dân, để doanh nghiệp có trách nhiệm việc thu hồi, giải phóng mặt 2.2 Đối với quyền sở ại Đ Triển khai giải pháp sinh kế cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm phù hợp, bền vững,… Có sách hỗ trợ nguồn vốn với lãi xuất thấp cho hộ nông dân bị thu hồi đất, để họ chuyển từ sản xuất nơng nghiệp sang nghành phi nơng nghiệp từ có nguồn thu nhập ổn định Chính quyền địa phương cần tập trung đầu tư phát triển ngành nghềtiểu thủ công nghiệp dịch vụ để tạo nhiều việc làm chỗphù hợp với lứa tuổi; liên doanh liên kết với nhà máy, xí nghiệp địa bàn để thực khâu gia công, cơng việc cần thiết q trình hồn thiện sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao thu nhập cho người lao động in ̣c k ho 2.3 Đối với hộ nông dân h Hộ nông dân cần nắm bắt thị trường để tìm cho cơng việc ổn định.Tận dụng khoản đền bù cách hợp lý, tạo lập sinh kế bền vững ́H tê ́ uê 46 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Xuân Khoát (2010) “Sinh kế người dân sau thu hồi đất phường Thủy Dương, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học huế( số 62A) Nguyễn Thị Huệ, “ Ảnh hưởng thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến sinh kế người dân Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An”, Khoa Luận 2015, Đại học kinh tế Huế, lớp K45 KTNN UBND Phong An, Báo cáo kinh tế hội Phong An năm 2016 Nguyễn ThijThanh Huyền (2015) “Tạo việc làm cho người lao động huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”, luận văn thạc sĩ Đ Đòng Văn Tuấn ( 2011) “ Giải pháp giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thơn tỉnh THái Ngun”, Đại Học Thấ Ngn http://stnmt.thuathienhue.gov.vn http://thuvienphapluat.vn http://thanhnien.vn http://www.omard.gov.vn h in ̣c k ho + + + + ại Các Website tham khảo: ́H tê ́ uê 47 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC BẢNG BIỂU Bảng I.1: Thu hồi đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 Năm thực dự án Số dự án thực Diện tích đất thu hồi (m2) Năm 2015 259 12.338.300 Năm 2016 270 12.930.800 Năm 2017 198 7.905.700 Tổng 727 33.174.800 (Nguồn: sở tài nguyên môi trường Thừa Thiên Huế) Đ ại Bảng II.2: Diện tích loại đất Phong An năm 2016 ho Loại đất Nhóm đất nơng nghiệp Nhóm đất phi nơng nghiệp 173,86 950,02 70,37 ́ uê Đất nuôi trồng thủy sản ́H Đất lâm nghiệp 430,03 tê Đất trồng lâu năm 435,41 h Đất trồng lúa 2.059,69 in Đất trồng hàng năm ̣c k Tổng diện tích tự nhiên Diện tích (ha) 3.240,0 844,05 Đất nơng thơn 308,10 Đất chun dùng 285,55 Đất tơn giáo tín ngưỡng 12,02 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 157,19 Đất sông suối mặt nước 389,29 Nhóm đất chưa sử dụng 28,16 (Nguồn: Báo cáo kinh tế Phong An năm 2016) 48 Đại học Kinh tế Huế Bảng II 2: Tình hình thu hồi đất Phong An giai đoạn 2008 – 2017 TT Danh mục Diện tích sử dụng đất m2 Năm thu hồi Bệnh viện trung Ương sở 80360,0 2008 Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất thôn Bồ Điền 15909,3 2014 Văn phòng BTS giáo hị phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền 5.000 2015 Dự án chỉnh trang khu dân cư 10734,30 2016 Xây dựng mạch đường dây 220KV Đông Hà – Huế qua huyện Phong Điền 2946,6 2017 Hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Đơng Lâm thơn Phò Ninh 20.000 2017 Một số dự án khác … … ại Đ ̣c k ho (Nguồn: Phòng địa Phong An) in Bảng II.3: Phân tổ hộ điều tra theo diện tích đất bị thu hồi h Số hộ Số lượng % Diện tích đất bị thu hồi (m2/hộ) Nhóm I 30 – 70 56.3 1211,22 1009,22 54,55 Nhóm II >70 43.7 1696,71 416,71 80,28 Chỉ tiêu ́H tê % Diện tích đất bị thu hồi Diện tích đất lại (m2/hộ) Tỉ lệ diện tích bị thu hồi (%) ́ uê (Nguồn: Tổng hợp điều tra 2017) 49 Đại học Kinh tế Huế Bảng II.4: Tình hình hộ điều tra sau thu hồi đất Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Nhóm Chỉ tiêu I II Người % Người % Tổng số hộ điều tra 56,25% 43,75 Tổng số nhân 54 62,79 32 37,21 Tổng số lao động 41 67,21 20 32,79 100 100 0 0 11,11 0 22,22 14,27 44,44 85,7 22,22 0 0 11,11 14,28 88,89 85,7 Số nhân bình quân/hộ 5,8 - 4,6 - Số lao động bình qn/hộ 4,6 - 2,9 - 1.Thơng tin chung Giới tính chủ hộ ại Đ  Nam  Nữ Trình độ văn hóa h  Cao đẳng, đại học in ̣c k Mù chữ Cấp I Cấp II Cấp III ho     ́ uê  Dưới 35  Từ 35-50  Trên 50 ́H tê Tuổi chủ hộ 2.Một số tiêu bình quân (Nguồn: số liệu điều tra năm 2017) 50 Đại học Kinh tế Huế Bảng II.5: Diện tích đất nơng nghiệp bình qn nhóm hộ ĐVT:m2 So sánh sau/trước thu hồi Chỉ tiêu Trước thu hồi Sau thu hồi (+/-) (%) Nhóm I (30-70%) 2220 1009 -1211 -54,55 Nhóm II (>70%) 2113 417 -1696 -80,27 Tổng 4333 1426 -2907 -67,09 (Nguồn: Số liệu điều tra 2017) Bảng II.6: Mức độ tăng giảm nguồn nhóm hộ Nhóm I Nhóm II Số hộ (%) Mức độ tăng nguồn vốn 66,7 71,4 Tăng 40% 11,1 14,3 33,3 28,6 22,2 28,6 33,3 28,6 h 11,1 28,6 Giảm mạnh (từ 10- 40%) 22,2 tê 0,0 Giảm mạnh (trên 40%) 0,0 ́H 0,0 ại (%) in Đ Số hộ Tăng 10% Mức độ giảm nguồn vốn Giảm đôi chút (từ - 10%) ̣c k ho Tăng từ 10% đến 40% ́ uê (Nguồn: số liệu điều tra 2017) Bảng II.7: Thu nhập bình qn từ hoạt động nơng nghiệp phi nông nghiệp trước sau thu hồi đất ĐVT: Triệu đồng Nhóm I Nhóm II Thu nhập bình quân nông nghiệp trước thu hồi đất 8,01 5,7 Thu nhập bình qn từ nơng nghiệp sau thu hồi đất 4,5 8,9 32,7 Thu nhập bình quân phi nơng nghiệp trước thu hồi đất Thu nhập bình quân phi nông nghiệp sau thu hồi đất (Nguồn : Tổng hợp điều tra 2017) 51 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ ại Đ ho h in ̣c k Biểu đồ II.1: Bình qn diện tích đất nông nghiệp hộ dân trước sau thu hồi ́H tê ́ uê Biểu đồ II.2: Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi 52 ... sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân tỉnh Thừa Thiên Huế: 21 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN X PHONG. .. động thu hồi đất ảnh hưởng đến thu nhập người dân - Nghiên cứu đánh giá hoạt động thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập người dân địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa. .. quan đến việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến thu thập người dân địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền, Tỉnh TT -Huế ho Đánh giá mức độ tác động việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng trong việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của người dân trên địa bàn xã phong an, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế , Ảnh hưởng trong việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của người dân trên địa bàn xã phong an, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay