Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hàn quốc của nữ giới tại địa bàn thành phố huế

96 3 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:02

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA NỮ GIỚI TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Mã số: SV2017-02-27 Chủ nhiệm đề tài: PHAN THỊ KIM CHI Huế, 1/2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA NỮ GIỚI TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Mã số: SV2017-02-27 Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) ThS Hồ Sỹ Minh Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) Phan Thị Kim Chi Huế, 1/2018 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Phan Thị Kim Chi Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Thị Ngọc Lê Thị Mai Trương Đỗ Kim Ngân Mili Cosmetic - Shop hóa mỹ phẩm 22 Trần Thúc Nhẫn, Tp Huế Minh cosmetic-Shop hóa mỹ phẩm 384 Phan Chu Trinh, Tp Huế i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu .3 4.2 Nghiên cứu thức 4.2.1 Xác định kích thước mẫu phương pháp thu thập số liệu Về kích thước mẫu: 4.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .7 Dàn ý nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.1Cơ sở lý luận .9 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng .9 1.1.2 Khái niệm hành vi mua người tiêu dùng 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng .10 1.1.3.1 Những yếu tố trình độ văn hóa 10 1.1.3.2 Những yếu tố mang tính chất xã hội 11 1.1.3.3 Những yếu tố mang tính chất cá nhân .12 1.1.3.4 Những yếu tố tâm lý 12 1.1.4 Quá trình định mua người tiêu dùng 13 1.1.4.1 Nhận biết nhu cầu 14 1.1.4.2 Tìm kiếm thơng tin 14 1.1.4.3 Đánh giá phương án 15 1.1.4.4 Mua sản phẩm 16 ii 1.1.4.5 Hành vi sau mua 17 1.1.5 Khái niệm mỹ phẩm .18 1.1.6 Phân loại mỹ phẩm .18 1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu ngồi nước 20 1.2.1 Những nghiên cứu liên quan nước 20 1.2.2 Những nghiên cứu liên quan nước 20 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA NỮ GIỚITẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ .23 2.1 Tổng quan thị trường mỹ phẩm 23 2.1.1 Thị trường mỹ phẩm Việt Nam 23 2.1.2 Thị trường mỹ phẩm Thừa Thiên Huế 28 2.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới thành phố Huế 29 2.2.1Đặc điểm mẫu nghiên cứu .29 2.2.1.1 Thông tin cá nhân 29 2.2.1.2 Hành vi mua mỹ phẩm người tiêu dùng địa bàn thành phố Huế 31 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành rút trích nhân tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới thành phố Huế 33 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 37 2.2.4 Phân tích hồi quy 40 2.2.4.1 Mơ hình điều chỉnh 40 2.2.4.2 Ma trận hệ số tương quan biến 41 2.2.4.3 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 41 2.2.4.4 Kiểm định khiếm khuyết mơ hình hồi quy tuyến tính bội 42 2.2.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy 44 2.2.6 Đánh giá khác biệt định mua mỹ phẩm nữ giới thành phố Huế 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGỒI NƯỚC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG THỜI GIAN TỚI 55 3.1 Nhóm giải pháp chung Error! Bookmark not defined iii 3.1.1 Đối với doanh nghiệp nước .53 3.1.2 Đối với doanh nghiệp nước 54 3.2 Nhóm giải pháp cụ thể 54 3.2.1 Nâng cao hình ảnh thương hiệu 54 3.2.2 Xuất xứ sản phẩm 55 3.2.3 Tâm lý người tiêu dùng 56 3.2.4 Marketing Mix 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Hạn chế đề tài 58 Kiến nghị 58 3.1 Kiến nghị quan quản lí nhà nước 58 3.2 Đối với doanh nghiệp 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng : Mã hóa biến quan sát Bảng 1.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 10 Bảng 1.2: Các yếu tố mơ hình nghiên cứu liên quan 22 Bảng 2.1: Thống kê mô tả độ tuổi 29 Bảng 2.2: Thống kê mô tả nghề nghiệp 30 Bảng 2.3: Thống kê mơ tả thu nhập trung bình tháng .30 Bảng 2.4: Thống kê mô tả loại mỹ phẩm Hàn Quốc NTD thường mua 31 Bảng 2.5: Thống kê mô tả trung bình hàng tháng trích tiền mua mỹ phẩm 32 Bảng 2.6: Thống kê mô tả nguồn thông tin mà NTD biết đến mỹ phẩm Hàn Quốc 33 Bảng 2.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha .34 Bảng 2.8: Kết KMO yếu tố 39 Bảng 2.9: Kết rút trích yếu tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới TP Huế 39 Bảng 2.10: Kiểm định KMO 40 Bảng 2.11: Kết phân tích biến phụ thuộc .40 Bảng 2.12: Kiểm định hệ số tương quan Person 41 Bảng 2.13: Thống kê phân tích hệ số hồi quy 41 Bảng 2.14: Kiểm định độ phù hợp ANOVA (1) 42 Bảng 2.15: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 43 Bảng 2.16: Kiểm định ANOVA biến độc lập theo độ tuổi 45 Bảng 2.17: Kiểm định Post Hoc Tests Multiple Comparisons 46 Bảng 2.18: Kiểm định ANOVA biến độc lập theo nghề nghiệp 47 Bảng 2.19: Kiểm định Post Hoc Tests Multiple Comparisons 48 Bảng 2.20: Kiểm định ANOVA biến độc lập theo thu nhập trung bình 50 Bảng 2.21: Kiểm định ANOVA biến độc lập theo chi tiêu trung bình 51 v DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Sơ đồ bước xử lý phân tích liệu Hình 1.1 : Quá trình định mua (Phillip Kotler, 2001) 13 Hình 1.2 : Mơ hình nghiên cứu đề xuất nhóm nghiên cứu .22 Hình 2.1: Giá trị nhập mỹ phẩm Việt Nam năm 2016 23 Hình 2.2: Các mặt hàng nhập Việt Nam năm 2016 24 Hình 2.3: Xu hướng tăng giá thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2016 25 Hình 2.4 : Xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm theo khu vực Việt Nam năm 2016 26 Hình 2.5 : Danh sách ngành hàng chăm sóc sắc đẹp thu hút người mua Việt Nam năm 2016 .27 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 40 Hình 2.7 : Mơ hình lý thuyết Durbin-Waston .42 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu mẫu theo tần suất mua mỹ phẩm Hàn Quốc .32 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA EFA (Analysis of Variance) Phương pháp phân tích phương sai Exploratory Factor Analysis GVHD Giáo viên hướng dẫn KMO Kaiser-Mayer –Olkin NVBH Nhân viên bán hàng PGS.TS Phó giáo sư- Tiến sĩ SVTH Sinh viên thực NTD Người tiêu dùng ITC (International Trade Centre) Trung tâm Thương mại Quốc tế GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm quốc nội VN Việt Nam SPSS Phần mềm SPSS phân tích liệu VIF (Variance Inflation Factor) Hệ số phóng đại phương sai WB ( World Bank) Ngân hàng Thế giới WTO (World Trade Organization) Tổ chức Thương mại Thế giới vii ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA NỮ GIỚI TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 1.2 Mã số đề tài: SV2017-02-27 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Kim Chi 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 1/1/2017- 1/12/2017 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới địa bàn thành phố Huế Từ đề xuất số giải pháp để doanh nghiệp ngồi nước hồn thiện sách marketing thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng khách hàng - Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới địa bàn thành phố Huế - Đề xuất giải pháp để doanh nghiệp ngồi nước hồn thiện sách marketing thời gian tới Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Điểm đề tài thành phố Huế chưa có đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm Hàn Quốc Kết nghiên cứu mang lại phát mới, nét riêng tiến định tri thức khoa học, không trùng lặp với kết quả, cơng trình cơng bố trước viii Thống kê mơ tả cho biến “kênh thông tin mà bạn biết đến sản phẩm Hàn Quốc” KTT Responses KTTa Percent of N Percent Cases qua ban be, nguoi tha, dong nghiep 117 27.5% 60.0% qua cac website 79 18.6% 40.5% qua nhan vien ban hang 20 4.7% 10.3% qua facebook, zalo, instagram 121 28.5% 62.1% qua quang cao truyen hinh 25 5.9% 12.8% qua bao, tap chi, catalogue 18 4.2% 9.2% qua phim anh, hai, chuong trinh 38 8.9% 19.5% khac 1.6% 3.6% 425 100.0% 217.9% Total II Đánh giá độ tin cậy thang đo Tâm lý người tiêu dùng lần Case Processing Summary N Valid % 195 100.0 0 195 100.0 Excludeda Cases Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 620 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TLNTD1 14.59 6.892 261 616 TLNTD2 14.69 5.864 411 546 TLNTD3 14.62 6.144 328 590 TLNTD4 14.39 5.755 473 514 TLNTD5 14.42 5.884 399 552 Tâm lý người tiêu dùng lần Case Processing Summary N % Valid Cases Excluded 195 100.0 0 195 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 616 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TLNTD2 11.11 4.530 348 581 TLNTD3 11.04 4.354 382 558 TLNTD4 10.81 4.302 451 507 TLNTD5 10.84 4.303 407 538 Uy tín thương hiệu Case Processing Summary N % Valid Cases Excluded a Total 195 100.0 0 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 790 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted UTTH1 13.10 8.072 587 745 UTTH2 12.97 8.365 589 744 UTTH3 13.05 9.338 471 779 UTTH4 13.13 8.112 585 745 UTTH5 13.08 8.113 612 736 Marketing Mix lần Case Processing Summary N % Valid Excludeda Cases Total 195 100.0 0 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 725 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MM1 26.99 20.041 500 682 MM2 26.68 20.094 504 682 MM3 26.64 20.418 493 684 MM4 26.74 19.645 519 678 MM5 26.93 20.155 506 681 MM6 26.89 21.880 294 719 MM7 26.70 23.521 127 745 MM8 26.79 21.380 357 708 MM9 26.70 21.552 310 717 Marketing Mixlần Case Processing Summary N Valid Cases Excluded a % 195 100.0 0 Total 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 757 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MM1 20.31 15.443 494 723 MM2 20.01 14.923 580 704 MM3 19.96 15.318 555 711 MM4 20.07 14.764 559 708 MM5 20.26 15.408 520 718 MM8 20.12 16.971 304 762 MM9 20.02 16.577 326 760 Marketing Mixlần Case Processing Summary N % Valid Cases Excluded a Total 195 100.0 0 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 771 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MM1 13.54 8.796 572 719 MM2 13.23 9.003 544 729 MM3 13.18 9.450 492 746 MM4 13.29 8.796 537 731 MM5 13.48 8.952 566 721 Xuất xứ sản phẩm lần Case Processing Summary N Valid Cases Excluded a Total % 195 100.0 0 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 651 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted XXSP1 13.28 7.348 490 555 XXSP2 13.30 8.004 399 601 XXSP3 13.27 8.096 441 584 XXSP4 13.27 7.733 415 593 XXSP5 13.26 8.328 288 655 Xuất xứ sản phẩmlần Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda % 195 100.0 0 Total 195 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 655 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted XXSP1 9.95 4.750 518 526 XXSP2 9.96 5.375 403 609 XXSP3 9.94 5.625 405 607 XXSP4 9.93 5.145 418 599 III Phân tích nhân tố khám phá EFA EFA lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .815 Approx Chi-Square 1386.418 Bartlett's Test of Sphericity df 153 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared onent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumula Variance tive % Total % of Cumulative Variance % Total % of Variance Cumulative % 5.701 31.674 31.674 5.701 31.674 31.674 3.860 21.446 21.446 1.918 10.655 42.329 1.918 10.655 42.329 2.572 14.289 35.735 1.387 7.705 50.034 1.387 7.705 50.034 2.057 11.430 47.165 1.276 7.091 57.125 1.276 7.091 57.125 1.793 9.960 57.125 981 5.448 62.573 904 5.023 67.596 817 4.541 72.136 744 4.132 76.268 712 3.956 80.224 10 679 3.773 83.997 11 581 3.229 87.226 12 478 2.654 89.880 13 438 2.432 92.311 14 378 2.100 94.411 15 361 2.006 96.417 16 346 1.922 98.338 17 187 1.038 99.377 18 112 623 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component MM5 847 MM1 827 UTTH5 819 UTTH1 614 UTTH2 612 TLNTD4 584 UTTH4 548 520 MM3 763 MM4 698 UTTH3 636 MM2 557 XXSP1 748 XXSP4 712 XXSP 655 XXSP 643 TLNTD5 742 TLNTD3 649 TLNTD2 609 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Varian % ce Total % of Cumulative Variance % Total % of Variance Cumulative % 5.354 31.496 31.496 5.354 31.496 31.496 3.765 22.146 22.146 1.909 11.231 42.727 1.909 11.231 42.727 2.364 13.909 36.055 1.322 7.775 50.502 1.322 7.775 50.502 2.017 11.863 47.918 1.168 6.868 57.370 1.168 6.868 57.370 1.607 9.452 57.370 948 5.579 62.949 893 5.254 68.203 817 4.807 73.011 742 4.362 77.372 694 4.081 81.453 10 649 3.815 85.268 11 577 3.391 88.659 12 440 2.587 91.246 13 432 2.538 93.785 14 377 2.219 96.004 15 361 2.121 98.124 16 207 1.215 99.340 17 112 660 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis EFA lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .803 Approx Chi-Square 1252.245 Bartlett's Test of Sphericity df 136 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component MM5 881 UTTH5 861 MM1 794 UTTH2 666 UTTH1 590 UTTH4 579 MM3 783 UTTH3 685 MM4 649 MM2 XXSP 757 XXSP 703 XXSP3 661 XXSP2 649 TLNTD5 744 TLNTD2 660 TLNTD3 636 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations EFA lần 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .791 Approx Chi-Square 1157.074 Bartlett's Test of Sphericity df 120 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 5.020 31.376 31.376 5.020 31.376 31.376 3.642 22.765 22.765 1.901 11.880 43.256 1.901 11.880 43.256 2.150 13.437 36.203 1.318 8.238 51.495 1.318 8.238 51.495 2.013 12.581 48.783 1.159 7.243 58.738 1.159 7.243 58.738 1.593 9.955 58.738 923 5.767 64.505 847 5.292 69.797 747 4.671 74.468 732 4.575 79.043 693 4.333 83.376 10 585 3.658 87.035 11 527 3.296 90.330 12 437 2.733 93.064 13 428 2.674 95.738 14 361 2.254 97.992 15 209 1.306 99.298 16 112 702 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component MM5 884 UTTH5 866 MM1 791 UTTH2 677 UTTH4 586 UTTH1 585 MM3 763 UTTH3 721 MM4 619 XXSP1 763 XXSP4 698 XXSP3 659 XXSP2 650 TLNTD5 744 TLNTD2 664 TLNTD3 644 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .500 Approx Chi-Square 35.965 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.413 70.641 70.641 587 29.359 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QDM2 840 QDM1 840 Total 1.413 % of Variance 70.641 Cumulative % 70.641 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated IV Hồi quy Ma trận hệ số tương quan biến Correlations Pearson Correlation QDM Pearson Correlation TLNTD 681** 461** 296** 370** 000 000 000 000 195 195 195 195 195 681 ** N 195 461 582 195 ** 582 ** Sig (2-tailed) 000 000 N 195 195 296** Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TLNTD XXSP 000 Pearson Correlation XXSP MM Sig (2-tailed) Pearson Correlation MM UTTH Sig (2-tailed) N UTTH QDM Sig (2-tailed) ** 176 * 325** 000 014 000 195 195 195 185 ** 308** 010 000 195 195 195 176* 185** 106 000 014 010 195 195 195 370 ** 325 000 N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** 308 000 195 141 ** 000 195 195 195 106 141 195 195 195 Hồi quy đa biến Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson 721a 519 509 497 2.020 a Predictors: (Constant), TLNTD, XXSP, MM, UTTH b Dependent Variable: QDM ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 50.713 12.678 51.323 000b Residual 46.935 190 247 Total 97.649 194 a Dependent Variable: QDM b Predictors: (Constant), TLNTD, XXSP, MM, UTTH Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 653 255 UTTH 519 057 MM 046 XXSP TLNTD t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 2.557 011 574 9.086 000 634 1.577 059 049 777 438 640 1.563 167 051 170 3.304 001 957 1.045 154 055 150 2.793 006 872 1.147 a Dependent Variable: QDM V Đánh giá khác biệt theo độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập trung bình, chi tiêu trung bình tháng Theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic UTTH 453 df1 df2 Sig 191 715 MM XXSP TLNTD 526 191 665 1.473 191 223 545 191 652 ANOVA Sum of Squares Between Groups UTTH 850 Within Groups 116.688 191 611 Total 119.239 194 1.592 531 Within Groups 108.565 191 568 Total 110.157 194 4.820 1.607 Within Groups 86.534 191 453 Total 91.354 194 292 097 Within Groups 92.441 191 484 Total 92.733 194 Between Groups XXSP Between Groups TLNTD Mean Square 2.550 Between Groups MM df F Sig 1.391 247 934 425 3.546 016 201 896 Theo nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig UTTH 1.355 187 227 MM 1.412 187 203 XXSP 1.587 187 141 TLNTD 1.841 187 082 ANOVA Sum of Squares Between Groups UTTH 766 Within Groups 113.874 187 609 Total 119.239 194 2.921 417 Within Groups 107.237 187 573 Total 110.157 194 6.752 965 Within Groups 84.603 187 452 Total 91.354 194 3.256 465 89.476 187 478 Between Groups XXSP Mean Square 5.365 Between Groups MM df Between Groups TLNTD Within Groups F Sig 1.259 273 728 649 2.132 042 972 453 Total 92.733 194 Theo thu nhập trung bình Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig UTTH 1.235 190 298 MM 2.003 190 096 XXSP 1.732 190 145 936 190 444 TLNTD ANOVA Sum of Squares Between Groups UTTH 260 Within Groups 118.200 190 622 Total 119.239 194 2.030 507 Within Groups 108.128 190 569 Total 110.157 194 1.920 480 Within Groups 89.434 190 471 Total 91.354 194 148 037 Within Groups 92.585 190 487 Total 92.733 194 Between Groups XXSP Between Groups TLNTD Mean Square 1.039 Between Groups MM df F Sig .418 796 892 470 1.020 398 076 990 Theo chi tiêu trung bình Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig UTTH 2.175 190 073 MM 1.622 190 170 XXSP 1.713 190 149 659 190 621 TLNTD ANOVA Sum of Squares Between Groups UTTH df Mean Square 3.153 788 Within Groups 116.086 190 611 Total 119.239 194 F 1.290 Sig .275 Between Groups MM 2.052 513 Within Groups 108.106 190 569 Total 110.157 194 2.366 592 Within Groups 88.988 190 468 Total 91.354 194 1.430 358 Within Groups 91.303 190 481 Total 92.733 194 Between Groups XXSP Between Groups TLNTD 901 464 1.263 286 744 563 ... tới 2.2Câu hỏi nghiên cứu  Các yếu tố tác động đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc Nữ giới thành phố Huế?  Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất/thấp đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc Nữ giới thành phố Huế?  Những... phạm vi nghiên cứu 3.1Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua mỹ phẩm Hàn Quốc nữ giới địa bàn thành phố Huế - Khách thể nghiên cứu: Người tiêu dùng nữ sử... muốn “ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA NỮ GIỚI TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ” để hiểu rõ vềthị trường này, từ giúp thương hiệu mỹ phẩm doanh nghiệp Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hàn quốc của nữ giới tại địa bàn thành phố huế , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hàn quốc của nữ giới tại địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay