Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn của người dân thành phố huế

83 2 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:01

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ in ̣c k ho h NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ́H tê ĐẾN Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ ́ uê Mã số: SV2017-02-38 Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Thị Thanh Thùy Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ̣c k ho h in NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG tê ĐẾN Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN ́H CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ Xác định giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) ́ uê Mã số: SV2017-02-38 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI Họ tên: Trần Thị Thanh Thùy Trần Thị Thúy Vân Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: K48 D-QTKD ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC ại Đ PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Câu hỏi nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Quy trình nghiên cứu 5.1.1 Nghiên cứu định tính .3 5.1.2 Nghiên cứu định lượng 5.1.3 Quy trình nghiên cứu 5.2 Phương pháp thu thập số liệu 5.2.1 Dữ liệu thứ cấp 5.2.2 Dữ liệu sơ cấp .5 5.3 Phương pháp chọn mẫu 5.3.1 Thiết kế mẫu 5.3.2 Phương pháp chọn mẫu 5.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu thống kê 6 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Các khái niệm 1.2 Cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu .12 1.2.1 Lý thuyết Hành động hợp lý 12 1.2.2.Lý thuyết Hành vi dự định 13 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu liên quan .15 1.2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 1.2.5 Thang đo biến nghiên cứu .19 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ MẪU ĐIỀU TRA 20 2.1 Một số thông tin thị trường rau an toàn thành phố Huế 20 2.1.1 Đặc điểm thị trường tiêu dùng .20 2.1.2 Đặc điểm thị trường cung cấp .22 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.2 Kết nghiên cứu 23 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 23 2.2.2 Xác định nhân tố tác động tới ý định tiêu dùng rau an toàn khách hàng 24 2.2.2.1 Kiểm tra độ tin cậy biến Cronbach’s Alpha biến phân tích 24 2.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 25 2.2.3 Kiểm định khác biệt ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế theo nghề nghiệp 28 2.2.4 Đánh giá người dân nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn 29 2.2.4.1 Đánh giá người dân “sự quan tâm đến sức khỏe” 29 2.2.4.2 Đánh giá người dân nhân tố Sự quan tâm môi trường tác động tới ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế .29 2.2.4.3 Đánh giá người dân nhân tố Chất lượng sản phẩm tác động tới ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế .30 2.2.4.4 Đánh giá người dân nhân tố Niềm tin tác động tới ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế .30 2.2.4.5 Đánh giá người dân nhân tố Giá tác động tới ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 30 2.2.4.6 Ý định tiêu dùng người dân vể rau an toàn thành phố Huế 31 2.2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 31 2.2.6 Mối quan hệ nhân tố đến ý định tiêu dùng rau an toàn 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ .39 3.1 Giải pháp nhân tố Giá 39 3.2 Giải pháp nhân tố Niềm tin 39 3.3 Giải pháp nhân tố Chất lượng sản phẩm 40 3.4 Giải pháp nhân tố Sự quan tâm đến sức khỏe 40 3.5 Giải pháp nhân tố Sự quan tâm đến môi trường 41 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 Kết luận 42 Kiến nghị 42 Giới hạn đề tài đề xuất nghiên cứu .43 3.1 Giới hạn đề tài 43 3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu .43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG ại Đ Bảng 1.1 : Ngưỡng cho phép dư lượng nitrat số loại rau Bảng 1.2: Hàm lượng kim loại nặng 10 Bảng 2.1 Mô tả đặc điểm mẫu 23 Bảng 2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 25 Bảng 2.3: Kết phân tích nhân tố 26 Bảng 2.4 Kết ma trận xoay nhân tố 27 Bảng 2.5: Phân tích ANOVA khác biệt ý đinh tiêu dùng rau an tồn theo nhóm nghề nghiệp 29 Bảng 2.6 Kiểm định One Sample Test nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn 29 Bảng 2.7 Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 32 Bảng 2.8 Kết đánh giá độ phù hợp với mơ hình hồi quy tuyến tính 33 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu Hình 1.1.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA), 1967 13 Hình 1.1.2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 14 Hình 1.1.3 Mơ hình nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng: nghiên cứu Rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” 15 Hình 1.1.4 Mơ hình nghiên cứu Chiew Shi Wee( 2014) 16 Hình 1.1.5: Mơ hình lý thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân 18 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ại Đ VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm Là tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International ISO Organisation for Standardisation) ban hành hay gọi tiêu chuẩn chất lượng chung FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc WTO Tổ chức Thương mại Thế Giới WHO Tổ chức Y tế Thế Giới BVTV Bảo vệ thực vật Cu Kim loại đồng Pb Kim loại chì Cd Kim loại Cadimi As Kim loại Asen RAT Rau an toàn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-02-38 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thanh Thùy 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2017 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở phân tích tổng hợp tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề tài hướng đến phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến ý định tiêu dùng rau an toàn h in ̣c k ho ́H tê - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế ́ Tính sáng tạo Đã có nhiều nghiên cứu rau an toàn với đối tượng Việt Nam Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh chưa có đề tài tiếp cận đến đối tượng nghiên cứu thành phố Huế Các kết nghiên cứu thu 4.1 Kết giai đoạn nghiên cứu định tính Trên sở vấn sâu tư vấn viên khách hàng tiêu dùng rau an toàn địa bàn, số từ ngữ điều chỉnh cho phù hợp với cách hiểu đối tượng khảo sát Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn bao gồm: Sự quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến vấn đề môi trường, niềm tin, chất lượng, giá nhận ủng hộ đối tượng khơng có bổ sung thêm nhóm nhân tố khác vào mơ hình nghiên cứu Đại học Kinh tế Huế 4.2 Kết giai đoạn nghiên cứu định lượng 4.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Trong 200 khách hàng hỏi có đến 192 người (tương ứng 96%) nữ giới, có độ tuổi từ 18 đến 40 chiếm 78% tổng số Phần lớn họ cán bộ, công nhân, viên chức (chiếm 47,5%) có thu nhập trung bình phổ biến từ đến 10 triệu (chiếm 40,5%) 4.2.2 Kiểm định thang đo biến nghiên cứu Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) Kết phân tích cho thấy thang đo nhân tố ảnh hưởng thang đo ý định tiêu dùng có giá trị KMO 0,830 0,799 với p – value (Sig.=0,000) kiểm định bé 0,05 thang đo biến nghiên cứu đảm bảo điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA Đ ại Về thang đo nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế với số lượng nhân tố rút trích từ 15 biến quan sát ban đầu, tổng phương sai trích phân tích EFA thu 73,348 > 50% Tất nhân tố rút trích đảm bảo điều kiện giá trị Eigenvalue (1,061) lớn Hệ số tải biến quan sát nhân tố lớn 0,6 ̣c k ho h in Về thang đo ý định tiêu dùng nhân tố rút trích từ biến quan sát ban đầu, tổng phương sai trích 52,089 > 50% Nhân tố rút trích với giá trị Eigenvalue 3,125 lớn Hệ số tải biến quan sát nhân tố lớn 0,6 Do đó, thang đo biến nghiên cứu thỏa mãn điều kiện giá trị hội tụ giá trị phân biệt tê ́H Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Kết nghiên cứu cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha thang đo nhóm biến động từ 0,7 đến 0,9 hệ số tương quan biến tổng nhỏ lớn 0,3 nên kết luận thang đo biến nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy 3.2.3 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế ́ uê Kết hồi quy cho thấy nhân tố: Niềm tin, giá cả, chất lượng sản phẩm, quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến môi trường ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng người dân thành phố Huế với hệ số hồi quy 0,346; 0,345; 0,296; 0,272; ,226 Giá trị R2 hiệu chỉnh 46,8% có nghĩa biến độc lập mơ hình giải thích 46,8% biến thiên biến phụ thuộc “ý định tiêu dùng rau an toàn” người dân thành phố Huế Hệ số VIF nhỏ 10 độ chấp nhận biến (Telerance) lớn 0,1 nên không xảy tượng đa cộng tuyến biến nghiên cứu Đại học Kinh tế Huế Kiểm định khác biệt nhiều nhóm ANOVA One – way ANOVA Tơi sử dụng sản phẩm rau an toàn tương lai ANOVA Nghe Sum of Squares df Mean Square F Between Groups 5.335 1.334 1.148 Within Groups 226.540 195 1.162 Total 231.875 199 One – Sample Statistics Sig .335 One-Sample Statistics N Mean ại Đ Các sản phẩm RAT chứa nhiều vitamin khoáng chất Các sản phẩm RAT giúp đảm bảo sức khỏe cho người Các sản phẩm RAT chứa lượng tồn dư hóa chất độc hại Lựa chọn sản phâm RAT tốt để đảm bảo sức khỏe cho RAT giảm nguy ngộ độc thực phẩm Std Error Mean 039 200 4.17 602 043 200 4.21 697 049 200 4.25 726 051 200 4.17 710 050 in ̣c k ho One-Sample Test Std Deviation 200 3.91 555 Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df -2.423 199 016 3.991 199 4.161 h t ́H tê -.095 -.17 -.02 000 170 09 25 199 000 205 11 30 4.770 199 000 245 14 35 3.388 199 001 170 07 27 ́ uê Các sản phẩm RAT chứa nhiều vitamin khoáng chất Các sản phẩm RAT giúp đảm bảo sức khỏe cho người Các sản phẩm RAT chứa lượng tồn dư hóa chất độc hại Lựa chọn sản phâm RAT tốt để đảm bảo sức khỏe cho RAT giảm nguy ngộ độc thực phẩm 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Đại học Kinh tế Huế One-Sample Statistics Mean Std Deviation 4.29 517 N 200 Sức khỏe Std Error Mean 037 One-Sample Test t Sức khỏe Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df 7.934 199 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 290 22 36 One-Sample Statistics Đ N ại Các loại RAT thân thiện 200 với môi trường Các loại RAT ngăn ngừa nhiễm môi trường 200 đất, không khi, nước Các loại RAT bảo vệ mơi trường 200 lượng thuốc trừ sâu phân bón có hại Std Deviation Std Error Mean 3.79 708 050 3.84 755 053 758 054 ̣c k ho Mean 3.95 h in (2- Mean Difference 199 000 -.215 199 002 199 306 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ́ uê Các loại RAT thân -4.295 thiện với môi trường Các loại RAT ngăn ngừa nhiễm -3.089 mơi trường đất, khơng khi, nước Các loại RAT bảo vệ mơi trường lượng -1.026 thuốc trừ sâu phân bón có hại Sig tailed) ́H Test Value = T df tê One-Sample Test -.31 -.12 -.165 -.27 -.06 -.055 -.16 05 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Statistics N Môi trường 200 Mean 3.96 Std Deviation 682 Std Error Mean 048 One-Sample Test t Môi trường Test Value = Sig (2Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Upper df 19,799 199 000 ,045 14 05 ại Đ One-Sample Statistics ho N Std Deviation Std Error Mean 3.96 625 044 4.04 617 044 h in ̣c k Các loại RAT có chất lượng cao loại rau 200 bình thường Các loại RAT không tiềm ảnh nguy gây hại cho 200 sức khỏe Mean ́H tê One-Sample Test ́ uê Test Value = T df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper Các loại RAT có chất lượng cao -.905 loại rau bình thường Các loại RAT khơng tiềm ảnh 917 nguy gây hại cho sức khỏe 199 366 -.040 -.13 05 199 360 040 -.05 13 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Statistics N Chất lương 200 Mean 4.19 One-Sample Test Test Value = t Df Chất lượng Sig tailed) 4.471 199 Std Deviation 585 (2- Mean Difference 000 Std Error Mean 041 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 185 10 27 ại Đ One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean 4.15 685 048 612 043 628 044 ̣c k ho Tôi tin loại RAT có nguồn gốc xuất xứ rõ 200 ràng Tôi nghĩ chất lượng 200 loại RAT đáng tin cậy Tôi tin RAT không 200 gây hại cho sức khỏe Mean 4.24 in 4.24 h tê One-Sample Test ́H Test Value = T df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper ́ uê Tôi tin loại RAT có nguồn 3.095 gốc xuất xứ rõ ràng Tơi nghĩ chất lượng loại RAT 5.548 đáng tin cậy Tôi tin RAT không gây hại cho 5.405 sức khỏe 199 002 150 05 25 199 000 240 15 33 199 000 240 15 33 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Statistics N Niềm tin 200 Mean 4.25 One-Sample Test Test Value = t Df Niềm tin 5.570 Sig tailed) 199 Std Deviation 622 (2- Mean Difference 000 Std Error Mean 044 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 245 16 33 ại Đ One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean 3.44 954 067 3.60 851 060 One-Sample Test in ̣c k ho Các sản phẩm RAT có giá 200 khơng cao Giá RAT phù hợp với 200 mức chi tiêu gia đình Mean h Test Value = T df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper Mean 3.70 000 -.565 -.70 -.43 -.52 -.28 ́ uê One-Sample Statistics N Giá 200 000 ́H tê Các sản phẩm RAT -8.375 199 có giá khơng cao Giá RAT phù hợp với mức chi -6.650 199 tiêu gia đình -.400 Std Deviation 852 Std Error Mean 060 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Test Test Value = t Df Giá 5.064 Sig tailed) 199 (2- Mean Difference 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.42 -.19 -.305 One-Sample Statistics N ại Đ Tôi sử dụng sản phẩm RAT tương lai gần Tôi dự định tăng tần suất mua RAT Tôi dự định mua RAT lợi ích sức khỏe lâu dài tơi Tơi dự định mua RAT quan tâm nhiều đến an tồn thực phẩm Tơi dự định mua RAT chúng thân thiên với mơi trường Tơi có niềm tin vào sản phẩm RAT Std Error Mean 200 3.97 617 044 200 4.00 638 045 200 4.12 662 047 200 4.07 627 044 200 3.98 701 050 200 4.16 661 047 Sig tailed) (2- Mean Difference ́H tê Test Value = T df h in ̣c k ho One-Sample Test 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.687 199 493 -.030 ́ uê Tôi sử dụng sản phẩm RAT tương lai gần Tôi dự định tăng tần suất mua RAT Tôi dự định mua RAT lợi ích sức khỏe lâu dài tơi Tơi dự định mua RAT quan tâm nhiều đến an tồn thực phẩm Tơi dự định mua RAT chúng thân thiên với mơi trường Tơi có niềm tin vào sản phẩm RAT Mean Std Deviation -.12 06 -.111 199 912 -.005 -.09 08 2.565 199 011 120 03 21 1.467 199 144 065 -.02 15 -.403 199 687 -.020 -.12 08 3.425 199 001 160 07 25 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Statistics Ý định tiêu dùng rau an toàn N Mean 200 3.97 Std Deviation Std Error Mean 617 044 One-Sample Test Ý định tiêu dùng rau an toàn t df 22.224 199 Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 970 88 1.06 Đ Phân tích hồi quy b ại Model Summary Mơ hình Hệ số Hệ số R2 R 702a 492 ANOVA R2 hiệu chỉnh 468 Mơ hình 1.979 F Sig 20.516 000 ́H tê Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta t Sig Correlations Collinearity Statistics Zero- Partial Part Tolerance VIF order -.075 122 -.611 542 272 059 272 4.605 000 317 354 270 980 1.020 355 060 346 5.876 000 380 435 344 990 1.010 239 063 226 3.826 000 243 300 224 984 1.016 301 060 296 5.051 000 307 383 296 997 1.003 371 068 345 5.492 000 348 411 322 871 1.148 ́ uê (Constant) Sự quan tâm đến sức khỏe Niềm tin Sự quan tâm đến môi trường Chất lượng sản phẩm Giá 148 155 Trung bình bình phương 11.963 583 Durbin-Watson h Coefficientsa Model df in Hồi quy Số dư Tổng Tổng bình phương 83.743 86.302 170.045 ̣c k ho Sai số chuẩn ước lượng 76362582 Đại học Kinh tế Huế a Dependent Variable: REGR factor score for analysis Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index ại Đ Variance Proportions (Constant) REGR factor score for analysis 1 1.874 1.000 06 00 1.147 1.278 00 21 1.102 1.304 00 23 1.005 1.366 00 00 982 1.382 00 15 941 1.412 00 03 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis ho Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean ̣c k Std Deviation 73503594 0391066 -4.7940998 1.3692243 Residual 2.49046159 0E-8 2.55810332 in Predicted Value 74618345 h ́H tê Std Predicted -6.469 1.916 000 1.000 Value Std Residual -3.350 3.261 000 977 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis N 156 156 156 156 REGR factor score for analysis 00 00 27 37 01 22 REG scor anal 01 00 22 43 00 01 ́ uê Đại học Kinh tế Huế KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig .799 370.839 15 000 ại Đ Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared t Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.125 52.089 52.089 3.125 52.089 52.089 878 14.628 66.717 618 10.297 77.014 592 9.868 86.881 460 7.663 94.544 327 5.456 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis h in ̣c k ho Component ́H tê Component Matrixa ́ uê Tôi dự định mua RAT quan tâm nhiều đến an tồn thực phẩm Tôi sử dụng sản phẩm RAT tương lai gần Tơi dự định mua RAT lợi ích sức khỏe lâu dài tơi Tơi dự định tăng tần suất mua RAT Tôi dự định mua RAT chúng thân thiên với mơi trường Tơi có niềm tin vào sản phẩm RAT Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .767 765 752 730 655 651 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ại Đ Thông tin chung 1.1 Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-02-38 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thanh Thùy 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2017 Nội dung chỉnh sửa Bài báo cáo nghiên cứu khoa học bảo vệ vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại: Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh theo định thành lập Hội đồng: 849/QĐ – ĐHKT ngày 12/12/2017 Sau thảo luận với hội đồng, tiếp tục, tiến hành chỉnh sửa đề tài nghiên cứu theo ý kiến Hội đồng, xin giải trình sau: TT Góp ý hội Nội dung(*) vị trí (trang) chỉnh sửa đồng khóa luận Điều chỉnh phần Đã rút gọn khơng sử dụng bảng biểu tóm lược tóm tắt Điều chỉnh phần Trang 1: Tính cấp thiết đề đặt vấn đề Bổ sung thơng tin tình hình tiêu dung rau an tồn thành phố Huế Trong thời gian qua, lực lượng chức Huế liên tục phát nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh thực phẩm bẩn Điển hình vụ phát chủ sở sản xuất giá đỗ từ đậu xanh hóa chất, măng tắm chất vàng đến vụ mít non bắp chuối ngâm chất tẩy trắng Cụ thể sáng 18/2/2017, cảnh sát môi trường Công an TP.Huế phát sở sản xuất khơng có giấy phép đăng kí kinh doanh sử dụng hóa chất khơng rõ nguồn gốc sản xuất giá đỗ phát tiêu hủy 980 ống hóa chất với 770kg giá đỗ Trước vụ việc trên, nhiều người h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ tiêu dùng cảm thấy bất an chất lượng thực phẩm mà họ tiêu dùng Điều chỉnh nội Trang 21: Nội dung nghiên cứu dung kết Bổ sung số thông tin thị trường rau an toàn địa nghiên cứu bàn thành phố Huế 2.1.1.1 Tổng quan địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế a Vị trí địa lý Thừa Thiên Huế giáp tỉnh Quảng Trị phía Bắc, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đơng giáp Biển Đơng Lãnh thổ kéo dài từ 16044'30''Bắc đến 15059'30'Bắc Như Thừa Thiên Huế có vị trí trung độ trục giao lưu Bắc - Nam hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu, phát triển kinh tế nước b Địa hình Địa hình kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, thấp dần từ Tây sang Đông phân hóa thành vùng: núi (núi thấp núi trung bình), gò đồi (gò đồi thấp, đồi trung bình, đồi cao), đồng bằng, vùng đầm phá cồn cát ven biển Địa hình có độ dốc lớn (có 54% diện tích đất có độ dốc 250), vùng đồng duyên hải chiếm diện tích nhỏ hẹp Đặc điểm địa hình kể vừa tạo khả đa dạng hóa trồng, vật ni đặt vấn đề cấp thiết cần xây dựng mô hình sản xuất nơng - lâm nghiệp phù hợp với dạng địa hình để đạt hiệu cao kinh tế, xã hội, mơi trường c Khí hậu Thừa Thiên Huế có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mang tính chất chuyển tiếp khí hậu miền Bắc miền Nam Chế độ nhiệt: Thừa Thiên Huế có nhiệt độ cao, tiêu biểu cho chế độ nhiệt vùng nhiệt đới Tồn tỉnh có tổng nhiệt độ trung bình năm dao động từ 8.0000C – 9.0000C, nhiệt độ trung bình năm 210C, nhiệt độ trung bình tháng lạnh khơng 170C, tháng nóng vượt 300C, biên độ nhiệt năm bé Chế độ mưa, ẩm: Thừa Thiên Huế vùng có lượng mưa lớn, trung bình từ 2.100 - 2.900 mm, cao đạt 3.800 - 4.900 mm, lượng mưa thấp đạt 1.500 – 1.800 mm, số ngày mưa từ 120 - 190 ngày/năm Mưa phân hóa theo mùa, mùa mưa từ tháng đến tháng năm sau, h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ chiếm 75% lượng mưa năm Lượng mưa ngày lớn từ 400 - 650 mm, cực đại đến 1.000 mm Độ ẩm trung bình năm Thừa Thiên Huế tương đối cao, dao động từ 83 - 87% phân biệt thành hai mùa rõ rệt, thời gian độ ẩm khơng khí thấp kéo dài từ tháng IV đến tháng VIII (trùng với thời kỳ có gió Tây Nam khơ nóng hoạt động), từ tháng X đến tháng III độ ẩm tăng cao Chế độ gió: Nằm khu vực gió mùa Đông Nam Á, Thừa Thiên Huế chịu chi phối luồng gió mùa năm Về mùa đông (từ tháng 10 đến tháng năm sau), hướng gió thịnh hành Tây Bắc, Đơng Bắc Từ tháng V đến tháng IX thời kỳ hoạt động gió mùa Tây Nam, Đơng Đơng Nam, mùa hiệu ứng địa hình nên có gió Tây Nam khơ nóng hoạt động làm tăng nhiệt độ đến 370C có đến 410C, độ ẩm giảm xuống thấp 30 - 45% Một số tượng thời tiết đặc biệt khác: Thừa Thiên Huế vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng tượng cực đoan gây bất lợi cho đời sống sản xuất người bão, áp thấp nhiệt đới, gió Tây Nam khơ nóng, dơng, lốc, mưa đá… Tính chất nhiệt đới ẩm khí hậu tạo thuận lợi để tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nông nghiệp nhiệt đới với đa dạng giống loài trồng, vật ni Tính mùa khí hậu quy định tính mùa sản xuất, đòi hỏi phải có bố trí cấu mùa vụ thích hợp, tính thất thường khí hậu đặt yêu cầu giống, thủy lợi… để hạn chế tối đa thiệt hại lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sương mù… gây d Thủy văn Hệ thống sông ngòi Thừa Thiên Huế phân bố đồng lãnh thổ Mật độ sơng suối dày, trung bình 0,57 - 0,85 km/km, vùng núi đạt - 1,5 km/km Các sơng bắt nguồn từ vùng núi phía Tây đổ vào đầm phá trước đổ biển Đơng Các sơng thường ngắn, có diện tích lưu vực nhỏ, có dạng hình nhánh cây, tốc độ dòng chảy lớn Chế độ dòng chảy sơng đơn giản, mùa lũ mùa cạn tương ứng với mùa mưa mùa khơ năm Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 60 - 80% dòng chảy năm Các sông suối với hệ đầm phá (Tam Giang - Cầu Hai, An Cư), trằm bàu (78 trằm, bàu lớn nhỏ), hệ thống ao hồ, hồ chứa nước nhân tạo, nước ngầm tạo nên nguồn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ nước dồi dào, hệ sinh thái đặc trưng có tác dụng tăng khả chủ động nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nhằm giải tình trạng thiếu nước mùa khơ e Thổ nhưỡng Tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế 468.438 chiếm 92.7% diện tích tự nhiên tồn tỉnh Chủng loại đất phong phú, khác biệt tính chất, quy mơ, phân bố loại đất vùng sinh thái khác tạo nên vùng sản xuất đặc trưng riêng vùng Ví dụ: Nhóm đất cát huyện ven biển (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc) thích hợp với cơng nghiệp ngắn ngày, ăn quả, rau màu, gia vị; Đất phù sa phân bố hầu hết huyện tỉnh tốt cho lúa, hoa màu, lương thực khác (sắn, ngô, khoai lang…); Đất đỏ vàng đá phiến sét phân bố A Lưới, Phong Điền, Nam Đơng, Hương Trà, Huế, Phú Lộc trồng công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, chè), ăn (dứa, cam, quýt, ) Đặc điểm thổ nhưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp 2.1.1.2 Tổng quan tình hình tiêu thụ rau an tồn tình Thừa Thiên Huế Vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm thành phố Huế chưa bị tác động nghiêm trọng thành phố lớn nước Nhưng khơng phủ nhận có nhiều vụ ngộ độc xảy Nguồn rau bày bán chợ không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ Các bà nội trợ quan tâm đến vấn đề an tồn vệ sinh thực phẩm khơng có thời gian nhiều cho việc tự trồng rau Ngay người bán rau chợ người cung cấp cho có thật cung cấp sản phẩm an tồn hay khơng Xu hướng nhiều người tiêu dùng thành phố Huế sử dụng thực phẩm an tồn sức khỏe An tồn giải pháp tốt để bữa ăn gia đình ln ln niềm vui cho tất nhà Tuy nhiên người dân thành thị khơng có đất thời gian cho việc tự trồng rau Nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, thành phố Huế có nhiều cửa hàng cung cấp rau an toàn mở cửa năm gần 2.1.3 Đặc điểm thị trường cung cấp Hiện tại, địa bàn thành phố Huế có cửa hàng bán sản phẩm rau an toàn - Cửa hàng Nông dân Huế ( Cơ sở 1: 44 Hai Bà h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ Trưng, Cơ sở 2: 32 Phùng Hưng thành phố Huế): Chị Katayama Emiko (38 tuổi, đến từ thành phố Tokyo, Nhật Bản) bỏ nhiều cơng sức để đưa mơ hình “Cửa hàng nơng dân” từ xứ sở hoa anh đào đến Cố đô Huế với mục đích phát triển mơ hình chăn ni, trồng trọt theo hướng “nông nghiệp sạch” Điểm đặc biệt cửa hàng người nông dân Huế trực tiếp cung cấp sản phẩm rau vườn loại thịt an toàn cho người tiêu dùng Tất sản phẩm đặt kệ có bảng ghi tên chủ vườn, người làm sản phẩm “lý lịch” ngắn gọn giới thiệu sơ lược quy trình ni, trồng chế biến… Cửa hàng Mai Organics _ Địa chỉ: 12 Đống Đa, thành phố Huế Chuyên cung cấp thực phẩm từ nông trại Nông trại thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà Cửa hàng cung đầy đủ loại rau thịt - Cửa hàng thực phẩm An Nhiên_Địa chỉ: 27 Trần Văn Kỷ - Cửa hàng thực phẩm Đồng Xanh_Địa chỉ: 19 Trần Quang Khải - Cửa hàng rau Vườn Quê (Trụ sở : 35 Đặng Thùy Trâm – Thành Phố Huế Cơ sở : Số Trần Cao Vân – Thành Phố Huế, sở : Số 26 bà Triệu – thành phố Huế) Cửa hàng rau thuộc Hợp tác xã Phát Triển Chuỗi Thực Phẩm Sạch SỨC KHỎE VIỆT ( Healthy Food only) - Cơ sở sản xuất cung cấp rau cho Cửa hàng rau Vườn Quê :Quảng Thọ - Quảng Điền –Thủy Bằng – Hương Thủy – Huế Ngoài rau cá , thịt đơng vật cửa hàng cung cấp đặc sản khác Huế như:dầu mè ,dầu phụng ,dầu dừa ,tinh dầu Tràm nguyên chất 100% - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thực phẩm Khả Nhi _Địa chỉ: Nguyễn Sinh Cung Chuyên cung cấp thực phẩm cho trường học công ty thành phố Huế - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hữu Cơ Huế Việt_Trụ sở chính: số 17 Kiệt 24 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở 1: 19 Trường Chinh, thành phố Huế) Ngoài hệ thống bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, Huế Việt cung cấp cho số đối tác lớn địa bàn Thành phố Huế Đối tác lớn địa bàn: hệ thống Nhà hàng, Khách sạn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ - Cửa hàng thực phẩm tươi sống Thảo Vy_B55 khu Xóm Hành, P.An Tây, thành phố Huế_chuyên cung cấp loại thực phẩm tươi sống cho trường học, khách sạn - Cửa hàng thực phẩm Quảng Điền_17 Nguyễn Thị Minh Khai: chuyên cung cấp thực phẩm sản xuất xã Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ngồi có số kênh cung cấp thực phẩm tươi sống thành phố Huế nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn siêu thị Big C siêu thị Coopmart, siêu thị Thuận Thành 1, siêu thị Thuận Thành Chính sửa lỗi Chỉnh sửa tất lỗi tả, trích dẫn tả, lỗi trích dẫn Sản phẩm đề Bổ sung báo cáo chấp nhận đăng kỷ yếu tài hội thảo COMB2017- Hội thảo Quốc Gia Quản trị Kinh doanh lần thứ VI (COMB2017) Đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng, Đại học kinh tế Huế Đại học Nha Trang đồng tổ chức Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức vào ngày 11/11/2017 h in ̣c k ho (*) Trình bày cách chi tiết đầy đủ nội dung chỉnh sửa báo cáo tê ́H Huế, ngày … tháng năm 2017 Chủ nhiệm đề tài ́ uê ... người dân vể rau an toàn thành phố Huế 31 2.2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế 31 2.2.6 Mối quan hệ nhân tố đến ý định tiêu dùng. .. doanh sản phẩm đặc biệt rau an toàn Câu hỏi nghiên cứu ̣c k ho - Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng. .. định tiêu dùng rau an toàn - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng rau an toàn người dân thành phố Huế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý định tiêu dùng rau an toàn người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn của người dân thành phố huế , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn của người dân thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay