Phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh quảng ninh

106 5 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN VĂN CƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN VĂN CƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÓ ĐỨC HỊA THÁI NGUN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn: “Phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh” riêng tôi, thực hướng dẫn PGS.TS Phó Đức Hòa sử dụng thơng tin ghi rõ nguồn gốc, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, ngày 09 tháng năm 2018 Tác giả Phan Văn Cường i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng, nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo, quan, trường học Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, thầy giáo, giáo phòng Đào tạo, Khoa Tâm lý - Giáo dục, nhà khoa học, thầy giáo, giáo ngồi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giảng dạy suốt trình học tập Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn PGS TS Phó Đức Hòa người trực tiếp, tận tình hướng dẫn khoa học, giúp đỡ em hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố ng Bí, thị xã Quảng n trường TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh; cảm ơn đồng chí, đồng nghiệp, tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến để việc điều tra nghiên cứu hoàn thành luận văn thuận lợi Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả xin trân trọng tiếp thu ý kiến bảo, góp ý xây dựng nhà khoa học, thầy giáo, giáo đồng nghiệp để tiếp tục hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Phan Văn Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước 11 1.2 Các khái niệm 16 1.2.1 Năng lực 16 1.2.2 Hướng nghiệp 18 1.3 Năng lực GDHN giáo viên GDNN-GDTX 24 1.4 Phát triển lực GDHN cho giáo viên GDNN-GDTX 26 1.4.1 Phát triển lực đáp ứng mục tiêu đào tạo chuẩn đầu cho hướng nghiệp 26 1.4.2 Phát triển lực đảm bảo thích ứng nội dung GDHN cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 28 1.4.3 Phát triển lực GDHN theo hình thức tổ chức Giáo dục hướng nghiệp đa dạng cho giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 30 iii 1.4.4 Kiểm tra đánh giá phát triển lực cho giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 31 1.5 32 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển lực giáo dục hướng nghiệp 1.5.1 Yếu tố khách quan 32 1.5.2 Yếu tố chủ quan 32 Kết luận chương 34 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN GDNN-GDTX TỈNH QUẢNG NINH 35 2.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 2.2.2 Khách thể khảo sát 40 2.2.3 Nội dung khảo sát 41 2.2.4 Phương pháp công cụ điều tra 41 2.3 Thực trạng lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên GDNNGDTX tỉnh Quảng Ninh 42 2.3.1 Đặc điểm giáo viên cán quản lí 43 2.4 Thực trạng phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên TT GDNN& GDTX tỉnh Quảng Ninh 46 2.4.1 Nhận thức khách thể khảo sát cần thiết phải phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 46 2.4.2 Thực trạng phát triển lực GDHN giáo viên TT GDNNGDTX tỉnh Quảng Ninh 48 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 57 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 58 2.6.1 Ưu điểm 58 2.6.2 Hạn chế 60 Kết luận chương 62 iv Chương CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TT GDNN-GDTX TỈNH QUẢNG NINH 63 3.1 Nguyễn tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 3.1.2 63 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên 63 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 64 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng tồn diện 65 Biện pháp phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX Tỉnh Quảng Ninh 65 3.2.1 Giáo dục nâng cao nhận thức công tác phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 65 3.2.2 Lập kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên GDNNGDTX tỉnh Quảng Ninh 68 3.2.3 Xây dựng chương trình đổi phương pháp bồi dưỡng PTNL cho giáo viên GDHN TT GDNN-GDTX 71 3.2.4 Đổi công tác kiểm tra đánh giá bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX Tỉnh Quảng Ninh 73 3.2.5 Hoàn thiện chế phối hợp phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 76 3.3 Mối quan hệ biện pháp 77 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 79 Mục tiêu khảo nghiệm 79 Đối tượng khảo nghiệm 79 Cách thức khảo nghiệm 79 Kết khảo nghiệm 79 Kết luận chương 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CĐ : Cao đẳng CNH : Cơng nghiệp hóa CNN : Chuẩn nghề nghiệp CNTT : Cơng nghệ thơng tin CT&ĐT : Chương trình đào tạo CTPT : Chương trình phổ thơng ĐH : Đại học GDHN : Giáo dục hướng nghiệp GV : Giáo viên HĐH : Hiện đại hóa HN : Hướng nghiệp HS : Học sinh HSPT : Học sinh phổ thông KH : Khoa học KHCN : Khoc học công nghệ KT-XH : Kinh tế - Xã hội LĐSX : Lao động sản xuất NVSP : Nghiệp vụ sư phạm PHHS : Phụ huynh học sinh PTNL : Phát triển lực QL : Quản lý TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TCHN : Chương trinhg hướng nghiệp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TP : Thành Phố TT GDNN-GDTX : Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 43 Thống kê trình độ chun mơn giáo viên thuộc trường nghiên cứu Bảng 2.2 Thống kê trình độ chuyên môn cán quản lý thuộc trường nghiên cứu 44 Bảng 2.3 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng nâng cao NL GDHD cho giáo viên TT GDNN-GDTX 45 Bảng 2.4 Thực trạng mục tiêu phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 48 Bảng 2.5 Thực trạng phát triển lực GDHN đảm bảo thích ứng nội dung GDHN giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 50 Bảng 2.6 Thực trạng quản lý hoạt động dạy GDHN trình bồi dưỡng PTNL 53 Bảng 2.7 Thực trạng tác kiểm tra đánh phát triển lực GDHN giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 54 Bảng 2.8 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển lực GDHN giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 57 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý 79 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý 80 Bảng 3.3 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 Nhận thức khách thể khảo sát cần thiết phải triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh 47 Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp bồi dưỡng phát triển lực GDHN cho GV GDNN&GDTX 78 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Việt Nam bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước Trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ giới phát triển, với quy mô rộng lớn chưa thấy, xu tồn cầu hố, hội nhập khu vực quốc tế xu khách quan tất yếu, nhu cầu cấp bách dân tộc quốc gia, đặc biệt nước phát triển có Việt Nam Xu tạo nên nhiều hội, thuận lợi, gây khơng khó khăn thách thức cho quốc gia Đó cạnh tranh đầy khốc liệt, lợi thuộc nước quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao, mà nguồn nhân lực cao lại phụ thuộc vào đào tạo, phụ thuộc vào lực giáo viên Năng lực giáo viên chìa khố để tạo sản phẩm giáo dục chất lượng cao Năng lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên thể số kỹ nhìn nhận, đánh giá, phát triển ưu điểm hạn chế khuyết điểm học sinh TT GDNN &GDTX 1.2 Vai trò người giáo viên hướng nghiệp có thay đổi theo hướng sau đây: đảm nhận nhiều chức khác so với trước, có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học, giáo dục định hướng; chuyển mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội; coi trọng việc cá biệt hóa học tập, thay đổi tính chất quan hệ thầy trò; yêu cầu sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại có yêu cầu trang bị thêm kiến thức, kĩ cần thiết; giảm bớt thay đổi kiểu uy tín truyền thống quan hệ với học Đặc biệt người giáo viên phải có khả phát định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo ý thích người học Theo nghị Số: 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành TW: “giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế” Thì Việc phát triển lực giáo dục định hướng cho giáo viên cần thiết 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 3.4.1 Mục tiêu khảo nghiệm Khảo nghiệm biện pháp quản lý bồi dưỡng ĐNGVHN theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh nhằm khẳng định tính cần thiết tính khả thi biện pháp thực tiễn 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm Các cán quản lý giáo viên trường TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh với tổng số 60 người 3.4.3 Cách thức khảo nghiệm - Sử dụng phiếu hỏi xin ý kiến chuyên gia nghiên cứu quản lý giáo dục, nhà quản lý giáo dục tính cần thiết, tính khả thi biện PTNL GDHN kỹ ĐNGVHN theo chương trình hướng nghiệp cho đội ngũ giáo viên Trong phiếu hỏi, ghi rõ biện pháp Mỗi biện pháp hỏi tính cần thiết tính khả thi [Xem mẫu phiếu] 3.4.4 Kết khảo nghiệm Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý Mức độ TT Các biện pháp Giáo dục nâng cao nhận thức cán quản lý đội ngũ giáo viên Ít thiết cần thiết SL % SL % cần thiết X Thứ bậc SL % 50 83.3 10 16.7 2.83 46 76.7 14 23.3 2.77 42 70 18 30.0 2.70 63.3 22 36.7 2.63 73.3 16 26.7 2.73 Lập kế hoạch PTNL GDHN đội ngũ giáo viên dựa việc khảo sát nhu cầu nhiệm vụ theo chương trình hướng Phát triển chương trình; từ đổi phương pháp PTNL đa dạng hóa Khơng Cần hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp Đổi công tác kiểm tra đánh giá hoạt động PTNL GDHN đội ngũ giáo 38 viên theo chương trình hướng nghiệp Hoàn thiện chế phối hợp quản lý để thực công tác PTNL giáo viên 44 Kết khảo sát cho thấy biện pháp đánh giá mức độ cần thiết cao, khơng có biện pháp đánh giá khơng cần thiết Điểm đánh giá trung bình biện pháp dao động từ 2.63 đến 2.83 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý Mức độ TT Các biện pháp Giáo dục nâng cao nhận thức Khả thi SL % Ít Khơng Khả thi khả thi SL SL % X % Thứ bậc 37 61.7 18 30.0 8.3 2.53 34 56.7 14 23.3 12 20.0 2.37 24 24 40.0 12 20.0 2.20 34 56.7 13 21.7 13 21.7 2.35 quản lý để thực công tác 31 51.7 10 16.7 15.0 2.03 cán quản lý đội ngũ giáo viên Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dựa việc khảo sát nhu cầu nhiệm vụ theo chương trình hướng nghiệp Phát triển chương trình; từ đổi phương pháp GDHN đa dạng hóa hình thức PTNL 40 GDHN cho đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp Đổi công tác kiểm tra đánh giá PTNL GDHN đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp Hồn thiện chế phối hợp PTNL GDHN cho giáo viên Qua kết khảo sát cho thấy biện pháp đánh giá mức độ khả thi cao, khơng có biện pháp đánh giá khơng khả thi Điểm đánh giá trung bình biện pháp dao động từ 2.03 đến 2.53 Bảng 3.3 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Tính cần TT thiết Tên biện pháp Tính khả thi Hiệu số thứ bậc X TB X TB D D2 2.83 2.53 0 việc khảo sát nhu cầu nhiệm vụ theo 2.77 2.37 0 2.70 2.20 0 PTNL GDHN đội ngũ giáo viên theo chương trình 2.63 2.35 2.03 -2 Giáo dục nâng cao nhận thức cán quản lý đội ngũ giáo viên Lập kế hoạch PTNL GDHN đội ngũ giáo viên dựa chương trình hướng nghiệp Phát triển chương trình; từ đổi phương pháp bồi dưỡng đa dạng hóa hình thức PTNL GDHN đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp Đổi công tác kiểm tra đánh giá hoạt động hướng nghiệp Hoàn thiện chế phối hợp quản lý để thực công tác bồi dưỡng giáo viên 2.73 ∑D2=8 Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Dựa vào kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp, sau tính theo hệ số tương quan thứ bậc Spearman: 6. D R 1 = 1- 0,60 = 0,40 N(N  1) (Trong đó: R hệ số tương quan; D hệ số thứ bậc hai đại lượng so sánh; N số biện pháp QL đề xuất; R >0 tương quan thuận; R < tương quan nghịch; R gần tương quan chặt chẽ, R xa thương quan lỏng) Với hệ số tương quan R = + 0,40 cho phép kết luận mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp tương quan thuận chặt chẽ Điều thể mức độ cần thiết mức độ khả thi phù hợp So sánh kết khảo sát cho thấy, tính cần thiết khả thi tương đồng nội dung “Giáo dục nâng cao nhận thức cán quản lý đội ngũ giáo viên; Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dựa việc khảo sát nhu cầu nhiệm vụ theo chuẩn nghề nghiệp; Phát triển chương trình; từ đổi phương pháp bồi dưỡng đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp” Bên cạnh nội dung “Hoàn thiện chế phối hợp quản lý để thực công tác bồi dưỡng giáo viên.” Đánh giá tính cần thiết 73,3% đánh giá tính khả thi có 51,7% Đây biện pháp mang phát huy nguồn lực từ nhiều tổ chức khác từ phụ huynh HS, đến địa phương ban ngành, mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên cải thiện đời sống, kinh tế sở vật chất cho trình học tập, nhiên thực giải pháp đòi hỏi phát huy tối đa chức quản lý cán nhà trường, trường GDNN-GDTX cần phát huy vai trò khẳng định ý nghĩa xã hội vạch sẵn tiến độ, hay sách để huy động đối tượng Kết khảo sát cho thấy, đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi cán quản lý giáo dục giáo viên biện pháp quản lý bồi dưỡng ĐNGVHN theo chương trình GDHN Ninh hồn tồn phù hợp Các biện pháp hồn tồn thực thực tiễn trường trường TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Kết luận chương Biện pháp quản lý bồi dưỡng ĐNGVHN theo chương trình hướng nghiệp cho đội ngũ giáo viên cần thiết cho việc nâng cao chất lượng dạy học nói riêng chất lượng giáo dục nói chung TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các biện pháp quản lý đồng bao gồm: (1) Giáo dục nâng cao nhận thức cán quản lý đội ngũ giáo viên; (2) Lập kế hoạch PTNL GDHN đội ngũ giáo viên dựa việc khảo sát nhu cầu nhiệm vụ theo chương trình hướng nghiệp; (3) Phát triển chương trình đổi phương pháp học tập đa dạng hóa hình thức PTNL đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp; (4) Đổi cơng tác kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình hướng nghiệp; (5) Hồn thiện chế phối hợp quản lý để thực công tác bồi dưỡng giáo viên KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Phát triển lực GDHN cho giáo viên GDNN-GDTX có ý nghĩa vơ quan trọng GV TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh nói riêng đội ngũ GV GDNN-GDTX nói chung nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV GDNNGDTX đáp ứng yêu cầu theo trương trình hướng nghiệp Nghiên cứu đề tài “Phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh”, luận văn thu số kết sau: Trên sở kế thừa nghiên cứu trước, luận văn tìm hiểu khái niệm quản lý, phát triển lực GDHN cho giáo viên đáp ứng nhu cầu cho công tác phân luồng học sinh sau học hết THCS Đặc biệt, luận văn phân tích yếu tố cốt lõi phát triển lực cho ĐN GV GDNN-GDTX theo chương trình hướng nghiệp phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác hướng nghiệp Phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Luận văn đánh giá thực trạng khảo sát thực trạng Cán quản lý đội ngũ GV GDNN-GDTX có nhận thức đắn mục đích phát triển lực GDHN Tuy vậy, thực trạng Phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh hạn chế nhận thức, nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng Trên sở làm rõ sở lý luận thực tiễn, đề tài đề xuất số biện pháp đánh giá mức độ khả thi tính cần thiết số biện pháp đề xuất Kết khảo nghiệm cho thấy, tính cần thiết đánh giá với trị TB (3.70), tính khả thi với trị TB (3.14) Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Tạo chế phối hợp UBND, quan chức để thực chuẩn hóa đội ngũ GV GDNN-GDTX, đánh giá tuyển dụng, sàng lọc GV gắn với lực hướng nghiệp cho giáo viên 2.2 Đối với Phòng Nội vụ - Tăng cường đầu tư cho giáo dục, có chủ trương xây dựng kế hoạch có tầm chiến lược phát triển cho giáo dục địa phương - Có chế đề bạt bổ nhiệm CBQL nhà trường phù hợp, khuyến khích đội ngũ GV GDNN-GDTX tích cực phấn đấu học tập, bồi dưỡng… - Có sách vật chất tinh thần cho GV GDNN-GDTX tham gia hoạt động bồi dưỡng nói chung theo nội dung trương trình hướng nghiệp nói riêng nhằm nâng cao nghiệp vụ, phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương 2.3 Đối với Phòng GD&ĐT Thị xã Quảng n, Thành phố ng Bí Tham mưu tích cực với UBND thị xã, thành phố, công tác tuyển dụng nâng cao chất lượng đội ngũ Thông qua đội ngũ hiệu trưởng trường đạo liệt vấn đề chuẩn hóa đội ngũ GV GDNN-GDTX Tổ chức lớp PTNL cho đội ngũ giáo viên đáp ứng công tác phát triển lực cho GV TT GDNN-GDTX 2.4 Đối với lãnh đạo trường TT GDNN-GDTX Đưa việc chuẩn hóa đội ngũ GV GDNN-GDTX kế hoạch hành động nhà trường đạo việc liệt khoa học Tổ chức tập huấn nội dung bồi dưỡng PHNL cho đội ngũ giáo viên đáp ứng sách phân luồng học sinh GDNN-GDTX TÀI LIỆU THAM KHẢO A.V Petropxki (1982), Tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, NXB Giáo dục Hà Nội Allan Walker (1995), "Một số vấn đề quản lý giáo dục Australia", Tạp chí TTKHGD Allan Walker (1995), "Một số vấn đề quản lý giáo dục Australia", Tạp chí thơng tin khoa học giáo dục, số 13 Đặng Danh Ánh (2002), "Hướng nghiệp trường phổ thơng", Tạp chí giáo dục, (số 42) Đặng Danh Ánh (2002), "Quan điểm giáo dục hướng nghiệp", Tạp chí Giáo dục, số 38, tháng 10/2002, Hà Nội Đặng Danh Ánh (2002), “Quan điểm giáo dục hướng nghiệp”, Tạp chí Giáo dục, (số 38), 08/2002 Đặng Danh Ánh (2007), Cải cách phân luồng xây dựng liên thông dạy nghề với hệ thống giáo dục khác hệ thống giáo dục Quốc dân, (tham luận hội thảo văn phòng Quốc hội) Đặng Danh Ánh (2012), "Hướng nghiệp nhà trường phổ thơng", Tạp chí Giáo dục, số 42, tháng 12/2012, Hà Nội Nguyễn Như Ất (2005), "Vấn đề phương pháp luận xây dựng nội dung giáo dục hướng nghiệp trường phổ thông Việt Nam", Hội thảo đối thoại Pháp - Á vấn đề hướng cho giáo dục hướng nghiệp Việt Nam 10 Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017 trường TT GDNN-GDHS 11 Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2011), Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên, NXB Đại học Sư phạm 12 Đảng cộng sản Việt Nam (1994), Kết luận hội nghị lần IV ban chấp hành TW Đảng khóa VII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Đảng cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng khố VII, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 14 Đảng công sản Việt Nam (2002), Kết luận hội nghị lần VI ban chấp hành TW Đảng khóa IX, NXB Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 16 Tháp, Phú Thọ, Quảng Bình Cần Thơ theo Quyết định số 927/QĐ-BGD &ĐT-GDTrH ngày 8/3/2005 Bộ GD&ĐT 17 Phạm Tất Dong, Phan Huy Thụ (1989), Hoạt động hướng nghiệp nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Phạm Minh Hạc (2002), Nhân tố giáo dục - đào tạo thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Hộ (1998), Cơ sở sư phạm công tác hướng nghiệp trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), Hoạt động hướng nghiệp giảng dạy kỹ thuật nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 24 Bùi Văn Huệ (1996), Tâm Lí học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Mai Tuấn Hưng (2010), "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT huyện Nga Sơn, Thanh Hố", Tạp chí giáo dục, số 252 26 Ilina.I.A (1973), Giáo dục học, NXB Giáo dục 27 Phạm Văn Khanh (2012), Giáo dục hướng nghiệp dạy học môn khoa học tự nhiên trường THPT khu vực Trung nam bộ, Luận án Tiến sỹ Giáo dục học Người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ, Thái Nguyên 28 Hồ Chí Minh (1957), Bàn học tập, NXB Sự thật - Hà Nội 29 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 30 P.V Exipov (1997), Những sở lí luận dạy học tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục Hà Nội 31 Phạm Hồng Quang (2000), "Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên", Tạp chí Đại học GD chuyên nghiệp, số 4/2000 32 Phạm Hồng Quang (2009), "Đào tạo giáo viên theo định hướng lực", Tạp chí giáo dục, số 6/2009 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Quyết định 126/CP ngày 19/3/1981 Chính phủ cơng tác HN trường phổ thông sử dụng hợp lý HS tốt nghiệp THCS, THPT trường 35 Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo việc ban hành Qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông 36 Thực Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TW Đảng việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục” PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH (Dành cho cán quản lý giáo viên) Kính thưa q thầy cơ! Cơng tác hướng nghiệp vấn đề thu hút quan tâm toàn xã hội Để góp phần thúc đẩy tính tích cực học tập hướng nghiệp học sinh nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN) nhà trường THPT nói chung trường TT GDNN-GDTX nói riêng, mong q thầy vui lòng giúp đỡ cách trả lời đánh dấu (x) vào phương án trả lời có sẵn theo suy nghĩ thầy (cô): Câu 1: “Thầy (cô) cho biết phát triển lực hướng nghiệp cho giáo viên GDHN-GDTX tỉnh Quảng Ninh có quan trọng khơng ?” 1.1 Quan trọng 1.2 Bình thường 1.3 Khơng quan trọng Câu 2: Thầy/Cơ đánh giá cần thiết phải phát triển lực hướng nghiệp cho giáo viên GDHN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Ý Kiến Sự cần thiết Ý Kiến Sự cần thiết Rất cần thiết Ít cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Câu Thầy/Cô cho biết thực trạng mục tiêu phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các mức độ Khơng Rất Ít cần Cần TT Nội dung cần cần thiết thiết thiết thiết Củng cố kiến thức chuyên môn Mở rộng kiến thức chuyên môn Nâng cao trình độ chun mơn Giao lưu học tập Thực theo đạo lãnh đạo cấp Câu Thầy/Cơ vui lòng cho biết mức độ thực mục tiêu phát triển lực giáo dục hướng nghiệp Các mức độ TT Nội dung Khơng Ít cần Cần Rất cần cần thiết thiết thiết thiết Là sở để xây dựng, đổi mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDNN-GDTX sở đào tạo giáo viên Giúp giáo viên GDNN-GDTX tự đánh giá lực nghề nghiệp, sở xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Làm sở để đánh giá GV GDNNGDTX năm theo Quy chế đánh giá xếp loại GV GDNN-GDTX giáo viên phổ thông công lập Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên GDNN4 GDTX đánh giá tốt lực nghề nghiệp Nâng cao lực, phẩm chất giáo viên Nội dung khác Câu Thầy/Cô cho biết thực trạng phát lực giáo dục hướng nghiệp đảm bảo thích ứng nội dung GDHN cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các mức độ Khơng Rất Ít hiệu Hiệu TT Nội dung hiệu hiệu quả quả Nhóm nội dung trị xã hội Nhóm nội dung bồi dưỡng kiến thức Nhóm nội dung bồi dưỡng kỹ sư phạm Các mức độ TT Nội dung Không hiệu Ít hiệu Hiệu Rất hiệu Kiến thức phương pháp GD cho học sinh (PTTC, TM,các PTNT) Kỹ tổ PTTCQHXHchức thực hoạt động hướng nghiệp cho học sinh Kỹ quản lý lớp học Kỹ giao tiếp ứng xử với HS đồng nghiệp, phụvềhuynh cộng Kiến thức xây dựng môiđồng trường tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển công tác định hướng nghề nghiệp Sinh hoạt chuyên môn định kì theo tổ (khối) 10 Tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm 11 Tổ chức hội thi NVSP cho GV GDHN năm 12 Tập huấn theo đạo Phòng Sở GD 13 Nghe ý kiến chuyên gia, giảng viên giảng dạy chuyên đề theo nhu cầu trường Câu Thầy/Cô cho biết thực trạng quản lý hoạt động dạy trình bồi dưỡng PTNL GDHN cho giáo viên TT GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các mức độ TT Nội dung Quản lý việc thực nề nếp học tập GV Quản lý nội dung, phương pháp giảng dạy giảng viên Khơng hiệu Ít hiệu Hiệu Rất hiệu Các mức độ TT Nội dung Khơng hiệu Ít hiệu Hiệu Rất hiệu Kiểm tra việc thực nề nếp nội quy lớp học: Thời gian vào lớp, việc quản lý học viên giảng viên kiểm tra chuyên cần học viên Quản lý soạn giảng, kế hoạch giảng dạy Chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ giảng viên Khuyến khích giảng viên bồi dưỡng giáo viên phương pháp tích cực, ứng dụng thực tiễn, truyền tâm huyết cho đội ngũ GV GDHN Câu Thầy/Cô vui lòng cho biết kiểm tra, đánh giá phát triển lực GDNN cho giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các mức độ Chưa Trung TT Nội dung Khá Tốt đạt bình Điểm kiểm tra: thi trắc nghiệm, tự luận Kết tiểu luận/thu hoạch Báo cáo hội thảo, giải pháp sáng kiến Báo cáo đánh giá kết đợt bồi dưỡng giảng viên Khác Câu Hãy cho biết mức độ quản lý việc đánh giá kết bồi dưỡng phát triển lực GDNN cho giáo viên GDNN-GDTX tỉnh Quảng Ninh Các mức độ Chưa Thỉnh Thường Rất thường TT Nội dung bao thoảng xuyên xuyên Xác định tiêu chuẩn, tiêu chí, cơng cụ đánh giá Thống quy định nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá kết PTNL GDHN Các mức độ TT Nội dung Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết PTNL GDHN theo kế hoạch quy định Thu thông tin phản hồi việc đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng Ngành, địa phương, nhà trường GV GDHN để điều chỉnh chương trình PTNL cho GV Chưa Thỉnh Thường Rất thường thoảng xuyên xuyên Câu Thầy/Cô, cho biết mức độ nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển lực GDNN cho giáo viên GDNN-GDTX Các mức độ TT Nội dung Năng lực chuyên môn, quản lý hiệu trưởng Phẩm chất nhà giáo, cán quản lý hiệu trưởng Năng lực giáo viên Ý thức, động thái độ thực học tập để PTNL giáo viên Tính thiết thực nội dung PTNL GDHN cho giáo viên Phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng Điều kiện, sở vất chất, phương tiện PTNL Khác Khơng ảnh Ít ảnh Ảnh Rất ảnh hưởng hưởng hưởng hưởng ... hướng nghiệp giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp & giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh 6.3 Đề xuất biện phát triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp & giáo. .. pháp triển lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên trung tâm GDNN&GDTX tỉnh Quảng Ninh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP,... phát triển lực giáo viên học sinh, phát triển lực dạy học tích hợp cho giáo viên tìm hiểu sâu phát triển lực giáo dục hướng nghiệp giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp & giáo dục thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh quảng ninh , Phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay