Quản lý cơ sở vật chất ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

134 10 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– NGUYỄN QUANG BÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––– NGUYỄN QUANG BÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ VĂN ĐOẠT THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Được thực hướng dẫn khoa học PGS.TS ĐỖ VĂN ĐOẠT Các số liệu nêu luận văn trung thực, tổng hợp từ trình khảo sát, đánh giá Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Tuân i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Văn Đoạt Thầy tận tình hướng dẫn, bảo, chia sẻ giúp đỡ, động viên để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Tâm lý giáo dục Thầy Cơ Khoa, phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, phòng đào tạonghiên cứu khoa học trường CĐSP Điện Biên giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu thầy/cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cán xã địa bàn tạo điều kiện, tham gia hỗ trợ nhiệt tình tơi q trình nghiên cứu thực tiễn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân đồng nghiệp, người ln động viên, khuyến khích giúp đỡ mặt để tơi hồn thành cơng việc học tập nghiên cứu Điện Biên, tháng 10 năm 2018 Tác giả Luận văn Nguyễn Quang Bình ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề sở vật chất nhà trường 1.2 Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1.2.1 Trường tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 1.2.2 Các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1.3 Một số định hướng sở vật chất trường PTDT Bán trú tiểu học theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 10 1.3.1 Các khái niệm 10 1.3.2 Vị trí, vai trò CSVC hoạt động nhà trường 11 1.3.3 Nội dung sở vật chất theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 14 1.4 Quản lý sở vật chất trường PTDT Bán trú tiểu học theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 15 1.4.1 Các khái niệm 15 1.4.2 Quản lý sở vật chất hoạt động nhà trường 19 1.4.3 Nội dung quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 22 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sở vật chất trường PTDT Bán trú tiểu học đạt chuẩn quốc gia 27 1.5.1 Phẩm chất đạo đức lực chuyên môn Hiệu trưởng 27 1.5.2 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh học sinh 28 1.5.3 Những quy chế ngành quy định nhà trường trang bị, sử dụng bảo quản sở vật chất 28 1.5.4 Hệ thống sở vật chất có nhà trường 28 1.5.5 Sự phối hợp cá nhân tổ chức nhà trường 28 1.5.6 Điều kiện kinh tế - xã hội địa phương 29 Tiểu kết chương 29 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 30 2.1 Khái quát công tác giáo dục cấp tiểu học huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên 30 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Đặc điểm tình hình giáo dục cấp tiểu học huyện Nậm Pồ 31 2.1.4 Xây dựng trường chuẩn quốc gia 31 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 32 2.2.1 Mục đích nghiên cứu 32 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.4 Đánh giá kết nghiên cứu 32 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng 33 2.3.1 Thực trạng sở vật chất 33 2.3.2 Thực trạng sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 38 2.3.3 Thực trạng quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 42 2.3.4 Dự báo ảnh hưởng yếu tố đến quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 49 2.3.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 50 Tiểu kết chương 52 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG PTDTBT TH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN 53 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 53 3.1.1 Nguyên tắc dân chủ, công khai 53 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu 53 3.1.3 Nguyên tắc kế thừa phát triển 53 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 54 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 54 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 55 3.3 Biện pháp quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 56 3.3.1 Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh vị trí sở vật chất, thiết bị dạy học phát triển nhà trường 56 3.3.2 Kế hoạch hóa cơng tác quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 59 3.3.3 Quản lý, sử dụng hiệu nguồn kinh phí nhà nước cấp để đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp sở vật chất 60 3.3.4 Nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất phục vụ dạy học 62 3.3.5 Tăng cường kiểm tra đánh giá việc quản lý, khai thác, sử dụng sở vật chất phục vụ phát triển nhà trường theo chuẩn quốc gia 64 3.3.6 Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục việc trang bị sở vật chất 65 3.4 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 68 3.5 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 69 Tiểu kết chương 70 KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vi ết C N C S G D, G V, N C P H P T Q L T H, T H Vi ết C ôn C Gi áo Gi áo N gh P hụ P hò Q uả Ti ểu họ c, iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô giáo dục cấp tiểu học huyện Nậm Pồ 31 Bảng 2.2: Số lượng TBDH phòng chức trường tiểu học huyện Nậm Pồ (16 trường tiểu học) 33 Bảng 2.3: Thực trạng sử dụng sở vật chất 37 Bảng 2.4: Kết thống kê đánh giá sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 39 Bảng 2.5: Kết khảo sát điều tra thực trạng chất lượng sở vật chất theo tiêu chuẩn trường TH chuẩn quốc gia 41 Bảng 2.6: Công tác qui hoạch xây dựng CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 44 Bảng 2.7: Công tác lập kế hoạch xây dựng CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 45 Bảng 2.8: Công tác triển khai xây dựng CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 46 Bảng 2.9: Công tác triển khai sử dụng CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 46 Bảng 2.10: Công tác cải tạo, sửa chữa CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 47 Bảng 2.11: Công tác bảo quản, kiểm kê, lý sở vật chất nhằm đảm bảo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 47 Bảng 3.1: Kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý CSVC theo tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia 69 Bảng 3.2: Tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 70 Điều Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tập a) Diện tích khn viên yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục; b) Có cổng, biển tên trường, tường rào bao quanh; c) Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh a) Số lượng phòng học đủ cho lớp học để khơng học ba ca Phòng học xây dựng quy cách, đủ ánh sáng; b) Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu vệ sinh trường học; có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập; c) Kích thước, màu sắc, cách treo bảng lớp học đảm bảo quy định vệ sinh trường học Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy học a) Khối phòng phục vụ học tập bao gồm: thư viện, phòng để thiết bị giáo dục; khối phòng hành quản trị bao gồm: phòng hiệu trưởng, phòng họp; c)) Phòng y tế trường học có tủ thuốc với loại thuốc thiết yếu; d) Có loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ cơng tác quản lí giảng dạy Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác a) Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ; b) Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi; c) Có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên học sinh; hệ thống nước, thu gom rác đảm bảo vệ sinh mơi trường Thư viện a) Thư viện trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu báo, tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy học; b) Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu dạy học giáo viên, học sinh; c) Thư viện bổ sung sách, báo tài liệu tham khảo hàng năm Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo: - Nhà trường có loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; - Mỗi giáo viên có văn phòng phẩm cần thiết trình giảng dạy, sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy tài liệu cần thiết khác; - Mỗi học sinh phải có sách giáo khoa, đồ dùng học tập tối thiểu Học sinh người dân tộc thiểu số áp dụng phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, hỗ trợ tài liệu, đồ dùng học tập phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt; b) Giáo viên có ý thức sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học Tiểu học c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học hàng năm Điều 10 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh a) Tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh thực theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; b) Nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; c) Tổ chức họp nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến công tác quản lý nhà trường, biện pháp giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Công tác tham mưu nhà trường với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương a) Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhà trường địa phương; b) Huy động, sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội để xây dựng sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục a) Phối hợp hiệu với tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; b) Tuyên truyền để tăng thêm hiểu biết cộng đồng nội dung, phương pháp cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực mục tiêu kế hoạch giáo dục tiểu học Thực công khai nguồn thu nhà trường theo quy định hành công khai sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Điều 11 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Thực chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định chuyên môn quan quản lý giáo dục địa phương a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học, học kỳ, tháng, tuần nhà trường thực theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học; b) Dạy đủ môn học theo quy định tiểu học; có kế hoạch tăng thời lượng dạy hai mơn Tiếng Việt Tốn cho học sinh có khó khăn nhận thức; bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh để đảm bảo chất lượng dạy học, đáp ứng khả nhận thức yêu cầu phát triển điều kiện thực tế địa phương; c) Thực bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh yếu Các hoạt động ngồi lên lớp nhà trường a) Có chương trình, kế hoạch hoạt động giáo dục ngồi lên lớp; b) Tổ chức hoạt động lên lớp theo kế hoạch, phù hợp với lứa tuổi học sinh; c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động lên lớp Công tác phổ cập giáo dục tiểu học a) Tham gia thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, ngăn chặn tượng tái mù chữ địa phương; b) Tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; huy động 95% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt từ 85% trở lên; c) Hỗ trợ trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường Kết xếp loại giáo dục học sinh a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt 90%; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt 30%; xếp loại giỏi đạt 5%; c) Có học sinh tham gia hội thi, giao lưu cấp tổ chức Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường a) Giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh; b) Tổ chức khám sức khỏe, tiêm chủng cho học sinh; c) Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường Hiệu đào tạo nhà trường a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 85%; b) Trẻ 14 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 90% trở lên Giáo dục kỹ sống, tạo hội để học sinh tham gia vào trình học tập a) Giáo dục, rèn luyện kỹ sống phù hợp với độ tuổi học sinh; b) Tạo hội cho học sinh tham gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo; c) Khuyến khích học sinh sưu tầm tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp tác, giúp đỡ bạn học tập Mục TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ Điều 12 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Đạt quy định Điều Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Thực nhiệm vụ tổ chun mơn, tổ văn phòng Nhà trường tổ chức định kì hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với trường bạn có báo cáo đánh giá cụ thể hoạt động Quản lý hành thực phong trào thi đua a) Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý; b) Chủ động, sáng tạo đạt kết cao việc thực vận động, phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước Quản lý hoạt động giáo dục a) Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kì, tháng, tuần; có phương hướng phát triển thời kì; có biện pháp tổ chức thực kế hoạch tiến độ; b) Quản lý sử dụng hiệu sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy, học hoạt động giáo dục khác; c) Các tổ chức, đoàn thể hội đồng nhà trường tổ chức hoạt động có hiệu quả; d) Nhà trường chấp hành đạo trực tiếp chun mơn, nghiệp vụ phòng giáo dục đào tạo Thực nghiêm túc báo cáo định kì đột xuất (nếu có) tình hình giáo dục tiểu học địa phương với cấp theo quy định Điều 13 Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Đạt quy định Điều Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Năng lực cán quản lý a) Trình độ đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Cao đẳng Sư phạm trở lên; hiệu trưởng có năm dạy học, phó hiệu trưởng có năm dạy học (không kể thời gian tập sự); b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đạt từ mức trở lên Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên a) Bảo đảm đủ số lượng cấu giáo viên để dạy môn học theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo viên dạy môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ tin học chưa qua đào tạo sư phạm tiểu học phải tập huấn cấp Chứng sư phạm tiểu học; b) Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, 40% giáo viên đạt trình độ chuẩn; c) Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng: nhà trường có quy hoạch xây dựng đội ngũ, kế hoạch bồi dưỡng để tất giáo viên đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo; thực nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo; giáo viên có kế hoạch thực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; có 70% giáo viên xếp loại khá, giỏi bồi dưỡng thường xuyên, có 25% giáo viên xếp loại giỏi bồi dưỡng thường xun, khơng có giáo viên khơng hoàn thành kế hoạch Kết đánh giá, xếp loại giáo viên a) Có 50% giáo viên đạt loại trở lên, có 15% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; b) Có 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; giáo viên yếu kém chun mơn, nghiệp vụ Điều 14 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Đạt quy định Điều Thông tư này, bổ sung số u cầu sau: Diện tích, khn viên, sân chơi, sân tập a) Diện tích, khn viên, sân chơi, sân tập thực theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học; b) Đối với trường thành phố, thị xã thị trấn xây dựng từ năm 1997 trở trước, điều kiện đặc thù, vận dụng để tính diện tích khn viên nhà trường diện tích mặt sử dụng; có sân chơi, sân tập đảm bảo yêu cầu cho học sinh luyện tập thường xuyên, có hiệu quả; tổ chức buổi/tháng cho học sinh học tập thực tế lớp học; c) Bảo đảm yêu cầu môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh học tập, vui chơi; khơng có hàng qn, nhà khu vực trường; môi trường xung quanh khu vực trường sạch, đẹp, an tồn; d) Diện tích sân chơi, sân tập thể dục thể thao (hoặc nhà đa năng) bố trí, xây dựng theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học; sân trường có trồng bóng mát có thảm cỏ Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh a) Trường có tối đa khơng q 30 lớp; lớp có tối đa khơng q 35 học sinh Có đủ phòng học/1 lớp Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định hành Bộ Y tế b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh bảo đảm quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Cơng nghệ, Bộ Y tế Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành quản trị thực theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học; b) Khu nhà bếp, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo điều kiện sức khỏe an toàn, vệ sinh cho học sinh Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác a) Khu vệ sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận tiện, xây dựng vị trí phù hợp với cảnh quan nhà trường; b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi Thư viện a) Có thư viện đạt chuẩn trở lên theo quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; b) Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán bộ, giáo viên học tập học sinh Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học Sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi nội dung, phương pháp quy định Chương trình giáo dục Tiểu học Điều 15 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Đạt quy định Điều 10 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Nhà trường chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đồn thể địa phương để xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh nhà trường địa phương Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với Nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương Huy động đóng góp cơng sức tiền của tổ chức, cá nhân gia đình để xây dựng sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi hỗ trợ học sinh nghèo Điều 16 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Đạt quy định Điều 11 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Thực chương trình, kế hoạch dạy học a) Dạy đủ mơn học, chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu, khả nhận thức học sinh; b) Có 50% học sinh học buổi/ngày có kế hoạch năm để tăng số lượng học sinh học buổi/ngày Các hoạt động lên lớp nhà trường Tổ chức hoạt động lên lớp theo kế hoạch với hình thức phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh đạt kết thiết thực Công tác phổ cập giáo dục tiểu học a) Nhà trường đạt tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ trở lên; khơng có tượng tái mù chữ địa phương; b) Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; huy động 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt từ 90% trở lên Kết xếp loại giáo dục học sinh a) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt 96%; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt 50%, loại giỏi đạt 15%; c) Có học sinh tham gia đạt giải hội thi, giao lưu cấp huyện trở lên tổ chức Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng cho học sinh; b) Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, vui chơi, thể dục thể thao Hiệu đào tạo nhà trường a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 90%; b) Trẻ 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt từ 95% trở lên Mục TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ Điều 17 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Đạt quy định Điều 12 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Quản lý hành Ứng dụng cơng nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý nhà trường có hiệu Quản lý hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên a) Thực công tác quản lý cách sáng tạo, phát huy khả giáo viên, nhân viên việc xây dựng phát triển nhà trường; b) Phân công nhiệm vụ cụ thể năm cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hoạt động giáo dục, có cơng tác hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh khó khăn trẻ em gái; c) Tổ chức cho 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên sinh hoạt chuyên đề thiết thực hiệu Điều 18: Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Đạt quy định Điều 13 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Năng lực cán quản lý a) Trình độ đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Đại học Sư phạm trở lên; b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đạt mức xuất sắc Số lượng, trình độ đào tạo lực giáo viên a) Có giáo viên chuyên dạy môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ tin học; có giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chun trách; b) Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, 70% giáo viên đạt trình độ chuẩn; c) Năng lực chuyên môn: - Linh hoạt, sáng tạo việc sử dụng phương pháp tích cực dạy học giáo dục học sinh Hàng năm, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cải tiến, đổi phương pháp dạy học kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại khá, giỏi từ cấp trường trở lên; - Có kế hoạch giảng dạy riêng cho học sinh giỏi, học sinh yếu lớp; - Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy cách hiệu quả; - Tham gia đầy đủ hoạt động chuyên môn, chuyên đề hoạt động xã hội nhà trường tổ chức phối hợp với quan, đoàn thể tổ chức; - Mỗi giáo viên phải có kế hoạch phấn đấu sau đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn để không ngừng nâng cao trình độ lực chun mơn Kế hoạch phải lưu hồ sơ cá nhân giáo viên Kết đánh giá, xếp loại giáo viên a) Có 75% giáo viên đạt loại trở lên, có 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; b) Có 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; khơng có giáo viên yếu kém chun mơn, nghiệp vụ c) Có 90% giáo viên xếp loại khá, giỏi bồi dưỡng thường xun, có 30% giáo viên xếp loại giỏi bồi dưỡng thường xun, khơng có giáo viên khơng hồn thành kế hoạch Điều 19 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Đạt quy định Điều 14 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Bàn ghế học sinh Đảm bảo theo quy định hành tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thơng Khối phòng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, dạy học a) Có phòng riêng biệt để dạy mơn âm nhạc, mĩ thuật tin học; có phòng thường trực, có phòng để dạy riêng cho học sinh có khó khăn đặc biệt; b) Các phòng chức có thiết bị thiết yếu xếp hợp lý, khoa học để phục vụ hoạt động nhà trường ghi đầy đủ sổ nhật ký; c) Khu nhà bếp, nhà ăn học sinh, nhà nghỉ phải đảm bảo điều kiện sức khỏe an tồn, vệ sinh cho học sinh; d) Có nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu chung Thư viện phải đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có sổ nhật ký ghi đầy đủ hoạt động thư viện Thiết bị phục vụ dạy học a) Nhà trường có số thiết bị đại (máy tính, máy chiếu projector) để phục vụ cho công tác giảng dạy học tập; b) Có tủ đựng hồ sơ, đồ dùng dạy học cho giáo viên học sinh phòng học; c) Thiết bị phục vụ dạy học thiết bị dạy học tự làm sử dụng hiệu cao tăng cường, bổ sung hàng năm Điều 20 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Đạt quy định Điều 15 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Hàng năm, nhà trường tham mưu với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi tắt UBND cấp xã) tổ chức tọa đàm, cam kết kí biên nhà trường với tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh việc huy động tối đa trẻ độ tuổi học, đặc biệt trẻ có hồn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật Điều 21 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Đạt quy định Điều 16 Thông tư này, bổ sung số yêu cầu sau: Thực chương trình, kế hoạch dạy học a) Có kế hoạch giáo dục cụ thể để bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo nâng cao trình độ cho học sinh yếu kế hoạch giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; b) Có chủ đề giáo dục năm học phù hợp với đặc điểm riêng nhà trường; c) Có 80% học sinh học buổi/ngày có kế hoạch để tất học sinh học buổi/ngày Hoạt động lên lớp a) Tổ chức hoạt động lên lớp theo kế hoạch với hình thức đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển học sinh đạt kết tốt; b) Tăng cường giáo dục kĩ sống phù hợp với lứa tuổi học sinh; c) Dành thời gian thích hợp cho học sinh học tập thực hoạt động ngoại khóa năm học Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học a) Xã nơi trường đóng công nhận phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ I trở lên Khơng có người mù chữ độ tuổi; b) Có kế hoạch biện pháp cụ thể để huy động tối đa trẻ độ tuổi tới trường hỗ trợ học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Kết xếp loại giáo dục học sinh a) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt 98%; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt 70%, loại giỏi đạt 25%; c) Có học sinh tham gia đạt giải hội thi, giao lưu cấp tỉnh trở lên tổ chức Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường a) Tăng cường hoạt động vui chơi, luyện tập thể dục thể thao nhằm phát triển thể chất cho học sinh; phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng học sinh có khiếu; b) Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn Hiệu đào tạo nhà trường a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học sau năm đạt 95%; b) Trẻ 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên Chương III HỒ SƠ, QUY TRÌNH KIỂM TRA, CƠNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Điều 22 Hồ sơ Đối với trường tiểu học đề nghị công nhận mức chất lượng tối thiểu, hồ sơ gửi phòng giáo dục đào tạo gồm: a) Báo cáo tự kiểm tra nhà trường theo nội dung quy định, có xác nhận UBND cấp xã; b) Văn nhà trường đề nghị phòng giáo dục đào tạo kiểm tra, công nhận Đối với trường tiểu học đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia a) Hồ sơ gửi UBND cấp huyện gồm: - Báo cáo tự kiểm tra nhà trường theo nội dung quy định, có xác nhận UBND cấp xã; - Văn Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định; b) Hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh gồm: - Báo cáo tự kiểm tra nhà trường theo nội dung quy định, có xác nhận UBND cấp xã; - Báo cáo kết thẩm định đoàn kiểm tra cấp huyện; - Văn UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, cơng nhận Điều 23 Trình tự, thủ tục kiểm tra, xét duyệt, công nhận Đối với trường đạt mức chất lượng tối thiểu: a) Căn tiêu chuẩn quy định mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học UBND cấp xã tự kiểm tra, đánh giá Xét thấy đạt yêu cầu, UBND cấp xã làm văn kèm theo biên kiểm tra đề nghị phòng giáo dục đào tạo thẩm định, đánh giá; b) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục đào tạo định thành lập đoàn kiểm tra hoàn thành việc thẩm định kết kiểm tra trường tiểu học UBND cấp xã Trường hợp hồ sơ không đầy đủ không theo quy định, phòng giáo dục đào tạo trả lại hồ sơ gửi văn yêu cầu nhà trường UBND cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ; c) Căn kết kiểm tra, phòng giáo dục đào tạo làm văn kèm theo biên kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu; d) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị phòng giáo dục đào tạo, chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Đối với trường đạt chuẩn quốc gia: a) Căn tiêu chuẩn quy định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, đánh giá theo mức độ đạt chuẩn (mức độ mức độ 2) Xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia mức độ nào, UBND cấp xã làm văn kèm theo biên kiểm tra đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó; b) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện định thành lập đoàn kiểm tra hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị UBND cấp xã Trường hợp hồ sơ không đầy đủ không theo quy định, UBND cấp huyện trả lại hồ sơ gửi văn yêu cầu UBND cấp xã bổ sung cho hợp lệ; c) Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện quan chức có liên quan chủ tịch UBND cấp huyện định) tiến hành thẩm định kết kiểm tra, đánh giá UBND cấp xã Căn kết thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn báo cáo UBND cấp huyện UBND cấp huyện làm tờ trình đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó; d) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh định thành lập đoàn kiểm tra hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị UBND cấp huyện Trường hợp hồ sơ không đầy đủ không theo quy định, UBND cấp tỉnh trả lại hồ sơ gửi văn yêu cầu UBND cấp huyện bổ sung cho hợp lệ; e) Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện quan chức có liên quan Chủ tịch UBND cấp tỉnh định) tiến hành thẩm định kết kiểm tra, đánh giá UBND cấp huyện Căn kết thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn mức độ nào, đoàn kiểm tra cấp tỉnh làm văn kèm theo biên kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh định cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ đó; g) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị đoàn kiểm tra cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh định cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ mức độ 2) cho trường tiểu học Điều 24 Nội dung kiểm tra, đánh giá Kiểm tra hồ sơ, sổ sách: sổ đăng bộ, sổ phổ cập giáo dục tiểu học, sổ theo dõi đánh giá xếp loại học sinh, sổ liên lạc gia đình nhà trường, danh sách học sinh hồn thành chương trình tiểu học, kế hoạch năm học hiệu trưởng, kế hoạch giảng dạy giáo viên, sổ tài sản nhà trường văn khác có liên quan đến tiêu chuẩn mà đồn kiểm tra yêu cầu Kiểm tra sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học nhà trường Thu thập ý kiến tổ chức, cá nhân trường hoạt động giáo dục nhà trường vấn đề khác có liên quan thấy cần thiết Dự giờ, khảo sát chất lượng giảng dạy giáo viên học tập học sinh Ghi biên kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn kết luận chung Điều 25 Kiểm tra, công nhận lại trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia Hết thời hạn 05 năm kể từ ngày kí định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học tự kiểm tra làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, cơng nhận lại Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 26 Trách nhiệm trường tiểu học Tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương lập kế hoạch xây dựng phát triển nhà trường để đạt tiêu chuẩn trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn quốc gia Tổ chức tự đánh giá đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, cơng nhận nhà trường đạt mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn quốc gia xét thấy đảm bảo tiêu chuẩn quy định Thông tư Đối với trường tiểu học công nhận đạt mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn quốc gia, cần tiếp tục trì, giữ vững, phát huy kết đạt tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phấn đấu để đạt tiêu chuẩn trường tiểu học mức độ cao Điều 27 Trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo Tham mưu với UBND cấp huyện việc lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho trường tiểu học địa bàn để đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia Đôn đốc, giám sát kiểm tra trường tiểu học việc phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu; tham mưu với UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, đánh giá trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia Điều 28 Trách nhiệm sở giáo dục đào tạo Tham mưu với UBND cấp tỉnh việc đạo UBND cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho trường tiểu học địa bàn phấn đấu đạt chuẩn quốc gia Đôn đốc, giám sát quan thường trực tham mưu với UBND cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết đánh giá UBND cấp huyện trường tiểu học đề nghị kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia Tham mưu với UBND cấp tỉnh việc đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh định cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học đạt tiêu chuẩn mức độ theo quy định; thu hồi Quyết định Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia trường công nhận không giữ vững phát huy kết đạt Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia địa phương Định kỳ năm lần, thời điểm kết thúc năm học, sở giáo dục đào tạo báo cáo kết xây dựng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển ... chất theo tiêu chuẩn trường PTDT Bán trú tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG... chuẩn trường chuẩn quốc gia Chương Thực trạng quản lý sở vật chất trường PTDT Bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia Chương Biện pháp quản lý sở vật chất. .. Bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn quản lý sở vật chất theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý cơ sở vật chất ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia , Quản lý cơ sở vật chất ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay