Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất huyện đoan hùng giai đoạn 2012 2017

94 7 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:58

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUANG HUY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUANG HUY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 Ngành: Quản đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu sơ cấp kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Quang Huy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên, bảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Ngọc Nông giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Ngun người ln theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo phòng đào tạo, Khoa Quản đất đai , Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài - Kế hoạch UBND huyện Đoan Hùng, tất bạn bè giúp đỡ hồn thành đề tài Cuối tơi xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt q trình tơi thực đề tài Một lần xin chân trọng cảm ơn cảm tạ ! Đoan Hùng, tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Quang Huy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MƠ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở pháp 1.1.2 Cơ sở luận 1.2 Các quy định chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.1 Căn xác lập quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.2 Hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.2.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất 1.2.4 Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất 1.2.5 Dân pháp luật đất đai 1.2.6 Hiệu lực việc chuyển quyền sử dụng đất 1.2.7 Điều kiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.3 Tình hình quản đất đai Thế giới Việt Nam 10 1.3.1 Tình hình quản đất đai Thế giới 10 1.3.2 Tình hình quản đất đai Việt Nam 13 1.4 18 Quản nhà nước vấn đề chuyển quyền sử dụng đất 1.4.1 Quan niệm quản nhà nước quyền sử dụng đất 18 1.4.2 Vai trò quản nhà nước chuyển quyền sử dụng đất 19 1.4.3 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất 19 1.4.4 Các quy định chuyển quyền sử dụng đất[8] 20 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Nội dung nghiên cứu 23 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản đất đai huyện Đoan Hùng 23 2.2.2 Sơ lược trạng tình hình QLĐĐ huyện Đoan Hùng 23 2.2.3 Tình hình QLNN hoạt động chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 23 2.2.4 Thực trạng tình hình chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 23 2.2.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện Đoan Hùng 24 2.3 Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 24 2.3.2 Phương pháp điều tra, vấn 24 2.3.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 26 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 35 3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Đoan Hùng 37 3.2 Thực trạng công tác quản đất đai 39 3.2.1 Công tác điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 39 3.2.2 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất 39 3.2.3.Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 40 3.2.4.Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 40 3.2.5 Cơng tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại tố cáo 40 3.2.6 Đánh giá công tác quản đất đai 41 3.3 Tình hình QLNN hoạt động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Đoan Hùng 2012 - 2017 43 3.3.1 Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng huyện Đoan Hùng 2012 - 2017 43 3.3.2 Kết chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đấthuyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 46 3.4 Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 47 3.4.1 Tình hình chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012-2017 47 3.4.2 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng, tặng cho 53 3.4.3 Đánh giá hiểu biết cán quản người người dân huyện Đoan Hùng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 56 3.5 Đề xuất giải pháp 61 3.5.1 Giải pháp sách 61 3.5.2 Giải pháp quản 61 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 63 Kết luận 63 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản DTTN Diện tích tự nhiên GCN Giấy chứng nhận GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân QLN Quản nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất SHTN Sở hữu tư nhân SHNN Sở hữu nhà nước TTCN Tiểu thủ công nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNMT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Bảng 3.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 29 Bảng 3.2: Kết sản xuất ngành nông nghiệp 30 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Đoan Hùng 38 Bảng 3.4: Diện tích đơn vị hành xã thuộc huyện Đoan Hùng năm 2017 42 Bảng 3.5: Tỷ lệ đáp ứng hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ 28 xã thị trấn, huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 46 Bảng 3.6: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 48 Bảng 3.7: Kết tặng cho quyền sử dụng đất 28 xã, Thị trấn nghiên cứu thuộc huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 51 Bảng 3.8: Tỷ lệ hoạt động chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ giải hồ sơ đất đai huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2017 53 Bảng 3.9: Mức độ gia tăng dân số huyện Đoan Hùng 54 Bảng 3.10 Những hiểu biết cán quản người dân huyện Đoan Hùng hai khu vực nghiên cứu quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 57 Bảng 3.11 Sự hiểu biết người dân huyện Đoan Hùng hai khu vực nghiên cứu hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 59 PHỤC LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA hiểu biết quy định pháp luật đất đai người dân cán quản Họ tên người vấn:……………………………… Địa chỉ:…………………………………………………… Xin Ơng (Bà) cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Tích vào phương án mà ông(bà) cho đúng): A Những hiểu biết đối tượng quy định chuyển QSDĐ Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất quyền ai? a) Của cán quản b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 3: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện khơng? a) Khơng cần điều kiện b) Chỉ cần đất khơng có tranh chấp c) Có điều kiện nhà nước quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 4: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất b) Lệ phí địa c) Lệ phí trước bạ d) Cả a, b c Câu 5: Người chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khơng có nghĩa vụ c) Làm đầy đủ thủ tục b) Khai báo đầy đủ thông tin d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển đổi quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải có nghĩa vụ với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải sử dụng đất mục đích ban đầu trước nhận chuyển nhượng Câu 3: Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giá chuyển nhượng thấp so với giá nhà nước quy định giá trị chuyển nhượng áp dụng để tính giá trị nào? a) Giá nhà nước quy định b) Giá chuyển nhượng c) Giá trung bình giá chuyển nhượng giá nhà nước quy định d) Không phép thấp Câu 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp b) Nhận chuyển nhượng để kinh doanh c) Nhận để làm nhà d) Nhận để trồng loại khác Câu 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi sinh sống khu vực b) Khi khơng sinh sống khu vực c) Khi có nhu cầu khu vực d) Mua để kinh doanh 2.3 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất khơng thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật = 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, ngồi có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay khơng? a) Khơng phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi trường c) UBND cấp xã d) Văn phòng đăng ký QSDĐ B Những đánh giá ơng (bà ) công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Đoan Hùng? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CƠNG TRÌNH 2012 -2017 Biểu số 1.4 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị số 01/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng năm 2015 HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Tổng diện tích dự kiến Căn thực dự án Trong STT Tên dự án, cơng trình Địa điểm thực Chủ Đầu tư TỔNG CỘNG: 02 dự án A Tổng số Đất lúa Các loại đất khác 0,74 0,35 0,39 ự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương ồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, nước, điện lực, hơng tin liên lạc, chiếu sáng thị; cơng trình thu gom, xử ý chất thải (01 dự án) 0,60 0,35 0,25 Dự án xây dựng cơng trình lượng (01 dự án) 0,60 0,35 0,25 Dự án xây dựng trạm biến áp 110KV đường cột cao Xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng Điện lực Phú Thọ 0,60 0,35 0,25 Văn số 1306/UBND-KT4 ngày 20/4/2015 UBND tỉnh B ự án xây dựng cơng trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà cơng vụ; xây dựng cơng trình sở tơn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa (01 dự án) 0,14 0,00 0,14 Dự án xây dựng sở tôn giáo (01 dự án) 0,14 0,00 0,14 Dự án xây dựng chùa Đại Lâm Tự xã Đại Nghĩa Xã Đại Nghĩa UBND xã Đại Nghĩa 0,14 Văn số 1685/UBND-KT3 ngà 13/5/2015 UBND tỉnh Phú Thọ việc UBND huyện Đoan Hùng đề nghị chấp thuận cho Ban phật 0,14 giáo xã Đại Nghĩa nghiên cứu lập dự án xây dựng Chùa Đại Lâm Gò Nghè, khu 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng Biểu số 1.5 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị số 01/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng năm 2015 HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Tổng diện tích dự kiến Trong STT Têu dự án, cơng trình Địa điểm thực Chủ Đầu tư TỔNG CỘNG: 03 dự án A Tổng số Đất lúa Các loại đất khác 3,25 0,76 2,49 Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương gồm giao thơng, thủy lợi, cấp nước, nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử chất thải (01 dự án) 0,60 0,35 0,25 Dự án xây dựng cơng trình lượng (01 dự án) 0,60 0,35 0,25 Dự án xây dựng trạm biến áp 110KV đường cột cao Xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng Điện lực Phú Thọ 0,60 0,35 0,25 Căn thực dự án Văn số 1306/UBND-KT4 ngày 20/4/2015 UBND tỉnh B Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng QSD đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn QSD đất (02 dự án) Dự án xây dựng Doanh nghiệp tư nhân hàng dịch vụ thương TT Đoan Hùng Hải Ninh mại Dự án đầu tư xây dựng Bến bốc xếp hàng hóa kinh doanh vật liệu xây dựng Xã Vụ Quang Công ty cổ phần đầu tư thương mại Huy Hoàng 2,65 0,30 2,35 0,41 2,24 0,30 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đoan Hùng phê duyệt 0,11 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đoan Hùng phê duyệt 2,24 Văn số 369/UBND-KT3 ngày 29/01/2015 UBND tỉnh DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị số 07/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 HĐND tỉnh Phú Thọ) Tổng diện tích dự kiến (ha) Trong STT Tên dự án, cơng trình Địa điểm thực Chủ Đầu tư Tổng số Căn thực dự án Đất trồng lúa TỔNG CỘNG: DỰ ÁN 6,17 3,85 A Các dự án thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh 0,78 0,60 0,78 0,60 Ban huy quân huyện Đoan Hùng 0,78 Văn số 2605/BCH-PTM 0,60 ngày 01/9/2015 Bộ huy quân tỉnh Phú Thọ B Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình nghiệp cơng 1,55 1,15 I Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội 0,10 0,10 Dự án mở rộng Trụ sở UBND xã Vân Du 0,10 0,10 0,60 0,30 0,60 Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn mới; Quyết định số 0,30 1350a/QĐ- UBND ngày 22/5/2014 UBND huyện Các cơng trình, dự án đất quốc phòng Dự án mở rộng doanh trại Ban huy quân huyện Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng Xã Vân Du UBND xã Vân Du II Dự án, cơng trình đất sở y tế Dự án xây dựng trạm y tế xã Vân Du (0,3ha); dự Xã Vân Du, Thị án xây dựng Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng trấn Đoan Hùng (0,3ha) UBND xã Vân Du, UBND thị trấn Đoan Hùng Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn III Dự án xây dựng sở giáo dục - đào tạo Dự án mở rộng trường THCS Minh Lương (0,15ha); dự án xây dựng trường mầm non xã Phúc Lai (0,25ha); dự án mở rộng trường mầm non Phong Phú (0,12ha); dự án mở rộng trường tiểu học Nghinh Xuyên (0,03ha) UBND xã: Các xã: Minh Lương, Phúc Lai, Minh Lương, Phúc Phong Phú, Nghinh Lai, Phong Phú, Nghinh Xuyên Xuyên 0,75 0,55 Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn mới; Quyết định số 0,45 4024/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 UBND huyện 0,30 Văn số 1024/SGD&ĐT0,30 KHTC ngày 16/6/2015 Sở Giáo dục Đào tạo Thị trấn Đoan Mở rộng trường PTDT nội trú huyện Đoan Hùng Hùng C Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà công vụ; xây dựng cơng trình sở tơn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cơng cộng; chợ; nghĩa địa 0,12 0,12 Dự án tái định cư 0,12 0,12 0,12 Tái định cư cho hộ để xây 0,12 dựng khu lưu niệm Chủ tịch HCM Dự án Tái định cư Xã Yên Kiện Trường PTDTNT Đoan Hùng 0,85 UBND huyện D Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 3,72 1,98 I Dự án xây dựng khu đô thị 1,66 0,52 1,66 0,52 2,06 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị TT Đoan Hùng II UBND huyện Đoan Hùng Dự án xây dựng khu dân cư Xã Nghinh Xuyên (Thôn 1: 0,3 ha, thôn 7: 0,2ha) Xã Nghinh Xuyên UBND xã Nghinh Xuyên 0,50 1,4 0,40 Xã Hữu Đô (khu Đầu cầu 0,1ha ; khu Bến đò 0,1ha; khu ơng Nghiêm 0,1ha ;khu Lò Mật 0,06ha) UBND Xã Hữu Đô 0,36 0,10 Xã Hữu Đô Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đoan Hùng Xã Tiêu Sơn (Nhà ông Mậu 0,11ha; Cổng nhà máy gạch Tuynen 0,14ha) Xã Tiêu Sơn Xã Hùng Quan (Hồ Cạn 0,08ha; Sân Kho 0,03ha; Gò Da 0,05ha; Tràn Cát 0,08ha; Đúc Chuông 0,06ha; Cây Thị 0,04ha; Ven Ao 0,05ha; Đồng Xã Hùng Quang Trà 0,11ha; Gò Cá Mắm 0,03ha: Sau Nhà 0,08ha; Cây Móc 0,06ha; Gò Chè 0,06ha; Nền Ơng Điển 0,06ha; Gò Chùa 0,0ha8; Lỗ Xẻ 0,08ha) BND Xã Tiêu Sơn BND Xã Hùng uang 0,25 0,11 0,95 0,85 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2016 STT (Kèm theo Nghị số 07/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 HĐND tỉnh Phú Thọ) Tổng diện tích dự kiến (ha)Tổng Căn thực dự án diện tích dự kiến (ha) Địa điểm thực Trong Tên dự án, cơng trình Chủ Đầu tư Tổng số Đất trồng lúa 6,17 TỔNG CỘNG: DỰ ÁNTỔNG CỘNG: DỰ ÁNTỔNG CỘNG: DỰ ÁN Các dự án thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninhCác dự án thu hồi đất mục 0,78 A đích quốc phòng, an ninhCác dự án thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh Các cơng trình, dự án đất quốc phòngCác cơng trình, dự án đất quốc phòngCác cơng 0,78 trình, dự án đất quốc phòng Dự án mở rộng doanh trại Ban huy quân huyện Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng Ban huy quânhuyện Đoan ùng 3,85 0,60 0,60 0,78 Văn số 2605/BCH-PTM 0,60 ngày 01/9/2015 Bộ huy quân tỉnh Phú Thọ Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng, cơng viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, cơng trình nghiệp côngDự án xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng, cơng viên, quảng 1,55 B trường, tượng đài, bia tưởng niệm, cơng trình nghiệp cơngDự án xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, cơng trình nghiệp cơng Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội I Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội 0,10 Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội 1,15 0,10 Dự án mở rộng Trụ sở UBND xã Vân Du Xã Vân Du UBND xã Vân Du 0,10 Dự án, cơng trình đất sở y tếDự án, cơng trình đất sở y tếDự án, cơng trình đất 0,60 II sở y tế Dự án xây dựng trạm y tế xã Vân Du (0,3ha); dự Xã Vân Du, Thị án xây dựng Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng trấn Đoan Hùng (0,3ha) UBND xã Vân Du, UBND thị trấn Đoan Hùng Thị trấn Đoan Mở rộng trường PTDT nội trú huyện Đoan Hùng Hùng C Dự án xây dựng cơng trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái 0,12 định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà công vụ; xây dựng công trình Các xã: Minh UBND xã: Lương, Phúc Lai, Minh Lương, Phúc Phong Phú, Nghinh Lai, Phong Phú, Xuyên Nghinh Xuyên Trường PTDTNT Đoan Hùng Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn 0,30 0,60 Dự án xây dựng sở giáo dục - đào tạoDự án xây dựng sở giáo dục - đào tạoDự án 0,85 III xây dựng sở giáo dục - đào tạo Dự án mở rộng trường THCS Minh Lương (0,15ha); dự án xây dựng trường mầm non xã Phúc Lai (0,25ha); dự án mở rộng trường mầm non Phong Phú (0,12ha); dự án mở rộng trường tiểu học Nghinh Xuyên (0,03ha) 0,10 Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn mới; Quyết định số 0,30 1350a/QĐ- UBND ngày 22/5/2014 UBND huyện 0,75 0,55 Quy hoạch sử dụng đất QH nông thôn mới; Quyết định số 0,45 4024/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 UBND huyện 0,30 Văn số 1024/SGD&ĐT0,30 KHTC ngày 16/6/2015 Sở Giáo dục Đào tạo 0,12 sở tơn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cơng cộng; chợ; nghĩa địaDự án xây dựng cơng trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà cơng vụ; xây dựng cơng trình sở tơn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cơng cộng; chợ; nghĩa địaDự án xây dựng cơng trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà cơng vụ; xây dựng cơng trình sở tơn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cơng cộng; chợ; nghĩa địa Dự án tái định cưDự án tái định cưDự án tái định cư Dự án Tái định cư Xã Yên Kiện 0,12 UBND huyện 0,12 0,12 Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụngDự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư D nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải 3,72 sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụngDự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 1,66 I Dự án xây dựng khu đô thịDự án xây dựng khu đô thịDự án xây dựng khu đô thị Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị TT Đoan Hùng BND huyện Đoan ùng II Dự án xây dựng khu dân cưDự án xây dựng khu dân cưDự án xây dựng khu dân cư Xã Nghinh Xuyên (Thôn 1: 0,3 ha, thôn 7: 0,2ha) Xã Nghinh Xuyên Xã Hữu Đô (khu Đầu cầu 0,1ha ; khu Bến đò 0,1ha; khu ơng Nghiêm 0,1ha ;khu Lò Mật 0,06ha) Xã Hữu Đô Tái định cư cho hộ để xây 0,12 dựng khu lưu niệm Chủ tịch HCM 1,98 0,52 1,66 2,06 0,52 1,46 BND xã Nghinh uyên 0,50 0,40 UBND Xã Hữu Đô 0,36 0,10 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đoan Hùng Xã Tiêu Sơn (Nhà ông Mậu 0,11ha; Cổng nhà máy gạch Tuynen 0,14ha) Xã Tiêu Sơn Xã Hùng Quan (Hồ Cạn 0,08ha; Sân Kho 0,03ha; Gò Da 0,05ha; Tràn Cát 0,08ha; Đúc Chuông 0,06ha; Cây Thị 0,04ha; Ven Ao 0,05ha; Đồng Xã Hùng Quang Trà 0,11ha; Gò Cá Mắm 0,03ha: Sau Nhà 0,08ha; Cây Móc 0,06ha; Gò Chè 0,06ha; Nền Ông Điển 0,06ha; Gò Chùa 0,0ha8; Lỗ Xẻ 0,08ha) BND Xã Tiêu Sơn BND Xã Hùng uang 0,25 0,11 0,95 0,85 ... riêng quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Bảng 1.1: Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử Tặng cho quyền sử. .. HUY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT... dụng đất dụng đất cho bên tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất Quyền bên chuyển nhượng Nghĩa vụ bên tặng cho quyền sử dụng đất: quyền sử dụng đất: Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất huyện đoan hùng giai đoạn 2012 2017 , Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất huyện đoan hùng giai đoạn 2012 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay