Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở các trường trung học phổ thông công lập trên trên địa bàn thành phố huế”

84 9 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N I: PHẦ N MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài nghiên u Đấ t nư c ta bư c vào giai đoạ n CNH, HĐH vớ i mụ c tiêu đế n năm 2020 Việ t Nam bả n trở thành nư c công nghiệ p, theo hư ng hiệ n đạ i hộ i nhậ p vớ i cộ ng đồ ng quố c tế Nhân tố quyế t đị nh thắ ng lợ i củ a công cuộ c CNH, HĐH hộ i nhậ p quố c tế ngư i, nguồ n nhân lự c Việ t Nam đư c phát triể n số lư ng, chấ t lư ng sở mặ t bằ ng dân trí đư c nâng cao Vì vậ y, phả i chăm lo đế n nguồ n lự c ngư i, chuẩ n bị lự c lư ng lao độ ng có nhữ ng phẩ m chấ t lự c đáp ứ ng đòi hỏ i củ a đấ t nư c Nhậ n thứ c đư c vai trò tầ m quan trọ ng củ a giáo dụ c nghiệ p phát triể n kinh tế - xã hộ i thờ i kỳ CNH, HĐH nhữ ng năm qua chi ngân sách nhà nư c cho hoạ t độ ng giáo dụ c khơng ngừ ng tăng lên góp phầ n quan trọ ng vào trình phát triể n giáo dụ c Vớ i yêu cầ u vừ a phát triể n quy mô, vừ a đả m bả o chấ t lư ng đào tạ o, đồ ng thờ i phả i huy độ ng sử dụ ng có hiệ u nguồ n tài phụ c vụ cho mụ c tiêu đào tạ o, sở giáo dụ c nư c ta đứ ng trư c nhữ ng hộ i mớ i, bên cạ nh khó khăn, thách thứ c mà n vị gặ p phả i ngày trở nên gay gắ t đòi hỏ i n vị nghiệ p GDĐT cầ n quan tâm, trọ ng đế n công tác n tài củ a n vị Nghị đị nh 43/2006/NĐ-CP đờ i bư c ngoặ c đổ i mớ i chế tài chính, sở giáo dụ c đư c tự chủ n sử dụ ng tài nhằ m hoạ t độ ng có hiệ u , khuyế n khích tăng thu tiế t kiệ m chi Tuy nhiên nề n kinh tế đấ t nư c ta chuyể n sang chế thị trư ng đị nh hư ng XHCN đư c hơ n 20 năm chế tài củ a giáo dụ c thự c tế vẫ n chư a có thay đổ i chấ t so vớ i thờ i kỳ kế hoạ ch hóa tậ p trung, bao cấ p Đị nh mứ c phân bổ ngân sách cho giáo dụ c THPT công lậ p chư a gắ n chặ t vớ i tiêu chí đả m bả o chấ t lư ng đào tạ o: độ i ngũ giáo viên, điề u kiệ n sở vậ t chấ t, hoạ t độ ng chuyên môn…, chư a làm rõ trách nhiệ m chia sẻ chi phí đào tạ o giữ a nhà nư c ngư i họ c; việ c xây dự ng đị nh mứ c chi phân bổ ngân sách cho giáo dụ c chủ yế u dự a kinh nghiệ m; Cơ chế tự chủ , tự chị u trách nhiệ m nhiệ m vụ , tổ c
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở các trường trung học phổ thông công lập trên trên địa bàn thành phố huế” , Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở các trường trung học phổ thông công lập trên trên địa bàn thành phố huế”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay