Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của các hộ nông dân trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

138 9 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T ĐỀ TÀI Trong trình phát triể n sả n xuấ t tăng trư ng kinh tế , vố n đư ợ c coi mộ t nhữ ng nhân tố cự c kỳ quan trọ ng quyế t đị nh đế n vậ n độ ng củ a nề n kinh tế Trong nề n kinh tế kế hoạ ch hóa tậ p trung, chư a đánh giá đư ợ c hế t vai trò thiế t yế u củ a nó, nên dẫ n đế n việ c sử dụ ng vố n nhiề u hạ n chế Hiệ n nay, đấ t nư c ta bư c vào thờ i kỳ phát triể n mớ i Đẩ y nhanh CNH, HĐH đấ t nư c, vấ n đề tạ o nguồ n vố n sử dụ ng vố n có hiệ u trở nên cấ p thiế t đố i vớ i mọ i cấ p, mọ i ngành từ Trung ng đế n đị a phư ng Huyệ n Quả ng Trạ ch, tỉ nh Quả ng Bình huyệ n nơng nghiệ p, có dân số đơng diệ n tích rộ ng nhấ t tỉ nh, dân số nông thôn chiế m tỷ lệ cao so vớ i huyệ n khác, nguồ n lự c lao độ ng tiề m nơng nghiệ p dồ i chư a khai thác hế t Trong nhữ ng năm qua, cấ u kinh tế củ a huyệ n từ ng bư c chuyể n dị ch theo hư ng CNH, HĐH Các nguồ n lự c đư ợ c khai thác sử dụ ng đặ c biệ t nguồ n vố n vay NHNo&PTNT củ a hộ nông dân đạ t nhữ ng kế t nhấ t đị nh Tuy nhiên, việ c tạ o nguồ n vố n sử dụ ng vố n cho phát triể n KT – XH đị a bàn huyệ n nhiề u hạ n chế , bấ t cậ p, hiệ u thấ p Thự c tế cho thấ y việ c vay vố n NHNo&PTNT củ a hộ nông dân huyệ n Quả ng Trạ ch nả y sinh nhiề u vấ n đề cầ n giả i quyế t, nhằ m đề xuấ t đư ợ c nhữ ng đị nh hư ng giả i phát nâng cao hiệ u sử dụ ng vố n củ a nguồ n vố n vay thờ i gian tớ i Xuấ t phát từ nhữ ng vấ n đề tính cấ p thiế t thự c tiễ n củ a vấ n đề , tác giả lự a chọ n đề tài nghiên u: “Hiệ u sử dụ ng vố n vay Ngân hàng nông nghiệ p phát triể n nông thôn củ a hộ nông dân đị a bàn huyệ n Quả ng Trạ ch, tỉ nh Quả ng Bình” làm luậ n văn thạ c sĩ kinh tế củ a MỤ C ĐÍCH NHIỆ M VỤ NGHIÊN CỨ U 2.1 Mụ c đích nghiên u Đánh giá thự c trạ ng hiệ u sử dụ ng vố n vay NHNo&PTNT củ a hộ nông dân đị a bàn huyệ n Quả ng Trạ ch, từ đề xuấ t mộ t số giả i pháp nhằ m tiế p tụ c nâng cao hiệ u sử dụ ng vố n vay thờ i gian tớ i
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của các hộ nông dân trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình , Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của các hộ nông dân trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay