Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc theo mô hình tưới tiêu của các nông hộ huyện phù cát, tỉnh bình định

122 7 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

LỜ I CẢ M Ơ N Luậ n văn kế t củ a trình họ c tậ p, nghiên u Nhà trư ng kế t hợ p vớ i nỗ lự c cố gắ ng củ a bả n thân Đạ t đư ợ c kế t này, xin bày tỏ lòng biế t n chân thành đế n: Quý Thầ y, Cô giáo Trư ng Đạ i họ c Kinh tế Huế truyề n đạ t kiế n thứ c, nhiệ t tình giúp đỡ cho tơi năm họ c vừ a qua Đặ c biệ t, tơi xin bày tỏ lòng biế t n sâu sắ c nhấ t đế n thầ y giáo, TS Nguyễ n Ngọ c Châu - ngư i hư ng dẫ n khoa họ c - dành nhiề u thờ i gian quý báu để giúp đỡ tơi suố t q trình nghiên u, thự c hiệ n luậ n văn Dự án “Quả n lý tổ ng hợ p nư c, đấ t dinh dư ỡ ng cho hệ thố ng canh tác bề n vữ ng vùng Duyên i Nam trung Việ t Nam Australia” củ a Đạ i họ c Flinden Australia thự c hiệ n tạ i tỉ nh vùng Duyên i Nam trung tạ i Việ t Nam giúp tơi hồn thành số liệ u thự c tế tạ i vùng điề u tra Ban lãnh đạ o, cán , viên c Việ n khoa họ c kĩ thuậ t nông nghiệ p Duyên i Nam Trung Bộ , Trung tâm giố ng trồ ng lâu năm Huyệ n Phù Cát , UBND Huyệ n Phù Cát – tỉ nh Bình Đị nh tạ o điề u kiệ n để hồn thành luậ n văn Cuố i cùng, tơi xin chân thành m n gia đình, bạ n bè độ ng viên giúp đỡ trình thự c hiệ n luậ n văn Xin gử i lờ i chúc sứ c khỏ e chân thành m n! Huế , ngày tháng năm 2015 Tác giả luậ n văn NGUYỄ N THỊ HOÀI LY i
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc theo mô hình tưới tiêu của các nông hộ huyện phù cát, tỉnh bình định , Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc theo mô hình tưới tiêu của các nông hộ huyện phù cát, tỉnh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay