Giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân bị thu hồi đất ở thành phố huế

110 4 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Kế t thúc kỷ XX, bư c vào kỷ XXI, bố i nh nư c quố c tế tiế p tụ c có nhữ ng thay đổ i mau chóng Đả ng ta đề mụ c tiêu: “Phấ n đấ u giai đoạ n 2001-2010 đư a nư c ta khỏ i tình trạ ng phát triể n, nâng cao rõ rệ t đờ i số ng vậ t chấ t tinh thầ n củ a nhân dân, tạ o nề n tả ng đế n năm 2020, nư c ta bả n trở thành mộ t nư c công nghiệ p theo hư ng hiệ n đạ i” [11] Đả ng chủ trư ng: "Đẩ y mạ nh hơ n nữ a CNH, HĐH nông nghiệ p nông thôn, giả i quyế t đồ ng vấ n đề nông nghiệ p, nông thôn nơng dân Phát triể n tồn diệ n nơng nghiệ p, chuyể n dị ch mạ nh cấ u nông nghiệ p kinh tế nông thôn theo hư ng tạ o giá trị gia tăng ngày cao, gắ n vớ i công nghiệ p chế biế n thị trư ng; thự c hiệ n khí hố, điệ n khí hố, thuỷ lợ i hóa, đư a nhanh tiế n khoa họ c kỷ thuậ t công nghệ sinh họ c vào sả n xuấ t Khẩ n trư ng xây dự ng quy họ ch phát triể n nông thôn thự c hiệ n chư ng trình xây dự ng nơng thơn mớ i Chú trọ ng y nghề , giả i quyế t việ c làm cho nông dân, trư c hế t vùng sử dụ ng đấ t nông nghiệ p để xây dự ng sở công nghiệ p, dị ch vụ , giao thông, khu đô thị mớ i Chuyể n dị ch cấ u lao độ ng nông thôn theo hư ng giả m nhanh tỉ trọ ng lao độ ng làm nông nghiệ p, tăng tỉ trọ ng lao độ ng làm công nghiệ p dị ch vụ Tạ o điề u kiệ n để lao độ ng nơng thơn có việ c làm ngồi khu vự c nông thôn, kể nư c ngồi" [13] Cơng nghiệ p hố, hiệ n đạ i hoá nư c ta liề n vớ i q trình thị hố, q trình nâng cấ p, phát triể n hệ thố ng sở hạ tầ ng cơng trình phụ c vụ lợ i ích cộ ng đồ ng, lợ i ích quố c gia Tố c độ công nghiệ p hố, hiệ n đạ i hố nhanh trình độ thị hố cao, hệ thố ng sở hạ tầ ng cơng trình cơng cộ ng đồ ng , hiệ n đạ i Thự c hiệ n chủ trư ng đẩ y mạ nh cơng nghiệ p hố, hiệ n đạ i hoá, nhữ ng năm qua khắ p vùng miề n củ a đấ t nư c, nhiề u khu công nghiệ p vớ i quy mơ khác đư c hình thành vào hoạ t độ ng Cùng vớ i xu hư ng đó, q trình xây dự ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân bị thu hồi đất ở thành phố huế , Giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân bị thu hồi đất ở thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay