Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh bình định trong giai đoạn hiện nay

99 3 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đường lối Đảng khẳng định kinh tế có vốn đầu nước ngồi (ĐTNN) uế phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với thành tế H phần kinh tế khác Thu hút đầu trực tiếp nước (FDI) chủ trương quan trọng, góp phần khai thác nguồn lực nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, h HĐH), phát triển đất nước in Trong 25 năm qua, kể từ ban hành Luật Đầu trực tiếp nước Việt Nam năm 1987, hoạt động đầu trực tiếp nước nước ta đạt cK nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội, vào thắng lợi công đổi mới, đưa nước ta khỏi họ khủng hoảng kinh tế, tăng cường lực Việt Nam trường quốc tế Bình Định tỉnh thuộc vùng Dun hải miền Trung, tích cực chuyển cơng CNH, HĐH Vì việc thu hút đầu đóng vai trò Đ ại đặc biệt quan trọng làm động lực cho phát triển tỉnh, vốn FDI đánh giá phương tiện huy động nguồn vốn từ bên ngồi có vai trò quan trọng, giai đoạn - Thời kỳ tái cấu trúc chuyển đổi mơ hình tăng ng trưởng kinh tế Trong trình thu hút FDI, Bình Định đạt thành tựu: Đã thu hút lượng đáng kể FDI vào tất ngành tỉnh; số ườ dự án vào hoạt động góp phần tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời tạo nhiều việc làm cho người lao động; quyền tỉnh Tr quan tâm xây dựng hệ thống sách thu hút FDI…Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, Bình Định gặp phải hạn chế định: Kết thu hút FDI số dự án tổng vốn đăng ký cấp phép chưa tương xứng với tiềm mong muốn tỉnh; hoạt động marketing thu hút FDI Bình Định thực cách tự phát, thiếu hiệu quả; sách để thu hút FDI Bình Định chưa thật hấp dẫn Xuất phát từ hạn chế đó, tơi chọn đề tài: “Định hướng giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn nay” làm luận văn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài uế Vấn đề thu hút FDI trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều nhà khoa học nước Trong năm qua, nước ta có số cơng trình tế H nghiên cứu vấn đề Tơi xin nêu số cơng trình sau: - TS Nguyễn Trọng Xuân (2002), Đầu trực tiếp nước ngồi với cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội - Nguyễn Thị Kim Nhã (2005), Giải pháp tăng cường thu hút đầu trực in h tiếp nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội cK - Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Trần Xuân Tùng (2005), Đầu trực tiếp nước Việt Nam, thực họ trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - TS Hà Thanh Việt (2008), Đầu trực tiếp nước địa bàn Duyên Đ ại hải miền Trung Việt Nam, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội - Nguyễn Xuân Trung (2012), Nâng cao chất lượng đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội ng - TS Nguyễn Đình Hiền (2013), Định hướng giải pháp hồn thiện môi trường đầu nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Bình Định, Tạp chí Con số ườ Sự kiện, Tổng cục Thống kê, Số số viết có liên quan đến vấn đề Tr Những cơng trình nghiên cứu dù hay nhiều tác giả đưa vấn đề lý luận FDI, có mức độ phân tích định thực trạng FDI giới, đặc biệt Việt Nam năm vừa qua; nhiều cấp độ tiếp cận khác nhau, dù hay nhiều tác giả đưa giải pháp để tăng lượng FDI thu hút vào Việt Nam Tuy nhiên, công trình nghiên cứu trên, chưa có cơng trình nghiên cứu thu hút FDI địa bàn tỉnh Bình Định - địa phương đầy tiềm năng, đầy triển vọng phát triển có vị trí chiến lược trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam Vì vậy, đề tài uế mẻ, không trùng với đề tài luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ cơng trình nghiên cứu công bố trước tế H Câu hỏi nghiên cứu FDI có vai trò quan trọng việc nâng cao nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam nói chung Bình Định nói riêng Vì vậy, tác giả đặt câu hỏi tỉnh Bình Định giai đoạn nay? in Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu h cho đề tài nghiên cứu mình, là: Làm để tăng cường thu hút FDI cK 4.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở tổng quan lý luận FDI khảo sát, đánh giá thực trạng, đề tài đưa giải pháp khả thi để thu hút đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình họ Định giai đoạn 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đ ại - Hệ thống hóa vấn đề lý luận FDI Nghiên cứu, tổng kết học kinh nghiệm thu hút FDI số quốc gia khu vực, số địa phương nước, từ rút kinh nghiệm tỉnh Bình Định ng - Phân tích, đánh giá thực trạng FDI tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2012 Trên sở phân tích thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế ườ hoạt động thu hút FDI Bình Định - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút FDI tỉnh Bình Tr Định thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thu hút đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian: Tỉnh Bình Định - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh giai đoạn 2007 - 2012 tầm nhìn đến 2020 uế Phương pháp nghiên cứu Ngồi sử dụng quan điểm, phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng tế H chủ nghĩa vật lịch sử, đề tài sử dụng phương pháp điều tra thu thập số liệu; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống bảng, biểu để minh họa làm rõ đối tượng nghiên cứu Hạn chế đề tài nghiên cứu in h Đề tài đề cập đến việc tăng cường thu hút FDI tỉnh Bình Định chưa Cấu trúc luận văn cK sâu phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đầu trực tiếp nước họ Chương 2: Thực trạng đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước Tr ườ ng Đ ại ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn .. .thu hút FDI Bình Định chưa thật hấp dẫn Xuất phát từ hạn chế đó, tơi chọn đề tài: Định hướng giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn nay làm luận... đầu tư trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian: Tỉnh Bình Định - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh giai đoạn 2007... thu hút FDI Bình Định - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút FDI tỉnh Bình Tr Định thời gian tới Đối tư ng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tư ng nghiên cứu Nghiên cứu thu hút đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh bình định trong giai đoạn hiện nay , Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh bình định trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay