Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển huyện thạch hà – tỉnh hà tĩnh

97 5 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N I MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Đấ t đai tài nguyên vô quý giá Đấ t giá đỡ cho toàn số ng củ a ngư i tư liệ u sả n xuấ t chủ yế u củ a ngành nông nghiệ p Đặ c điể m đấ t đai ả nh hư ng lớ n đế n quy mô, cấ u phân phố i củ a ngành nông nghiệ p Vai trò củ a đấ t đai lớ n hơ n dân số ngày đông, nhu cầ u dùng đấ t làm nơ i cư trú, làm tư liệ u sả n xuấ t ngày tăng nông nghiệ p phát triể n, trở thành ngành kinh tế chủ đạ o Vì vậ y phả i nghiên u, tìm hiể u quy mơ, đặ c điể m đấ t đai để bố trí cấ u trồ ng thích hợ p nhằ m phát triể n sả n xuấ t nông nghiệ p, nâng cao đờ i số ng nhân dân Nư c ta có 32000km bờ biể n[10], trả i dài theo mộ t dả i đồ ng bằ ng cát phân cách có diệ n tích lớ n Diệ n tích lớ n nhấ t củ a đồ ng bằ ng cát ven biể n tậ p trung trung bắ t đầ u từ Nga Sơ n (Thanh Hóa) cho đế n tỉ nh Ninh Thuậ n, Bình thuậ n có diệ n tích lớ n ng đấ t cát loạ i đấ t xấ u nên khả phụ c vụ cho sả n xuấ t nông nghiệ p hạ n chế Huyệ n Thạ ch Hà, tỉ nh Tĩnh có khoả ng 8845ha đấ t cát có 5793,7ha đấ t cát ven biể n vớ i diệ n tích đư a vào sử dụ ng để sả n xuấ t nông nghiệ p 3378,98 chiế m 16,32% tổ ng diệ n tich đấ t sả n xuấ t nông nghiệ p củ a huyệ n[13] Do sả n xuấ t thiế u nư c tư i, đấ t nghèo kiệ t, hiệ n tư ng cát bay, cát lấ n làm hạ n chế phát triể n củ a trồ ng Hơ n nữ a hiệ n việ c thu hồ i đấ t phụ c vụ cho công tác khai thác mỏ sắ t Thạ ch Khê ả nh hư ng trự c tiế p đế n quỹ đấ t sả n xuấ t nông nghiệ p củ a 2/5 xã ven biể n huyệ n Thạ ch làm cho quỹ đấ t sả n xuấ t nông nghiệ p vố n không nhiề u lạ i bị thu hẹ p hơ n Trong nguồ n thu nhậ p củ a ngư i dân nơ i đánh bắ t i sả n phụ thuộ c rấ t nhiề u vào sả n xuấ t nông nghiệ p nên đờ i số ng ngư i dân gặ p khơng khó khăn Muố n nâng cao mứ c số ng cho ngư i dân cầ n áp dụ ng nhiề u giả i pháp chuyể n đổ i đa ng hóa ngành nghề , chuyể n đổ i trồ ng vậ t nuôi…Để làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển huyện thạch hà – tỉnh hà tĩnh , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở vùng cát ven biển huyện thạch hà – tỉnh hà tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay