ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế các CÔNG THỨC LUÂN CANH cây TRỒNG CHỦ yếu tại VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN mộ đức TỈNH QUẢNG NGÃI

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N I MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Hiệ n nay, hộ nông dân thự c trở thành n vị kinh tế tự chủ sả n xuấ t nông nghiệ p độ sang nề n sả n xuấ t hàng hoá Điề u làm cho sả n lư ợ ng hàng năm tăng lên đáng kể đờ i số ng ngư i nông dân đư ợ c i thiệ n Tuy nhiên, q trình đư a nơng nghiệ p nơng thơn lên sả n xuấ t hàng hố gặ p nhiề u khó khăn Sả n xuấ t nơng nghiệ p a đự ng nhiề u yế u tố thiế u bề n vữ ng mà nổ i cộ m nhấ t vấ n đề lự a chọ n phư ng thứ c canh tác hợ p lý Làm để sả n xuấ t nông nghiệ p mang lạ i hiệ u cao, suấ t tăng ng vẫ n đả m bả o đư ợ c vấ n đề mơi trư ng độ phì nhiêu củ a đấ t đai Trong thờ i đạ i khoa họ c công nghệ phát triể n, việ c sả n xuấ t nông nghiệ p áp dụ ng nhiề u biệ n pháp khoa họ c kỹ thuậ t để giả m t công lao độ ng tăng suấ t loạ i trồ ng sử dụ ng giố ng tiế n kỹ thuậ t, phân bón hố họ c, đặ c biệ t loạ i thuố c bả o vệ thự c vậ t, thuố c diệ t cỏ đư ợ c sử dụ ng rấ t rộ ng rãi có hiệ u trư c mắ t Tuy nhiên, việ c lạ m dụ ng loạ i thuố c bả o vệ thự c vậ t, thuố c diệ t cỏ đư a đế n môi trư ng bị ô nhiễ m, sả n phẩ m loạ i trồ ng bị nhiễ m độ c không đả m bả o vệ sinh an tồn thự c phẩ m Vì , sả n xuấ t nông nghiệ p cầ n thiế t phả i dự a vào yế u tố phát triể n tự nhiên, đặ c điể m sinh lý củ a trồ ng, áp dụ ng phư ng pháp canh tác hợ p lý Mộ t nhữ ng phư ng pháp canh tác hiệ u vẫ n đả m bả o tính bề n vữ ng cho sả n xuấ t nông nghiệ p phư ng pháp luân canh trồ ng Áp dụ ng biệ n pháp luân canh trồ ng không giả m thiể u thiệ t hạ i củ a trồ ng cỏ i gây mà tạ o đư ợ c nguồ n dinh dư ỡ ng đấ t nhờ hỗ trợ giữ a loạ i trồ ng Luân canh trồ ng có nhữ ng điề u kiệ n canh tác hoặ c vòng đờ i đặ c biệ t khác vớ i cỏ i dẫ n đế n phá vỡ vòng đờ i củ a mộ t số loài cỏ Đây mộ t nhữ ng biệ n pháp kiể m soát cỏ i có hiệ u kinh tế nhấ t không làm ả nh hư ng đế n môi trư ng sinh thái Mộ Đứ c mộ t huyệ n đồ ng bằ ng ven biể n thuộ c tỉ nh Quả ng Ngãi, toàn huyệ n có 11 xã đồ ng bằ ng, mộ t thị trấ n (Thị trấ n Mộ Đứ c ) mộ t xã miề n núi (xã
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế các CÔNG THỨC LUÂN CANH cây TRỒNG CHỦ yếu tại VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN mộ đức TỈNH QUẢNG NGÃI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế các CÔNG THỨC LUÂN CANH cây TRỒNG CHỦ yếu tại VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN mộ đức TỈNH QUẢNG NGÃI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay