Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

123 3 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Sau hơ n 20 năm thự c hiệ n nghiệ p đổ i mớ i Đả ng khở i xư ng lãnh đạ o, kinh tế nư c ta đạ t đư c nhiề u thành tự u to lớ n Nề n kinh tế tiế p tụ c phát triể n, chuyể n dị ch theo hư ng gia tăng đóng góp củ a ngành công nghiệ p, tiể u thủ công nghiệ p dị ch vụ Cùng vớ i đó, thờ i gian qua ngành nông nghiệ p góp phầ n đáng kể , đư a nề n kinh tế nư c ta khỏ i tình trạ ng khủ ng hoả ng, phát triể n hàng hóa xuấ t khẩ u, chiế m lĩnh vị trí hàng đầ u mộ t số mặ t hàng nông sả n giớ i Nhữ ng thành tự u đáng tự hào, nhiên, nhìn nhậ n lạ i thự c tế , nề n kinh tế Việ t Nam nói chung đị a phư ng nói riêng vẫ n chậ m phát triể n, phổ biế n vẫ n sả n xuấ t nhỏ , thu nhậ p củ a đa số lao độ ng nông nghiệ p vẫ n mứ c thấ p, cấ u kinh tế chuyể n dị ch chậ m, suấ t lao độ ng thấ p Để tiế n hành cơng nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa thắ ng lợ i, song song vớ i đòi hỏ i phả i chuyể n dị ch cấ u kinh tế vấ n đề chuyể n dị ch cấ u lao độ ng, thự c tế , vấ n đề tự phát, diễ n chậ m vấ p phả i nhiề u khó khăn hạ n chế mặ t kinh tế xã hộ i Vì vậ y, để giả i quyế t nhữ ng vấ n đề bứ c bách hiệ n tăng trư ng phát triể n kinh tế , cầ n phả i nhữ ng quy hoạ ch, kế hoạ ch, giả i pháp cụ thể chuyể n dị ch cấ u lao độ ng nhằ m đả m bả o cho việ c chuyể n dị ch cấ u tăng trư ng kinh tế , giả i quyế t việ c làm, nâng cao thu nhậ p đờ i số ng ngư i dân Phú Vang mộ t huyệ n thuầ n nông củ a tỉ nh Thừ a Thiên Huế , u phát triể n nông nghiệ p ngành dị ch vụ , du lị ch Nhữ ng năm qua, vớ i phát triể n chung nư c, huyệ n đạ t đư c nhiề u thành quan trọ ng xây dự ng phát triể n kinh tế - xã hộ i Tuy vậ y, hiệ n tạ i Phú Vang vẫ n mộ t huyệ n nghèo, cấ u kinh tế chuyể n dị ch chậ m, sả n xuấ t vẫ n phân tán, nhỏ lẻ , suấ t, chấ t lư ng khả cạ nh tranh thấ p, đờ i số ng nhân dân, mà phầ n đông nơng dân vẫ n chư a bư c i thiệ n độ t phá Để thự c hiệ n mụ c tiêu đẩ y nhanh tố c độ tăng trư ng kinh tế , phấ n đấ u đế n năm 2020 trở thành mộ t huyệ n cấ u kinh tế dị ch vụ -công nghiệ p-nông nghiệ p phát triể n, Phú Vang cầ n phả i đẩ y mạ nh cơng nghiệ p hố, hiệ n đạ i hố; mà vấ n đề quan trọ ng cầ n thự c hiệ n việ c chuyể n dị ch cấ u lao độ ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế , Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay