Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

130 3 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Nhữ ng năm gầ n nông thơn Việ t Nam nhiề u biế n đổ i mạ nh mẽ q trình cơng nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa thị hóa; nơng nghiệ p, nơng thơn chuyể n mộ t phầ n không nhỏ đấ t sang xây dự ng khu công nghiệ p, khu chế xuấ t, khu du lị ch đô thị mớ i,… thu hút đầ u tư vấ n đề đư c hầ u hế t tỉ nh, thành phố quan tâm thậ m chí đặ t vị trí u tiên hàng đầ u để đẩ y nhanh tố c độ tăng trư ng kinh tế , tỉ nh nhiề u dự án đầ u tư diệ n tích đấ t nơng nghiệ p bị thu hẹ p Việ c chuyể n dị ch cấ u kinh tế nói chung cấ u kinh tế ngành tiế n trình thị hóa nơng thơn nói riêng vấ n đề đư c quan tâm hiệ n củ a nhiề u nư c giớ i nhấ t nư c phát triể n Việ t Nam chúng ta, n cử , việ c ban hành Nghị quyế t số 26-NQ/TƯ tạ i hộ i nghị lầ n thứ bả y Ban chấ p hành Trung ng Đả ng (khố X) “Nơng nghiệ p, nơng dân, nơng thơn” Trong đó, nộ i dung quan trọ ng đư c đề cậ p chuyể n dị ch cấ u kinh tế ngành vai trò quan trọ ng phát triể n, mộ t nhữ ng biệ n pháp để thự c hiệ n trình phát triể n kinh tế mớ i đạ t mụ c tiêu đề Phú Vang mộ t huyệ n tiế p giáp thành phố Huế , vị trí đị a lý thuậ n lợ i để phát triể n mặ t kinh tế - văn hoá - xã hộ i Huyệ n xác đị nh mụ c tiêu xây dự ng cấ u kinh tế Dị ch vụ - Công nghiệ p, TTCN – Nơng nghiệ p q trình thị hóa mạ nh mẽ Vì vậ y, huyệ n Phú Vang hiệ n tậ p trung vào phát triể n công nghiệ p thư ng mạ i, dị ch vụ , du lị ch nông nghiệ p Nề n kinh tế Phú Vang phả i chuyể n sang đa ng hoá sả n xuấ t theo chế thị trư ng, phụ c vụ cho nhu cầ u thành phố Huế , phát huy khai thác nhữ ng tiề m năng, bãi biể n Thuậ n An, Vinh Thanh, Phú Diên, nhiề u làng nghề truyề n thố ng, đầ m phá Tam Giang – Cầ u Hai, đầ u mố i giao thông thuậ n lợ i, lao độ ng dồ i dào, trình độ kỹ thuậ t, sở hạ tầ ng đư c nâng cấ p từ ng bư c đư c hoàn thiệ n Cùng vớ i quy hoạ ch chung củ a tỉ nh, huyệ n Phú Vang đư c đầ u tư mạ nh mẽ , đặ c biệ t công tác phát triể n đô thị , cụ thể phát triể n hạ tầ ng đô thị cho thị trấ n Thuậ n An, Phú Đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tiến trình đô thị hoá ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay