Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

125 3 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luậ n văn thạ c sỹ kinh tế nông nghiệ p “chuyể n dị ch cấ u kinh tế ngành nông nghiệ p huyệ n Triệ u phong – tỉ nh Quả ng Trị ” kế t củ a trình họ c tậ p, nghiên u khoa họ c độ c lậ p, nghiêm túc Các số liệ u sử dụ ng luậ n văn trung thự c, nguồ n góc rõ ràng, đư c trích dẫ n tình kế thừ a, phát triể n từ tài liệ u, cơng trình nghiên u đư c đư c công bố Kế t nghiên u đư c rút từ việ c phân tích, đánh giá thự c trạ ng chuyể n dị ch cấ u kinh tế ngành nông nghiệ p huyệ n Triệ u Phong, tỉ nh Quả ng Trị giai đoạ n 2005-2012 Các giả i pháp nêu luậ n văn đư c đúc kế t từ sở lý luậ n trình nghiên u thự c tiễ n Tác giả Vũ Thành Công i
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện triệu phong, tỉnh quảng trị , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay