Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

133 3 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luậ n văn thạ c sĩ kinh tế trị “ chuyể n dị ch cấ u kinh tế ngành nông nghiệ p huyệ n Phú Ninh, tỉ nh Quả ng Nam” kế t củ a trình họ c tậ p, nghiên u khoa họ c độ c lậ p, nghiêm túc Các số liệ u sử dụ ng luậ n văn trung thự c, nguồ n gố c rõ ràng, đư ợ c trích dẫ n tính kế thừ a, phát triể n từ tài liệ u, cơng trình nghiên u đư ợ c công bố Kế t nghiên u đư ợ c rút từ việ c phân tích, đánh giá thự c trạ ng chuyể n dị ch cấ u kinh tế ngành nông nghiệ p huyệ n Phú Ninh, tỉ nh Quả ng Nam giai đoạ n 2010- 2015 Các giả i pháp nêu luậ n văn đư ợ c đúc kế t từ sở lý luậ n trình nghiên u thự c tiễ n Tác giả luậ n văn Lê Thị Hoa i
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện phú ninh, tỉnh quảng nam , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay