Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò cho nông hộ ở tỉnh thừa thiên huế

127 3 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

PHẦ N MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Vớ i lợ i điề u kiệ n đị a hình đấ t đai đồ i núi chiế m phầ n lớ n (70,6%), Thừ a Thiên Huế tỉ nh có tiề m phát triể n chăn nuôi đạ i gia súc, đặ c biệ t chăn nuôi Việ c sử dụ ng hợ p lý, hữ u hiệ u nguồ n tài nguyên thiên nhiên điề u kiệ n củ a đị a phư ng để phát triể n chăn ni đem lạ i nguồ n lợ i đáng kể cho ngư i dân, nhấ t hộ nghèo vùng trung du miề n núi Để hoạ t độ ng chăn ni thự c đem lạ i nguồ n thu nhậ p đáng kể cho ngư i dân đị a phư ng, việ c thay đổ i từ phư ng thứ c chăn ni mang tính tậ n dụ ng, ng canh sang phư ng thứ c mớ i có đầ u tư tiế n kỹ thuậ t vào sả n xuấ t điề u hế t sứ c quan trọ ng cầ n thiế t Phư ng thứ c chăn nuôi mớ i phả i theo hư ng sả n suấ t hàng hóa, thỏ a mãn đư c nhu cầ u củ a thị trư ng đem lạ i lợ i nhuậ n cho ngư i dân Điề u đòi hỏ i ngư i sả n xuấ t phả i áp dụ ng tiế n kỹ thuậ t (TBKT) vào hoạ t độ ng chăn nuôi yêu cầ u đặ t cho ngư i làm công tác chuyể n giao TBKT phả i giớ i thiệ u nhữ ng kỹ thuậ t phù hợ p để ngư i dân áp dụ ng vào hoạ t độ ng sả n xuấ t Trong thờ i gian qua, có nhiề u hoạ t độ ng chuyể n giao TBKT chăn ni đư c triể n khai đị a phư ng thu đư c nhữ ng kế t nhấ t đị nh Tuy nhiên, bên cạ nh nhữ ng thành tự u đáng khích lệ , việ c chuyể n giao TBKT cho chăn ni vẫ n nhiề u hạ n chế Nhiề u TBKT chuyể n giao khơng có tính bề n vữ ng, khơng phù hợ p vớ i điề u kiệ n đị a phư ng trình độ lự c củ a ngư i dân Thậ m chí, có mộ t số TBKT không đư c ngư i dân chấ p nhậ n sử dụ ng hoặ c thự c hiệ n thờ i gian tham gia dự án khơng đư c trì sau dự án kế t thúc Chính nhữ ng vấ n đề tạ o nên khoả ng cách lớ n giữ a nhà nghiên u, chuyể n giao ngư i nông dân, không phụ c vụ thiế t thự c cho nhu cầ u thự c tiễ n sả n xuấ t Đã gây nên phí tổ n nhiề u cơng sứ c, tiề n củ a nhân lự c củ a bên đồ ng thờ i làm giả m sụ t niề m tin độ ng lự c thự c hiệ n củ a ngư i chuyể n giao tiế p nhậ n
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò cho nông hộ ở tỉnh thừa thiên huế , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò cho nông hộ ở tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay