Các nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

98 9 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI Việ t Nam vớ i công cuộ c đổ i mớ i, phát triể n kinh tế xã hộ i hai thậ p kỷ đạ t đư ợ c nhữ ng thành tự u đáng kể , trở thành mộ t quố c gia độ ng khu vự c Tuy nhiên trư c bố i nh tồn cầ u hóa kinh tế xu hộ i nhậ p kinh tế quố c tế đặ t nhữ ng hộ i thách thứ c lớ n mọ i lĩnh vự c Việ t Nam đư ợ c đánh giá quố c gia chi phí nhân công thấ p, nhiên để phát huy triệ t để lợ i so sánh, tạ o đà xây dự ng phát triể n nguồ n nhân lự c bề n vữ ng đòi hỏ i phả i chiế n lư ợ c đồ ng lâu dài Lao độ ng nguồ n gố c củ a mọ i củ a i Lao độ ng hoạ t độ ng mụ c đích, ý thứ c củ a ngư i nhằ m tạ o củ a i để phụ c vụ cho ngư òi xã hộ i Ở mọ i nơ i, mọ i lúc ngư i ta đề u tìm cách sử dụ ng đầ y đủ hợ p lý nguồ n lao độ ng Quá trình đổ i mớ i kinh tế làm thay đổ i cấ u kinh tế , liề n vớ i thay đổ i cấ u kinh tế nông thôn biế n đổ i cấ u lao độ ng ng nư c ta thay đổ i diễ n rấ t chậ m Để tác độ ng vào trình chuyể n dị ch, thờ i gian qua nư c ta đư a nhiề u sách nhằ m thúc đẩ y chuyể n dị ch cấ u lao độ ng nông thôn ng nhiề u sách khơng phát huy hiệ u mong muố n, thậ m chí nhiề u sách bỏ ngõ Nhậ n thứ c đư ợ c tầ m quan trọ ng củ a trình chuyể n dị ch cấ u lao độ ng theo chiề u hư ng tích cự c đế n phát triể n củ a đấ t nư c, Thế giớ i Việ t Nam nhiề u đề tài nghiên u chuyể n dị ch cấ u lao độ ng nhiên nghiên u phân tích mứ c độ tác độ ng chư a nhiề u Huyệ n Quả ng Điề n vớ i nguồ n lao độ ng 46 ngàn ngư i, nhữ ng năm gầ n nhiề u nỗ lự c việ c chuyể n dị ch cấ u lao độ ng theo hư ng phù hợ p vớ i cấ u kinh tế so vớ i nhữ ng năm trư c Trên phạ m vi nư c nói chung đị a bàn huyệ n nói riêng, chuyể n dị ch cấ u lao độ ng vấ n đề mang tính thờ i Tuy nhiên đề tài nghiên u thị trư ng lao độ ng nhữ ng vấ n đề liên quan đế n chuyể n dị ch cấ u lao độ ng nông thôn dừ ng lạ i mứ c độ thố ng kê mơ tả Hồn tồn chư a mộ t nghiên u đánh giá vấ n đề góc độ kinh tế hộ gia đình mà dừ ng lạ i bình diệ n vĩ mơ Vớ i nhữ ng lý tơi chọ n đề tài "Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế , Các nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay