Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

118 3 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

PHẦ N I PHẦ N MỞ ĐẦ U Lý chọ n đề tài Trong công cuộ c đổ i mớ i Đả ng lãnh đạ o nhữ ng năm qua nông nghiệ p đư c xem mặ t trậ n hàng đầ u, nhiề u độ t phá mang lạ i nhữ ng thành tự u to lớ n nông nghiệ p nông thôn nư c ta, đặ c biệ t sả n xuấ t xuấ t khẩ u lư ng thự c nông sả n phẩ m Đố i vớ i nư c ta, lúa có vị trí rấ t quan trọ ng sả n xuấ t nông nghiệ p mộ t phậ n quan trọ ng cấ u nơng sả n hàng hố Chúng ta có nhữ ng lợ i sả n xuấ t lúa : truyề n thố ng trồ ng lúa nư c có từ lâu đờ i, đấ t đai màu mở , thờ i tiế t, khí hậ u nhiệ t đớ i, cậ n nhiệ t đớ i cậ n xích đạ o thuậ n lợ i cho trình sinh trư ng phát triể n củ a lúa Trồ ng lúa mộ t nghề truyề n thố ng có từ lâu đờ i củ a huyệ n Quả ng Điề n, tỉ nh Thừ a thiên Huế ; lúa nơng nghiệ p Diệ n tích trồ ng lúa chuyên canh củ a toàn huyệ n năm 2008 đạ t 7.233 chiế m 14,24% tổ ng diệ n tích trồ ng lúa củ a tỉ nh Thừ a Thiên Huế (50.799 ha) vớ i n 1.440 lao độ ng tham gia Năng suấ t sả n lư ng lúa củ a huyệ n đạ t tư ng đố i cao đạ t 58,4 tạ /ha cao n 7,95% so vớ i suấ t trung bình tồn tỉ nh (54.1 tạ ) tư ng ứ ng vớ i tổ ng sả n lư ng năm 2008 42.210,6 tấ n chiế m 15,36% so vớ i toàn tỉ nh Tỉ nh thừ a Thiên Huế (274.823 tấ n) [1] Tổ ng giá trị củ a lúa chiế m 27,17% tổ ng giá trị sả n xuấ t toàn huyệ n tư ng đư ng vớ i 190.143,855 triệ u đồ ng, sả n lư ng đáp ứ ng đư c nhu cầ u lư ng thự c củ a huyệ n mộ t phầ n toàn tỉ nh [8] Khi xã hộ i phát triể n, trình thị hố, hình thành khu cơng nghiệ p, phát triể n củ a ngành du lị ch dị ch vụ làm cho diệ n tích trồ ng lúa ngày bị thu hẹ p Việ c đáp ứ ng nhu cầ u lúa gạ o cho ngư i tiêu dùng phụ c vụ xuấ t khẩ u điề u kiệ n dân số tăng nhanh, đấ t đai ngày bị thu hẹ p đòi hỏ i sả n xuấ t lúa phả i đạ t suấ t cao Có nhiề u nguyên nhân ả nh hư ng tớ i suấ t lúa yế u tố đầ u vào trự c tiế p phân bón, cơng lao độ ng nhữ ng yế u tố khách quan khí hậ u, thờ i tiế t
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế , Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay