Phát triển kinh tế trang trại ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

PHẦ N MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI Sau ngày đổ i mớ i, đấ t nư c dành đư c nhiề u thành tự u to lớ n mọ i lĩnh vự c củ a cuộ c số ng, kinh tế nơng nghiệ p- nơng thơn theo có nhữ ng thay đổ i khở i sắ c, từ mộ t nề n nông nghiệ p lạ c hậ u, tự cung tự cấ p chuyể n sang nề n kinh tế sả n xuấ t hàng hóa theo chế thị trư ng vớ i nhiề u thành phầ n kinh tế , dư i n lý vĩ mô củ a Nhà nư c Khố i lư ng hàng hóa sả n xuấ t tăng nhanh khơng nhữ ng đáp ứ ng nhu cầ u thị trư ng nư c mà hư ng thị trư ng nư c ngoài, kim ngạ ch xuấ t khẩ u củ a mặ t hàng nông sả n chiế m 40% tổ ng kim ngạ ch xuấ t khẩ u Đạ t đư c kế t trên, nhờ Đả ng Nhà nư c có nhữ ng chủ trư ng sách đắ n, tạ o nên độ ng lự c mớ i khơ i dậ y tiề m đấ t đai, lao độ ng, tiề n vố n kinh nghiệ m sả n xuấ t n lý củ a hàng chụ c triệ u hộ nơng dân, khuyế n khích nơng dân làm giàu đáng, nhờ làm nả y sinh mộ t hình thứ c tổ c sả n xuấ t mớ i nơng thơn, kinh tế trang trạ i Kinh tế trang trạ i mộ t hình thứ c tổ c sả n xuấ t hàng hóa nơng lâm nghiệ p thủ y sả n vớ i quy mô, mứ c độ tậ p trung yế u tố sả n xuấ t tư ng đố i lớ n so vớ i hình thứ c tổ c sả n xấ t thông thư ng củ a hộ gia đình nơng thơn, mơ hình kinh tế quan trọ ng giúp nông dân phát triể n sả n xuấ t, khai thác sử dụ ng có hiệ u đấ t đai, vố n, giả i quyế t việ c làm, tăng thu nhậ p, xóa đói giả m nghèo, từ ng bư c chuyể n dị ch cấ u trồ ng vậ t ni, góp phầ n thúc đẩ y tiế n trình cơng nghiệ p hóa- hiệ n đạ i hóa nơng nghiệ p nơng thơn Thự c tế cho thấ y, từ sau Nghị quyế t 10/NQ-TW củ a Bộ trị 4/1988 phát huy vai trò tự chủ củ a kinh tế hộ nơng dân, nề n móng cho đờ i loạ i hình kinh tế trang trạ i, đặ c biệ t Nghị quyế t số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 củ a phủ kinh tế trang trạ i, nhằ m tạ o chế thơng thống nhữ ng sách trợ giúp, nhờ trang trạ i có bư c phát triể n mạ nh mẽ Sự tăng nhanh số lư ng, gia tăng giá trị sả n lư ng hàng hố nơng nghiệ p nhữ ng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế , Phát triển kinh tế trang trại ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay