Phát triển kinh tế biển ở thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

MỞ ĐẦ U Lý chọ n đề tài Việ t Nam mộ t quố c gia ven biể n, có bờ biể n dài vớ i hơ n 3.260 km; chủ quyề n bao quát hơ n 1.000km2 vùng biể n đơng, biể n có hơ n 3.000 đả o lớ n nhỏ , Biể n Việ t Nam có vai trò quan trọ ng ả nh hư ng lớ n đế n phát triể n kinh tế - hộ i củ a đấ t nư c Thanh Hóa tỉ nh thuộ c đị a bàn duyên i Bắ c Trung , có bờ biể n dài, có vùng đặ c quyề n kinh tế biể n hệ thố ng đả o nhỏ ven bờ Đây nơ i có vị trí quan trọ ng chiế n lư c phát triể n kinh tế - hộ i, an ninh – quố c phòng Thị Sầ m Sơ n khu vự c có nhiề u tiề n lợ i kinh tế biể n Trong nhữ ng năm qua, kinh tế biể n củ a thị Sầ m Sơ n có bư c phát triể n nhanh, từ ng bư c phát huy đư c lợ i , tiề m biể n Tuy nhiên, thự c tế kinh tế biể n thị Sầ m Sơ n phát triể n chư a toàn diệ n, chư a tư ng xứ ng vớ i tiề m lợ i củ a biể n Vì vậ y nghiên u thự c trạ ng đề xuấ t nhữ ng giả i pháp mang tính khả thi nhằ m phát triể n kinh tế biể n thị Sầ m Sơ n mộ t vấ n đề cấ p thiế t hiệ n Xuấ t phát từ thự c tế trên, tác giả chọ n vấ n đề : “Phát triể n kinh tế biể n thị Sầ m Sơ n, tỉ nh Thanh Hóa” làm đề tài luậ n văn thạ c sỹ kinh tế chuyên ngành Kinh tế trị Tình hình nghiên u liên quan đế n đề tài - TS Trư ng Đình Hiể n (2009), Hư ng tớ i mộ t quố c gia kinh tế biể n, NXB Chính trị Quố c gia, Hà Nộ i - Nguyễ n Thị Hư ng (2011), Phát triể n kinh tế biể n thành phố Đà Nẵ ng theo hư ng cơng nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa, Luậ n văn thạ c sỹ kinh tế , Trư ng Đạ i họ c kinh tế , Đạ i họ c Huế - Phan Thị Thu Hà (2012) Phát triể n kinh tế biể n thành phố Đồ ng Hớ i, tỉ nh Quả ng Bình, luậ n văn thạ c sỹ kinh tế , Trư ng Đạ i họ c kinh tế , Đạ i họ c Huế Nhữ ng cơng trình nghiên u kinh tế biể n tiế p cậ n từ nhiề u góc độ , nhiề u đị a bàn có nhiề u ý kiế n, quan điể m phù hợ p, có giá trị mặ t lý luậ n thự c tiễ n, nguồ n tư liệ u quý để tác giả kế thừ a vậ n dụ ng Tuy nhiên, chư a có mộ t cơng trình nghiên u trự c tiế p phát triể n kinh tế biể n đị a bàn thị Sầ m Sơ n, tỉ nh Thanh Hóa Mụ c đích, nhiệ m vụ nghiên u củ a đề tài 3.1 Mụ c đích nghiên u Trên sở mộ t số vấ n đề lý luậ n thự c tiễ n phát triể n kinh tế biể n; phân tích đánh giá tình hình phát triể n kinh tế biể n thị Sầ m Sơ n, giai đoạ n từ 2008 đế n 2012 sở đề xuấ t phư ng hư ng giả i pháp chủ yế u nhằ m phát triể n kinh tế biể n thị Sầ m Sơ n thờ i gian tớ i 3.2 Nhiệ m vụ nghiên u - Mộ t là, khái quát nhữ ng vấ n đề lý luậ n thự c tiễ n kinh tế biể n phát triể n kinh tế biể n Việ t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế biển ở thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa , Phát triển kinh tế biển ở thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay