Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

93 3 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ THÁI BẢ O NGỌ C PHÁT TRIỂ N CÔNG NGHIỆ P CHẾ BIẾ N NÔNG, LÂM SẢ N TRÊN ĐỊ A BÀN THỊ QUẢ NG TRỊ , TỈ NH QUẢ NG TRỊ Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số : 60 31 01 02 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ Giáo viên hư ng dẫ n: TS HÀ XUÂN VẤ N Huế - Năm 2015 iv
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị , Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay